Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Andrzejewska"

Trójskładnikowe stałe elektrolity polimerowe zawierające ciecze jonowe

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe trójskładnikowe stałe elektrolity polimerowe na bazie sieciującej żywicy akrylowej (diakrylan etoksylowanego bisfenolu A), rozcieńczalnika (równomolowa mieszanina węglanów etylenu i propylenu) oraz cieczy jonowych (bis(trifluorometylosulfono) imid 1-etylo-3-metyloimidazoliowy lub bis(trifluorometylosulfono)imid 1-butylo- 3-metyloimidazoliowy). Do utwardzenia kompozycji wykorzystano technikę fotopolimeryzacji. Zastosowano stałą zawartość polimeru (20% mas.) oraz zmienny stosunek cieczy jonowej do rozcieńczalnika. Wartości przewodnictw otrzymanych stałych elektrolitów mieściły się w zakresie 6-12 mS/cm i znacznie przewyższały przewodnictwo wyjściowych cieczy jonowych (wzrost nawet ok. 2,5-krotny), a przewodnictwo stałego elektrolitu rosło w miarę zastępowania cieczy jonowej przez rozcieńczalnik do jego 50-proc. zawartości. Me2C(p-C6H4O(CH2CH2O)4OCOCH=CH2)2 was dild. with (PrO)2CO, (EtO)2CO and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (I) or 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide) (II) (mass ratio from 20:0:0:80 to 20:30:30:20) and photopolymerized with PhCOPh(OMe)2 (400 W for 20 min) to solid electrolyte films (thickness 0.019-0.035 cm). The films were studied for elec. cond. The diln. resulted in an increase in the elec. cond. of the films up to 9.1 mS/cm (I) or 11.6 mS/cm (II) (max. at the diln. ratio 20:25:25:30). Potrzeba tworzenia nowych źródeł prądu wynika z coraz szybciej rozwijającej się dziedziny elektroniki oraz potrzeby miniaturyzacji urządzeń. Z tego też względu z roku na rok wzrasta zainteresowanie stałymi elektrolitami polimerowymi. Aby taki elektrolit mógł znaleźć praktyczne zastosowanie, musi wykazywać przewodnictwo jonowe co najmniej rzędu 1 mS/cm oraz charakteryzować się szerokim zakresem napięcia rozkładowego oraz wysoką stabilnością termiczną i chemiczną1). Stałe elektrolity polimerowe składają się z matrycy polimerowej oraz elektrolitu. Pop[...]

1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate as conducting medium in solid polymer electrolytes. Trifluorooctan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy jako czynnik przewodzący w stałych elektrolitach polimerowych


  1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate ionic liq. and ethoxylated bisphenol F diacrylate and ethoxylated bisphenol A dimethacrylate crosslinking monomers (80:20 mass ratio) were used to prep. in situ solid polymer electrolytes by photopolymerization. Ionic cond. of the prepd. electrolyte 1.1-1.6*10-2 S/cm was significantly higher than the ionic cond. of the neat ionic liq. (0.326*10-2 S/cm). The specific capacity of electric double layer capacitors based on electrolyte was 50-70 F/g. Otrzymano stałe elektrolity polimerowe (SEP) zawierające 80% mas. cieczy jonowej trifluorooctanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowiego ([BMIm] [ATf]) oraz 20% matrycy polimerowej na bazie di(met)akrylanów etoksylowanych bisfenoli A i F. SEP otrzymano in situ techniką fotopolimeryzacji. Uzyskane SEP wykazują znacznie większe wartości przewodności elektrolitycznej (1,1-1,6·10-2 S/cm) niż użyta w nich jako czynnik przewodzący IL (0,326·10-2 S/cm). Otrzymane SEP zastosowano jako elektrolit i separator w kondensatorze elektrochemicznym. Pojemności właściwe dla kondensatorów elektrochemicznych z SEP mieściły się w zakresie 50-70 F/g.W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się stałe elektrolity polimerowe (SEP), głównie ze względu na brak wycieku, możliwość formowania odpowiednich kształtów, jak również ich elastyczność i lekkość. Mogą być one wykorzystane/zastosowane w kondensatorach elektrochemicznych, bateriach litowo-jonowych, ogniwach słonecznych lub paliwowych. Najczęściej stosowanymi matrycami polimerowymi są poliakrylonitryl, poli(tlenek etylenu) (PEO), poli(tlenek propylenu), poli(metakrylan metylu), poli(fluorek winylidenu) oraz kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu1, 2). Jako czynnik przewodzący stosowano w nich głównie sole litu, często z rozpuszczalnikami organicznymi (np. cykliczne węglany), dla łatwiejsze[...]

Thiol-ene photopolymerization of allyl diene in imidazolium-based ionic liquids. Fotopolimeryzacja tiol-en dienów allilowych w imidazoliowych cieczach jonowych


  Diallyl phthalate was photopolymerized with (SHCH2CH2OCH2)2 in two 1-R-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imides (R = Bu or Et) to study the polymerization kinetics (content 30-90% by mass) in air at 25°C by differential scanning calorimetry. The polymerization occured with higher rates, in shorter time and to higher conversions than that without the ionic liqs. The obsd. effect of ionic liqs. was associated both with intermol. interactions in the ternary system as well as with its viscosity. Zaprezentowano badania przebiegu fotopolimeryzacji tiol-en w cieczach jonowych. Określono kinetykę polimeryzacji tiol-en ftalanu diallilu z 1,2-bis(2-merkaptoetoksy)etanem w obecności dwóch imidazoliowych cieczy jonowych: [BMIm][NTf2] oraz [EMIm][NTf2]. Badania kinetyczne uzupełniono o pomiary lepkości oraz oddziaływań międzycząsteczkowych w badanych układach wyjściowych metodą FTIR. Obecność cieczy jonowej w układzie tiol-en powoduje wzrost szybkości i skrócenie czasu reakcji oraz wzrost końcowego stopnia przereagowania. Polimeryzacja tiol-en polega na reakcji wielofunkcyjnych związków zawierających grupy tiolowe z wielofunkcyjnymi związkami zawierającymi wiązania nienasycone, która przebiega według mecha-nizmu poliaddycji rodnikowej. Wyjątkowość tej reakcji wynika z jej dodatkowych zalet w stosunku do typowej polimeryzacji rodnikowej, np. metakrylanów, a więc brak inhibicji tlenowej, opóźniony punkt żelu, jednorodna gęstość usieciowania oraz wysokie stopnie przereagowania. [...]

Wytłaczanie i utwardzanie światłoczułych kompozycji na bazie akrylanów niemodyfikowanych i modyfikowanych napełniaczami

Czytaj za darmo! »

Produkcja profili metodą wytłaczania na zimno nieutwardzonych polimeryzowalnych kompozycji oraz utwardzanie ich przy pomocy światła jest nowatorską metodą o szerokich możliwościach aplikacyjnych, umożliwia np. stosowanie nieodpornych termicznie składników. Przedstawiono wyniki badań nad doborem składu światłoczułych kompozycji opartych na monomerach akrylowych oraz warunków wytłaczania z [...]

Światłoutwardzalne uretanoakrylowe materiały hybrydowe zawierające oktametakryloksypropylooktasilseskwioksan


  Otrzymano nowe hybrydowe materiały organiczno- nieorganiczne na bazie żywicy uretanoakrylowej (E230) i oktametakryloksypropylooktasilseskwioksanu (M-POSS), wprowadzonego w ilości 5-35% mas. Utwardzanie mieszanin żywicą E230/M-POSS prowadzono metodą fotopolimeryzacji. Wytworzone materiały charakteryzowały się polepszonymi właściwościami mechanicznymi i fizykochemicznymi w stosunku do polimeru niemodyfikowanego. Zaobserwowano wzrost twardości (maks. o ok. 56%), modułu Younga (maks. ok. 15-krotny), wytrzymałości na rozciąganie (maks. ok. 3-krotny), zwiększenie odporności termicznej oraz zmniejszenie chłonności wody wytworzonych materiałów hybrydowych. A com. acrylic-urethane resin was reinforced by addn. of octamethacryloxypropyloctasilsesquioxane (5-35% by mass) and UV-cured. The resulting new hybrid org.-inorg. materials were studied for mech. and phys.-chem. properties. An increase in hardness (up to approx. 56%), Young modulus (a 15-fold), tensile strength (a 3-fold) as well as improved thermal resistance and reduced water uptake were obsd. as a result of the reinforcement. Politechnika Poznańska AgnieszkA MArcinkowskA*, ewA AndrzejewskA, dAwid PrządkA, AnnA zgrzebA Światłoutwardzalne uretanoakrylowe materiały hybrydowe zawierające oktametakryloksypropylooktasilseskwioksan Photocurable urethane-acrylate based octamethacryloxypropyloctasilsesquioxane- containing hybrid materials Prof. dr hab. inż. Ewa ANDRZEJEWSKA jest absolwentką Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Obecnie kieruje Zakładem Polimerów w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej tej uczelni. Specjalność - chemia i technologia [...]

Photopolymerization of poly(ethylene glycol) monomethacrylate in imidazolium ionic liquids. Fotopolimeryzacja monometakrylanu glikolu polietylenowego w cieczach jonowych z kationem imidazoliowym


  Six imidazolium ionic liqs. and a non-ionic tricresyl phosphate were used as diluents (50-70% by mass) for photopolymerization of poly(ethylene glycol) monomethacrylate to det. the reaction kinetics. An increase in the polymerization rate in the ionic liqs. was achieved despite a significant diln. of the monomer. In the nonionic diluent, only a redn. of the gel effect was obsd. Structure of the anions showed a stronger effect on the polymerization rate than the length of the imidazole ring substituents. The obsd. differences resulted from a different influence of the particular ionic liqs. on the increase of the propagation rate coeft. and decrease of the termination rate coeft. Zbadano wpływ sześciu cieczy jonowych (IL) z kationem imidazoliowym oraz fosforanu trikrezylu (TCP) jako rozcieńczalnika niejonowego, w stężeniu 50 i 70% mas. na przebieg fotopolimeryzacji monometakrylanu glikolu polietylenowego (PEGMM). Pomimo znacznego rozcieńczenia monomeru powodującego zanik efektu żelu, polimeryzacja w IL przebie-gała z wyraźnym wzrostem szybkości, podczas gdy w przypadku polimeryzacji w TCP obserwowano jedynie zanik efektu żelu. Budowa anionu IL wywierała większy wpływ na przebieg fotopolimeryzacji niż długość podstawnika w kationie imidazoliowym. Efektywność przyspieszania polimeryzacji przez IL malała w szeregu: IL zawierające [BF4]- > IL zawierające [ATf]- > IL zawierające [NTf2]- i związana jest z wpływem tych cieczy zarówno na współczynnik szybkości propagacji, jak i terminacji. Istnieje wiele doniesień, w których tematem badań jest zastosowanie cieczy jonowych (IL) w chemii polimerów. Dotyczą one wykorzystania IL [...]

Zastosowanie fotoutwardzalnych kompozycji na bazie akrylowych żywic lakierniczych do otrzymywania wyrobów grubościennych

Czytaj za darmo! »

Wykazano możliwość wykorzystania komercyjnych fotoutwardzalnych akrylowych żywic lakierniczych do otrzymywania wyrobów o większej grubości. Żywice te powinny charakteryzować się dość dużą lepkością (ok. kilkunastu Pa.s), która przyspiesza proces sieciowania, zmniejsza wpływ inhibicji tlenowej oraz umożliwia zachowanie kształtu nadanego przed zestaleniem. Lepkość kompozycji można w dużym s[...]

Effect of reactive impurities in propane-1,3-diol on properties of intermediate polyesterdiol and polyurethane elastomer. Wpływ reaktywnych zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właściwości elastomeru poliuretanowego i wyjściowego poliestrodiolu


  MeCH(OH)CH2OH or glycerol-contg. CH2(CH2OH)2 (up to 2% by mass) was converted with adipic acid in presence of Ti(OCMe3)4 catalyst to poly(trimethylene adipate) polyesterdiol and then used for synthesis of polyurethane elastomers in reaction with CH2(CH2OH)2 (chain extender) and com. polyoxypropylenetriol in presence of SnBu2 dilaurate catalyst. The polyesterdiol was studied for m.p., hydroxyl no. and mol. mass whereas polyurethane for mech. properties, glass transition temp. and thermal decompn. The small amts. of impurities (below 1% by mass) contained in the polyesterdiol or in the chain extender did not deteriorate the mech. properties of the final polyurethanes. Na bazie propano-1,3-diolu (1,3-PD) zawierającego modelowe zanieczyszczenia (glicerol lub propano-1,2-diol do 2% mas.) pochodzące z procesu biokonwersji glicerolu do 1,3-PD, otrzymano poliestrodiol - poli(adypinian trimetylenu) oraz elastomery poliuretanowe (PUR). W syntezowanych PUR zanieczyszczenia znajdowały się w (i) przedłużaczu łańcucha (PL), (ii) poliestrodiolu (PED), lub (iii) jednocześnie w PL i PED (PED+PL). Celem pracy było zbadanie wpływu rodzaju zanieczyszczeń 1,3-PD na właściwości otrzymanego poliestrodiolu (temperatura topnienia, liczba hydroksylowa, masa cząsteczkowa) oraz poliuretanu (odporność termiczna, temperatura zeszklenia, właściwości mechaniczne). Wprowadzenie zanieczyszczeń 1,3-PD w ilości do 1% mas. w PL lub PED powodowało poprawę właściwości mechanicznych PUR. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i paliw, do których należy m.in. biopaliwo [...]

 Strona 1