Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Galman"

Połączenia ścian murowych, podstawy teoretyczne DOI:10.15199/33.2017.08.54


  analizami. 1) Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: iwona.galman@polsl.pl Streszczenie. Podczas projektowania zakłada się przestrzenną współpracę stropów oraz ścian, która wpływa na warunki stateczności oraz sztywności konstrukcji budynku. Połączenia ścian rozpatruje się nie tylko w aspekcie konstrukcyjnym, ale również pod kątem izolacyjności termicznej i akustycznej, które najczęściej absorbują najwięcej uwagi. Normy projektowania konstrukcji murowych nakazują jednak sprawdzenie nośności połączenia ścian, nie podając żadnych algorytmów obliczeniowych, a nawet procedur badawczych. Taki stan rzeczy wynika z tradycyjnego podejścia, że spełnienie warunków konstrukcyjnych zapewnia spełnienie warunków ULS. Przy stosowaniu nowoczesnych konstrukcji ścian oraz łączników sprawdzenie nośności połączenia ścian może okazać się niewystarczające, a nawet niebezpieczne. Artykuł rozpoczyna cykl publikacji poświęconych tematyce połączeń ścian, starając się wypełnić obserwowaną lukę w aktualnym stanie wiedzy. Na wstępie zaprezentowane zostaną ustalenia normowe i podstawowe poglądy w tej dziedzinie. W kolejnych publikacjach omówione zostaną wyniki badań własnych połączeń ścian murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i numeryczne modele MES. Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany usztywniające, połączenia ścian, łączniki, zbrojenie spoin wspornych. Abstract. In the design process spatial co-operation of floors and walls is assumed which has an influence on the stability and stiffness of the building’s structure. Wall joints are investigated not only in the structural aspect but also in the view of their thermal and acoustic insulation, which usually focuses most of the attention. Design standards for masonry structures demand, however, that load-bearing capacity of walls joints is controlled but without providing any calculation algorithms, let alone testing procedures. This results from t[...]

Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK DOI:10.15199/33.2019.03.13


  Wpracach [2, 3] omówiono problematykę połączeń ścian w świetle badań oraz ustaleń normowych. Wykazano słabe rozeznanie empiryczne i niedostateczne ustalenia normowe, pozwalające na konstruowanie i projektowanie połączeń ścian. W związku z tym, opracowano program badań własnych, których rezultatem będzie uzupełnienie wyraźnie widocznej luki w aktualnym stanie wiedzywraz z praktyczną aplikacją.Wykonane dotychczas i planowane w przyszłości badania umożliwią kompletny opis: ● mechanizmu zarysowania i zniszczenia połączenia ścian wykonanych z aktualnie najpowszechniej stosowanych w kraju elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), silikatów oraz ceramiki; ● zależności obciążenie - przemieszczenie, sztywności, sił rysujących i niszczących połączeń ścian z zastosowaniemtradycyjnego wiązania murarskiego oraz łączników stalowych. Wartykule przedstawiono wyniki badań serii niezbrojonych połączeń ścian wykonanych zABK. Na podstawie zaleceń Eurokodu 1990 [5] określono charakterystycznewartości parametrów umożliwiające projektowanie tego typu konstrukcji. Wyniki badań Wykonano i zbadano 6 modeli niezbrojonych połączeń w kształcie litery T. Środnik oraz półka miały po ~89 cm długości, a grubość każdego fragmentu ściany była iden[...]

Badanie połączeń ścian murowych DOI:10.15199/33.2017.10.32


  Wartykule opublikowanym na łamach "MateriałówBudowlanych" nr 8/2017 [4] przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące połączeń ścian murowych, wybrane badania oraz wymagania normowe. Sformułowano wnioski i wskazano luki w aktualnym stanie wiedzy w aspekcie wyznaczania sił wewnętrznych oraz projektowania połączeń ścian. Ze względu na brak znormalizowanych metod umożliwiających wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie i sztywności połączenia, wykonano rozpoznawcze badania połączeń ścian. Zastosowano elementymurowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), a kształtmodeli tak dobrano, aby w najprostszy sposób odzwierciedlić rzeczywiste połączenie ścian jak w badaniach [5]. Modele badawcze i badania Badania przeprowadzono na modelach wykonanych z elementówmurowych zABK na zaprawie systemowej do cienkich spoin, bez wypełniania spoin czołowych. Określona zgodnie z PN-EN 1052-1:2000 i przedstawiona w[1]wytrzymałość na ściskaniemuruwynosiła fc =2,97N/mm2, amoduł sprężystości Em = 2040 N/mm2.Wytrzymałość na ścinanie wyznaczona wg normy PN-EN 1052-3:2004 i zaprezentowana w[2] początkowawytrzymałość na ścinanie była równa fvo = 0,31 N/mm2, a moduł Kirchoffa określonywg normyASTME519-81 i podany w [3] wynosił G = 329 N/mm2. Zbadano trzy modele o identycznym kształcie i wymiarach. Miały one bisymetryczny kształt dwuteowy, w którym środnik stanowiła podłużna ściana długości ~120 cm, a półki dwie ściany o długości ~90 cm (rysunek 1a i b). Między środnikiem a półkami ukształtowano pionowe połączenie, którego konstrukcję zróżnicowano. Wmodelu badawczymoznaczonym umownie jako M-B między półkami a środnikiem wykonano klasyczne połączenie murarskie (rysunek 1a). Element ten traktowano jako model referencyjny, którego parametry mechaniczne i zachowanie się podczas obciążenia oraz zniszczenia było porównywane z wynikami z pozostałych badań. W kolejnych dwóch murach (geometria zgodnie z rysunkiem 1b) połączenie pomiędzy ściana[...]

 Strona 1