Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marcin KACZMAREK"

Influence of surface conditions of NiTi implants on corrosion resistance in body fluids

Czytaj za darmo! »

Corrosion resistance of implant alloys is a very important determinant of their biocompatibility. The nature of an environment and surface treatments have a significant influence on corrosion. The main aim of the research was evaluation of corrosion resistance of NiTi alloy in to various simulated body fluids. The evaluation of the electrochemical behavior of NiTi alloy was realized by record[...]

Investigation of pitting and crevice corrosion resistance of NiTi alloy by means of electrochemical methods

Czytaj za darmo! »

Corrosion resistance of implant alloys is a very important determinant of their biocompatibility. The nature of the environment and surface treatments have a significant influence on corrosion. The main aim of the research was evaluation of pitting and crevice corrosion resistance of NiTi alloy in simulated physiological solution. The evaluation of the electrochemical behavior of NiTi alloy was realized by recording of anodic polarization curves with the use of the potentiodynamic and chronomaperometric methods. Streszczenie. Odporność korozyjna stopów implantacyjnych stanowi podstawowy czynnik determinujący ich biokompatybilność. Zasadniczy wpływ na odporność korozyjną posiadają charakter środowiska pracy oraz zastosowane zabiegi obróbki powierzchniowej implantów. Celem przeprowadzonych badań było określenie odporności stopu NiTi o zmodyfikowanych powierzchniach na korozję wżerową oraz szczelinową z wykorzystaniem metody potencjodynamicznej oraz chronoamperometrycznej. (Badania odporności stopu NiTi na korozję wżerową oraz szczelinową z wykorzystaniem metod elektrochemicznych) Keywords: biomaterials, NiTi alloys, corrosion, surface treatment. Słowa kluczowe: biomateriały, stopy NiTi, korozja, obróbka powierzchniowa Introduction Equiatomic NiTi shape memory alloys belong to the group of materials known as ‘‘smart materials’’. The outstanding properties exhibited by them are the thermal shape memory effect and superelastic behavior. Shape memory refers to the ability of materials to ‘remember’ a shape, even after rather severe deformations. Once deformed at low temperatures, in their martensitic phase, these materials will spontaneously return to their original predeformation shape when heated. Besides the shape memory effect, this family of alloys exhibits remarkable characteristics such as a pseudoelastic behaviour and a very high damping capacity. Pseudoelasticity is the effect by which a materi[...]

Wpływ wybranej metody oraz parametrów nanoszenia warstw węglowych na odporność korozyjną stopu NiTi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej zmodyfikowanego powierzchniowo stopu NiTi. Zaproponowana modyfikacja powierzchni składała się z następujących zabiegów: szlifowanie, polerowanie mechaniczne oraz naniesienie warstw węglowych. Nanoszenie warstw węglowych realizowane było z wykorzystaniem dwóch metod (RF PACVD oraz RMS), przy zastosowaniu różnych parametrów. Odporność korozyjna stopów implantacyjnych stanowi podstawowy czynnik determinujący ich biokompatybilność. Dlatego zasadniczym celem pracy było określenie wpływu zaproponowanych metod modyfikacji powierzchni, z uwzględnieniem zróżnicowanych parametrów nanoszenia warstw węglowych, na odporność na korozję wżerową z wykorzystaniem metody potencjodynamicznej. Abstract. This paper presents results of corrosion resistance of the modified NiTi alloy. The proposed surface modification consisted of the following treatments: grinding, mechanical polishing and deposition of carbon coatings. Application of the carbon coatings was performed using two methods (RF PACVD and RMS), and applying different parameters. Corrosion resistance of implant alloys is a key determinant of their biocompatibility. Therefore, the aim of the study was to determine the influence of the proposed surface modification methods, including various application parameters of the carbon coatings, on resistance to pitting corrosion with the use of potentiodynamic method. (Influence of selected methods and deposition parameters of carbon coatings on corrosion resistance of NiTi alloy) Keywords: metallic biomaterials, shape memory Ni-Ti alloys, surface treatment, corrosion resistance Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stopy z pamięcią kształtu Ni-Ti, obróbka powierzchniowa, odporność korozyjna Wstęp Do podstawowych grup biomateriałów metalowych zalicza się stale odporne na korozję, stopy tytanu oraz stopy kobaltu. Zagadnieniom wykorzystania wspomnianych grup biomateriałów w medycynie poświęcono w literat[...]

Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do oceny odporności korozyjnej stopu Ni-Ti

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej próbek ze stopu Ni-Ti o powierzchni szlifowanej, polerowanej elektrolitycznie oraz pasywowanej. Przeprowadzone pomiary umożliwiły wyznaczenie widm impedancyjnych badanych układów, które przedstawiono w postaci diagramów Bode’go oraz Nyquista (dla różnych wartości częstotliwości) Dobór tej metody umożliwił analizę zjawisk zachodzących na granicy faz Ni-Ti - warstwa powierzchniowa - roztwór Ringera na drodze aproksymacji danych impedancyjnych za pomocą modelu elektrycznego obwodu zastępczego. Abstract. The work presents results of research on electrochemical properties of ground, electropolished and passivated samples of Ni-Ti alloy, realized with the use of electrochemical impedance spectroscopy. The measurements provided impedance spectra of the analyzed systems. Application of the mentioned method allowed to analyze phenomena on the interface Ni-Ti alloy - surface layer - Ringer’ solution with the use of approximation of impedance data by means of electric equivalent circuit. (Application of electrochemical impedance spectroscopy in evaluation of corrosion resistance of Ni-Ti alloy) Keywords: metallic biomaterials, shape memory Ni-Ti alloys, electrochemical impedance spectroscopy, surface treatment. Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stopy z pamięcią kształtu Ni-Ti, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, obróbka powierzchniowa Wstęp Tworzywa metalowe stanowią nadal podstawową grupę biomateriałów stosowanych na różne postaci implantów [1- 7]. Jednakże współczesna technika stawia coraz większe wymagania materiałom konstrukcyjnym, które dotyczą ich niezawodności, większej wytrzymałości, czy też poszukiwania nowych, nieznanych własności, które mogą poprawić parametry istniejących już rozwiązań. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie stopami Ni-Ti jako biomateriałami [8]. Zespół [...]

Próba systemowa uruchomienia z Elektrowni Wodnej Włocławek bloku cieplnego w Elektrowni Pątnów DOI:10.15199/48.2019.02.03

Czytaj za darmo! »

Na przestrzeni ostatnich lat do katalogu standardowych działań organizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), którego zadania realizuje PSE S.A., weszły organizowane cyklicznie próby systemowe odbudowy zasilania KSE na wypadek wystąpienia awarii katastrofalnej (blackout). W próbach tego typu uczestniczą elektrownie świadczące usługi samostartu, elektrownie cieplne uczestniczące w procesie obrony i odbudowy KSE, operatorzy sieci dystrybucyjnych i sieci przesyłowej oraz niezależne firmy eksperckie, którym powierza się prace związane z przygotowaniem, nadzorem merytorycznym nad realizacją oraz udokumentowaniem przebiegu próby. Pomimo znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych próby te stanowią dla wszystkich ich uczestników nieocenione źródło wiedzy praktycznej, dotyczącej istniejących procedur oraz możliwości technicznych i organizacyjnych odbudowy zasilania. Przykładem takich działań była przedstawiona w niniejszym artykule próba systemowa uruchomienia bloku nr 2 w Elektrowni Pątnów z Elektrowni Wodnej (EW) Włocławek. O ile w przypadku EW powyższe zadanie można uznać za standardowe ze względu na fakt regularnego uczestnictwa, czy to w próbach systemowych, czy też realizowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w [1] testach samostartu elektrowni ze stanu beznapięciowego, o tyle w przypadku bloku nr 2 (TG2) El. Pątnów, pomimo potwierdzonej odpowiednimi testami odbiorczymi gotowości do uczestnictwa w procesie odbudowy zasilania KSE, realizacja zakresu omawianej próby systemowej była wyzwaniem nowym, dodatkowo trudnym ze względu na fakt podjęcia decyzji o zaangażowaniu w nią praktycznie wszystkich układów i urządzeń niezbędnych dla pracy bloku. Przygotowanie próby systemowej Scenariusz każdej próby systemowej wiąże się z wypracowaniem kompromisu pomiędzy chęcią maksymalizacji zakresu próby i tym samym przyjęciem jak najbardziej realistycznego scenariusza testów, a jego minimalizacją ze względu na istniejące[...]

 Strona 1