Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA HACKEMER"

Elektrosorpcja wodoru przez stopy na bazie LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2


  W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki stopów typu LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 w środowisku 6M KOH z zastosowaniem galwanostatycznych pomiarów ładowania/rozładowania. Podstawianie Co, Mn lub Al indem w badanych stopach prowadzi do obniżenia zarówno gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, jak i pojemności prądowej elektrod. Słowa kluczowe: stopy do absorpcji wodoru; pojemność rozładowania; gęstość prądu wymiany Hydrogen electrosorption by LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 based alloys In this work, the electrochemical characterization of the LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 type alloys is presented in 6M KOH environment with the use of galvanostatic charge/ discharge measurements. It is shown that partial substitution of Co, Mn or Al with indium in the tested alloys causes decrease of both exchange current density and current capacity of the electrodes. Keywords: hydrogen absorbing alloys, discharge capacity, exchange current density XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp W ogniwach wodorkowych (Ni-MH) wykorzystywana jest zdolność odwracalnego pochłaniania wodoru przez stopy i materiały międzymetaliczne, spośród których najlepiej poznanym związkiem jest LaNi5. Z danych literaturowych wynika [1-6], że obecnie znamy co najmniej kilkadziesiąt kompozycji wieloskładnikowych, odpowiadających ogólnej formule AB5, w których zarówno atomy A jak i B podstawia się całkowicie lub częściowo innymi pierwiastkami i w różnych proporcjach. Głównym celem zarówno jakościowej jak i ilościowej modyfi kacji składu stopów jest osiągnięcie maksymalnych koncentracji atomowego wodoru w sieci krystalicznej stopu oraz zapewnienie znacznych szybkości procesów absorpcji/desorpcji wodoru. Modyfi kacja składu materiałów wodorochłonnych, zwykle wpływa również na ciśnienie równowagowe procesów absorpcji i desorpcji wodoru, na entalpię i entropię tworzenia fazy wodorkowej oraz odporność koroz[...]

Wpływ obróbki chemicznej materiału proszkowego Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 na pochłanianie wodoru


  W pracy oceniono wpływ trawienia i enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 powłoką Ni lub Cu na proces elektrochemicznej absorpcji/desorpcji wodoru przez uzyskany materiał kompozytowy spajany żywicą. Badania prowadzono w środowisku 6M KOH, dla dwóch różnych temperatur, przy użyciu galwanostatycznych pomiarów ładowania/ rozładowania. Pokazano, że badany stop nie poddany modyfi kacji powierzchni praktycznie nie wykazuje zdolności do absorpcji wodoru w roztworze KOH. Wytrawianie i enkapsulacja poprawiają zdolności absorpcyjne stopu, jednak jest to poprawa niewystarczająca. Słowa kluczowe: stop Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35, elektroda kompozytowa, enkapsulacja cząstek, absorpcja/ desorpcja wodoru The infl uence of chemical treatment of Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 powder material on hydrogen absorption The effect of the etching and encapsulation of Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 powder particles with Ni or Cu coating on the electrochemical hydrogen absorption/ desorption process of obtained composite epoxy bonded material has been evaluated. The investigation was performed in 6M KOH, for two different temperatures using the galvanostatic charge/ discharge measurements. It was found that the tested alloy before surface modifi cation was hardly hydrogenated in KOH electrolyte. Etching and encapsulation improve hydrogen absorption ability of the alloy, however, the improvement is insuffi cient. Keywords: Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 alloy, composite electrode, particles encapsulation, hydrogen absorption/ desorption ochrona przed korozja 11/2012 s. 476-479 Ochrona przed Korozją, vol. 55, nr 11 477 Wstęp Od wielu lat prowadzone są badania nad stopami, które w odwracalny sposób absorbują duże ilości wodoru i mogą znaleźć zastosowanie zarówno jako akumulatory wodoru jak i anody w ogniwach niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Znaną grupą związków międzymetalicznych, które znalazły zastosowanie w ogniwach Ni-MH są stopy typu AB5 o strukturze heksagonal[...]

Charakterystyki polaryzacyjne stopu La2Ni8Co0,8Al0,2Mg wytworzonego z wykorzystaniem metody mechanicznego stapiania


  W pracy porównano charakterystyki polaryzacyjne otrzymanego metodą mechanicznego stapiania (MA) spiekanego, wielofazowego materiału wodorochłonnego La2Ni8Co0,8Al0,2Mg z litym odnośnikiem - LaNi5 w środowisku 6M KOH. Stop otrzymany metodą MA wykazuje o rząd wielkości większe szybkości procesów wydzielania wodoru i prądów w zakresie pasywnym w porównaniu do LaNi5. Silny postęp utleniania materiału w miarę polaryzacji anodowej może wynikać z wielofazowości stopu, nieciągłości tworzących się warstw pasywnych i porowatości strukturalnej. Zaproponowano nowy parametr określający zdolność stopu do efektywnej pasywacji - tzw. współczynnik narastania warstwy pasywnej Słowa kluczowe: materiały wodorochłonne, mechaniczne stapianie, charakterystyki polaryzacyjne, pasywacja Polarization characteristics of the La2Ni8Co0,8Al0,2Mg alloy produced with the use of mechanical alloying method Polarization characteristics of sintered, multiphase La2Ni8Co0,8Al0,2Mg hydrogen absorbing alloy obtained by mechanical alloying (MA) method have been compared with these of massive LaNi5 reference compound in 6M KOH environment. The alloy produced by MA method exhibits one order of magnitude greater rates of hydrogen evolution and currents in passive range compared with LaNi5. A strong progress of material oxidation as a result of anodic polarization may result from its multiphase nature, discontinuity of the passive layers formed and structural porosity. A new parameter, called a coeffi cient of passive layer growing, has been proposed to characterize the alloy ability to effi cient passivation Keywords: hydrogen absorbing materials, mechanical alloying, polarization characteristics, passivation.1. Wprowadzenie Ważnym kryterium przydatności elektrod wodorkowych ogniw NiMH jest stabilność chemiczna i mechaniczna materiału wodorochłonnego w silnie alkalicznym środowisku w warunkach wielokrotnie powtarzających się cykli ładowania/rozładowania. Materiały wodorochłonne b[...]

Alkaline leaching of amphoteric elements from powdered, overstoichiometric hydride material DOI:10.15199/40.2015.11.2

Czytaj za darmo! »

The alkaline preferential dissolution of amphoteric elements from overstoichiometric, powdered hydrogen absorbing material of LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35 composition has been studied using ICP AES method. The observations of structure changes of the as received and leached material particles have been studied by XRD and TEM techniques. It has been shown that during 50 h exposure of the powder in 6 M KOH (38oC) over 50% of amphoteric elements are selectively etched from the tested material. At the same time, as a result of etching, the surface layers of powder particles undergo strong development. Keywords: hydride alloy, amphoteric additions, selective leaching, alkaline solution Ługowanie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego wodorkowego materiału proszkowego w roztworze alkalicznym Metodą ICP AES analizowano preferencyjne wytrawianie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego materiału wodorochłonnego o składzie LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35. Zmiany strukturalne wyjściowych i trawionych cząstek materiału obserwowano za pomocą technik XRD i TEM. Pokazano, że 50-godzinna ekspozycja badanego proszku w 6 M KOH (38oC) prowadzi do selektywnego roztworzenia ponad 50% pierwiastków amfoterycznych obecnych w wyjściowym materiale. Jednocześnie, w wyniku wytrawiania proszku, powierzchnia zewnętrznych warstw cząstek ulega silnemu rozwinięciu. Słowa kluczowe: stop wodorochłonny, dodatki amfoteryczne, selektywne wytrawianie, roztwór alkaliczny 1. Introduction Among requirements most commonly appointed for alloys absorbing atomic hydrogen (in short: hydride alloys) suitable for application in NiMH-type batteries, the most commonly are mentioned: high capacity, good electrochemical catalysis, easy formation, acceptable corrosion resistance, suitable hydrogen equilibrium, long cycle life, small pressure-concentration-temperature hysteresis, and low cost [1, 2]. To ensure desirable properties to hydride materials the alloying of parent [...]

 Strona 1