Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Sulewski"

Odporność betonów ze zbrojeniem rozproszonym na łuszczenie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania DOI:10.15199/33.2015.05.23


  W artykule przeanalizowano wpływ dwóch rodzajów włókien stalowych na odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu poddanego cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu w obecności roztworu soli odladzającej. Badano dwa typy powierzchni próbek: ciętą iwylewaną. Stwierdzono korzystnywpływ zbrojenia rozproszonego na ograniczenie masy złuszczonego materiału. Skuteczność działania włókien była związana z ich kształtem i wymiarami. Słowa kluczowe: beton, włókna stalowe, cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, złuszczenia.Podczas oceny przydatności kompozytów cementowych ze zbrojeniem rozproszonym do zastosowań konstrukcyjnych uwagę głównie zwraca się na ich właściwości mechaniczne [1, 2]. Natomiast jest stosunkowo mało rozpoznanym zagadnieniem mrozoodporność tego rodzaju materiałów.Wyniki dotychczasowych badań nad mrozoodpornością betonów z dodatkiem włókien są często rozbieżne, co wynika z różnego składu betonów i wykorzystywanych włókien oraz stosowanych metod oceny. Najszersze badania nad wpływem włókien stalowych na odporność betonu na działanie mrozu prowadzili Cantin i Pigeon [3]. Stwierdzili m.in., że włókna stalowe długości 54 i 60 mm nie mają znaczącego wpływu na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie. Natomiast obecność krótkich włókien, długości 3 mm, powodowała ograniczenie degradacji betonu. Sun i in. [4] stwierdzili korzystny wpływ włókien długości 20 mm na odporność na wewnętrzne niszczenie betonu wskutek oddziaływaniamrozu, oceniane na podstawie zmian wartości dynamicznego modułu sprężystości. Podobne efekty uzyskali Niu i in. [5], badając wpływ włókien długości 30 mm. Natomiast Quanbing i Beirong [6] zauważyli, że włókna długości 35 mm znacznie utrudniają prawidłowe napowietrzenie mieszanki betonowej, a tym samym przyczyniają się do pogorszenia mrozoodporności betonu, pomimo zwiększeniawytrzymałościmateriału na rozciąganie. Analizując wyniki wspomnianych badań, stwierdzono, że brakuje danych dotyczą[...]

 Strona 1