Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Węgrzyński"

Doświadczenia z wykorzystania narzędzi inżynierskich do oceny skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji oddymiającej


  W publikacji przedstawiono najnowsze osiągnięcia inżynierii bezpieczeństwa pożarowegowykorzystywanewcodziennej pracy przy projektach systemów wentylacji oddymiającej, wraz z przedstawieniemgrupy narzędzi. Porównano je z rozwiązaniami wykorzystywanymi kilka-kilkanaście lat temu, kładąc szczególny nacisk na obecnie dostępne możliwości, jednocześnie prezentując przewidywania w rozwoju technik w przyszłości. Słowa kluczowe:wentylacja oddymiająca, analizy CFD,warunki techniczne.Pięć lat temu wprowadzono daleko idące zmiany w przepisach techniczno-budowlanych [1] dotyczące wymagań stawianych systemomwentylacji oddymiającej, o czym pisano na łamach "Materiałów Budowlanych" w 2010 r. [2]. Obecnie jesteśmy w stanie ocenić, jak duże zmiany w działaniu wszystkich podmiotów uczestniczących w projektowaniu systemów wentylacji oddymiającej wymusiły nowe wymagania § 270 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Rozporządzenie toma charakter nakazowy, określając sposób wykonania poszczególnych części i instalacji w budynku, stawiane im kryteria, sposób oceny i wartości graniczne. Podczas ostatniej, istotnej dla przepisów bezpieczeństwa pożarowego, aktualizacji tego rozporządzenia, istniejący nakazowy przepis został zmieniony i sformułowany w sposób funkcjonalny: "1. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację (...)". Wprzywołanym zapisie ustawodawca zawarł wymaganie dotyczące skuteczności działania systemu, a nie wyznaczanego liczbowo parametru opisującego jej działanie. Ta pozornie niewielka zmiana sprawiła, że ciężar dowodu skuteczności funkcjonowania systemu wentylacji pożarowej spoczął na jego projektancie. Analizując dalej wymagania stawiane w § 270 Warunków[...]

Wentylacja pożarowa garaży - błędy projektowe i wykonawcze


  W artykule poruszono wiele problemów związanych z koncepcją, projektowaniem, wykonawstwem i przygotowaniem do eksploatacji systemów bezpieczeństwa pożarowego w garażach. Omówiono problem prawidłowego doboru systemu wentylacji pożarowej i sposobu jego oceny na podstawie analiz numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Poruszono też problematykę integracji systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz prób dymowych z ciepłym dymem mających na celu weryfikację przyjętych scenariuszy pożarowych. Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa, garaże, bezpieczeństwo pożarowe, CFD.Obecnie praktycznie nie powstaje obiekt użyteczności publicznej, centrum handlowe i hotel, biurowiec czy też budynek mieszkalny bez garażu. Problematyka dotycząca systemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym w garażach była poruszana w bardzo wielu publikacjach, jednak temat ten wciąż powraca.Wynika to z braku szczegółowych opracowań, do których mogliby się odnieść architekci, rzeczoznawcy, projektanci i wykonawcy, a zarazem ujednoliciłyby one wszelkiego rodzaju prace związane z analizami wykorzystującymi nowoczesne narzędzia wspierające proces projektowania (CAE, CFD,MES, symulacje ewakuacji) oraz testy odbiorowe systemów bezpieczeństwa pożarowego. Życie obiektu z garażem można podzielić na kilka podstawowych etapów (rysunek). Wszystko zaczyna się od potrzeby ekonomicznej, która przeradza się w pomysł, koncepcję, projekt. Projekt ewoluuje, przechodząc przez różne fazy wynikające z potrzeb ekonomicznych i estetycznych. Po finalnymzatwierdzeniu projektu budowlanego często wracamy do punktu wyjścia, przeprojektowując obiekt, tworząc zamienny projekt budowlany. Kolejnym etapem jest budowa, a jak wiadomo, w tym przypadku też często wprowadzanych jest wiele zmian w projekcie. Pod koniec budowy, kiedy w nowo powstałych murach zaczynają się pojawiać wszelkiego rodzaju instalacje, dochodzimy do fazy rozruchów mających na celu przygotowanie obiektu do oddania do użyt[...]

Dobór modeli oraz warunków brzegowych a wynik analizy numerycznej rozprzestrzeniania się dymu i ciepła


  Wreferacie przedstawiono zagadnienia dotyczące poprawnego doboru modeli i submodeli fizycznych oraz warunków brzegowych w analizach wykorzystującychmetodę obliczeniowejmechaniki płynów (CFD) prowadzonych na potrzeby oceny bezpieczeństwa pożarowego. Jest to jeden z warunków poprawnego prowadzenia obliczeń numerycznych ima duży wpływ na otrzymane wyniki. Zaprezentowano kilka wybranych modeli fizycznych w obszarach kluczowych dla analiz związanych z bezpieczeństwem pożarowym, próbując wyjaśnić, jak ich zmiana może wpłynąć na przeprowadzone obliczenia. Słowa kluczowe: wentylacja oddymiająca, analizy CFD, wentylacja grawitacyjna.Wykorzystanie mechaniki płynówwinżynierii bezpieczeństwa pożarowego stało się obecnie nieodłącznym elementem większości projektów systemów wentylacji pożarowej. Przede wszystkim analiza przepływu dwóch płynów różniących się gęstością (temperaturą) to doskonałe pole do praktycznego zastosowania metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD, ang. Computational Fluid Dynamics). Nieustanny wzrost dostępnej mocy obliczeniowej komputerów osobistych spowodował obserwowany w ostatnich latach zarówno wzrost liczby podmiotów zajmujących się analizami numerycznymi w bezpieczeństwie pożarowym, jak i popularyzację samych analiz. Jednak jedna rzecz pozostała niezmienna - obliczenia są tak dobre jak osoba je wykonująca [1]. Analiza CFD polega na rozwiązaniu układu równań różniczkowych opisujących przepływ masy i energii w badanym układzie, podzielonym na skończoną liczbę niewielkich objętości, w dokładnie opisanych następujących po sobie krokach czasowych. Rozwiązanie równań stanowią wartości ciśnienia, temperatury, gęstości, prędkości przepływu, stężenia dymu itp., znane dla każdej objętości w badanym układzie, w każdym momencie trwania analizy. Dzięki temu analizy CFD są tak dobrym narzędziem w rękach inżyniera, pozwalając zajrzeć w dowolne miejsce w badanym budynku i w kilka sekund ocenić panujące tam waru[...]

Porównanie wybranych metod doboru systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych


  W artykule porównano metody doboru i wymiarowania systemów wentylacji pożarowej wg wytycznych niemieckich (RABT), austriackich (RVS) oraz szwajcarskich (ASTRA). Wnioski z analizy wytycznych mogą być wykorzystane przy tworzeniu nowych, krajowych wytycznych, lepiej dostosowanych do realiów. Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa tunelu, tunele drogowe, wentylacja pożarowa.Systemy wentylacji pożarowej tuneli są jednymi z nielicznych aktywnych urządzeń, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w tego typu obiektach. W odróżnieniu od budynków wolno stojących w przypadku tuneli mniejszy jest wybór dróg ewakuacji połączony ze znacznie większymryzykiempożaru, rozwijającym się szybciej i osiągającym znacznie większą moc. Niezawodny system wentylacji pożarowej tunelu drogowego jest więc często pierwszym i ostatnim narzędziem służącymaktywnemu zmniejszeniu zagrożenia życia użytkowników tunelu. Wartykule przedstawimy zasady doboru systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych wg wybranych dokumentów odniesienia stosowanych wAustrii, Niemczech oraz Szwajcarii. Ze względu na obszerność tematu nie będziemy poruszać zagadnień dotyczących obliczania wymaganej prędkości krytycznej przepływu powietrza, co można znaleźć w [1, 2, 3]. Charakterystyka systemów wentylacji pożarowej Systemy wentylacji pożarowej tuneli dzieli się na wentylację: naturalną; wzdłużną; półpoprzeczną; poprzeczną. Wentylacja naturalna to rodzaj układu, w którym dym jest usuwany z tunelu wyłącznie przez działanie naturalnych sił wyporu powstałych pomiędzy gorącąwarstwą dymu a otaczającym powietrzem. Z literatury naukowej oraz badańwłasnychwynika, żewodległości ponad 100 - 200mod źródła pożaru dym wychładza się w takim stopniu, że opada do strefy,wktórejmogą przebywać ludzie [4]. Najnowsze badania pokazują, że w określonych przypadkach niekorzystnego oddziaływania wiatru, usunięcie dymu z tunelu w sposób naturalny może nie być możliwe [2, 5]. [...]

Wentylacja pożarowa tuneli drogowych DOI:10.15199/33.2015.02.03


  W artykule przedstawiono proces projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych. Poruszono wszystkie aspekty projektu instalacji, począwszy od analizy ryzyka pożaru w tunelu, przez dobór i wymiarowanie systemu, jego ocenę oraz odbiór.Wprzypadku każdego z etapów przedstawiono wymagania ogólne wraz z odniesieniami do źródeł wiedzy zawierającymi szczegółowe informacje. Dużą wagę położono na metody badawcze elementów systemu - wentylatorów oddymiających oraz klap odcinających w systemach wentylacji pożarowej. Słowa kluczowe:wentylacja pożarowa,wentylacja tuneli, tunele, analizy CFD.Bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego, takiego jak drogowy tunel komunikacyjny, jest sumą wielu składowych, z których jedną jest działanie systemu wentylacji pożarowej. W odróżnieniu od budynków wolno stojących, w tunelach występuje mniej dróg ewakuacji, a jednocześnie znacznie większe ryzyko pożaru, który rozwija się szybciej i osiąga znacznie wyższą moc. Projektowanie systemów wentylacji pożarowej tuneli jest procesem zdecydowanie bardziej skomplikowanym niż projektowanie analogicznych systemów w budynkach. Już pierwsza decyzja projektanta, polegająca na doborze systemu, jest trudna i składa się na nią wiele czynników, z analizą ryzyka pożaru włącznie [1]. Podobnie każdy kolejny etap projektu - wymiarowanie systemu, dobór urządzeń, weryfikacja i odbiór cechuje duża złożoność. Systemy wentylacji pożarowej tuneli Systemy wentylacji tuneli drogowych zazwyczaj służą weryfikacji bytowej i pożarowej.Wentylacja bytowa (nazywana również codzienną) zapewnia odpowiednią jakość powietrza wewnątrz tunelu zanieczyszczanego spalinami samochodowymi.Wżadnej sytuacji związanej z ruchem pojazdów warunki środowiska w tunelu nie powinny stanowić zagrożenia dla jego użytkowników oraz obsługi. Przezierność powietrza w tunelu również musi być na tyle wysoka, aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie pojazdów. Wentylacja pożarowa, czyliwentylacja [...]

Projektowanie wentylacji pożarowej garaży DOI:10.15199/33.2015.07.14


  W artykule przedstawiono podstawowe założenia opublikowanych w 2015 r. wytycznych projektowania systemów wentylacji pożarowejwgarażach. Podejmowana tematyka obejmuje m.in. podział systemów z uwagi na ich cel (podejście funkcjonalne), dobór podstawowych właściwości systemu i jego wymiarowanie, sposób doprowadzenia powietrza kompensacyjnego czy scenariusz działania systemu.Artykuł stanowiwprowadzenie do tematyki opisanej szerzej w publikacji książkowej. Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa, garaże, wentylacja oddymiająca, wentylacja strumieniowa.oddymiającą. 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych *) Autor do korespondencji: e-mail: g.krajewski@itb.pl Projektowanie wentylacji pożarowej garaży Design of smoke control in car parks mgr inż. Grzegorz Krajewski 1)*) mgr inż. Wojciech Węgrzyński 1) Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe założenia opublikowanych w 2015 r. wytycznych projektowania systemów wentylacji pożarowejwgarażach. Podejmowana tematyka obejmuje m.in. podział systemów z uwagi na ich cel (podejście funkcjonalne), dobór podstawowych właściwości systemu i jego wymiarowanie, sposób doprowadzenia powietrza kompensacyjnego czy scenariusz działania systemu.Artykuł stanowiwprowadzenie do tematyki opisanej szerzej w publikacji książkowej. Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa, garaże, wentylacja oddymiająca, wentylacja strumieniowa. Abstract. This article presents general ideas and rules, that are written in guidelines for design of smoke control systems in car parks, published in 2015. Topics covered in this paper are: types of systems and the differences between their performance (performance approach to the design), general dimensioning of the systems and choice of its components, supply air provision or g[...]

Metodyka badań wielkogabarytowych klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych


  Wartykule zaprezentowanometodykę badań wielkogabarytowych klap odcinających przeznaczonych do stosowania w systemach wentylacji pożarowej tuneli drogowych. Opracowana nowatorska metoda pozwala na ocenę działania urządzenia zgodnie z wymaganiami stawianymi klapom odcinającym, w odróżnieniu od wykorzystywanej do tej pory na świecie metodologii badań zbliżonej do badania ścian.Wyniki przedstawionych badań mogą okazać się przydatne projektantom systemów wentylacji pożarowej. Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa, tunel, klapa odcinająca.Wzrost gospodarczy i ciągły rozwój ekonomiczny wymuszają dynamiczny rozwój sieci transportu drogowego i kolejowego, o większej przepustowości. Ze względu na duże zagęszczenie w aglomeracjach miejskich oraz mocno rozwiniętą sieć dróg budowane są podziemne sieci komunikacyjne, których podstawowym elementem są tunele. Budowa tego typu obiektów pociąga za sobą spełnienie wielu wymagań techniczno-budowlanych. Jednym z kluczowych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo w tunelach są systemy detekcji pożaru, oświetlenie ewakuacyjne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy stałych urządzeń gaśniczych oraz systemy wentylacji pożarowej. Wszystkie razem mają zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa na wypadek pożaru, który może pochłonąć wiele ofiar. Tu warto wspomnieć o pożarze w tunelu pod Mont Blanc w 1999 r. czy pożarze w tunelu Gotarda w 2001 r. Jednym z elementów systemów bezpieczeństwa pożarowego w tunelu jest system wentylacji pożarowej, którego zadaniem w początkowej fazie pożaru jest zapewnienie ludziom bezpiecznej ewakuacji z przestrzeni objętej pożarem oraz wspieranie ekip ratowniczo-gaśniczych, a więc umożliwienie dojścia do źródła pożaru bądź rozrzedzenie gorących gazów pożarowych i dymu tak, aby strażacy mogli podejść jak najbliżej. Przez obniżenie temperatury, tzn. rozrzedzenie gazów pożarowych, chroni się także konstrukcję tunelu. Systemy wentylacji pożarowej w tunelach Sy[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2015.07.12


  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego oraz metodologię prowadzenia badań EMC w obszarze elementów automatyki pożarowej z uwzględnieniem wieloletniej praktyki Laboratorium Badań Ogniowych działającymprzy Instytucie Techniki Budowalnej. Zaprezentowano także potencjalne zagrożeniawynikające z niepoprawnej kompatybilności elektromagnetycznej. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia przeciwpożarowe, EMC, SURGE, BURST, SINUS, ESD, badania kompatybilności, komora GTEM, EUT.5]: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2015 (nr 515) 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych *) Autor do korespondencji: e-mail: p.antosiewicz@itb.pl Kompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych Electromagnetic compatibility in fire safety automation mgr inż. Piotr Antosiewicz1)*) dr inż. Paweł Sulik1) mgr inż. Wojciech Węgrzyński1) Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego oraz metodologię prowadzenia badań EMC w obszarze elementów automatyki pożarowej z uwzględnieniem wieloletniej praktyki Laboratorium Badań Ogniowych działającymprzy Instytucie Techniki Budowalnej. Zaprezentowano także potencjalne zagrożeniawynikające z niepoprawnej kompatybilności elektromagnetycznej. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia przeciwpożarowe, EMC, SURGE, BURST, SINUS, ESD, badania [...]

Narzędzia numeryczne w kreowaniu bezpieczeństwa pożarowego obiektów DOI:


  W artykule przedstawiono metody numeryczne wykorzystywane w kreowaniu bezpieczeństwa pożarowego. Szczególną uwagę poświęcono analizom CFD oraz ewakuacji osób. Zaprezentowanomożliwości zastosowania tych analiz także na przykładzie prac realizowanych w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Słowa kluczowe: analizy numeryczne, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, projektowanie nakierowane na cel.Zaprojektowanie obiektu, który zapewni użytkownikom akceptowalny poziom bezpieczeństwa w przypadku pożaru nie sprowadza się wyłącznie do wypełnienia wszystkich wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych [1] i przeciwpożarowych [2]. Niestety, stan prawny nie nadąża za rozwojem budownictwa i często stanowi ramy, w których trudno zmieścić odważne, i niekonwencjonalne nowoczesne obiekty budowlane.Wtakich przypadkach za bezpieczeństwo użytkowników obiektu odpowiadają projektanci, rzeczoznawcy oraz eksperci biorący udział w tworzeniu projektu. Obecnie w miarę szybko mogą oni uzyskać potwierdzenie, czy zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania podstawowe zawarte w rozporządzeniu 305/2011 UE [3]. Dzięki narzędziom numerycznym, które pozwalają przenieść pożar w świat wirtualny, w krótkim czasie można określić, czy zastosowane zabezpieczenia są poprawne. Od ponad 15 lat Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej bierze udział w tworzeniu podstaw naukowych i ramwykorzystania narzędzi numerycznych oraz ich praktycznej implementacji w projektach budowlanych realizowanych w Polsce i wielu innych krajach Europy. Metody oceny bezpieczeństwa pożarowego Każda, nawet najprostsza, analiza dotycząca z bezpieczeństwa pożarowego jest oceną ryzyka związanego z pożarem. Można je opisać jako iloczyn prawdopodobieństwa powstania pożaru oraz jego skutków.Wkażdej analizie prowadzący przyjmuje założenia, których celemjest odzwierciedlenie najbardziej niekorzystnego prawdopodobnego pożarumogącego wystąpić w danej przest[...]

Praktyczne aspekty szacowania widzialności w dymie DOI:10.15199/33.2017.08.14


  Skutki pożaru można ocenić przez pomiar właściwości charakterystycznych dymu, takich jak temperatura, prędkość przepływu czy cząstkowe masowe stężenia jego poszczególnych składników. Chociaż wymieniony zbiór wydaje się być kompletny, przez lata narastała potrzeba zdefiniowania cechy mieszaniny dymu i powietrza, która byłaby zrozumiała nie tylko przez osoby związane z inżynierią bezpieczeństwa pożarowego czy fizyką budowli, ale także szeregowych strażaków czy osoby zajmujące się odległymi dziedzinami techniki. Takim parametrem jest widzialność w dymie - obecnie najpopularniejsza i najszerzej wykorzystywana właściwość opisująca parametry dymu. Ideę interpretacji tego parametru przedstawiono na rysunku 1 [19]. Punkty (a), (b) i (c) znajdują się na przedstawionym rzucie, stanowiącym wynik analizy numerycznej, bardzo blisko siebie, ale charakteryzuje je skrajnie różna wartość widzialności w dymie. Nie oznacza to, że będący w punkcie (a) widzi obiekty oddalone do 30 m, a w punkcie (c) oddalone o 5 m. Natomiast obiekt byłby widziany z odległości odpowiednio 30; 20 lub 5 m, jeżeli całe pomieszczenie byłoby wypełnione dymem tak gęstym, jak w punktach (a), (b) lub (c). Aby zmierzyć zasięg widzialności, należy zatem wykorzystać bardziej skomplikowane metody, np. ray-tracing. Wykorzystanie praktyczne zasięgu widzialności w dymie stanowi jeden z elementów tzw. analizyASET (ang. Available Safe Evacuation Time, tłumaczony jako dostępny czas bezpiecznej ewakuacji). Jako ASET przyjmowany jest czas, w którym jeden z parametrów środowiska (temperatura, widzialność itp.) osiągnie wartość krytyczną [13]. Matematyczny model widzialności w dymie Właściwości optyczne aerozolu dymowego (produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów) są podobne do innych układów dyspersyjnych, tj. niejednorodnych w sensie optycznym. Właściwości te są określone łącznymdziałaniem: rozproszenia światła na pojedynczych cząsteczkach dymu; oddzia[...]

 Strona 1