Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Głód"

Emisja rtęci z procesów energetycznego spalania węgla

Czytaj za darmo! »

Rtęć jest silnie toksycznym pierwiastkiem, który stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Głównym źródłem emisji rtęci do atmosfery są procesy energetycznego spalania węgla. Przedstawiono wyniki badań dystrybucji rtęci w przemysłowych układach energetycznych, wyposażonych w kotły pyłowe i fluidalne, spalające węgiel kamienny i brunatny. Prace objęły m.in. pomiary sprawności usuwania rtęci w istniejących układach odpylania spalin oraz wyznaczenie wskaźników emisji rtęci do atmosfery. Wyniki badań wykazały możliwość znaczącej redukcji emisji rtęci w istniejących układach odpylających. Pomimo wysokich sprawności usuwania rtęci (37—85%), spalanie węgli o dużych zawartościach Hg oraz wprowadzenie limitów emisji, tożsamych z opracowanymi przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA, USA), spowodowałoby konieczność zastosowania dodatkowych wtórnych metod separacji o wysokiej skuteczności działania. Mercury distribution in bituminous coal or lignite-fired boilers in 5 Polish power plants was detd. in field test. The Hg emission was strongly reduced (by 37-85%) by efficient sepn. of Hg-contg. dusts. but combustion of coals with high mercury content will result in Hg concn. in the off-gases that do not meet the std. requirements according to US Environmental Protection Agency regulations for existing and newly built power plants. Zagadnienie ograniczenia emisji metali ciężkich do środowiska jest problemem stanowiącym istotny przedmiot zainteresowania najważniejszych instytucji europejskich. W zakresie problematyki dotyczącej obecności metali ciężkich w środowisku, rtęć bez wątpienia przyciąga obecnie największą uwagę. Dn. 14 marca 2006 r. Rada i Parlament Europejski uchwaliły rezolucję w sprawie opracowanego przez Komisję Europejską ważnego dokumentu pt. "Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci" 1). Rezolucja ta podkreśla, że głównym źródłem emisji rtęci jest spalanie węgla i wzywa Komisję do p[...]

Zastosowanie technik sprzężonych TGA-MS oraz μ-GC do analizy przebiegu procesów termicznego rozkładu mieszanek węgla i biomasy

Czytaj za darmo! »

W młynach węglowych stanowiących część układu przygotowania paliwa do energetycznych kotłów pyłowych mogą zachodzić niskotemperaturowe procesy konwersji mieszanek węgielbiomasa z wytworzeniem związków gazowych. Oceniono potencjalne zagrożenia pożarowe związane z tworzeniem się gazów palnych w zespołach młynowych podczas współspalania biomasy przy wykorzystaniu techniki TGA-GC-MS. Dodatkowo przeprowadzono testy zgazowania węgla i biomasy w złożu stacjonarnym (w skali laboratoryjnej) wraz z oceną jakościową i ilościową uwalnianych związków gazowych. Behaviour of coal-biomass blends at elevated temp. was studied to evaluate the fire hazards in fuel grinding systems of pulverized coal boilers. Blends of bituminous coal fine (grain size below 0.2 mm) and ground sawdust, willow or sunflower husk pellets (grain size below 0.425 mm) were studied by DTA with mass spectroscopy up to 700°C under Ar and gasified with air in fixed bed in a large lab. plant. The gaseous prods. of the gasification were analyzed for H2, CO, CO2 and MeH. The biomass was decompd. at 250-380°C to H2O, MeH and CO2. The coal was decompd. at above 420°C to H2 and MeH. The gasification of the blends showed an anusual temp. jump at 200°C connected with an increase of pressure. This fact was explained by fast formation of flammable gases (CO, H2, MeH) and their combustion. Obecnie w ponad 40 obiektach energetycznych w Polsce realizowany jest proces współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi (węglem kamiennym lub brunatnym). Najpopularniejszą technologią jest współspalanie bezpośrednie w istniejących układach kotłów pyłowych i fluidalnych1). Zasygnalizowana teoretycznie2) możliwość wystąpienia problemów eksploatacyjnych w układzie przygotowania paliwa do kotłów pyłowych (m.in. zapłony mieszanek węgiel-biomasa, co w konsekwencji prowadzi do wyłączania młynów węglowych ze względów bezpieczeństwa eksploatacyjnego) związana ze współspalaniem biomasy stanowiła [...]

 Strona 1