Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Kobus"

Rozwój internetowych systemów informacyjnych dotyczących jakości powietrza


  Dokonano przeglądu przykładowych inicjatyw związanych z rozwojem systemów informacyjnych w Polsce oraz na poziomie europejskim. Istotne wydaje się zaprojektowanie i wdrożenie krajowego systemu prezentującego wiarygodne informacje oparte na wysokiej jakości badaniach monitoringowych oraz na wynikach modelowania matematycznego prowadzonego z wykorzystaniem najlepszych dostępnych obecnie technik. Ważne jest przy tym wykorzystywanie doświadczeń innych krajów, zdobytych podczas budowy i utrzymywania systemów tego typu, jak również osiągnięć wypracowanych w ramach międzynarodowych projektów badawczych. W systemach funkcjonujących w kraju na różnych poziomach mogłyby być prezentowane również elementy będące produktami tych projektów, zwłaszcza po ich przejściu w fazę operacyjną. A review of methods and systems for evaluation and publication of air quality data. Wraz z rozwojem możliwości technicznych w zakresie przetwarzania i upowszechniania danych nastąpił znaczący wzrost liczby oraz podniesienie jakości internetowych systemów prezentacji informacji o jakości powietrza. Wiele instytucji na świecie, zaangażowanych w monitoring powietrza lub prowadzących badania związane z jego jakością, korzysta z tej formy upowszechniania danych. Systemy te mają różnorodną formę i treść, czyli zakres prezentowanych informacji. Prawidłowo zaprojektowany i funkcjonujący serwis prezentacji danych o jakości powietrza może stanowić istotny element realizacji prawa społeczeństwa do informacji o jakości środowiska, które jest jednym z niezbędnych warunków społecznego udziału w ochronie środowiska. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych pochodzących z monitoringu jakości powietrza następuje zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym (wojewódzkim), krajowym, jak i międzynarodowym (Unia Europejska). Źródłem informacji wykorzystywanych na potrzeby systemów informacyjnych mogą być bazy danych gromadzące wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietr[...]

Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 1997–2009 z wykorzystaniem indeksu jakości powietrza


  Przedstawiono wyniki analiz jako.ci powietrza wykonanych dla wszystkich wojewodztw w kraju. Wieloletnie przebiegi wszystkich uwzgl.dnionych zanieczyszcze., zw.aszcza ozonu, wykazuj. znaczne wahania roczne. W przypadku wszystkich zanieczyszcze. stwierdzono trend malej.cy w ca.ym rozpatrywanym okresie w odniesieniu do indeksu okre.lanego na podstawie wynikow pochodz.cych z obszaru ca.ego kraju. Warto.ci indeksow obliczonych na podstawie st..e. ditlenku azotu wykazuj. najmniej widoczne tendencje zmian. Stwierdzono, .e przebieg ogolnego indeksu jako.ci powietrza dla Polski charakteryzuje si. trendem spadkowym. Air pollution with SO2, NO2, particulate matter PM10 and O3 in Poland was described with an air quality index (AQI) both in the whole country and in particular regions. A decrease in values of sub-indices for all studied pollutants (esp. of SO2) averaged over the country in 1997.2009 years was obsd. The average AQI decreased also and was lower than 1 since 1998 (about 0.6 in 2007.2009). The highest AQI was found for the Silesian region (0.8.1.0 in 2007.2009). Podstawowym .rod.em informacji wykorzystywanych w ocenach jako.ci powietrza w kraju s. pomiary st..e. zanieczyszcze., wykonywane w ramach Pa.stwowego Monitoringu .rodowiska (PM.), koordynowanego przez G.owny Inspektorat Ochrony .rodowiska. Analizy wieloletnich trendow jako.ci powietrza na podstawie danych z pojedynczych stacji pomiarowych bywaj. czasami utrudnione, m.in. ze wzgl.du na zmiany systemow pomiarowych, wyst.puj.ce przerwy w seriach wynikow lub zro.nicowane programy pomiarowe poszczegolnych stacji. W wybranych raportach i opracowaniach dotycz.cych jako.ci powietrza w Polsce, w tym wykonanych np. w IO..PIB1), przedstawiane s. trendy tego typu, jednak z konieczno.ci s. one ograniczone do pojedynczych punktow z wybranych regionow kraju. Z kolei badanie zmienno.ci jako.ci powietrza atmosferycznego na podstawie wynikow wspomnianych ocen rocznych mo.e by. obar[...]

Methodology for estimation of trends in dust concentration in air Metodyka wyznaczania trendów zmian stężenia pyłu w powietrzu DOI:10.15199/62.2016.3.14


  Proper indicators for the presentation of changes in the concn. of air pollutants in a multi-year period on a single site and in the country on the example of particulate matter 10 μm (PM10) concns. were selected. As PM10 indicators, the av. annual concn. Sa and the S90.4 percentile of the annual series of daily concns. of PM10 were used. The indicator for the whole territory of Poland was calcd. for each year in 2 stages, as a weighted av. of the av. indicators found for the particular provinces. Na przykładzie stężeń pyłu PM10 (particulate matter, 10 μm) omówiono problem wyboru wskaźnika do prezentacji zmian stężeń zanieczyszczeń powietrza w wieloleciu na pojedynczym stanowisku pomiarowym i na obszarze kraju. Jako wskaźnik dla PM10 przyjęto stężenie średnie roczne Sa i percentyl S90.4 z rocznych serii pomiarowych stężeń 24-godzinnych. Wskaźnik dla obszaru kraju obliczano dla każdego roku dwuetapowo, jako średnią ważoną z wartości średnich wskaźników uzyskanych dla obszaru województwa lub strefy.polityki ekologicznej, a także przy ocenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym m.in. odnoszących się do źródeł emisji zanieczyszczeń związanych z przemysłem, sektorem komunalno-bytowym i transportem samochodowym. Wynik oceny wieloletnich trendów może być uzależniony od sposobu określania wskaźników zastosowanych do prezentacji stężeń zanieczyszczeń w kolejnych latach oraz od zakresu i jakości danych stanowiących podstawę oceny1). Wybrany do prezentacji trendów wskaźnik, a także zmieniający się w poszczególnych latach zbiór stanowisk pomiarowych, z których wyniki mogą być uwzględniane przy obliczeniach wskaźników wykorzystanych do prezentacji zmian stężeń zanieczyszczeń, mogą mieć znaczący wpływ na ocenę trendów w zanieczyszczeniu powietrza. Problem analizy zmian stężeń i prezentacji trendów stężeń zanieczyszczeń powietrza omówiono na przykładzie stężeń pyłu PM10. Przestawiono kil[...]

Nowe trendy w monitoringu jakości powietrza DOI:10.15199/62.2016.3.52


  Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi państwa członkowskie UE prowadzą monitoring jakości powietrza atmosferycznego, głównie w celu wykazania dotrzymywania standardów określonych dla stężeń zanieczyszczeń. Znaczącym uzupełnieniem tego źródła informacji może być tzw. monitoring społeczny (MS), z użyciem np. przenośnych urządzeń pomiarowych. Przedstawiono przegląd inicjatyw podejmowanych na świecie, dotyczących MS jakości powietrza, wykorzystywane metody, a także cele i potencjalne korzyści z niego płynące. Poruszono również zagadnienia partycypacji społecznej w ochronie środowiska, czemu z powodzeniem mógłby służyć omawiany typ monitoringu powietrza. System oceny jakości powietrza, funkcjonujący zgodnie z obowiązującymi zasadami, jest w Polsce podstawowym źródłem informacji o występujących w powietrzu atmosferycznym stężeniach różnych zanieczyszczeń. Funkcjonuje on w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), realizowanego na poziomie wojewódzkim przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) i nadzorowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Celem PMŚ jest informowanie organów administracji publicznej i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu norm jakości środowiska oraz o obszarach występowania przekroczeń ustanowionych norm1). PMŚ dostarcza również informacji o występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym o powiązaniach przyczynowo- -skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. Obejmuje on system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, w tym jakości powietrza atmosferycznego, a także gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania uzyskanych informacji. Pomiary stanowią główną podstawę prowadzenia ocen jakości powietrza. Są one realizowane w sposób ciągły lub okresowy w stałych punktach lub w zmiennych lokalizacjach, przede wszystkim za pomocą urządze[...]

Use of geographically weighted regression to evaluate the spatial distribution of PM10 and NO2 concentrations in a selected region of Poland Zastosowanie metody regresji ważonej geograficznie z wykorzystaniem danych emisyjnych do oceny przestrzennych rozkładów stężeń pyłu PM10 i NO2 w powietrzu w wybranym rejonie Polski DOI:10.15199/62.2016.3.25


  Geog. weighted regression (GWR) method was used to evaluate the spatial distribution of air pollutant concns. at a regional level. The calcns. were carried out for NO2 and particulate matter 10 μm. The data sets were fully available from the voivodeship administration in Lodz. The GWR method calcd. concns. were higher than those calcd. by using a common dispersion model. Przedstawiono możliwości zastosowania metody regresji ważonej geograficznie (GWR) do oceny przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza NO2 oraz pyłem PM10 na poziomie województwa. Wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń dane zostały w całości udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Otrzymane wyniki zostały porównane z wartościami rzeczywistymi oraz z wynikami obliczeń wg modelu dyspersji. Zagadnienie jakości powietrza atmosferycznego stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów środowiskowych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie1). Przywiązywana jest też do niego coraz większa waga, zarówno ze strony decydentów, jak i ogółu społeczeństwa. W znacznej mierze wynika to z obowiązujących w Unii Europejskiej regulacji prawnych oraz z coraz większej świadomości społeczeństwa, które oczekuje od władz działań skierowanych na zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie ludzi. W związku z tym powstaje wiele opracowań i analiz wykorzystujących wszystkie dostępne metody prowadzenia badań, takie jak metody statystyczne oraz modelowanie. Określanie przestrzennych rozkładów stężeń jest ważnym elementem opracowań skupiających się na zanieczyszczeniach powietrza atmosferycznego. Potrzeba zastosowania tej metody Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Jakub Kostrzewa*, Dominik Kobus, Jacek Iwanek Use of geographically weighted regression to evaluate the spatial distribution of PM10 and NO2 concentrations in a selected region of Poland Zastosowanie metody regresji w[...]

Study on spatial representativeness of ambient air quality monitoring stations Problematyka reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza atmosferycznego DOI:10.15199/62.2016.3.24


  A review, with 20 refs., of methods for detn. of representativeness areas of air pollution measuring. An original model for detg. the characteristics was developed and used for annual assessment and current control of SO2 and NO2 in air. Określenie typu i reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych jest niezbędne do właściwej interpretacji wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza, umożliwiającej ich prawidłowe wykorzystanie, zarówno do celów badawczych, jak i w zastosowaniach praktycznych. Przedstawiono propozycję definicji reprezentatywności oraz dotychczasowe próby dotyczące wyznaczania tej charakterystyki stanowiska pomiarowego. Zaproponowano schemat postępowania przy określaniu obszaru reprezentatywności stanowisk pomiarów stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza, a także zaprezentowano przykłady zastosowania proponowanej metody. Pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza prowadzone w stacjach pomiarowych mają charakter punktowy i służą realizacji różnych celów, np. określaniu średniego poziomu zanieczyszczenia na danym obszarze, bezpośredniego oddziaływania transportu samochodowego lub przemysłowego źródła emisji z określonej instalacji (lub grupy instalacji), w tym związanych z funkcjonowaniem przemysłu chemicznego. Stacja pomiarowa to wyposażone w odpowiednią infrastrukturę miejsce, w którym prowadzone są pomiary (manualne lub automatyczne) jednego lub kilku zanieczyszczeń, a stanowisko pomiarowe to miejsce do poboru próby lub automatycznego pomiaru stężeń jednego zanieczyszczenia. Wyniki pomiarów zwykle uogólnia się, traktując je jako wartości typowe dla pewnego obszaru. W celu uniknięcia niepoprawnych uogólnień, prowadzących do niewłaściwej interpretacji danych pomiarowych, w monitoringu powietrza określa się dwie podstawowe cechy charakterystyczne stanowiska pomiarowego. Są to (i) typ stanowiska pomiarowego, określający charakter informacji o stężeniach uzyskiwanej w określonym miejscu, ora[...]

 Strona 1