Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KLAUDIA BORDOLIŃSKA MARTYNA DYMEK HENRYK BALA"

Reproducibility of the galvanostatic charge/discharge characteristics and the accuracy of determining the parameters of hydride electrode


  The accuracy of determination of major parameters characterizing the composite, LaNi4.5Co0.5-based, hydride electrode (containing 0.03 g of active material) has been evaluated on the basis of 6 repetitions of 10-cycle charge/discharge curves. Relative error of discharge capacity decreases a little with electrode cycling and attains values on the level of 6% after 10 cycles. The exchange current density of the H2O/H2 system is charged with an error of 12-15%, irrespectively of cycle number. Material corrosion rate determined in 6 M KOH solution increases with cycling and is charged with ca 15% experimental error. Keywords: hydrogen storage alloy, charge/discharge, standard deviation, hydride capacity, corrosion Odtwarzalność galwanostatycznych charakterystyk ładowania /rozładowania i dokładność wyznaczania parametrów elektrody wodorkowej Na podstawie 6 powtórzeń 10-cyklowych krzywych ładowania/rozładowania zmierzonych dla kompozytowych elektrod na bazie LaNi4.5Co0.5 (zawierających 0,03 g materiału aktywnego) oceniono dokładność wyznaczania podstawowych parametrów charakteryzujących kompozytową elektrodę wodorkową. Błąd względny wyznaczania pojemności rozładowania maleje nieco w miarę cyklowania, przyjmując po 10 cyklach wartości na poziomie 6%. Gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 obarczona jest błędem ok. 12-15% (niezależnym od numeru cyklu). Szybkość korozji materiału w 6 M roztworze KOH wzrasta w miarę cyklowania i jest obarczona przeciętnym błędem 15%. Słowa kluczowe: stop magazynujący wodór, ładowanie/rozładowanie, odchylenie standardowe, pojemność wodorkowa, korozja.1. Introduction Uncertainty of the electrochemical hydrogen charge/discharge measurements of the metal hydride storage material is characterized, similarly as any other measurements, by their accuracy and precision [1, 2]. Accuracy is the agreement of measurements with the accepted reference value. Precision is the agreement of individual measurements with each other. Re[...]

 Strona 1