Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Żmijewski"

ETS - state of art i konsekwencje

Czytaj za darmo! »

na początku lipca zamknięty został pierwszy etap negocjacji w sprawie nowego systemu handlu emisjami CO2, który rozpocznie działanie w 2013 roku. Wydaje się, że to dopiero w 2013 roku, ale pierwsze efekty przygotowywanej rewolucyjnej zmiany ujawnią się w latach 2010-2011. Do tej kwestii wrócimy później, ale najpierw należy wyjaśnić, na czym polega rewolucja. możliwe skutki System ETS mamy [...]

Szansa na sukces

Czytaj za darmo! »

Operacyjne perturbacje związane z ograniczeniem przez Gazprom dostaw do Europy przysłoniły strategiczne rezultaty brukselskiego szczytu klimatyczno- energetycznego. Niestety, bardzo często się zdarza, że drzewa przesłaniają las - tak jest i w tym przypadku. Słabą satysfakcję sprawia fakt, że polskie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie zbyt daleko idącego przełączenia Europy z węgla na gaz, tak szybko ze słów stały się ciałem. Satysfakcja ta w najmniejszymstopniu nie umniejszyła naszych własnych długofalowych, strategicznych problemów. Uwagę opinii publicznej przyciągnęły głównie problemy sektora elektroenergetycznego. Uzyskaliśmy rozwiązanie kompromisowe, co można uznać za sukces, ale musimy pamiętać, że sukces ten, tzn. 1,7 mld € dodatkowych środków średniorocznie[...]

ABC kolorowej certyfikacji


  Wostatnim czasie namnożyło się tyle różnych rodzajów certyfikatów energetycznych (tabela), że łatwo stracić wśród nich rozeznanie. Podejmuję więc próbę omówienia istniejących i dyskutowanych rozwiązań i mam nadzieję, że ułatwi to Czytelnikom orientację w tęczowym krajobrazie certyfikacji.Istota certyfikacji energii polega na skonstatowaniu, iż każdy rodzaj pożądanej energii da się przedstawić jako złożenie samej energii oraz jej pożądanej przez nas cechy. Energia niecechowana (bezbarwna) powinna pojawić się na rynku, o wmiarę największej płynności, i być poddana standardowym mechanizmom konkurencyjnej gry rynkowej. Odklejona od energii jej specjalna cecha (kolor), np. wynikająca ze źródła pochodzenia, pojawia się samodzielnie na odrębnym rynku niszowym w postaci certyfikatu, który w polskim języku prawnym przyjął dość skomplikowane określenie "prawamajątkowegowynikającego ze świadectwa pochodzenia". To prawo majątkowe (czyli certyfikat) jest przedmiotemwłasności i obrotu handlowego. Systemcertyfikacji jest quasi-rynkowy, ponieważ popyt na certyfikaty nie jest kreowany przez naturalne potrzeby, lecz egzekwowany w trybie administracyjnym przez wymagania ustawy. Z reguły jest to obowiązek przedstawienia pod koniec okresu rozliczeniowego odpowiedniej liczby certyfikatów do umorzenia. WPolsce certyfikaty za poprzedni rok trzeba przedstawić w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) do końca I kwartału roku następnego. Rynkową wartość certyfikatu zazwyczaj reguluje wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, którą można uiścić w przypadku posiadania niewystarczającej liczby umarzanych certyfikatów. Nieumorzenie certyfikatów lub nieopłacenie opłaty zastępczej w wymaganej wartości skutkuje nałożeniemkary, która, w odróżnieniu od kosztu certyfikatu lub opłaty, nie jest kosztem uzyskania przychodu, lecz należy pokryć ją z zysku po opodatkowaniu. Warto podkreślić, że certyfikat, jako prawo majątkowe wynikające ze świadectw[...]

Kiedy opłacalna jest budowa domu pasywnego


  Polityczny program pakietu klimatyczno- energetycznego wymaga od Polski niewyobrażalnego wysiłku inwestycyjnego, którego uniknąć się nie da z powodu politycznych wymagań Unii (sami na nie wyraziliśmy zgodę) oraz bardzo dużego stopnia zużycia technicznego infrastruktury (do którego sami doprowadziliśmy przez zaniechanie inwestycji odtworzeniowych). Próbujemy wyjaśnić Unii naszą trudną sytuację i przekonać ją do rozwiązań mniej dla nas kosztownych, bardziej korzystnych lub choćby do łagodniejszych okresów przejściowych. Skuteczność tych wysiłków jest znikoma głównie dlatego, że nasze propozycje są sprzeczne z interesami państw EU-15 dominującymi w Unii, ale także dlatego, że na całym froncie przegrywamy walkę o życzliwość europejskiej opinii publicznej, robiąc wszystko co możliwe, aby przekonać ją, że nie tylko nie możemy zrobić tego, czego rzeczywiście niemożemy, ale że nie chcemy zrobić tego, co zrobić byśmymogli. To najbardziej skuteczny sposób, aby doprowadzić do dewaluacji wszystkich naszych argumentów - także tych prawdziwych, których przecież nie brakuje. Lista naszych grzechów jest dość długa: ● źle wdrożona dyrektywa o efektywności energetycznej budynków generująca kiepski systemkiepskich certyfikatów energetycznych budynków; ● do tej pory niewdrożona dyrektywa o efektywności energetycznej i usługach energetycznych (3 lata opóźnienia); ● niewdrożona dyrektywa o wsparciu energetyki ze źródeł odnawialnych; ● brak planu działania (action planu) w przypadku odnawialnych źródeł energii, a także efektywności e[...]

Perspektywy Ciepłownictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem spowodowane przymusem spełnienia wymagań europejskiej polityki klimatycznej. Związane jest to z ograniczeniem emisji CO2, co w systemach ciepłowniczych wymaga poprawy sprawności wytwarzania i przesyłania ciepła oraz zwiększenia udziału ciepła pozyskiwanego ze źródeł odnawialnych. Istotnym problemem polskiego ciepłownictwa, który wymaga podjęcia zdecydowanych działań, stanowi jego dekapitalizacja. Keywords: reduction of CO2 emissions, renewable sources Abstract The paper describes the challenges facing the Polish district heating due to the coercion of European climate policy requirements. This is connected with the reduction of CO2 emissions in district heating systems that requires improved efficiency of the production and heat transfer. It requires also an increase in the share of heat achieved from renewable sources. A major problem of the Polish district heating is its decapitalisation, which requires a decisive action. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof.dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski - Politechnika Warszawska; sekretariat@rada-npre.pl Perspektywy Ciepłownictwa Perspectives of District Heating KRZYSZTOF ŻMIJEWSKI*) Przesłanki pierwotne Opinia publiczna zaniepokojona jest sytuacją na rynku energii elektrycznej, wywołaną przymusem realizacji wymagań europejskiej polityki klimatycznej. Niepokój ten dotyczy po pierwsze poziomu wzrostu cen energii elektrycznej po 1 stycznia 2013 r., wzrostu wywołanego wprowadzeniem obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2, a po drugie brakiem pewności dostaw energii w latach 2015-2017. W obu przypadkach ogromne znaczenie będzie miała decyzja Komisji o ostatecznym przyznaniu Polsce derogacyjnej ulgi. Decyzja ta powinna być ogłoszona do końca marca 2012 r. Warto przy okazji uświad[...]

Jak aktywnie wspierać budownictwo pasywne? (cz. 2)


  Każdy mechanizm wspierający jakiekolwiek rozwiązanie technologiczne deformuje zastaną sytuację rynkową i dlatego wymaga solidnego uzasadnienia, któremusi dotyczyć nie tylko zakładanych celów, tzn. istoty wprowadzanej deformacji, lecz również stosowanych zasad i rządzących nimi wartości. W przypadku systemu wsparcia budownictwa energooszczędnego i prawie zeroenergetycznego cele zostały przedstawione i uzasadnione w numerze 1/2012 miesięcznika "Materiały Budowlane" [1], zajmijmy się więc zasadami.Wydaje się dość naturalne wymaganie nieróżnicowania formy wspracia ze względu na formę własności przyszłegomieszkania. Budownictwo indywidualne, komunalne, spółdzielcze i deweloperskie powinno być traktowane tak samo. Wsparcie powinno być skierowane do przyszłego użytkownika/właściciela mieszkania, a właściwie do tego, kto ponosi ostatecznie koszty budowy (bezpośrednio lub za pośrednictwemdewelopera czy spółdzielni). Premia pasywacyjna jako dopłata do kapitału Prezentowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koncepcja dopłaty do kapitału abstrahuje od powierzchni mieszkania i kosztu jego budowy. W konsekwencji, w naturalny sposób, preferuje mieszkania mniejsze i tańsze, bo wszyscy dostają taką samą zryczałtowaną kwotę. Jak rozumiem,mechanizmten proponowany jest w pełni świadomie, ponieważ autorzy uważają, iż budujemy mieszkania zbyt [...]

Domy niemal zeroenergetyczne


  Znowelizowana (tzw. recast) Dyrektywa EPBD (2010/31/UE), powinna być implementowana w Polsce do końca 2012 r. Nowelizacja wprowadza wiele nowych wymagań i rozwiązań, a przede wszystkim pojęcie domu niemal zeroenergetycznego do definiowania w legislacji krajowej. Artykuł 9 znowelizowanej Dyrektywy EPBD wymaga, aby: - po 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były niemal zeroenergetyczne; - po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane i posiadane przez władze publiczne były niemal zeroenergetyczne. Artykuł 2 definiuje budynek niemal zeroenergetyczny (NZEB) jako budynek, któryma bardzo wysoką efektywność energetyczną. Ta niemal zerowa lub bardzo mała ilość potrzebnej energii powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych, w tym ze źródeł produkowanych w obiekcie lub w jego najbliższej okolicy. Państwa członkowskie muszą stworzyć plan narodowy zwiększenia liczby NZEB-ów (włączając w to istniejące budynki), który powinien zawierać: - definicję niemal zeroenergetycznego budynku zawierającą wskaźniki zużycia energii pierwotnej EP [kWh/m2/r.]; - wskaźniki pośrednie dotyczące efektywności energetycznej do 2015 r.; - szczegóły polityki i środków zastosowanych do promocji NZEB, nowych i istniejących (termomodernizowanych). Nie określono terminu dostarczenia planów narodowych do Komisji Europejskiej, ale Komisjamiała opublikować swój raport o postępach w realizacji Dyrektywy do końca 2012 r. Państwa członkowskie powinny więc dostarczyć swoje raporty wcześniej, najlepiej łącznie z raportem metodologicznym określającym krajowe standardy na zasadzie optymalizacji kosztowej. Polska w zakresie wdrażania znowelizowanej Dyrektywy EPBD zrobiła niestety niewiele. Dostępne na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej założenia do projektu Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków są tak ogólne, że niewiele wyjaśniają. Sytuację celnie podsumowuje uwaga Rządowego Centrum Legislacyjnego na temat założeń Ustawy: Zau[...]

Energetyka prosumencka dylematy i kontrowersje DOI:10.15199/33.2015.01.08


  W przodujących technologicznie krajach świata coraz więcej miejsca w bilansie elektroenergetycznym zajmuje energetyka prosumencka. Jest to prawie zawsze energetyka niskoemisyjna - najczęściej odnawialna, ale także gazowa - kogeneracyjna. Główną funkcją rozproszonych mikroinstalacji jest generacja energii na potrzeby własne producenta, stąd nazwa prosument - produkcyjny konsument (niektórzy przedrostek pro wywodzą od słowa progresywny, czyli postępowy - ale jedno drugiemu nie przeczy). Termin wymyślony został w 1980 r. przez Alvina Tofflera w futurystycznym opracowaniu "Trzecia Fala" [1]. Sam termin dawno już jednak przestał być futurystyczny. Liczba prosumentów w Niemczech przekroczyła bowiem 1,4 mln, w Anglii 0,5 mln, w USA - 0,14 mln, w Australii - 0,71 mln. Niemcy stali się więc ewidentnym światowym liderem prosumeryzmu w energetyce. Mikroinstalacje stanowią istotną część OZE powstających w ramach niemieckiej Energiewende[...]

Analiza budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię DOI:10.15199/33.2015.01.06


  Wartykule przeanalizowano badania, które zostały wykonane w celu sprawdzenia obecnego zużycia energii w budynkach, w przypadku których inwestor założył, że mają być energooszczędne. Przebadane budynki znajdują się w różnych strefach klimatycznych Polski oraz mają różne rozwiązania konstrukcyjne. Porównano je między sobą oraz z obowiązującymi i przyszłymi wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wniosek generalny z przeprowadzonej analizy to konstatacja, że administracja budowlana nie spełnia swojej roli ochrony inwestora- konsumenta energii. Słowa kluczowe: test Blower Door, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, budynki energooszczędne i pasywne.Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (WT) [1] wprowadza bardziej rygorystycznewymagania dotyczące nowo projektowanych i wznoszonych budynków, a przede wszystkim stopniowe ograniczenie zużycia energii przez nowe budynki. Interesujący jest obecny stan inwestycji w segmencie budynków deklarowanych jako energooszczędne. Wcelu sprawdzenia zużycia energii w budynkach zadeklarowanych przez inwestora jako energooszczędne zostały przeprowadzone badania (praca badawcza realizowana z grantu dziekańskiego 504 M 1088 4083 naWydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej) rzeczywistego zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Drugim celem przeprowadzonych badań było oszacowanie liczby istniejących pasywnych budynków jednorodzinnych lub o niskim zapotrzebowaniu na energię. Do badań wybrano: ● pasywne budynki jednorodzinne, ponieważ w wyniku przeprowadzonej analizy rynku polskiego okazało się, że tzw. budynków pasywnych wielorodzinnych w Polsce dotychczas nie ma; ● budynki znajdujące się w możliwie różnych strefach klimatycznych Polski. Budynki pasywne lub o niskim zapotrzebowaniu na energię wybierano na podstawieCertyfikatuEnergetycznego (wprzypadku, gdy budynek tak[...]

Ciepłownictwo - przegląd uwarunkowań i problemów DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problemy polskiego ciepłownictwa spowodowane obecnymi uwarunkowaniami prawnymi i gospodarczymi. Podstawowe problemy to: przeważający udział węgla w wytwarzaniu ciepła (wysoka emisyjność źródeł), znaczny udział scentralizowanego ciepłownictwa w pokryciu potrzeb grzewczych, duży udział ciepła wytwarzanego w skojarzeniu oraz znaczny stopień dekapitalizacji technicznej sektora. Podano również zadania ciepłownictwa wynikające z Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych.POLSKIE ciepłownictwo znalazło się w naprawdę trudnej sytuacji. Jest ona prawdopodobnie nawet trudniejsza niż sytuacja polskiej elektroenergetyki i to pomimo niższego stopnia dekapitalizacji technicznej (63% w porównaniu do 73% )). Obrazuje to rys. 1. Rys. 1. Szacunek stopnia dekapitalizacji środków trwałych Obie sytuacje są jednak w podobny sposób skomplikowane - sektory te bowiem borykają się z podobnymi problemami (np. jeżeli chodzi o konieczność inwestycji, ) Według danych pozyskanych na potrzeby Zielonej Księgi Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych stopień dekapitalizacji technicznej w odniesieniu do elektrowni, sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych wynosi odpowiedni 73,71 i 75%. a w niektórych wypadkach, szczególnie tam, gdzie wiekowa infrastruktura odmawia funkcjonowania, przymus inwestycyjny). Praktyka pokazuje jednak, że elektroenergetyka jest bardziej spopularyzowanym w mediach sektorem, a więc i zauważanym tak przez społeczeństwo, jak i decydentów. Powoduje to, że rozwiązania systemowe, tak trafne, jak i nie, dostarczane są przede wszystkim na potrzeby elektroenergetyki. Jako wyjątek podnieść tu należy prywatyzację ciepłownictwa, która rozpoczęła się po roku 1989 ). Abstrahując od tego należy podkreślić, że ciepłownictwo, jak na razie, radzić musi sobie samo. Stan ten powoduje, że sektor zmagać się musi z wieloma problemami, które w niniejszym artykule próbują przedstawić autorzy. Problemy te [...]

 Strona 1  Następna strona »