Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Drulis"

Charakterystyki elektrochemiczne stopów LaNi5-xInx (x = 0,1; 0,2 lub 0,5) pod kątem ich zdolności do pochłaniania wodoru


  W pracy dokonano wstępnej elektrochemicznej charakterystyki stopów typu LaNi5-xInx w środowisku 6M KOH z zastosowaniem galwanostatycznych i potencjokinetycznych pomiarów polaryzacyjnych. Obecność indu w badanych stopach prowadzi do obniżenia gęstości prądów anodowych w zakresie pasywnym. Galwanostatyczne pomiary ładowania/rozładowania wskazują, że wszystkie badane stopy typu LaNi5-xInx absorbują wodór, aczkolwiek ich efektywność pochłaniania jest mniejsza niż dla wyjściowego LaNi5. Prócz tego, częściowe podstawienie niklu indem w związku LaNi5 powoduje obniżenie gęstości prądu wymiany układu H2O/H2. Słowa kluczowe: stopy typu LaNi 5-xInx, charakterystyki elektrochemiczne, absorpcja wodoru Electrochemical characteristics of LaNi 5-xInx (x = 0.1; 0.2 or 0.5) type alloys in terms of their ability to hydrogen absorption In this work, the preliminary electrochemical characterization of the LaNi5-xInx type alloys is presented on the basis of galvanostatic and potentiokinetic polarization measurements in 6M KOH. It is shown that the presence of indium in the tested alloys causes decrease of anodic currents within the passive range. The galvanostatic charge/discharge experiments have shown that the tested LaNi5-xInx alloys absorb hydrogen, although their absorption effi ciency is lower than that for the based LaNi5 alloy. It is also shown that partial substitution of Ni by In in the LaNi5 compound causes decrease of the exchange current density for H2O/H2 system. Keywords: LaNi 5-xInx alloys, electrochemical characteristics, hydrogen absorption ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp W ogniwach wodorkowych NiMH wykorzystywana jest zdolność odwracalnego, międzywęzłowego magazynowania wodoru przez związki międzymetaliczne typu AB5, AB2, AB lub A2B. Przykładami takich związków są: LaNi5, ZrMn2, TiFe, i Mg2Ni. Materiały te mogą przeciętni[...]

Elektrosorpcja wodoru przez stopy na bazie LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2


  W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki stopów typu LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 w środowisku 6M KOH z zastosowaniem galwanostatycznych pomiarów ładowania/rozładowania. Podstawianie Co, Mn lub Al indem w badanych stopach prowadzi do obniżenia zarówno gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, jak i pojemności prądowej elektrod. Słowa kluczowe: stopy do absorpcji wodoru; pojemność rozładowania; gęstość prądu wymiany Hydrogen electrosorption by LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 based alloys In this work, the electrochemical characterization of the LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 type alloys is presented in 6M KOH environment with the use of galvanostatic charge/ discharge measurements. It is shown that partial substitution of Co, Mn or Al with indium in the tested alloys causes decrease of both exchange current density and current capacity of the electrodes. Keywords: hydrogen absorbing alloys, discharge capacity, exchange current density XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp W ogniwach wodorkowych (Ni-MH) wykorzystywana jest zdolność odwracalnego pochłaniania wodoru przez stopy i materiały międzymetaliczne, spośród których najlepiej poznanym związkiem jest LaNi5. Z danych literaturowych wynika [1-6], że obecnie znamy co najmniej kilkadziesiąt kompozycji wieloskładnikowych, odpowiadających ogólnej formule AB5, w których zarówno atomy A jak i B podstawia się całkowicie lub częściowo innymi pierwiastkami i w różnych proporcjach. Głównym celem zarówno jakościowej jak i ilościowej modyfi kacji składu stopów jest osiągnięcie maksymalnych koncentracji atomowego wodoru w sieci krystalicznej stopu oraz zapewnienie znacznych szybkości procesów absorpcji/desorpcji wodoru. Modyfi kacja składu materiałów wodorochłonnych, zwykle wpływa również na ciśnienie równowagowe procesów absorpcji i desorpcji wodoru, na entalpię i entropię tworzenia fazy wodorkowej oraz odporność koroz[...]

Dyfuzyjność i efektywność elektrosorpcji wodoru w stopach La(Ni,Co,Al)5 dotowanych cynkiem


  W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki wodorochłonnego stopu LaNi4,3Co0,4Al0,3 dotowanego za pomocą 17% at Zn w pozycjach Ni lub Al. Pomiary te posłużyły do określenia efektywności elektrosorpcji wodoru i parametru opisującego jego dyfuzyjność. Pokazano, że korzystniejsze parametry wodorowania uzyskujemy podstawiając Al. Słowa kluczowe: stopy wodorochłonne, pojemność rozładowania, współczynnik dyfuzji wodoru Diffusitivity and effi ciency of hydrogen electrosorption for zinc - doped La(Ni,Co,Al)5 alloys This paper presents electrochemical characteristics of LaNi4,3Co0,4Al0,3 type hydrogen storage alloy doped with 1.7 at % Zn in positions of Ni or Al. The electrochemical tests have been carried out with a use of chronoammetric charge/discharge technique to determine effi ciency of hydrogen electrosorption and hydrogen diffusivity parameter. It is shown that clearly better hydrogenation properties are obtained in case of partial substitution of Al Keywords: hydrogen storage alloys, discharge capacity, hydrogen diffusion coeffi cient ochrona przed korozja 11/2012 s. 473-476 Wstęp Akumulatory wodorkowe typu Ni-MH znane są od połowy lat 70. XX wieku. Prace nad ich wdrażaniem zostały w ostatnich latach zintensyfi kowane za względu na wymogi ochrony środowiska [1-11]. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ogniw kwasowoołowiowych czy niklowo-kadmowych ogniwa niklowo-wodorkowe posiadają dużo niższą zawartość toksycznych dla środowiska metali. Materiałom takim stawiane są wysokie wymagania dotyczące np. ciśnienia równowagowego absorcji/desorpcji wodoru, zdolności magazynowania wodoru czy kinetyki ładowania/ rozładowania [1, 11]. Do wytwarzania ujemnych elektrod (MH) dla akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH) stosowane są przede wszystkim trzy rodzaje stopów wieloskładnikowych: typu AB5, AB2 i AB. Jako składnik A w stopach AB5 (np. LaNi5) przeważnie są stosowane pierwiastki wykazujące silną tendencję do tworzenia wodorków[...]

Wpływ obróbki chemicznej materiału proszkowego Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 na pochłanianie wodoru


  W pracy oceniono wpływ trawienia i enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 powłoką Ni lub Cu na proces elektrochemicznej absorpcji/desorpcji wodoru przez uzyskany materiał kompozytowy spajany żywicą. Badania prowadzono w środowisku 6M KOH, dla dwóch różnych temperatur, przy użyciu galwanostatycznych pomiarów ładowania/ rozładowania. Pokazano, że badany stop nie poddany modyfi kacji powierzchni praktycznie nie wykazuje zdolności do absorpcji wodoru w roztworze KOH. Wytrawianie i enkapsulacja poprawiają zdolności absorpcyjne stopu, jednak jest to poprawa niewystarczająca. Słowa kluczowe: stop Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35, elektroda kompozytowa, enkapsulacja cząstek, absorpcja/ desorpcja wodoru The infl uence of chemical treatment of Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 powder material on hydrogen absorption The effect of the etching and encapsulation of Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 powder particles with Ni or Cu coating on the electrochemical hydrogen absorption/ desorption process of obtained composite epoxy bonded material has been evaluated. The investigation was performed in 6M KOH, for two different temperatures using the galvanostatic charge/ discharge measurements. It was found that the tested alloy before surface modifi cation was hardly hydrogenated in KOH electrolyte. Etching and encapsulation improve hydrogen absorption ability of the alloy, however, the improvement is insuffi cient. Keywords: Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 alloy, composite electrode, particles encapsulation, hydrogen absorption/ desorption ochrona przed korozja 11/2012 s. 476-479 Ochrona przed Korozją, vol. 55, nr 11 477 Wstęp Od wielu lat prowadzone są badania nad stopami, które w odwracalny sposób absorbują duże ilości wodoru i mogą znaleźć zastosowanie zarówno jako akumulatory wodoru jak i anody w ogniwach niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Znaną grupą związków międzymetalicznych, które znalazły zastosowanie w ogniwach Ni-MH są stopy typu AB5 o strukturze heksagonal[...]

Charakterystyki polaryzacyjne stopu La2Ni8Co0,8Al0,2Mg wytworzonego z wykorzystaniem metody mechanicznego stapiania


  W pracy porównano charakterystyki polaryzacyjne otrzymanego metodą mechanicznego stapiania (MA) spiekanego, wielofazowego materiału wodorochłonnego La2Ni8Co0,8Al0,2Mg z litym odnośnikiem - LaNi5 w środowisku 6M KOH. Stop otrzymany metodą MA wykazuje o rząd wielkości większe szybkości procesów wydzielania wodoru i prądów w zakresie pasywnym w porównaniu do LaNi5. Silny postęp utleniania materiału w miarę polaryzacji anodowej może wynikać z wielofazowości stopu, nieciągłości tworzących się warstw pasywnych i porowatości strukturalnej. Zaproponowano nowy parametr określający zdolność stopu do efektywnej pasywacji - tzw. współczynnik narastania warstwy pasywnej Słowa kluczowe: materiały wodorochłonne, mechaniczne stapianie, charakterystyki polaryzacyjne, pasywacja Polarization characteristics of the La2Ni8Co0,8Al0,2Mg alloy produced with the use of mechanical alloying method Polarization characteristics of sintered, multiphase La2Ni8Co0,8Al0,2Mg hydrogen absorbing alloy obtained by mechanical alloying (MA) method have been compared with these of massive LaNi5 reference compound in 6M KOH environment. The alloy produced by MA method exhibits one order of magnitude greater rates of hydrogen evolution and currents in passive range compared with LaNi5. A strong progress of material oxidation as a result of anodic polarization may result from its multiphase nature, discontinuity of the passive layers formed and structural porosity. A new parameter, called a coeffi cient of passive layer growing, has been proposed to characterize the alloy ability to effi cient passivation Keywords: hydrogen absorbing materials, mechanical alloying, polarization characteristics, passivation.1. Wprowadzenie Ważnym kryterium przydatności elektrod wodorkowych ogniw NiMH jest stabilność chemiczna i mechaniczna materiału wodorochłonnego w silnie alkalicznym środowisku w warunkach wielokrotnie powtarzających się cykli ładowania/rozładowania. Materiały wodorochłonne b[...]

Reproducibility of the galvanostatic charge/discharge characteristics and the accuracy of determining the parameters of hydride electrode


  The accuracy of determination of major parameters characterizing the composite, LaNi4.5Co0.5-based, hydride electrode (containing 0.03 g of active material) has been evaluated on the basis of 6 repetitions of 10-cycle charge/discharge curves. Relative error of discharge capacity decreases a little with electrode cycling and attains values on the level of 6% after 10 cycles. The exchange current density of the H2O/H2 system is charged with an error of 12-15%, irrespectively of cycle number. Material corrosion rate determined in 6 M KOH solution increases with cycling and is charged with ca 15% experimental error. Keywords: hydrogen storage alloy, charge/discharge, standard deviation, hydride capacity, corrosion Odtwarzalność galwanostatycznych charakterystyk ładowania /rozładowania i dokładność wyznaczania parametrów elektrody wodorkowej Na podstawie 6 powtórzeń 10-cyklowych krzywych ładowania/rozładowania zmierzonych dla kompozytowych elektrod na bazie LaNi4.5Co0.5 (zawierających 0,03 g materiału aktywnego) oceniono dokładność wyznaczania podstawowych parametrów charakteryzujących kompozytową elektrodę wodorkową. Błąd względny wyznaczania pojemności rozładowania maleje nieco w miarę cyklowania, przyjmując po 10 cyklach wartości na poziomie 6%. Gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 obarczona jest błędem ok. 12-15% (niezależnym od numeru cyklu). Szybkość korozji materiału w 6 M roztworze KOH wzrasta w miarę cyklowania i jest obarczona przeciętnym błędem 15%. Słowa kluczowe: stop magazynujący wodór, ładowanie/rozładowanie, odchylenie standardowe, pojemność wodorkowa, korozja.1. Introduction Uncertainty of the electrochemical hydrogen charge/discharge measurements of the metal hydride storage material is characterized, similarly as any other measurements, by their accuracy and precision [1, 2]. Accuracy is the agreement of measurements with the accepted reference value. Precision is the agreement of individual measurements with each other. Re[...]

Electrochemical characterization of La2Ni9CoAlx (x = 0.2, 0.3 or 0.4) hydrogen storage materials DOI:10.15199/40.2015.7.3


  The hydrogenation properties of La2Ni9CoAlx (x = 0.2, 0.3 and 0.4) non-stoichiometric alloys, in terms of their discharge capacity, the H2O/H2 exchange current density, hydrogen diffusivity and high rate dischargeability have been studied. The electrochemical tests have been carried out using chronopotentiometric and chronoamperometric methods. Electrochemical hydrogenation experiments at -185/+185 mA·g-1 charge/discharge rates revealed the discharge capacities of 329÷339 mA·h·g-1 for the tested electrodes. Increase of aluminium addition in the tested alloys results in decrease of exchange current density and confines hydrogen diffusivity. The high rate dischargeability (HRD) of La2Ni9CoAl0.2 alloy electrode at 1000 mA·g-1 reaches 80% of maximum value and is distinctly higher than these of La2Ni9CoAl0.3 and La2Ni9CoAl0.4 alloy electrodes, respectively. Keywords: Hydrogen storage alloys, discharge capacity, exchange current density, high rate dischargeability, hydrogen diffusivity Elektrochemiczna charakterystyka materiałów wodorochłonnych La2Ni9CoAlx (x = 0,2; 0,3 lub 0,4) Badano zdolności pochłaniania wodoru przez niestechiometryczne stopy La2Ni9CoAlx (x = 0,2, 0,3 lub 0.4) pod kątem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, dyfuzyjności wodoru i odporności na rozładowanie wysokoprądowe. Testy elektrochemiczne wykonano metodami chronopotencjometryczną i chronoamperometryczną. Pomiary elektrochemicznego ładowania/rozładowania przeprowadzono stosując szybkości ładowania/ rozładowania równe -185/+185 mA·g-1. Badane elektrody wykazywały pojemności rozładowania w zakresie 329÷339 mA·h·g-1. Wzrost zawartości aluminium w badanych stopach prowadzi do spadku gęstości prądu wymiany i do ograniczenia dyfuzyjności wodoru. Rozładowywalność wysokoprądowa (HRD) elektrody La2Ni9CoAl0.2 osiąga 80% wartości maksymalnej przy szybkości 1000 mA·g-1 i jest wyraźnie większa, niż dla elektrod na bazie [...]

Alkaline leaching of amphoteric elements from powdered, overstoichiometric hydride material DOI:10.15199/40.2015.11.2

Czytaj za darmo! »

The alkaline preferential dissolution of amphoteric elements from overstoichiometric, powdered hydrogen absorbing material of LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35 composition has been studied using ICP AES method. The observations of structure changes of the as received and leached material particles have been studied by XRD and TEM techniques. It has been shown that during 50 h exposure of the powder in 6 M KOH (38oC) over 50% of amphoteric elements are selectively etched from the tested material. At the same time, as a result of etching, the surface layers of powder particles undergo strong development. Keywords: hydride alloy, amphoteric additions, selective leaching, alkaline solution Ługowanie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego wodorkowego materiału proszkowego w roztworze alkalicznym Metodą ICP AES analizowano preferencyjne wytrawianie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego materiału wodorochłonnego o składzie LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35. Zmiany strukturalne wyjściowych i trawionych cząstek materiału obserwowano za pomocą technik XRD i TEM. Pokazano, że 50-godzinna ekspozycja badanego proszku w 6 M KOH (38oC) prowadzi do selektywnego roztworzenia ponad 50% pierwiastków amfoterycznych obecnych w wyjściowym materiale. Jednocześnie, w wyniku wytrawiania proszku, powierzchnia zewnętrznych warstw cząstek ulega silnemu rozwinięciu. Słowa kluczowe: stop wodorochłonny, dodatki amfoteryczne, selektywne wytrawianie, roztwór alkaliczny 1. Introduction Among requirements most commonly appointed for alloys absorbing atomic hydrogen (in short: hydride alloys) suitable for application in NiMH-type batteries, the most commonly are mentioned: high capacity, good electrochemical catalysis, easy formation, acceptable corrosion resistance, suitable hydrogen equilibrium, long cycle life, small pressure-concentration-temperature hysteresis, and low cost [1, 2]. To ensure desirable properties to hydride materials the alloying of parent [...]

 Strona 1