Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Rowiński"

Wybrane zagadnienia nośności i trwałości połączeń śrubowych strunobetonowych słupów wirowanych z fundamentami DOI:10.15199/33.2016.11.43


  W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia projektowania wytrzymałości i trwałości połączeń śrubowych strunobetonowych słupów wirowanych z fundamentami. Opisano model obliczeniowy połączenia kołnierzowego trzonu słupa wirowanego z fundamentem, opierający się na liniowym rozkładzie naprężeń w betonie. Przeprowadzono optymalizacje połączenia kołnierza stalowego ze strunobetonowym słupem wirowanym i kotew stalowych fundamentu blokowego lub studniowego. Słowa kluczowe: fundamenty żelbetowe, słupy elektroenergetyczne.Strunobetonowe żerdzie (słupy) wirowane produkowane są w Polsce od ponad 25 lat i wykorzystywane do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych [3] oraz jako słupy oświetleniowe i trakcyjne [2]. W tych ostatnich trzon słupa połączony jest trwale z głowicą stalową, która służy do połączenia "szczudłowego" z fundamentem palowym za pomocą czterech śrub (fotografia 1). Podobnie połączenie "szczudłowe" (ale z większą liczbą śrub - kotew fundamentowych) zastosowano w Polsce w pełnościennych słupach stalowych giętych z blach, przeznaczonych do budowy linii wysokiego napięcia 110 lub 220 kV (połączenie GPZ Pasikurowice z GPZ BielanyWrocławskie). Podobne rozwiązanie, ale z podlewką z zaprawy szybkowiążącej zastosowano podczas przebudowy WN 110 kVGłubczyce - Kietrz, w której zastosowano niemieckie słupy strunobetonowe z betonu wirowa[...]

Analizy numeryczne wpływu styku szyn na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środnikach stalowych belek podsuwnicowych DOI:10.15199/33.2016.05.49


  W artykule przedstawiono wpływ styku szyn podsuwnicowych na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środniku. Zaprezentowano analizy numeryczne i porównano wyniki uzyskanych wartości naprężeń z sytuacją przejazdu koła suwnicy po szynie ciągłej. Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa, belka podsuwnicowa, analiza numeryczna.Koło suwnicy przejeżdżające po stalowej dwuteowej belce podsuwnicowej wywołuje w górnej części środnika lokalne naprężenia ściskające σz oraz ścinające τxz, niezależne od wartości podłużnych naprężeń ściskających (rysunek 1). PN-EN 1993-6:2009 [5] oraz PN-B-03200:1990 [4] zawierają wytyczne do wyznaczenia wartości naprężeń σz w sytuacji, kiedy koło suwnicy porusza się po ciągłej szynie podsuwnicowej. Nie ma natomiast wytycznych normowych, jak należy rozpatrywać sytuację przejazdu koła suwnicy przez miejsce styku szyn podsuwnicowych. W artykule zaprezentowano analizy numeryczne, na podstawie których wyznaczono wartości lokalnych [...]

Wpływ długich żeber poprzecznych na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środnikach stalowych belek podsuwnicowych DOI:10.15199/33.2017.02.13


  Stalowe belki podsuwnicowe, w porównaniu z innymi rodzajami konstrukcji budowlanych, pracują w bardzo złożonych warunkach obciążeniowo-wytężeniowych. Istotny z punktu widzenia ich nośności jest cykliczny charakter obciążeń. Jego konsekwencją są liczne pęknięcia i uszkodzenia w tych belkach [4]. Szczególnie narażone są środniki dwuteowych belek podsuwnicowych, które wzmacnia się przez zastosowanie żeber poprzecznych. W środnikach występują złożone stany naprężeń wywołane zginaniem ogólnym (σx, τxz) oraz obciążeniemskupionymodmimośrodowego nacisku koła suwnicy, powodując lokalne naprężenia σz, x, σ0, x, τ0, xz. Na wytężenie środnika mają także wpływ styki montażowe szyn podsuwnicowych, wśród których wyróżnia się styk prostopadły, ukośny, przesunięty [2, 5]. Podczas wielu lat eksploatacji stalowych belek podsuwnicowych zaobserwowano liczne pęknięcia zmęczeniowe środników stalowych, a najczęstsze ich lokalizacje pokazano na rysunku 1 [7]. Można wyróżnić pęknięcia: poziome 1 tuż pod brzegiem spoin pasowych; poziomewsamych spoinach pasowych 2; ukośne [...]

Nowe stanowisko do badań niszczących w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej


  Decyzja o budowie nowego dużego stanowiska do badań niszczących w Instytucie Budownictwa PolitechnikiWrocławskiej została podjęta po zrealizowaniu dwóch dużych projektów międzynarodowych (PRECOBEAM, ELEM), które okazały się użytecznym poligonem do różnego typu badań niszczących elementów stalowych, betonowych i zespolonych pod obciążeniemstatycznym i cyklicznym. Dysponując odpowiednim doświadczeniem zarówno w zakresie samych badań, jak i w problematyce eksploatacji oraz użyteczności stanowisk badawczych w innych europejskich ośrodkach badawczych, pracownicy Katedry KonstrukcjiMetalowych podjęli się zadania zaprojektowania i realizacji nowego stanowiska, które umożliwi w przyszłości prowadzenie badań niemożliwych obecnie do zrealizowania przez jednostkę. Problemy dotyczące eksploatacji stanowisk do badań niszczących W ramach projektów międzynarodowych autorzy wielokrotnie dyskutowali z partnerami z innych jednostek na temat problemów eksploatacji stanowisk, takich jak zakres obciążeń, [...]

Pomiar naprężeń własnych w kształtowniku stalowym metodą otworkową DOI:10.15199/33.2018.04.35


  Naprężenia własne (resztkowe, rezydualne) to wewnętrzne naprężenia w materiale i elemencie niezależnie od występujących obciążeń zewnętrznych. Samorównoważą się one w taki sposób, że suma naprężeń ściskających i rozciągających w danym przekroju elementu wynosi zero. Naprężenia własnemuszą więc spełniać następujące warunki równowagi: ∫∫Aσ - dA = 0 (1) ∫∫Aσ - y - dA = 0 (2) gdzie: A - pole przekroju elementu; σ - składowa naprężenia własnego, normalna do przekroju A; y - współrzędna określająca odległość od płaszczyzny neutralnej. Niemal wszystkie procesy produkcyjne konstrukcji stalowych powodują naprężenia własne. Dodatkowo, naprężenia te mogą powstawa[...]

Optyczna metoda pomiaru odkształceń stalowych belek teowych podczas gięcia na zimno DOI:10.15199/33.2018.04.36


  Metoda cyfrowej korelacji obrazu DIC (Digital Image Correlation) stosowana jest do optycznych, bezinwazyjnych pomiarów rozkładu składowych przemieszczeń na powierzchni badanego elementu oraz wyznaczania na ich podstawie składowych odkształcenia i naprężenia. Polega na identyfikacji na badanej powierzchni zmian wymiarów odcinków oraz położenia punktów w stanie przed i po obciążeniu elementu.Wykorzystywane są zdjęcia zrobione jednocześnie przez dwie kamery cyfrowe. Pierwsze tzw. bazowe wykonywane jest przed obciążeniem, a kolejne podczas obciążania.Przed przystąpieniemdo badania element należy odpowiednio przygotować i przeprowadzić kalibrację urządzenia wg wytycznych producenta [1]. Dokładnośćmetody zależy odwymiarówobszaru pomiarowego oraz liczby zastosowanych kamer.Wanalizowanym przykładzie dokładność pomiarów wydłużenia wynosiła ± 0,1%. Badania doświadczalne punktowego gięcia na zimno Badania wykonano w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PolitechnikiWrocła[...]

 Strona 1