Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Wiszniewski"

Kryteria wyboru źródła ciepła do budynków mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

System zaopatrzenia w ciepło to nie tylko źródło ciepła, w jego skład wchodzi również instalacja grzewcza, instalacja przygotowania ciepłej wody, system wentylacji źródła ciepła oraz system odprowadzenia spalin. Nowoczesny system zasilania w ciepło powinien zapewniać osiągnięcie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa, komfortu i niezawodności działania przy racjonalnych kosztach inwestycyjnych[...]

Dobór systemu zasilania budynków w energię

Czytaj za darmo! »

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju źródła energii w budynku należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: dostępność i pewność zasilania w wybrany nośnik energii; oczekiwane koszty zaopatrzenia w energię; koszt inwestycyjny; wpływ na stan środowiska. Nie istnieje idealne rozwiązanie, każdy wybór będzie kompromisem pomiędzy oczekiwaniami a ograniczeniami technicznymi oraz możliwościa[...]

Opłacalność stosowania instalacji zasilanych cieczowymi kolektorami słonecznymi

Czytaj za darmo! »

Cieczowe kolektory słoneczne to elementy instalacji pośredniczące w zamianie energii słonecznej w cieplną, wykorzystywaną na potrzeby grzewcze (w Polsce najczęściej do przygotowania ciepłej wody i podgrzewania wody w basenach, rzadziej do ogrzewania budynków). W naszej strefie klimatycznej największe zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze przypada na okres od października do maja, podczas gdy najbardziej korzystny do pozyskiwania energii słonecznej jest czas od marca do października. Instalacje solarne charakteryzują się wysokimkoszteminwestycyjnym, który obejmuje: absorbery cieczowe, konstrukcje wsporcze, wymienniki i zasobniki ciepła, rurociągi, armaturę, pompy oraz urządzenia sterujące. Jest to wydatek 1500 - 5000 zł/m2 absorbera. Jednostkowe koszty dużych inst[...]

Czy wysokosprawna kogeneracja jest szansą dla ciepłownictwa systemowego? DOI:

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono uproszczoną analizę techniczno - ekonomiczną przykładowej inwestycji polegającej na modernizacji ciepłowni węglowej na elektrociepłownię, w której podstawowe obciążenie cieplne pokrywane jest ciepłem odpadowym z wysokosprawnej kogeneracji opartej na paliwie gazowym, zaś szczytowe istniejącymi kotłami węglowymi.PYTANIE postawione w tytule powinno być retoryczne, gdyż: ● Efektywność energetyczna tej technologii pozwala, dla zaspokojenia tych samych potrzeb energetycznych odbiorców w Polsce, zaoszczędzić w porównaniu z produkcją rozdzielną około 50% energii pierwotnej oraz ponad 70% emisji CO2; ● Ustawa Prawo Energetyczne z 10.04.1997 r. z późniejszymi zmianami daje inwestorom: - gwarancję odbioru energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez operatora systemu elektroenergetycznego, - pierwszeństwo do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, - możliwości uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu sprzedaży nadwyżek świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji; ● Istnieje bogata oferta dofinansowania inwestycji w wysokosprawną kogenerację w ramach środków Programu "Infrastruktura i Środowisko", regionalnych programów operacyjnych, konkursów ogłaszanych przez NFOŚiGW i innych; ● Przyjęty Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, obligujący kraje członkowskie do osiągnięcia określonych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych powinien sprzyjać tworzeniu dodatkowych bodźców stymulujących stosowanie możliwie najefektywniejszych technologii i paliw o mniejszym współczynniku emisji CO2 niż węgiel. W 2003 roku współczynnik emisji CO2 dla ciepła sieciowego w Polsce wynosił ponad 120 kg/GJ [2] i od tej pory niewiele się zmniejszył; ● Postępujący proces termomodernizacji budynków doprowadził w latach 1996 - 2007 do około 28% spadku zapotrzebowania na ciepło sie[...]

Technologie mikrotrigeneracji w rozproszonych źródłach energii


  Zdecentralizowane systemy generacji energii charakteryzuje: - wysoka efektywność wykorzystania energii chemicznej różnych rodzajów paliw, przez: - obniżenie zużycia energii pierwotnej dzięki jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej; - obniżenie zużycia energii końcowej dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego do produkcji chłodu; - ograniczenie zużycia energii paliw kopalnych dzięki możliwości zastosowania OŹE (słońce, biopaliwa, biomasa); - stabilność ekonomiczna, dzięki: redukcji kosztów energii; odporności na zmiany cen nośników energii; długiemu czasowi wykorzystania w ciągu roku; - wykorzystanie produkowanej energii na miejscu, co przyczyni się do:- poprawy bezpieczeństwa energetycznego; - ograniczenia strat przesyłowych; - ograniczenia kosztów rozbudowy oraz eksploatacji sieci ciepłowniczej; - zwiększenia niezawodności zasilania; - możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych; - możliwości łatwego i taniego zbilansowania sieci w okresie największych obciążeń. Trigeneracja - CHCP (combined heating, cooling and power) jest to efektywne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. Podstawowymi składnikami systemu CHCP są: jednostka kogeneracyjna wytwarzająca jednocześnie ciepło i energię elektryczną (CHP) oraz urządzenie do wytwarzania chłodu z ciepła - TDC (thermally driven chiller). Główne czynniki warunkujące stosowanie systemów CHCP to: osiągnięcie możliwie największej sprawności konwersji energii pierwotnej na użyteczną oraz zapewnienie maksymalnej liczby godzin pracy systemu w ciągu roku przez wykorzystanie ciepła odpadowego z jednostki CHP zarówno do produkcji ciepła, jak i chłodu. Powinno to być osiągnięte przy lepszej efektywności ekonomicznej w porównaniu z samą kogeneracją, gdzie nie wykorzystuje się ciepła do produkcji chłodu. Technologia Obecnie systemy CHCP ograniczone są do zastosowania w przypadku dużej wydajności (od kilkuset kW d[...]

Prof. Jan Trojak - wspomnienia o naszym Mistrzu i Przyjacielu


  To było chyba w roku 1963, gdy uroczystą kolacją świętowaliśmy pięćdziesięciolecie urodzin naszego szefa i przyjaciela - prof. Jana Trojaka. Byliśmy z rodzinami i po serii oficjalnych toastów za zdrowie Jubilata w pewnym momencie moja małżonka wstała z kieliszkiem wina w dłoni i powiedziała: Wznoszę toast za zdrowie pogromcy naszych mężów. Oczywiście wszyscy wybuchnęli śmiechem, wiedząc że to tylko żart, bowiem nasz Profesor pogromcą na pewno nie był. Miał raczej skłonności patriarchalne. Chciał być dla swych podwładnych jak ojciec - sprawiedliwy, wymagający, gdy trzeba to surowy - ale na pewno przyjacielski. Takim był od samego początku, tzn. od czasu gdy w roku 1957 dołączyłem do Jego zespołu jako piąta osoba. Wcześniej byli już z Nim: Jan Pytel, Bohdan Synal, nieżyjący już Henryk Lemisiewicz oraz Józef Rozynek. Tak, Profesor pogromcą na pewno nie był, choć czasem - gdy był zdania, że moglibyśmy robić więcej - zwykł mówić: Dlaczego ja mam ciągle być poganiaczem wielbłądów? Ale choć nas dopingował, to tak naprawdę nigdy nie poganiał. Gdy dziś myślę o tych kilkudziesięciu latach, które wspólnie przeżyliśmy, budując najpierw Zakład Zabezpieczeń, później Katedrę Zabezpieczeń a w końcu Instytut Energoelektryki, to zastanawiam się, co najbardziej cenił nasz Mistrz i przełożony. Chyba były to dwie sprawy - wyniki w pracy badawczej oraz ogólna przyzwoitość. A w tej ostatniej mieściła się: rzetelność finansowa, przyjacielski stosunek do współpracowników oraz lojalność. I dlatego, gdy którejś z tych cech zabrakło, nasz Szef czuł się zawiedziony i przeżywał to bardzo boleśnie. Tak było, gdy[...]

OSTATNIE POŻEGNANIE - Dr. inż. Aleksander Dariusz Panek 11 czerwca 1955 r. - 17 sierpnia 2014 r.


  W poniedziałek 25.08.2014 r. pożegnaliśmy na zawsze dr. inż. Aleksandra Dariusza Panka. Odszedł człowiek nietuzinkowy - wybitny naukowiec, wychowawca młodzieży, menedżer, społecznik, erudyta, a przy tym człowiek o wielkim sercu z poczuciem humoru i zachowujący dystans do świata i samego siebie. Darek był absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana, żeglarzem, harcerzem, drużynowym i instruktorem w 1. Warszawskiej Drużynie Harcerzy "Czarna Jedynka" oraz jej kręgu starszo-harcerskim "Gromada Włóczęgów". Następnie studiował w Politechnice Warszawskiej i ukończył Studium Podstawowych Problemów Techniki ze specjalnością procesy stochastyczne. Pracę doktorską z zakresu termodynamiki obronił w Politechnice Śląskiej, w której przez 10 lat pracował na stanowisku adiunkta. Z kolei, przez dwa lata pracował jako profesor na Uniwersytecie Technicznym w Ottawie, a następnie na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Tematyka Jego pracy naukowej była bardzo szeroka począwszy od matematyki, poprzez modelowanie matematyczne procesów odlewniczych, fizykę budowli, a następnie modelowanie energetyczne budynków, ocenę oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko w procesach zrównoważonego rozwoju. Doskonałe przygotowanie matematyczno-fizyczne sprawiło, że w każdej dziedzinie swej działalności naukowej osiągnął znaczące sukcesy zarówno w skali krajowej, jak i międzynaro[...]

Wskaźnik energii pierwotnej dla ogrzewania scentralizowanego

Czytaj za darmo! »

Polska charakteryzuje się ogromnym potencjałem pod względem poprawy efektywności wykorzystania energii. Oznacza to, że istnieje duża możliwość zredukowania zużycia energii przez stosowanie efektywniejszych systemów przekształceń energetycznych. Dotyczy to zarówno instalacji w budynkach, jak i sposobów dostarczania energii do tych instalacji, np. ogrzewanie scentralizowane lub indywidualne. [...]

 Strona 1  Następna strona »