Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Migdalski"

50-lecie Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Czytaj za darmo! »

Niedawno uroczyście obchodziliśmy 90-lecie powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Za jego narodziny uważa się zjazd założycielski Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. Organizacjami założycielskimi Stowarzyszenia były Koła: Warszawskie, Poznańskie, Lwowskie, Krakowskie, Łódzkie i Sosnowieckie. Trochę historii Bielsko i Biała przez wieki stanowiły odrębne organizmy miejskie, które rozgraniczała rzeka Biała i dopiero w styczniu 1951 r. zostały połączone w jedno miasto (gwoli ścisłości należy nadmienić, że w czasie II wojny światowej Niemcy włączyli Białą do Bielska). Najbardziej intensywny rozwój obu miast rozpoczął się w drugiej połowie XIX w. Szybki rozwój przemysłowy stymulował wykorzystanie wszystkich nowinek technologicznych tamtych czasów. W 1850 r. Bielsko zostało włączone do państwowej sieci telegraficznej, a 5 lat później - do sieci kolei żelaznej. W 1864 roku powstała w Bielsku gazownia miejska i oświetlenie miejskie (gazowe). O znaczeniu tego rejonu świadczy też zorganizowanie w 1871 roku wielkiej wystawy przemysłowej. I tak w tym trójnarodowym (Polacy, Niemcy, Żydzi) mieście, ze zdecydowaną przewagą ludności niemieckiej, sukcesywnie powstawały nowe fabryki i warsztaty. Bielsko rozbudowywało się, a przy tym pokaźnie wzrastało zapotrzebowanie na energię, którego to zakłady produkcyjne same, z małymi zespołami prądotwórczymi, nie były w stanie pokryć. W 1893 r. powstała w Bielsku trzecia na ziemiach polskich elektrownia, a dwa lata później odbył się pierwszy kurs tramwaju elektrycznego na trasie od dworca kolejowego do Cygańskiego Lasu, stanowiącego popularne miejsce wypoczynku. Bielskie tramwaje były czwarte w kolejności zastosowania na ziemiach polskich, po Wrocławiu, Lwowie i Elblągu. Także w roku 1895 rozpoczęły swoją działalność miejskie wodociągi. Olbrzymie zamówienia wojskowe w okresie I wojny światowej spowodowały jeszcze bardziej dynami[...]

Dr inż. Jan Zgaiński - wspomnienie (1927-2018) DOI:


  27 lutego 2018 r. odszedł od nas dr inż. Jan Zgaiński. Nie zdążyliśmy Go pożegnać, gdyż od ponad dwóch lat ciężko chorował i kontakt z Nim był praktycznie niemożliwy. Urodził się 31 lipca 1927 r. w Poznaniu, gdzie tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę powszechną. W czasie okupacji pracował przymusowo jako elektryk w niemieckiej firmie elektroinstalacyjnej. W tym czasie samodzielnie przerobił program gimnazjum i liceum humanistycznego i w 1945 r. zdał egzamin dojrzałości w Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podjął studia na Wydziale Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, a po uzyskaniu dyplomu inżyniera w 1949 r. został inspektorem nadzoru i projektantem instalacji elektrycznych w obiektach kinowych, pracując jednocześnie (1952-1965) jako nauczyciel elektrotechniki w technikum. W 1965 r., po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, jako starszy specjalista Biura Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT w Poznaniu, przystąpił do organizowania Wydziału Produkcji Filmów o tematyce elektroenergetycznej, którym kierował do 1979 r., kiedy wydział został przeniesiony do Warszawy. Jako twórca filmów dydaktycznych (autor scenariuszy i reżyser) zrealizował m.in. 52 filmy instruktażowe krótko- i średniometrażowe z zakresu budowy i eksploatacji obiektów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiele z tych filmów uzyskało wyróżnienia i nagrody na przeglądach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Jednym z najpopularniejszych był film "Rato[...]

Jak zapewnić wysoką jakość dostaw wyrobów i robót w procesach realizacji inwestycji sieciowych DOI:


  Na temat jakości dostaw wyrobów oraz wykonawstwa robót w procesach realizacji inwestycji sieciowych rozmawiano podczas konferencji na targach ENERGETAB 2019. Energetyka mocno inwestuje zarówno w sektor wytwarzania, jak i sieci elektroenergetyczne. I chociaż wydatkowane są spore środki na te inwestycje, to w najbliższych latach należy oczekiwać zdecydowanego zwiększenia rozmiaru inwestycji, chociażby ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz dostosowanie systemu elektroenergetycznego do zmiany lokalizacji źródeł jej wytwarzania tych klasycznych i rozproszonych, nie wspominając o farmach wiatrowych "offshore". Podstawowym zagadnieniem dla inwestorów z grup energetycznych jest nie tylko efektywne i sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego czy modernizacyjnego ale przede wszystkim uzyskanie w jego efekcie najwyższej jakości urządzeń i technologii, zapewniających ich niezawodną eksploatację przez kilkadziesiąt lat. Temat jakości dostaw wyrobów jak i jakości wykonawstwa robót inwestycyjnych był właśnie przedmiotem konferencji zorganizowanej podczas targów ENERGETAB 2019 przez Radę Firm Przemysłu Elektroenergetycznego i Energetyki SEP o[...]

Konferencja naukowo-techniczna "Nowoczesne rozwiązania stacji i systemów elektroenergetycznych 110 kV i rozdzielni 110 kV w stacjach przesyłowych" w ZIAD Bielsko-Biała DOI:

Czytaj za darmo! »

Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy wsparciu Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w gościnnych progach ZIAD Bielsko-Biała pod patronatem TAURON Dystrybucja, współuczestniczyli w dniach 18-19 lutego 2015 r. w ważnym wydarzeniu konferencyjnym. Dotyczyło ono specjalistycznej tematyki nowoczesnych rozwiązań elektroenergetycznych stacji o poziomie napięcia 110 kV. Ponad 70 os[...]

Wybitny elektrotechnik oraz pionier przemysłu akumulatorowego - Karol Franciszek Pollak DOI:10.15199/74.2015.9.17


  Toczy się obecnie dyskusja nad rolą przemysłu w Polsce i UE, w której wskazuje się, że reindustrializacja jest szansą dla Europy. W krajach zachodnich z dumą prezentuje się najwybitniejszych wynalazców i twórców przemysłu. Należy zatem w naszym kraju przypomnieć wybitnych polskich przedsiębiorców. Karol Franciszek Pollak należał do najbardziej znanych elektrotechników europejskich i innowacyjnych inżynierów, był autorem m.in. 98 patentów oraz znakomitym przedsiębiorcą i pionierem światowego przemysłu akumulatorowego. W uznaniu zasług otrzymał tytuł doctora honoris causa Politechniki Warszawskiej. Inżynierowie polscy na przełomie XIX i XX w. Kiedy 11 listopada 1918 r. odrodziło się państwo polskie wielu znakomitych inżynierów porzucało lukratywne stanowiska w przemyśle: niemieckim, rosyjskim, francuskim, szwajcarskim i wracało do kraju. Byli to absolwenci 195 zagranicznych politechnik, a wśród nich: Ignacy Mościcki, Kazimierz Szpotański i K arol Pollak. Jak trafnie zauważył prof. M. Eckert: Wciąż wiemy o nich znaczniej mniej niż by należało [1]. Odtwarzając tamte czasy, w których twórczo działał K. Pollak, po blisko 100 latach, nasuwa się pytanie - a jacy byli wówczas inżynierowie Polscy? Odpowiedź znajdujemy w świetnym wykładzie inauguracyjnym prof. M. Eckerta, który podkreślił następujące cechy inżynierów: głęboki patriotyzm, poczucie misji, gdy idzie o rozwój i modernizację kraju, gruntowne przygotowanie teoretyczne i stały związek z praktyką przemysłową, kult pracy dobrze zorganizowanej, fascynacja nowościami technicznymi, zainteresowania społeczne i humanistyczne. Wybrane elementy biografii Karol Franciszek Pollak (rys. 1) urodził się 15 października 1859 r. w S anoku jako syn znanego księgarza, wielce zasłużonego dla tego miasta drukarza i wydawcy. Był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa (miał cztery siostry i dwóch braci). Pierwsze nauki pobierał w S anoku, Stryju i we Lwowie, a następnie na Politechnice w C harlottenb[...]

Pionier akumulatorów DOI:


  Toczy się obecnie dyskusja nad rolą przemysłu w Polsce i UE. Reindustrializacja może być szansą dla Europy. W krajach zachodnich z dumą prezentuje się najwybitniejszych wynalazców i twórców przemysłu. My mamy równie wybitnych inżynierów. Karol Franciszek Pollak należał do najbardziej znanych elektrotechników europejskich, był autorem m.in. 98 patentów oraz znakomitym przedsiębiorcą i pionierem światowego przemysłu akumulatorowego.Kiedy 11 listopada 1918 r. odrodziło się Państwo Polskie, wielu znakomitych inżynierów porzucało lukratywne stanowiska w przemyśle: niemieckim, rosyjskim, francuskim, szwajcarskim i wracałodo kraju. Byli to absolwenci 195 zagranicznych politechnik, a wśród nich: Ignacy Mościcki, Kazimierz Szpotański i Karol Pollak. Karol Franciszek Pollak urodził się 15 października 1859 r. w Sanoku jako syn znanego księgarza, wielce zasłużonego dla tego miasta drukarza i wydawcy. Był najstarszym z rodzeństwa (miał cztery siostry i dwóch braci). Pierwsze nauki pobierał w Sanoku, Stryju i we Lwowie. Od najmłodszych lat interesował się elektrotechniką wykazując w tej dziedzinie nieprzeciętne zdolności innowacyjne i dar wynalazczy. PIERWSZE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE W 1882 r. założył pierwszą na ziemiach polskich instalację telefoniczną. Rok później wyjechał do Anglii i podjął pracę w charakterze kierownika laboratorium w londyńskiej firmie patentowej The Patent Utylisation Co. Owocem jego pracy w tej firmie było kilka opatentowanych wynalazków: automatycznego łącznika [...]

 Strona 1