Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT SZULC"

Badania bimetalu stal austenityczna-tytan wyżarzanego w różnych warunkach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań bimetalu stal austenityczna 304L-tytan TiGr1 uzyskanego poprzez zgrzewanie wybuchowe po wyżarzaniu w różnych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań oceniono jakość uzyskanego połączenia, a także określono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności złącza stal-tytan oraz strefy przyłączeniowej. ABSTRACT The results of tests of austenitic stainless steel[...]

Analiza zmian w warstwie połączenia płyt Al-Cu spajanych wybuchowo

Czytaj za darmo! »

Technologia zgrzewania wybuchowego jest od wielu lat stosowana w przemyśle do łączenia metali i stopów o silnie zróżnicowanych własnościach fizycznych i metalurgicznych. Według powszechnie akceptowanej definicji jest to proces łączenia metali w stanie sta- łym pod wpływem zderzenia z dużymi prędkościami, wywołanymi kontrolowaną detonacją ładunku wybuchowego. Znaczącą zaletą metody jest to, że proces łączenia wolny jest w zasadzie od fizycz- nych, mechanicznych i temperaturowych ograniczeń narzucanych tradycyjnemu procesowi zgrzewania. Jest ona szczególnie przydat- na w przypadku łączenia płyt z metali, dla których tradycyjne tech- niki spajania nie pozwalają na uzyskanie platerów o zadowalającej jakości połączenia poszczególnych warstw [1÷3]. Może być wyko- rzystywana przy tym do łączenia metali zarówno o podobnych, jak i silnie odmiennych właściwościach, np. [4÷9]. Podstawowymi parametrami, które decydują o jakości połącze- nia w zgrzewanych wybuchowo układach są: prędkość płyty rucho- mej (latającej), prędkość przemieszczania się punktu styku metali oraz kąt, pod jakim następuje zderzenie płyt. Te parametry są silnie uzależnione od takich zmiennych, jak: prędkość detonacji, wiel- kość (siła) ładunku wybuchowego, odległość pomiędzy płytami oraz zastosowanie (lub nie) nachylenia płyty ruchomej. Z punktu widzenia tego ostatniego czynnika mogą wystąpić dwie podstawo- we konfiguracje prowadzenia procesu: usytuowanie płyt pod kątem lub równolegle. Wiele aspektów fizycznych i mechanicznych podstaw tej tech- nologii nie jest w pełni rozpoznanych. W szczególności dotyczy to zmian zachodzących w strefie połączenia oraz w warstwach bez- pośrednio przylegających do niej, np. lokalnego rozrostu ziarna i zmian teksturowych oraz zmian składu chemicznego i/lub fazo- wego. Powszechnie uważa się, że zjawiska tam zachodzące silnie wpływają na jakość uzyskanego połączenia [10]. Analiza wcześniejszych [...]

 Strona 1