Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Ewa ŁADA-TONDYRA"

Pierwsze próby stymulacji magnetycznej – historia odkryć dwóch uczonych

Czytaj za darmo! »

Pierwsze efektywne eksperymenty dotyczące stymulacji magnetycznej tkanek rozpoczęły się w drugiej połowie XIX wieku. Zapoczątkowane zostały przez dwóch uczonych. Byli to: Jacques-Arsene d’Arsonval and Silvanus P. Thompson, równolatkowie urodzeni w 1851 . Obaj przyczynili się do odkrycia zjawiska magnetofosfenów oraz badali zagadnienia bioelektromagnetyzmu. Ich eksperymenty pozwoliły na rozwój magnetoterapii oraz magnetostymulacji. Abstract. The first effective experiments in magnetic stimulations of human tissues started in the second half of XIX century due to two scientists. They were Jacques-Arsene d’Arsonval and Silvanus P. Thompson, born in 1851. Both of them created the fundaments for therapeutical action of electromagnetic field as well as found the phenomenon called magnetophosphenes. The experiments which were carried out by these pioneers are of great importance for nowadays activity in bioelectromagnetics. (The first experiments in magnetic stimulation - a history of discoveries within two parallel lives). Słowa kluczowe: Jacques-Arsene d’Arsonval, Silvanus P. Thompson, magnetofosfeny, bioelektromagnetyzm Keywords: Jacques-Arsene d’Arsonval, Silvanus P. Thompson, magnetophosphenes, bioelectromagnetics Wstęp Historia wykorzystania pola elektromagnetycznego w medycynie sięga czasów starożytnych. Już 600 lat p.n.e. starożytni Grecy, a później Chińczycy wykorzystywali magnetyczne właściwości niektórych minerałów. Pojawiają się wzmianki, że Hipokrates próbował leczyć ludzi magnesami. Jednakże prawdziwe i efektywne eksperymenty dotyczące stymulacji magnetycznej ludzkich tkanek i nerwów rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie XIX wieku równolegle przez dwóch naukowców - obaj urodzili się w roku 1851. Byli to Jacques-Arsene d’Arsonval, francuski lekarz i fizyk (1851-1940) i Silvanus P. Thompson, brytyjski inżynier (1851-1916) (Rys.1). Obaj stworzyli podstawy dla wykorzystania terapeutycznego działan[...]

The Evolution of Electromagnetic Field Standards– case study of ICNIRP’s Standards

Czytaj za darmo! »

The paper aims at showing how the standarization of ELF (extremely low frequency) electromagnetic field looks like in the light of two documents of ICNIRP. The history of the norms and the methodology of their establishing are also shown. Streszczenie. Artykuł ma na celu pokazanie jak wygląda standaryzacja w obszarze pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (ELF) w świetle dwóch dokumentów ICNIRPu. Pokazano również historię norm pola elektromagnetycznego, jak również metodykę ustanawiania tych norm. (Ewolucja standardów pola elektromagnetycznego - studium przypadku standardów ICNIRPu) Keywords: electromagnetic field, norms, ICNIRP Słowa kluczowe:: pole elektromagnetyczne, normy, ICNIRP Introduction The problem of electromagnetic field and its influence on environment is as old as the first discoveries connected with electricity and magnetism, i.e. the time of William Gilbert’s activity. In the first centuries after this time the researchers’ interest was mainly focused on the possibility of application of electromagnetic field into therapy. The problem of electromagnetic hazards became essential towards the development of electrical and telecommunication engineering. Then a public concern has been evoked and it lasts continuously till the present time, sometimes consciously generated by politicians and journalists. That is why, the public health protection institutions as well as the emitters of electromagnetic field started to create the limits for the electromagnetic field existing in the human environment. In the paper the electromagnetic field of low frequency (ELF) is considered only since the recent change is connected with this range of frequency A short history of norms The introducing of norms and standards concerning the limitation of electromagnetic field exposure has a long history and results from the development of power engineering (low frequency) and wireless telecommunication (high frequen[...]

Pole elektromagnetyczne w diagnostyce medycznej w świetle dokumentu ICNIRP DOI:10.15199/48.2017.12.45

Czytaj za darmo! »

Pole elektromagnetyczne (PEM) znajduje duże zastosowanie w praktyce medycznej, zarówno w diagnostyce, jak i terapii [1]. Wykorzystywane są PEM o częstotliwościach z całego widma od 0 Hz (pole magnetostatyczne) do częstotliwości gigahercowych. Wykorzystane w medycynie pole osiąga wartość natężenia od pikotesli do 2-3 tesli. W ciele człowieka wiele procesów życiowych zachodzi dzięki oddziaływaniom elektromagnetycznym. W badaniach nad zastosowaniem nowych metod diagnostycznych istotne jest poznanie mechanizmów regulujących strukturę i funkcje różnych narządów i układów człowieka. Zarówno w diagnostyce jak i w terapii PEM daje możliwość przeprowadzania działań medycznych w sposób bezinwazyjny. Zwiększa to komfort pacjenta oraz upraszcza procedury medyczne. Ale powstają też opinie, że PEM może wpływać niekorzystnie zarówno na pacjentów jak i na personel. Diagnostyczne obrazowanie Diagnostyczne obrazowanie z wykorzystaniem promieniowania niejonizującego (non-ionizing radiation - NIR) jest to nieinwazyjna ocena struktury i funkcji ludzkiego ciała bez ryzyka związanego z obrazowaniem wykorzystującym promieniowanie jonizujące i jest szeroko stosowane w medycynie. Wraz z postępem technologicznym, coraz bardziej wyrafinowane urządzenia, które wykorzystują NIR, są wprowadzane do praktyki klinicznej i ważne jest, aby zapewnić, że ich użycie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. Historia wykorzystywania pola elektromagnetycznego w medycynie sięga czasów starożytnych. Jednak świadome i udokumentowane wykorzystanie PEM w celach leczniczych datuje się na drugą połowę XIX wieku. Początkowo jednak wykorzystywano PEM jedynie w terapii, na pierwsze próby zastosowania PEM w celach diagnostycznych należało poczekać kolejny wiek wraz z odkryciem zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w 1938 roku przez Isidora Rabi. Metodę rezonansu udoskonalili w kolejnych latach Felix Bloch i Edward Mills Purcell (rys.1), otrzymując za to w 1952 roku nag[...]

Nowoczesne zastosowania systemów tekstronicznych DOI:10.15199/48.2018.12.44

Czytaj za darmo! »

Współczesne materiały tekstroniczne mają bardzo szerokie zastosowanie, zarówno w odzieży inteligentnej, jak również w zastosowaniach przemysłowych: w przemyśle samochodowym, komputerowym i medycznym [1,2]. Tekstronika łączy wiedzę z wielu dziedzin, takich jak: włókiennictwo, elektronika, informatyka, ale też automatyka, inżynieria materiałowa i metrologia (rys.1). Wyroby tekstroniczne są stosowane w służbach ratowniczych, w wojsku oraz w przedmiotach codziennego użytku [3]. Systemy tekstroniczne wymagają użycia materiałów takich jak włókna, nitki, tkaniny elektroprzewodzące, piezoelektryczne, włókna magnetyczne, włókna optyczne i tekstylia z pamięcią kształtu oraz polimery elektroaktywne. Rys. 1. Obszar tekstroniki Postępująca miniaturyzacja elektroniki oraz interdyscyplinarność zagadnienia powodują wzmożone zainteresowanie nowymi możliwościami aplikacji takich materiałów w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki efektowi synergii, poprzez połączenie kilku obszarów nauki, układy tekstroniczne są bardziej konkurencyjne od wyrobów tradycyjnych. Równocześnie materiał tekstroniczny jako połączenie produktu włókienniczego i elektronicznego musi spełniać wymagania stawiane zarówno tekstyliom jak i elektronice [4-5]. Istotne jest, by otrzymany produkt z systemem tekstronicznym nie różnił się zarówno pod względem wizualnym, jak i pod użytkowym od jego odpowiednika pozbawionego cech tekstronicznych. Rozwój nowych technologii umożliwia integrację elementów funkcjonalnych w wyrobach tekstylnych, pozwalającą na całkowicie nowe aplikacje. W artykule przedstawiono wybrane układy tekstroniczne, będące efektem pracy autorów. Tekstroniczny system do pomiaru funkcji życiowych małych dzieci Jednym ze zrealizowanych i wdrożonych rozwiązań jest system BabyTex. System zakłada monitorowanie takich parametrów jak czynność oddechowa i temperatura ciała małego dziecka [6-8]. Ogólne zastosowanie systemu umożliwia wczesne wykrycie anomalii będących [...]

Pole elektromagnetyczne w obecności implantów - zagadnienia normatywne.

Czytaj za darmo! »

Artykuł obejmuje zagadnienie, jakim jest problematyka normalizacyjna dotycząca pola elektromagnetycznego w przypadku, gdy do ciała ludzkiego zostanie wprowadzony metalowy implant. Praca stanowi zestawienie odpowiednich norm oraz porównanie wartości rekomendowancych z wartościami otrzymanymi na drodze symulacji komputerowej, Analiza przeprowadzona została dla modelu kolana ludzkiego z implantem. Abstract. The paper is devoted to the normalization standards of electromagnetic field in the case when the implant is present in a human body. The proper standards have been gathered and the recommended values have been compared with the results, which have been received on the way of computer simulation. The analysis has been done for the human leg with and without a knee implant. Normalization standards of electromagnetic field in the case when the implant is present in a human body Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, implnaty, narażenie elektromagnetyczne, symulacja komputerowa Keywords: electromagnetic field, implants, electromagnetic hazard, computer simulation Wstęp Pole elektromagnetyczne (PEM) wykorzystywane jest w terapii, zarówno w leczeniu schorzeń natury psychicznej (np. przezczaszkowa stymulacja magnetyczna [1]), jak i urazów fizycznych [2]. Wykorzystuje się je w działaniach doraźnych (np. przeciwbólowo), jak i w długotrwałej terapii czy rehabilitacji [3]. Dla pól wolnozmiennych, terapia PEM nosi nazwę magnetoterapii ze względu na dominację składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Terapia ta jest powszechnie wykorzystywaną metodą wspomagającą leczenie wielu dysfunkcji. PEM znalazło zastosowanie w chirurgii, ortodoncji, onkologii, kardiografii, neurologii i ortopedii. Obecność implantów a terapia z wykorzystaniem PEM Istnieje szereg wątpliwości do[...]

Electromagnetic field in transcranial magnetic stimulation DOI:10.12915/pe.2014.12.61

Czytaj za darmo! »

The results of the research which has been done for the last few years indicate the lack of unambiguous efficiency of transcranial magnetic stimulation (TMS) in the therapeutic area. However, it is effective in the area of diagnosis. In both areas we need to know the electromagnetic field distribution which is determined by the shape of stimulating coil. In the paper we present the analysis of electromagnetic field in the case of the application of a butterfly coil. Streszczenie. Wyniki badań prowadzonych przez ostatnie kilka lat wskazują na brak jednoznacznej skuteczności techniki przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w obszarze terapeutycznym, zawsze jednak pozostaje ona skuteczna w obszarze diagnostyki. W jednym i drugim obszarze dla oceny skuteczności potrzebna jest znajomość rozkładu pola magnetycznego, a rozkład ten determinowany jest, m.in. poprzez kształt cewek stymulujących. W referacie przedstawiamy analizę pola elektromagnetycznego w przypadku zastosowania cewki motylkowej (butterfly coil). (Pole elektromagnetyczne w procedurze przezczaszkowej stymulacji magnetycznej). Keywords: transcranial magnetic stimulation, eddy currents modelling. Słowa kluczowe: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, modelowanie prądów wirowych. doi:10.12915/pe.2014.12.61 Introduction Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) is a powerful tool with extremely interesting research and therapeutic potentials. Clinical investigations show that act[...]

Analiza mikroprocesorowych systemów pomiarowych do zastosowań w tekstronice DOI:10.15199/48.2015.12.45

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia system tekstroniczny monitorujący funkcje życiowe człowieka. Autorzy przedstawili porównanie kilku popularnych mikroprocesorów wykorzystanych w systemie tekstronicznym. Celem autorów był projekt nieinwazyjnego systemu monitorującego funkcje życiowe człowieka. Dodatkowo artykuł zawiera opis wpływu zakłóceń na tekstroniczne linie sygnałowe. Abstract. In the paper the prototype of a textronics system for monitoring one of the most vital human signals, the frequency of breathing are presented. The authors present compare between popular microcontrollers particularl useful for the designed textronic applications. The authors focused on the design and description of a non-invasive system of health monitoring, which extends traditional clothing functions. In the paper the noises in signal lines of the textronic system are presented. (Analysis of microprocessor measurements system for textronic application). Słowa kluczowe: system tekstroniczny, odzież inteligentna, tekstronika Keywords: textronic system, smart clothing, Textronics Wstęp W artykule przedstawiono koncepcje systemu pomiarowego, w którym wykorzystano zestaw czujników tekstronicznych oraz nowoczesne metody przetwarzania i transmisji danych. Podstawowe sensory, według założeń projektu, mają być wytworzone w postaci włókien, charakteryzujących się odpowiednimi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi przy zachowaniu wymaganej dokładności i powtarzalności pomiarów. W tym celu zostanie przeprowadzona ocena możliwości adaptacji istniejących rozwiązań lub podjęta zostanie próba opracowania innowacyjnych czujników zdolnych do prawidłowego funkcjonowania w odzieży codziennego użytku, wystawionej na okresowe działanie czynników zewnętrznych. Analiza funkcji życiowych pacjentów takich jak tętno, rytm oddechu i temperatura ciała z wykorzystaniem zewnętr[...]

Magnetofosfeny - historia i współczesne implikacje DOI:10.15199/48.2018.01.16

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie pola elektromagnetycznego w medycynie sięga czasów starożytnych. Już 600 lat p.n.e. Grecy, a później Chińczycy wykorzystywali magnetyczne właściwości niektórych minerałów, a Hipokrates próbował podobno leczyć ludzi magnesami. Jednak prawdziwe i efektywne eksperymenty dotyczące stymulacji magnetycznej ludzkich tkanek i nerwów rozpoczęły się dopiero w I połowie XIX w. po odkryciu przez Michaela Faradaya w 1831 zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Możliwość indukowania w organizmie ludzkim prądu elektrycznego bez potrzeby przykładania elektrod i wytracania energii w warstwach przejściowych stwarzała zupełnie nowe możliwości w stymulacji różnych organów w ciele człowieka. Dotyczy to przede wszystkim niższych częstotliwości (Extremaly Low Frequency - ELF). Przy takim ograniczeniu częstotliwości mamy do czynienia wyłączne ze stymulacją komórek, a nie z podgrzewaniem tkanek, co występuje przy wysokich częstotliwościach. Organizm ludzki może być stymulowany w sposób świadomy w celach terapeutycznych i diagnostycznych, stymulacja może też mieć charakter niepożądany, kiedy efektem oddziaływania pola elektromagnetycznego są pewne dysfunkcje organizmu. Jedną z takich dysfunkcji mogą być magnetofosfeny. Historia odkrycia magnetofosfenów Zjawisko magnetofosfenów (gr. magnet - przyciągać; phos - światło; phainein - pokazywać) zostało odkryte na przełomie XIX I XX wieku przez dwóch uczonych: francuskiego lekarza i fizjologa Jean Jacques d’Arsonvala i brytyjskiego inżyniera Silvanus P. Thompsona. Sylwetki obu uczonych i ich wkład w medycynę wykorzystującą zjawiska elektromagnetyczne zostały przedstawione w [1,2]. D’Arsonval przedstawił swoje odkrycie w artykule opublikowanym w 1896 roku [3]. Jego doświadczenie oparte zostało o cewkę, zasilaną napięciem 110 V, przez którą przepuszczany był prąd o częstotliwości 42 Hz i natężeniu 30 A. Późniejsze wyliczenia pozwalają oszacować, iż indukcja pola magnetycznego w [...]

Healing of orthopaedic diseases by means of electromagnetic field

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the problems connected with the electromagnetic therapy used in orthopaedic diseases. The electromagnetic background of the treatment is briefly discussed as well as the particular techniques are grouped. The effectiveness of the techniques is quoted and the method of magnetotherapy is showed as the most useful technique. As eddy currents play the main role in magnetotherapy they are numerically simulated for two arrangements. The discussion on the technical parameters of the therapy as well as on the hazardous aspect is carried out. Streszczenie. W artykule omówiono problemy związane z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego w leczeniu chorób ortopedycznych. Opisane zostały techniki terapeutyczne, wykorzystujące pole elektromagnetyczne. Wśród dostępnych metod magnetoterapia okazała się techniką najbardziej przydatną. Ze względu na fakt, iż prądy wirowe odgrywają główną rolę w magnetoterapii, przedstawiono ich symulację komputerową dla dwóch przypadków terapii. Przedyskutowano również techniczne parametry terapii oraz aspekty bezpieczeństwa terapii (Leczenie chorób ortopedycznych za pomocą pola elektromagnetycznego). Keywords: magnetotherapy, eddy currents, computer simulation Słowa kluczowe: magnetoterapia, prądy wirowe, symulacja komputerowa Introduction Nowadays one of the main diseases is the one of movement organs especially that connected with legs and knee joints, like arthritis or pseudo-arthritis. According to American statistics about 15% of Americans suffer from orthopedic diseases and every year more than 7 million need to be hospitalized because of orthopedic dysfunctions [1]. There are many conventional methods of treatment in such cases, but for the last 20-25 years the methods which used electromagnetic field are [...]

Analiza gęstości prądów wirowych w modelu z implantem DOI:10.15199/48.2016.12.45

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono numeryczną analizę wolnozmiennego pola elektromagnetycznego (PEM) wykorzystywanego w magnetoterapii. W szczególności, uwzględniono wpływ pasywnego tytanowego implantu kolana na rozkład prądów wirowych w modelu kolana. Pokazano, że obecność implantu implikuje wzrost gęstości prądów wirowych w tkankach do wartości poniżej 20 mA/m2 tym samym wykazując, że obecność implantu nie ma wpływu na efekt terapeutyczny. Abstract. The analysis of electromagnetic field (EMF) of low frequency (ELF) applied in magnetotherapy is presented. Particularly the influence of passive metallic knee implant on the distribution of eddy currents is examined. It is shown than the presence of metallic implant causes the increase of eddy currents in tissues up to the value which does not exceed 20 mA/m2. Thus, it can be concluded that the presence of metallic implant does not influence the therapeutic effect. The analysis of electromagnetic field of low frequency in metallic knee implants Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, prądy wirowe, MES, magnetoterapia Keywords: electromagnetic field, eddy currents, FEM, magnetotherapy Wstęp Badania naukowe, dotyczące zastosowania pola elektromagnetycznego (PEM) w medycynie, a prowadzone od ponad stu lat, pozwalają na udoskonalanie tych zastosowań zarówno w obszarze diagnostyki jak i terapii [1]. W dziedzinie diagnostyki PEM wykorzystuje się w rezonansie magnetycznym, magnetokardiografii czy magnetoencefalografii. PEM wykorzystywane jest równie rozlegle w terapii, zarówno w leczeniu schorzeń natury psychicznej, m.in. za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, jak i schorzeń fizycznych. PEM w celach leczniczych stosuje się w chirurgii, onkologii, kardiografii, neurologii i ortopedii [1]. Szerokie zastosowanie zyskała m.in. magnetoterapia. Urządzenie do magnetoterapii składa si[...]

 Strona 1  Następna strona »