Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ GONET"

Elektrody o katalitycznych właściwościach w procesach wydzielania wodoru

Czytaj za darmo! »

Opisano wpływ składu elektrod na nadpotencjał wydzielania wodoru, powiązanie nadpotencjału wydzielania wodoru z konfiguracją elektronową metali wchodzących w skład powłok aktywnych elektrod i położeniem tego metalu w układzie okresowym. Najlepszymi tworzywami stosowanymi w procesie wydzielania wodoru z roztworów alkalicznych są metale przejściowe i ich stopy. Opisano usytuowanie metali pr[...]

Przydatność katod aktywowanych metodą termiczną do procesu wydzielania wodoru

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań elektrod z powłokami wytwarzanymi metodą termiczną, przeznaczonych do procesów przebiegających z udziałem wodoru. Najniższym nadpotencjałem wodoru charakteryzowały się powłoki aktywne na bazie niklu i kobaltu z domieszką platyny, wytwarzane metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli na podłożu niklowym. Spośród wytworzonych i przebadanych elektrod z powłoka[...]

Zintegrowane układy diafragmowo-katodowe w procesie elektrolitycznej produkcji chloru

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zespołów diafragmowo- katodowych, które składają się z aktywowanych katod i diafragm bezazbestowych polimerowo- ceramicznych. Spośród przebadanych powłok najniższym nadpotencjałem wodoru charakteryzują się powłoki aktywne na bazie tlenków kobaltu z domieszką rutenu i tytanu oraz platyny, wytwarzane metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli na podłożu niklo[...]

Otrzymywanie kwasu glioksalowego metodą elektrochemiczną - badania w skali modelowej

Czytaj za darmo! »

Proces redukcji kwasu szczawiowego do kwasu glioksalowego badano, stosując moduł elektrolizera z półkową katodą rtęciową. Na podstawie badań wykonanych w instalacji modelowej (obciążenie 200 A) określono warunki prowadzenia procesu oraz jego wskaźniki technologiczne. Otrzymane wyniki wykorzystano do opracowania założeń projektowych instalacji przemysłowej (zdolność produkcyjna 300 Mg roczni[...]

Sprzężenie procesów diafragmowej elektrolizy solanki i kwasu solnego jako racjonalny sposób utylizacji odpadowego chlorowodoru i ograniczenia produkcji wodorotlenku sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych przydatności tworzyw anodowych i katodowych do procesu elektrolizy kwasu solnego, które potwierdziły przydatność tworzyw anodowych z podłożem tytanowym i tworzyw katodowych z podłożem srebrnym do tego procesu. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując powłokę platynowo- irydową wytworzoną metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli dla aktywacji [...]

Poprawa efektywności produkcji chloru metodą diafragmową drogą zmian konstrukcyjnych elektrolizerów

Czytaj za darmo! »

Na podstawie analizy spadków napięcia w elementach konstrukcyjnych elektrolizera do wytwarzania chloru i wodorotlenku sodu metodą diafragmową, przez które przepływa prąd zasilający proces elektrolizy, zaproponowano zastosowanie połączeń prądowych pomiędzy płytami miedzianymi, stanowiącymi doprowadzenie prądu do korpusu katodowego a komorami katodowymi, na których powierzchni wydziela się [...]

Wpływ składu powłoki tlenkowej na odporność korozyjną aktywowanych anod tytanowych w procesie wytwarzania chloru


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących trwałości aktywowanych elektrod tytanowych stosowanych jako anody w procesie wydzielania chloru. Przeprowadzono badania wpływu udziału molowego ditlenku rutenu i ditlenku tytanu w powłoce tlenkowej na czas trwania testu siarczanowego (polaryzacja anodowa w 1 M roztworze kwasu siarkowego(VI), przy gęstości prądu 10 kA/m2). Stwierdzono, że najwyższą trwałość w przeliczeniu na zużycie metalu szlachetnego wykazują elektrody z powłoką tlenkową zawierającą 30% mol. RuO2 i 70% TiO2. Słowa kluczowe: anody tytanowe z powłokami tlenkowymi, DSA, powłoka RuO2-TiO2, trwałość elektrod, test siarczanowy The infl uence of oxide coating composition on corrosion resistance of activated titanium anodes in the chlorine production process Results of investigations on durability of activated titanium electrodes applied as anodes in the process of chlorine evolution have been presented in this work. Durability of oxide coatings was tested in sulfate test (anodic polarization in 1 M sulfuric(VI) acid solution, at current density of 10 kA/m2). The infl uence of molar fractions of ruthenium and titanium dioxides in the coating on the sulfate test duration has been investigated. It was confi rmed that the most durable (in term of precious metal consumption) electrode was that containing 30 mole% RuO2 and 70 mole% TiO2. Keywords: titanium anodes with oxide coatings, DSA, RuO2-TiO2 coating, durability of electrodes, sulfate test ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Najważniejszymi produktami wytwarzanymi elektrochemicznie z użyciem nieroztwarzalnych anod są: chlor, wodorotlenek sodu i wodór. Produkcja światowa chloru wynosi ponad 45 milionów ton rocznie, w tym europejska - ponad 10 mln ton Cl2/rok, a krajowa - prawie 0,5 mln ton Cl2/rok i ciągle rośnie. Jest to związane głównie z rosnącym zapotrzebowaniem [...]

Composite cathodes with low hydrogen overpotential produced by electrodeposition Katody kompozytowe o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru wytwarzane metodą galwaniczną DOI:10.15199/62.2015.4.13


  Ni bars were electroplated with RuO2 or TiO2-reinforced Ni- P, Ni-Co or Ni-Co-P-matrix composite layers from resp. baths at 40°C and cathode current d. 1.5 A/dm2 and then studied for chem. and phase compns., surface morphol., polarization behavior (voltamperometry) and corrosion resistance. The RuO2-reinforced composite layers showed the lowest overpotentials of H2 release (abs. value 0.098-0.104 V at current d. 100 A/m2). The reinforcement resulted however in a substantial drop of the corrosion resistance of the layers. Opracowano proces galwanicznego wytwarzania powłok kompozytowych z osnową ze stopów niklu i kobaltu z fosforem oraz substancją rozproszoną (tlenki rutenu i tytanu, w postaci proszków o małym uziarnieniu). Wprowadzenie fosforu jako dodatku stopowego do powłok niklowych i kobaltowych wpłynęło korzystnie na nadpotencjał wydzielania wodoru. Dalsze obniżenie bezwzględnych wartości nadpotencjału wydzielania wodoru uzyskano dzięki wprowadzeniu tlenków rutenu lub rutenu i tytanu do powłoki. Elektrody z powłokami kompozytowymi z osnową Ni-P, Co-P lub Ni- Co-P i z fazą rozproszoną w postaci proszków 100% RuO2 lub 40% RuO2-60% TiO2 charakteryzują się bezwzględnymi wartościami nadpotencjału wydzielania wodoru, wynoszącymi ok. 0,10 V przy gęstości prądu elektrolizy 100 A/m2 i ok. 0,20 V przy 1000 A/m2. Wydzielanie wodoru jest jedną z reakcji elektrodowych zachodzących w wielu ważnych procesach elektrochemicznych, takich jak elektroliza solanki lub wody w produkcji chloru, wodorotlenku sodu, wodoru i tlenu. Reakcje redukcji katodowej z udziałem wodoru są ważne w syntezie chemicznej. Tak więc problem dostępności katod o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru jest szczególnie ważny w przypadku tych procesów. Materiały o najlepszych właściwościach elektrokatalitycznych w procesie wydzielania wodoru są często bardzo drogie lub mają małą wytrzymałość mechaniczną. Stosuje się wtedy elektrody aktywowane, w których na dostę[...]

Wpływ obróbki powierzchniowej stentów wieńcowych na ich odporność korozyjną


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu polerowania elektrolitycznego, pasywacji chemicznej oraz wygrzewania stentów ze stali AISI 316L na ich chropowatość i odporność korozyjną określaną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: implanty stalowe, stal 316L, stop D, odporność korozyjna, badania in vitro The infl uence of surface treatment of coronary stents on their corrosion resistance Results of investigation of the infl uence of electropolishing, chemical passivation, and annealing of stents made of AISI 316L steel on their roughness and corrosion resistance determined by electrochemical methods are presented. Keywords: steel implants, 316L steel, D alloy, corrosion resistance, in vitro investigations.Odporność na korozję w poważnym stopniu zależy od stanu powierzchni i struktury krystalicznej warstwy powierzchniowej metalu. Istnieje więc możliwość poprawy tej odporności przez odpowiednią obróbkę elektrochemiczną. Istotne znaczenie ma morfologia powierzchni; im powierzchnia jest gładsza, tym większa jest jej odporność na działanie czynników korozyjnych. Wysoka gładkość powierzchni powstrzymuje proces krzepnięcia krwi, co powoduje, że zapewnienie gładkiej powierzchni jest istotnym etapem kształtowania właściwości użytkowych stentów wieńcowych (PN-EN 12006-3/2002) [1]. Proces polerowania elektrolitycznego, zwany też elektropolerowaniem, powoduje usunięcie zdeformowanej warstwy wierzchniej, tworzącej się w procesie obróbki mechanicznej, szczególnie w procesie szlifowania, związanego z zapewnieniem odpowiednich wymiarów geometrycznych implantów. Zdeformowana warstwa wierzchnia, zwana warstwą Beilby- ’ego, jest zdecydowanie bardziej podatna na korozję niż materiał rdzenia [2, 3]. Poprawa odporności korozyjnej związana jest nie tylko ze wzrostem gładkości powierzchni, ale też z obecnością warstewki pasywnej, która wytwarza się w czasie polerowania elektrolitycznego. Właściwości fi zykochemiczne warstwy tlenkowe[...]

 Strona 1  Następna strona »