Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław WŁAS"

Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę widmową prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Eksperymentalnie wyznaczono prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy takim doziemieniu. Przedstawiono również prąd zadziałania prototypowego wyłącznika różnicowoprądowego charakteryzującego się dobrymi własnościami przy silnie odkształconych prądach różnicowych. Podjęto próbę oszacowania, ze względu na próg fibrylacji serca, dopuszczalnej wartości prądu rażeniowego zawierającego wiele wyższych harmonicznych. Abstract. In the paper spectral characteristic of earth fault current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter is presented. Tripping current of residual current devices in case of earth fault in the motor circuit is determined. Tripping characteristics of the prototype residual current device for distorted earth fault current is presented. Permissible level of touch current for its various distortion is evaluated. (Residual current devices tripping current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter). Słowa kluczowe: doziemienia, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe, przemienniki częstotliwości. Keywords: earth fault, protection against electric shock, residual current devices, frequency converters. Wstęp Najczęściej stosowaną metodą modulacji w falownikach napięcia wykorzystywanych do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych jest modulacja szerokości impulsów z wykorzystaniem wektora przestrzennego, tzw. metoda obrotu wektora napięcia [1]. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat obwodu przemiennika częstotliwości z falownikiem napięcia. Przemienniki częstotliwości, stosowane do regulacji prędkości silników indukcyjnych, są zazwyczaj wyposażone w układ pomiaru napięcia wejściowego Ud falownika, dwóch prądów obciążenia silnika (czujniki prądowe P1 i P2 na rys. 1). Te pomi[...]

Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe DOI:10.15199/48.2019.03.07

Czytaj za darmo! »

W ramach istniejącego na Politechnice Gdańskiej Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 przy współudziale Pomorskiej Specjalnej Stref Ekonomicznej wykonywane są różnorodne prace związane szeroko rozumianymi badaniami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i jakości energii.. W ramach prowadzonych prac zaobserwowano zmiany dotyczące zarówno, jakości energii elektrycznej jak i rodzaju występującej mocy biernej. Praca różnorodnych systemów oświetleniowych, elektronicznych i energoelektronicznych w warunkach występowania harmonicznych napięć i prądów stanowi od dawna ważny aspekt różnorodnych prac badawczych [1 - 6]. Wiąże się one z minimalizacją niekorzystnych oddziaływań wyższych harmonicznych na różnorodne elementy infrastruktury elektroenergetycznej. Jakość energii elektrycznej - to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilania (wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu). Do podlegających kontroli parametrów JEE należą: częstotliwość, wartość napięcia, wahania i odchylenia napięcia, zapady napięcia, przerwy w zasilaniu, przepięcia przejściowe i dorywcze, przepięcia o częstotliwości sieciowej, asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne dla napięcia, napięcia sygnalizacyjne nałożone na napięcie zasilające. Określenie obowiązujących parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom w poszczególnych grupach przyłączeniowych podano w "rozporządzeniu systemowym" [7]. Za wprowadzanie do sieci każdej ilości mocy biernej pojemnościowej odbiorcy płacą dodatkową opłatę karną. Prowadzone na potrzeby zewnętrznych firm pomiary, jakości energii elektrycznej na różnorodnych obiektach zarówno przemysłowych jak i komercyjnych (biura, hotele) wykazują w okresie ostatnich 3 - 4 lat tendencję do z[...]

Algorytm automatycznego strojenia regulatorów PI serwonapędów w maszynie frezującej CNC z wykorzystaniem metody optymalizacji rojem cząstek

Czytaj za darmo! »

Publikacja traktuje o zagadnieniu automatycznego strojenia przemysłowych regulatorów liniowych. Przedstawiono proces projektowania i implementacji systemu zarówno w środowisku symulacyjnym, jak i rzeczywistym. Przeanalizowano wyniki badań porównujących jakość działania układu sterowania przy zestawach parametrów regulatorów otrzymanych różnymi metodami. Jako metodę służącą poszukiwaniu odpowienich nastaw regulatorów wykorzystano technikę optymalizacji rojem cząstek. Abstract. The article deals with self-tuning linear industrial controllers. The processes of design and implementation of the system for both simulation model and real plant have been shown. Results of the comparison between control system performances for different controller parameters obtained using different methods have been analyzed. As a method used for searching the best controller parameters the Particle Swarm Optimization technique has been used. (Algorithm of the tuning system basing on Particle Swarm Optimization for PI controllers in the CNC milling machine). Słowa kluczowe: regulatory liniowe, automatyczne strojenia, optymalizacja rojem cząstek, sterowanie numeryczne Keywords: linear controllers, auto-tuning, particle swarm optimization, numerical control Wstęp Wraz z technologicznym postępem w dziedzinie komputerów stosowanych w procesach sterowania, a w szczególności pod względem szybkości obliczeniowej i ilości danych poddawanych analizie, wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych metod sterowania stało się technicznie realizowalne. Owocuje to wykorzystaniem licznych form rozbudowanych układów sterownia, takich jak sterownie predykcyjne, czy adaptacyjne oraz innych wykorzystujących w swej strukturze np. sztuczne sieci neuronowe, czy algorytmy ewolucyjne. Jednakże, znakomita część układów sterownia w przemyśle opiera się nadal o powszechnie znane regulatory PID. Wszelkie modyfikacje istniejących struktur sterowania w kierunku zastosowania nowoczesnych [...]

Układ sterowania małą elektrownią wiatrową z generatorem indukcyjnym

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono układ sterowania małej, zasilanej z 1 fazy elektrowni wiatrowej, w której wykorzystano generator indukcyjny z przekształtnikiem energoelektronicznym i zasobnikiem energii w postaci kondensatora i dławika. Przeprowadzono badania symulacyjne zasobnika energii oraz przedstawiono realizację aplikacyjną z silnikiem wiatrowym o mocy 12kW. Badania symulacyjne jak i doświadczenia eksploatacyjne wykazały dobre właściwości bezczujnikowego regulacji silnika asynchronicznego pracującego jako generator oraz możliwość oddawania energii do sieci jednofazowej z zachowaniem stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym. Abstract. The structure of control systems of small, 1 phase wind power station based on 3 phase induction generator are presented in the paper. Optimizing cost[...]

 Strona 1