Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz TRAWIŃSKI"

Model matematyczny silnika VCM z nierównomiernym rozkładem pola magnetycznego w szczelinie powietrznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę formułowania modeli matematycznych silników napędowych systemów pozycjonowania głowic w dyskach twardych - tzw. silników VCM (Voice Coil Motors). W kroku pierwszym sformułowano modele polowe silników w celu określenia rozkładu pola magnetycznego w centralnej części szczeliny powietrznej. Modele polowe silników implementowano w programie Comsol/Matlab. W kro[...]

Odwracanie macierzy o wybranych strukturach przy pomocy macierzy blokowych

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono metodę odwracania macierzy bezwładnościowych. Prezentowane macierze bezwładnościowe mają cechy symetrii charakterystyczne dla macierzy spotykanych w przetwornikach elektromechanicznych, bądź w robotyce w modelowaniu dynamiki manipulatorów robotów. Prezentowana metoda nadaje się do formułowania równań modeli matematycznych rozgałęzionych łańcuchów kinematycznych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych. Abstract. In this article inversion method of inertial matrices is presented. Presented inertial matrices has similar structure to these which occur in electromechanical devices (such induction motors) or in robotics, in mathematical modeling of manipulators dynamics. Presented method is very helpful in mathematical equation formulation of bra[...]

Metody Lagrange'a i Newtona-Eulera w formułowaniu równań dynamiki systemów pozycjonowania głowic HDD

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę formułowania równań dynamiki przy pomocy formalizmów Lagrange’a i Newtona- Eulera dla tzw. rozgałęzionych łańcuchów kinematycznych systemów pozycjonowania głowic. Zwrócono uwagę na wspólne aspekty obu formalizmów związane z kinematyką prostą. Porównano zalety i wady obu formalizmów w kontekście łatwości oraz szybkości formułowania równań dynamiki systemów pozycjonowania głowic dysków twardych. Abstract. In this article the issues of dynamic equation formulation with help of Lagrange and Newton-Euler formalism are presented in context of branched kinematic chains of head positioning system. The author focus on common aspects of both formalism related with forward kinematics. The advantages and disadvantages of both formalism in frame of easiness and speeds of dynamic equation formulation of hard disk drives head positioning systems are presented. (Lagrange and Newton-Euler methods in formulation process of dynamic equation of HDD positioning systems). Słowa kluczowe: dyski twarde, formalizm Lagrange’a, formalizm Newtona-Eulera, system pozycjonowania głowic. Keywords: hard disk drives, Lagrange principle, Newton-Euler principle, head positioning system. Wstęp Nowoczesne systemy pozycjonowania głowic (SPG) pamięci masowych, a w szczególności tzw. dysków twardych, mogą być przedstawione i modelowane jako systemy mechatroniczne. W skład takiego systemu mechatronicznego wchodzą: system napędowy (z napędem i układem przeniesienia napędu), systemy pomiarowy i sterowania. Pierwszy systemem pozycjonowania głowic dysków twardych, stosowany w dysku RAMAC’ 350 (1956 r.) [1], przenosił zestaw dwóch uniwersalnych głowic wzdłuż (pomiędzy nośnikami danych) oraz w poprzek (w kierunku promieniowym nośnika danych) stosu 50-ciu talerzy. Dwa stopnie swobody ruchu głowic zapewnione były poprzez odpowiednio skonstruowany układ przeniesienia napędu wykonany w oparciu o zespół linek, zaś źró[...]

Kinematic chains of branched head positioning system of hard disk drives

Czytaj za darmo! »

In the article the branched kinematic chains of head positioning system of hard disk drive are presented. Basic information about data areal density growth over last ten years is given as well exemplary modern head positioning systems of modern hard disk drives. The mathematical expressions for inverted dynamic matrix of branched head positioning system are given. Streszczenie. W niniejszym artykule zaprezentowano rozgałęzione łańcuchy kinematyczne systemu pozycjonowania głowic dysków twardych. Podano podstawowe informacje dotyczące wzrostu powierzchniowej gęstości danych na przełomie ostatnich kilku lat, jak również zaprezentowano nowoczesny system pozycjonowania głowic dysków twardych. Wyprowadzono również elementy odwrotnej macierzy bezwładnościowej omawianego systemu. (Łańcuchy kinematyczne systemu pozycjonowania głowic dysków twardych) Keywords: hard disk drives, kinematic chain, data areal density, VCM motor. Słowa kluczowe: dyski twarde, łańcuch kinematyczny, gęstość powierzchniowa, silnik VCM. Introduction In the recent years we may observe incredible increase of hard disk drive (HDD) capacity. The capacity of HDD is defined by one fundamental factor - so-called data areal density. This factor to determine the amount of data possible to store on unit disk surface, and it is expressed in Gb/in2 (giga bits per square inch). The data areal densities growth over the ten last years is in Fig.1 presented. Today’s highest data areal density applied in commercial products is used in WD 2TB hard disk drive (manufactured by Western Digital company). Fig.1. Data areal density growth in commercial products over the last 10 years In Fig. 2 the data areal density which was reached in laboratory environment is presented and three regions are assigned on it. Fig.2. Data areal density reached in laboratory environments Region denoted by capital letter A collect the data areal densities written by the means of longitudinal recording [...]

Silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym - implementacja modelu polowo-obwodowego w programie Femlab-Matlab

Czytaj za darmo! »

Model polowy silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem zwartym Na rysunku 1 przedstawiono poprzeczny przekrój jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczymi uzwojeniami zwartymi, gdzie wprowadzono dwa współśrodkowe prostokątne prawoskrętne układy współrzędnych: jeden układ 1 1 1 związany ze stojanem i drugi układ związany z wirnikiem obracający się z prędkością m z y x 2 2 2 z y x [...]

Modelowanie matematyczne dwuwarstwowych systemów pozycjonowania głowic dysków twardych jako manipulatorów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę modelowania współczesnych systemów pozycjonowania głowic stosowanych w dyskach twardych. Wprowadzone jest pojęcie dwuwarstwowego systemu pozycjonowania głowic. W wstępnej części omówiono warianty konstrukcyjne systemów pozycjonowania głowic oraz ich związki z gęstościami powierzchniowymi danych. Modele matematyczne sformułowano przy pomocy technik stosowany[...]

Wykorzystanie pakietu Matlab/Simulink do badań możliwości sterowania silnikami w zamkniętej przez sieć Internet pętli sprzężenia zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję badań możliwości sterowania silnikami przez sieć Internetową, z wykorzystaniem modeli matematycznych silników oraz układów zasilania. Jako obiekt badań został wykorzystany model matematyczny silnika wrzecionowego (z ang. Spindle Motor) oraz model matematyczny generatora o regulowanej częstotliwości i amplitudzie. W artykule przedstawiono strukturę stanowiska doświadczalnego oraz opracowane oprogramowanie umożliwiające komunikowanie się pomiędzy uruchomionymi symulacjami w oprogramowaniu Matlab/Simulink przez Internet. Przedstawiono przebiegi prędkości silnika wrzecionowego w funkcji czasu, uzyskane dla przykładowej konfiguracji sieci lokalnej. Abstract. In this article the overall conception of research possibilities control of motors via network Internet with usage of a mathematical model of motors and feed system is presented. As object research was used mathematical model of Spindle motor and mathematical model of generator with adjustable frequency and amplitude. In this article the general structure of measuring stand is presented as well elaborated software which make communicate possible between activated simulation in Matlab/Simulink software via Internet. The speed curves of Spindle motor versus time for exemplary configuration of local network are presented. (Utilization of software Matlab/Simulink to research possibilities control of motors in closed loop via Internet). Słowa kluczowe: silnik wrzecionowy, protokół TCP/IP, model matematyczny, zdalne sterowanie. Keywords: spindle motor, protocol TCP/IP, mathematical model, remote control. Wstęp Wymiana informacji w globalnej łączności internetowej pomiędzy często różnymi urządzeniami podłączonymi do sieci, jak również różnymi mediami realizowana jest standardowo za pomocą protokołu TCP/IP. Transmisja danych z wykorzystaniem pakietu rodziny protokołów TCP/IP, stosowana jest powszechnie zarówno w sieciach lokalnych (Intranet), jak i [...]

Prototyping of measurement torque system for voice coil motors using field method

Czytaj za darmo! »

In the article FEM (Field Elements Method) model of prototype of measurement torque system for Voice Coil Motor (VCM motor) are presented. The idea of the measurement system is basing on the especially designed by the authors force transducers. In the future test bench will be appropriate for measure of torque produced by different types of VCM motor. The general aim of this paper is comparison of the measurement systems with one and two force transducers. Streszczenie W artykule przedstawiono polowe badania symulacyjne układu do pomiaru momentu silnika VCM. Badania przeprowadzono w programie COMSOL Multiphysics. System pomiarowy został zaprojektowany w oparciu o belki tensometryczne. Podstawowym celem badań było porównanie wyników dla układów pomiarowych wykorzystujących odpowiednio jedną i dwie belki. W przyszłości będą przeprowadzone badania na rzeczywistym stanowisku pomiarowym. (Prototyp sytemu pomiarowego momentu dla VCM z wykorzystanie metody polowej) Keywords: Voice Coil Motor (VCM), force transducer, hard disk drive HDD. Słowa kluczowe: Silnik VCM, mostki tensometryczne, dysk twardy HDD. Introduction In the paper fields model of prototype of measurement torque system for Voice Coil Motors (VCM motors) are presented. The VCM motor (Fig. 1) is a one of fundamental [...]

Badania drgań silników wrzecionowych pamięci masowych

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję prototypowego stanowiska badawczego przeznaczonego dla badań drgań silników wrzecionowych stosowanych we współczesnych pamięciach masowych (dyskach twardych). Przedstawiono wyniki badań drgań silnika wrzecionowego wyposażonego w łożyska hydrodynamiczne oraz łożyska kulkowe. Abstract. In this article the prototype of laboratory test bench devoted to research of vibration of spindle motor used in modern mass storage devices (hard disk drives) is presented. Exemplary results of vibration investigation of spindle motor equipped with hydrodynamic and ball bearings are shown. (Investigation of mass storage spindle motor vibrations). Słowa kluczowe: silnik wrzecionowy SM, pamięci masowe, pomiary laserowe. Keywords: spindle motor SM, mass storage devices, laser measurements. Wstęp Silniki wrzecionowe pamięci masowych to bezszczotkowe silniki prądu stałego wzbudzone magnesami trwałymi z wirnikami trwale połączonymi z wrzecionem (na którym osadzane są nośniki danych - talerze pamięci magnetycznych lub płyty CD/DVD pamięci optycznych). W ostatnich latach obserwuje się szczególnie silny wzrost pojemności pamięci masowych - szczególnie magnetycznych. Jednym z istotnych czynników utrudniających wzrost gęstości danych są bicia i drgania systemu wrzecionowego. Bicia systemu wrzecionowego powodują zmiany położenia ścieżek względem głowic w czasie zapisu lub odczytu danych [1 - 5]. Ten niekorzystny wpływ musi być kompensowany przez system pozycjonowania głowic [1]. Przyczynami bić i drgań systemu wrzecionowego są niedokładności w wykonaniu łożysk kulkowych (luzy, mikro i makrofalistość bieżni, uszkodzenia elementów tocznych itp.) lub hydrodynamicznych, których intensywność może być potęgowana przez nierównomierny naciąg magnetyczny generowany przez obracające się magnesy trwałe wirnika (powodujące czasowe i przestrzenne zmiany w obciążeniu promieniowym i osiowym łożysk). Celem autorów było dokona[...]

Drgania w układach wyposażonych w przetworniki piezoelektryczne


  Pierwszą wzmiankę na temat zjawiska piezoelektrycznego możemy znaleźć w artykule Piotra i Jakuba Curie z 1880 roku. Opisano w nim zjawisko powstawania ładunku elektrycznego, którego wartość jest wprost proporcjonalna do przyłożonego naprężenia. Rok po odkryciu zjawiska piezoelektrycznego Gabriel Jonas Lippmann wykazał możliwość występowania zjawiska odwrotnego, polegającego na powstaniu deformacji kryształu pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego [1]. Najczęściej do produkcji piezoelektryków jest stosowana ceramika np. tytanian ołowiano-cyrkonowy (PZT), niobian ołowianomagnezowy (PMN), których charakterystyki deformacji w funkcji natężenia pola elektrycznego są przedstawione na rysunku 1. Piezoelektryki ceramiczne wytwarza się z użyciem tego samego procesu technologicznego co w przypadku np. porcelany. Umożliwia to tanią produkcję elementów na skalę masową, bez żadnych ograniczeń wymiarowych oraz łatwy wpływ na parametry elementów poprzez odpowiednie domieszkowanie i cięcie. Główną wadą Rys. 1. Deformacja S w funkcji natężenia pola elektrycznego E piezoelektryków PZT i PMN [4] Fig. 1. Deformation S versus electric field E piezoelectrics PZT and PMN [4] 118 Elektronika 9/2012 ceramiki jest: duży rozrzut parametrów (sięgający kilkunastu procent), silny efekt starzenia, wysoki dryft temperaturowy parametrów. Pozostałymi materiałami, z których wytwarza się piezoelektryki są kryształy pozbawione środków symetrii np. tlenku krzemu SiO2, soli Seignette’a (winian sodu i potasu), turmalin [2]. Piezoelektryki ze względu na swoje właściwości, takie jak: niska masa, brak ruchomych części, szybka odpowiedź, możliwość działania w skrajnych temperaturach, znalazły szereg zastoso[...]

 Strona 1  Następna strona »