Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław CZAPP"

The effect of earth fault current harmonics on tripping of residual current devices

Czytaj za darmo! »

The widespread application of static converters, especially frequency converters, results in installing residual current devices in circuits where nonsinusoidal earth fault current flows. The earth fault current in the output circuit of frequency converters comprises harmonics, whose order mainly depends on the PWM frequency. The nonsinusoidal earth fault current influences tripping of the residual current devices. In the paper, results of the theoretical analysis and the laboratory tests of residual current devices operation are presented and discussed. Streszczenie. Szerokie zastosowanie przekształtników, a w szczególności przemienników częstotliwości sprawia, że wyłączniki różnicowoprądowe znajdują się w obwodach, w których może płynąć odkształcony prąd ziemnozwarciowy. Prąd ziemno[...]

The effect of PWM frequency on the effectiveness of protection against electric shock using residual current devices

Czytaj za darmo! »

Abstract. In the paper spectral analysis of the distorted earth fault currents in circuits with variable speed drives is performed. Effectiveness of protection against electric shock using residual current devices in circuits with variable speed drives for various PWM frequencies is evaluated. Operational characteristic of the proposed residual current device is presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę widmową odkształconego prądu ziemnozwarciowego z obwodu silnika o regulowanej prędkości obrotowej za pomocą przemiennika częstotliwości. Oceniono skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wykorzystującej wyłączniki różnicowoprądowe przy różnych wartościach częstotliwości PWM przemiennika. Przedstawiono charakterystykę działania proponowanego wyłącznika różnicowoprądowego. (Wpływ częstotliwości PWM na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wykorzystującej wyłączniki różnicowoprądowe). Keywords: variable speed drives, protection against electric shock, residual current devices. Słowa kluczowe: napędy o regulowanej prędkości obrotowej, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe. Introduction Electrical devices should not introduce risk of electric shock either in normal service or in the case of a single fault condition. In each part of an installation one or more protective measures shall be applied [1]:  automatic disconnection of supply (with overcurrent and/or residual current devices),  double or reinforced insulation,  electrical separation for the supply of one item of the current-using equipment,  extra-low-voltage (SELV or PELV). The most commonly used of the above mentioned protective measures is the automatic disconnection of supply. Specific and difficult for analysis of the effectiveness of protection against electric shock in the case of direct or indirect contact are circuits with variable speed drives. Earth fault in the output terminals of inverter or in moto[...]

Wspomagana komputerowo lokalizacja strefy potencjału zerowego w eksploatacyjnych badaniach uziemień

Czytaj za darmo! »

Podczas pomiaru rezystancji uziemienia bardzo istotną rolę odgrywa właściwe umieszczenie sondy napięciowej w układzie pomiarowym. Sonda napięciowa powinna się znajdować w strefie potencjału zerowego, tzw. ziemi odniesienia, co umożliwia zmierzenie napięcia uziomowego. W praktyce nieraz trudno jest zlokalizować strefę potencjału zerowego - szczególnie wtedy, kiedy do dyspozycji jest ogranicz[...]

Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę widmową prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Eksperymentalnie wyznaczono prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy takim doziemieniu. Przedstawiono również prąd zadziałania prototypowego wyłącznika różnicowoprądowego charakteryzującego się dobrymi własnościami przy silnie odkształconych prądach różnicowych. Podjęto próbę oszacowania, ze względu na próg fibrylacji serca, dopuszczalnej wartości prądu rażeniowego zawierającego wiele wyższych harmonicznych. Abstract. In the paper spectral characteristic of earth fault current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter is presented. Tripping current of residual current devices in case of earth fault in the motor circuit is determined. Tripping characteristics of the prototype residual current device for distorted earth fault current is presented. Permissible level of touch current for its various distortion is evaluated. (Residual current devices tripping current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter). Słowa kluczowe: doziemienia, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe, przemienniki częstotliwości. Keywords: earth fault, protection against electric shock, residual current devices, frequency converters. Wstęp Najczęściej stosowaną metodą modulacji w falownikach napięcia wykorzystywanych do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych jest modulacja szerokości impulsów z wykorzystaniem wektora przestrzennego, tzw. metoda obrotu wektora napięcia [1]. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat obwodu przemiennika częstotliwości z falownikiem napięcia. Przemienniki częstotliwości, stosowane do regulacji prędkości silników indukcyjnych, są zazwyczaj wyposażone w układ pomiaru napięcia wejściowego Ud falownika, dwóch prądów obciążenia silnika (czujniki prądowe P1 i P2 na rys. 1). Te pomi[...]

Badania symulacyjne układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego w warunkach zwiększonej częstotliwości prądu różnicowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego z dopasowaniem mocowym przy założeniu, że częstotliwość prądu różnicowego może zmieniać się od 50 do 1000 Hz. Okazuje się, że przy częstotliwościach prądu różnicowego wyższych od 50 Hz układ dopasowania mocowego nie spełnia swego zadania, co może prowadzić do pogorszenia czułości wyłączników różnicowoprądowych. Przeprowadzone symulacje oraz dalsze badania będą podstawą do zaprojektowania układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego poprawnie działającego w szerokim zakresie częstotliwości prądu różnicowego. Abstract. In the paper the results of a computer simulation of tripping circuit under residual current of frequency from 50 to 1000 Hz are presented. The results show that for frequency higher than 50 Hz tripping circuit may operate improperly and sensitivity of residual current devices is insufficient. The performed simulations indicate the directions for design tripping circuit of residual current devices which operate properly in wide range of residual current frequency. (Simulation of residual current devices operation under high frequency residual current). Słowa kluczowe: ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe, symulacje. Keywords: protection against electric shock, residual current devices, simulations. Wstęp Ochronę przeciwporażeniową w urządzeniach niskiego napięcia coraz częściej realizuje się z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych. W niektórych obwodach ich stosowanie jest obowiązkowe [1-12]. W zdecydowanej większości są instalowane wyłączniki o działaniu niezależnym od napięcia sieci, w których moc potrzebna do działania układu wyzwalania jest czerpana z sygnału prądu różnicowego. Głównymi elementami obwodu detekcji prądu różnicowego i wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego są: przekładnik prądowy sumujący i wyzwalacz różnicowy. W obwodzie wtórnym mogą być zainstalowane elementy elektronicz[...]

Problemy niezawodności zasilania, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony odgromowej na stadionie PGE Arena Gdańsk

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ zasilania stadionu PGE Arena Gdańsk z punktu widzenia niezawodności dostawy energii elektrycznej wymaganej w szczególności podczas międzynarodowych imprez sportowych rangi mistrzowskiej. Omówiono ochronę przeciwporażeniową w urządzeniach wysokiego i niskiego napięcia oraz specyfikę ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Abstract. In the paper structure of power supply of the PGE Arena Gdańsk stadium is presented. This sport arena requires high reliability of supply especially for international sport competition intended in the near future. Technical solutions relating to protection against electric shock in the high voltage and low voltage installations and protection against lightning are described. (Power supply reliability, protection against electric shock and lightning protection on the PGE Arena Gdańsk stadium). Słowa kluczowe: instalacje elektroenergetyczne, zasilanie, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona odgromowa. Keywords: power electrical installations, power supply, protection against electric shock, lightning protection. Wstęp Stadiony piłkarskie, na których rozgrywa się mecze organizowane przez UEFA (ang. Union of European Football Associations), z punktu widzenia infrastruktury stadionowej dzieli się na cztery kategorie [1, 2]. Kwalifikując stadion do określonej kategorii rozpatruje się szereg kryteriów. Należą do nich m.in.:  wymiary płyty boiska,  najmniejsze dopuszczalne natężenie oświetlenia sztucznego na płycie boiska,  najmniejsza dopuszczalna liczba miejsc siedzących dla widzów,  najmniejsza dopuszczalna liczba miejsc parkingowych dla VIP-ów,  najmniejsza dopuszczalna liczba stanowisk dla dziennikarzy i komentatorów oraz najmniejsza dopuszczalna powierzchnia dla zainstalowania kamer transmisyjnych. Najwyższe wymagania stawia się stadionom, aspirującym do kategorii czwartej, na których mogą być rozgrywane Mistrzostwa Europy w P[...]

The effect of the motor filters on earth fault current waveform in circuits with variable speed drives

Czytaj za darmo! »

In circuits with variable speed drives distorted earth fault current flows. Earth fault current distortion influences the threshold of ventricular fibrillation. This paper presents earth fault current distortion in circuits with variable speed drives when motor filter is used. Two types of motor filter are analyzed. For every type of filter the effect of earth fault current distortion on ventricular fibrillation is evaluated. Streszczenie. W układach napędowych z przemiennikami częstotliwości płynie odkształcony prąd ziemnozwarciowy. Odkształcenie tego prądu wpływa na próg fibrylacji. W artykule analizowano prądy ziemnozwarciowe w układach z filtrami silnikowymi. Rozpatrywano dwa typy filtrów silnikowych. Dla każdego przypadku przeprowadzono analizę prądu odkształconego i określono jego wpływ na próg fibrylacji. (Wpływ filtrów silnikowych na kształt przebiegu prądu ziemnozwarciowego w obwodach z napędami o regulowanej prędkości obrotowej). Keywords: variable speed drives, earth fault currents, protection against electric shock. Słowa kluczowe: napędy o regulowanej prędkości obrotowej, prądy ziemnozwarciowe, ochrona przeciwporażeniowa. Introduction Variable speed drives are commonly used in low voltage systems. In such motor circuits automatic disconnection of supply - as means of protection against electric shock [1] - is used. However, these types of circuits are very difficult for evaluation the effectiveness of protection against electric shock [2 - 4]. The earth fault current is distorted and waveform shape of this current depends on the point of fault, actual motor speed and PWM frequency. Additionally, input and/or output (motor) filters can be applied. Motor filters modify the waveform shape of earth fault current. It is necessary to recognize the effect of motor filters on earth fault current waveform for wide range of motor speed. Such recognition can show the threshold of ventricular fibrillation in relationship to the arra[...]

Wizualizacja i sterowanie urządzeniami w Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków Politechniki Gdańskiej


  Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków powstało na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach jednego z zadań projektu "Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków" (POIG.02.02.00-00-018/08) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowały trzy wyższe uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Poznańska należące do zawiązanego w 2007 r. Ogólnopolskiego Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Energooszczędnych Technologii Budynkowych Instalacji Elektrycznych [1]. Proces budowy laboratorium rozpoczął się w czerwcu 2009 r., a zakończył w czerwcu 2011 r. W laboratorium zbudowano cztery współpracujące ze sobą stanowiska laboratoryjne (rys. 1):Rys. 1. Rzut pomieszczenia laboratorium wraz z rozmieszczeniem stanowisk laboratoryjnych Z+C SL 1 Z+C UM 1 UM 64 SL 15 Z+C UM 1 UM 64 SO 1 Linia główna Linia 1 Linia 15 Z+C SO 2 SL 15 Z+C UM 1 UM 64 Linia 15 Linia główna SO 15 SL 15 Z+C UM 1 UM 64 Linia 15 Linia główna Linia obszarowa Rys. 2. Struktura instalacji w systemie KN X: Z+C - zasilacz z cewką, SL - sprzęgło liniowe, SO - sprzęgło obszarowe, UM - urządzenie magistralne - stanowisko 1 - z systemem KN X, - stanowisko 2 - z systemem LonWorks, - stanowisko 3 - z systemem BAC net, - stanowisko 4 - zarządzania i integracji systemów. W każdym przypadku na stanowisko składają się urządzenia pracujące w danym systemie oraz odpowiednie dla każdego systemu oprogramowanie, pozwalające tworzyć projekty i w szerokim zakresie współpracować z urządzeniami. W laboratorium tym przewiduje się prowadzenie prac badawczorozwojowych w zakresie: - opracowywania nowych urządzeń pozwalających na integrację różnych standardów systemów automatyki budynku, Podstawowym elementem jest urządzenie magistralne UM, które instaluje się w linii magistralnej. Każda linia powinna być w[...]

Kłopotliwy przypadek ochrony przeciwporażeniowej w linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV DOI:10.15199/48.2015.03.40

Czytaj za darmo! »

Ochrona przeciwporażeniowa przy słupach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia ściśle zależy od rodzaju i lokalizacji słupów, a także od nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Największe zagrożenie porażeniowe występuje przy słupach przewodzących, posadowionych w miejscach, gdzie często przebywają ludzie i mogą oni chodzić boso. W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia porażeniowego przy słupie kratowym umieszczonym na terenie rekreacyjnym oraz rozwiązanie instalacji uziemiającej tego słupa. Abstract. Protection against electric shock near towers of high voltage power lines strictly depends on type and localization of towers and arrangement of automatic protection in supply substations. The highest risk of electric shock exists close to the conductive towers in places occupied often and barefoot. In the paper evaluation of electric shock risk and arrangement of an earthing installation near metallic tower located in the recreational area are presented. (Problematic case of protection against electric shock in 110 kV power line). Słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, wysokie napięcie, ochrona przeciwporażeniowa. Keywords: power lines, high voltage, protection against electric shock. Wstęp Aktualne normy dotyczące elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia formułują wymagania w zakresie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim), które w dużym stopniu zależą od miejsca posadowienia słupa. Na przykład, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, nie określa się wartości rezystancji uziemienia ani największych dopuszczalnych napięć dotykowych dla słupów na terenach, gdzie rzadko przebywają ludzie (tereny niezabudowane), jeżeli po zwarciu doziemnym linia jest samoczynnie wyłączana. Jeżeli jednak słup znajduje się w pobliżu obszarów, gdzie często przebywają ludzie, to wymaga się sprawdzania napięć uziomowych i ewentualnie napięć dotykowych. Należy zwrócić uwagę, że normy[...]

 Strona 1