Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Antoniak-Jurak"

Active alumina prepared by flash calcination as a support of Co-Mo-K catalysts for sour gas shift process Aktywny tlenek glinu otrzymany metodą szybkiej kalcynacji jako nośnik katalizatorów do procesu SGS DOI:10.12916/przemchem.2014.1141


  Al2O3 was flash-calcined at 200-800°C and used as support of K-promoted Co-Mo catalyst for sour gas shift. Porosity of the catalyst support increased while compression strength decreased with increasing calcination temp. The sp. surface of the support showed a flat max. at calcination temp. 300-500°C. The catalyst deposited on the support calcined at 550°C showed a satisfactory activity in steam conversion of CO in presence of H2S carried out at 225-300°C under 2.5 MPa. Przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki termicznej na właściwości teksturalno-wytrzymałościowe aktywnego tlenku glinu i jego dalsze wykorzystanie jako nośnika katalizatora Co-Mo -K w procesie parowej konwersji CO w gazach reakcyjnych zawierających związki siarki SGS (sour gas shift). Dokonano oceny fizykochemicznych właściwości preparatów z użyciem niskotemperaturowej fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ustalono optymalne warunki obróbki termicznej pozwalające na otrzymanie nośnika o dużej powierzchni właściwej i porowatości. Przeprowadzono ocenę aktywności próbki katalizatora Co-Mo-K na wybranym nośniku w reakcji SGS pod ciśnieniem 2,5 MPa.Katalityczny proces parowej konwersji CO połączony z całkowitym usunięciem związków siarki SGS oraz z całkowitym lub częściowym usunięciem ditlenku węgla to ważny etap przerobu produktów zgazowania węgla, których głównymi komponentami są wodór i tlenek węgla1). Aktywność katalityczną w tym procesie wykazują siarczki metali grupy VI (Mo, W) i VIII (Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt)2, 3). Na efektywność katalizatorów SGS składa się wiele czynników, z których najważniejsze to charakter fazy aktywnej, rodzaj i ilość promotorów, sekwencja nanoszenia poszczególnych komponentów fazy aktywnej4), stopień dyspersji, stopień i sposób nasiarczania oraz typ nośnika5-9). Ze względu na prostotę i dużą wydajność preparatyki tych układów najczęściej wykorzystywane są metody polegające na i[...]

Preparation of cobalt catalysts promoted with cerium and barium for low-pressure ammonia synthesis Preparatyka katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do niskociśnieniowej syntezy amoniaku DOI:10.15199/62.2015.12.21


  Three series of Ce and Ba-promoted Co catalysts were prepd. by copptn. of Co and Ce carbonates, impregnation with Ba(NO2)2 and calcination at 500-800°C, and then studied for sp. surface (sorption of N2 and H2) and activity in NH3 synthesis. The 1 h long ageing of the copptd. catalyst precursors and their calcination at 500-600°C were recommended for practical use. Otrzymano 3 serie prekursorów oraz katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do syntezy amoniaku. Zastosowano analizę termograwimetryczną (TG-MS), fizysorpcję N2 oraz temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru (TPD-H2) w celu charakterystyki materiałów oraz zmierzono aktywność katalizatorów. Ustalono optymalne warunki procesu wytwarzania katalizatorów kobaltowych przez współstrącanie w wyniku jednoczesnego dodawania roztworów wszystkich reagentów, przy zastosowaniu jednogodzinnego starzenia osadu oraz temperatury kalcynacji 500-600°C. Zastosowanie opracowanej procedury pozwoliło uzyskać prekursory oraz katalizatory CoCeBa o korzystnych parametrach teksturalnych i wysokiej aktywności w syntezie amoniaku. Synteza amoniaku jest jednym z najważniejszych procesów przemysłu nieorganicznego. Pierwsza instalacja syntezy została uruchomiona w 1913 r. w Oppau (Niemcy)1). Aparatura pracowała wówczas pod ciśnieniem 200 atm w zakresie temp. 550-600°C, a stosowanym katalizatorem było żelazo zawierające pierwiastki promujące. Wydajność amoniaku wynosiła 30 t/dobę. Od ponad 100 lat technologia tej syntezy jest nieustannie modernizowana w kierunku udoskonalania etapów sprężania gazu syntezowego, separacji wytworzonego amoniaku z pętli syntezy oraz projektowania wydajniejszych reaktorów. Dzięki poprawie technologii zwiększona została wydajność procesu. W 2010 r. światowa produkcja NH3 wyniosła 159 mln t i przez 10 lat wzrosła2) o 22%. Pomimo upływu lat, do dziś w większości wytwórni stosowany jest katalizator żelazowy, którego wąski zakres aktywności wymaga prowadze[...]

 Strona 1