Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Bernard BARON"

Zastosowanie metody non-interior-point w optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zaproponowany przez Autorów wariant metody optymalizacyjnej non-interior-point. Opisana metoda została sprawdzona eksperymentalnie dla różnych testowych systemów elektroenergetycznych (dane testowe IEEE) oraz dla przykładowego polskiego systemu elektroenergetycznego. Uzyskane, prezentowane w artykule wyniki potwierdzają zasadność wprowadzonych modyfikacji, szczególnie dla dużych systemów. Abstract. The paper presents a proposed variant of the non-interior-point optimisation method. The presented method has been verified experimentally by applying it to various test power systems (IEEE test data) and to a test case of the Polish power system. Obtained results confirm that the new variant is well suited for optimising large power systems. (The non-interior-poin[...]

Gęstość prądu w szynoprzewodach rurowych o przekroju prostokątnym toru wielkoprądowego o skończonej długości

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę zjawisk zachodzących w przewodach szynowych o profilu prostokątnym wiodących prąd sinusoidalnie zmienny, służących do zasilania wzbudnika wewnętrznego układu nagrzewnicy indukcyjnej. Wyniki tej analizy porównano z symulacją komputerową w programie FEMM ver. 4.2. Wyznaczono rozkłady gęstości prądu i pola magnetycznego przewodach szynowych o profilu prostokątnym. Analizę przeprowadzono dla częstotliwości 9835 Hz. Uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia. Abstract. The paper presents the analysis of phenomena in rectangular conductors with harmonic current used for supplying of the induction heater system with an internal inductor. Results of the analysis were compared with computations done in Femm 4.2. program. Distribution of current density and magnetic field were determined. Computations were done for field current frequency of 9835 Hz. Skin effect and proximity phenomenon were taken into consideration. (Current density in rectangular cross-section pipe-shaped busways of high - current line with a finite length) Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, naskórkowość. Keywords: Electromagnetic field, induction heating, induction hardening, skin effect. Wstęp Jednofazowa linia przesyłowa dla średnich i wielkich częstotliwości utworzona z szyn rurowych o profilu prostokątnym jest jednym z rozwiązań zasilania wzbudnika w procesie nagrzewania indukcyjnego metali [1-7]. Przykładem takiego układu jest układ zasilania wzbudnika wewnętrznego przy indukcyjnym hartowaniu wsadów rurowych [8-11] przedstawiony na rysunku 1. Rys.1. Szynoprzewody o profilu prostokątnym Ze względu na wysoką częstotliwość prądu w układzie zasilającym wzbudnik - toru wielkoprądowego istotną rolę w rozkładzie pola elektromagnetycznego odgrywają zjawiska naskórkowości i zbliżenia. Zjawiska te powodują nierównomierny rozkład gęstości prądu i pola magnetycznego w szynoprzewodach[...]

Inductance of tubular rectangular high current busduct of finite length

Czytaj za darmo! »

The study attempts to calculate the mutual inductance busbar rectangular profile leading sinusoidal alternating current, to operate the internal coil of an induction heater. The results of these calculations have been compared with simulation in the FEMM program ver. 4.2. The input impedance of wire track is defined as the ratio of voltage to current. The analysis was conducted for inductor current frequencies of 9835 Hz, taking into account the phenomenon of skin effect and the effect of approximation. Streszczenie. W pracy podjęto próbę obliczenia indukcyjności wzajemnej przewodów szynowych o profilu prostokątnym wiodących prąd sinusoidalnie zmienny, służących do zasilania wzbudnika wewnętrznego układu nagrzewnicy indukcyjnej. Wyniki tych obliczeń porównano z symulacją komputerową w programie FEMM ver. 4.2., gdzie impedancja wejściowa szynoprzewodu określona jest jako stosunek napięcia do prądu. Analizę przeprowadzono dla częstotliwości prądu wzbudnika 9835 Hz, uwzględniając zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia. (Indukcyjność rurowego prostokątnego toru wielkoprądowego o skończonej długości). Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, naskórkowość. Keywords: Electromagnetic field, induction heating, induction hardening, skin effect. Introduction Single-phase transfer line for medium and high frequencies, created by the rails of the rectangular profile is one of the solutions to the power inductor in the process of induction heating of metals [1-7]. An example of such a system is a power inductor for induction hardening of the internal piping loads [8-11] presented in Figure 1 Fig.1. A busbar of pipes rectangular cross-section Because of the medium and high frequency current in the power circuit Inductor busbars is important in the distribution of the electromagnetic field play a skin effect and proximity phenomena. These phenomena give rise to uneven distribution of current densit[...]

The magnetic field of the tubular rectangular high current busduct of finite length

Czytaj za darmo! »

The paper encloses the results of rectangle wires phenomena computation. The simulation was analyzed in the Femm 4.2. program. Numerical simulation was made for frequency 9835 Hz. The calculations of the electromagnetic field was made with the finite element method shows that FEMM software is useful tool for the initial analysis for electromagnetic field in the induction heaters. It can be successfully used for the calculation of approximate self-impedance values of rectangular cross section wires inclusive skin effect and proximity phenomenon. Streszczenie. W pracy przedstawiono rozkład pola magnetycznego w przewodach szynowych o profilu prostokątnym wiodących prąd sinusoidalnie zmienny, służących do zasilania wzbudnika wewnętrznego układu nagrzewnicy indukcyjnej. Wykonano wielowariantową symulację komputerową w programie FEMM ver. 4.2. Wyznaczono rozkłady gęstości prądu i pola magnetycznego przewodach szynowych o profilu prostokątnym. Analizę przeprowadzono dla częstotliwości 9835 Hz. Uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia.(Pole magnetyczne rurowego prostokątnego toru wielkoprądowego o skończonej długości) Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, naskórkowość. Keywords: Electromagnetic field, induction heating, induction hardening, skin effect. Introduction In the process of induction heating of metals often inductor is powered by a single phase transmission line formed on the tubular rails with rectangular profile [1-7]. This allows simultaneous cooling of the track with water flowing inside the phase conductors. One example of the Induction heating systems of the internal coil in the induction hardened pipe loads [8-11] is the system shown in Figures 1 and 2. It uses busburs rectangular pipe. Fig.1. Induction heating diagram: E, R, L - power source inside parameters, R0, L0- workpiece and inductor parameters. Fig. 2. A fragment of the real cross-section showing subwa[...]

Self inductance of long conductor of rectangular cross section

Czytaj za darmo! »

In this paper, the self inductance for long conductor with rectangular cross section is in investigated. Using three-dimensional integral Fredholm’s equation of the second kind with weakly singular kernel we obtain equation for the complex voltage drop in the conductor. Self impedance appearing in the equation is expressed in the form of integral relation for any current density distribution. The imaginary part of this impedance divided by angular frequency is the self inductance of conductor of any shape and finite length. In case of direct current (DC), low frequency (LF) or thin strip long conductor of rectangular cross section the formulae for the self inductances are given for any length and for length much greater than the other dimensions. The self inductance of a thin tape is also presented. Streszczenie. W pracy badano indukcyjność własną długiego przewodu o przekroju prostokątnym. Stosując trójwymiarowe równanie całkowe Fredholma drugiego rodzaju z jądrem słabo osobliwym otrzymano równanie na zespolony spadek napięcia w przewodzie. Występująca w tym równaniu impedancja własna jest wyrażona w postaci całkowej dla dowolnego rozkładu gęstości prądu. Część urojona tej impedancji dzielona przez częstotliwość kątową jest indukcyjnością własną przewodu o dowolnym przekroju poprzecznym i dowolnej długości. Wzory na indukcyjność własną długiego przewodu o przekroju prostokątnym i długości znacznie większej niż jego wymiary poprzeczne podano dla przypadku prądu stałego, przemiennego o niskiej częstotliwości lub przewodu taśmowego. (Indukcyjność własna długiego przewodu o przekroju prostokątnym) Key words: rectangular busbar, self inductance, electromagnetic field, integral equation Słowa kluczowe: prostokątny przewód szynowy, indukcyjność własna, pole elektromagnetyczne, równanie całkowe Introduction Real lumped isolated conductor can be modeled as a connection, in series or in parallel, a resistance and an self inductance. The self[...]

Mutual inductance of long rectangular conductors

Czytaj za darmo! »

In this paper, using a definition of a mutual inductance for two conductors of any shape and finite lengths, the new exact closed formula for mutual inductance between two long rectangular bars is proposed. In case of direct current (DC) or low frequency (LF) this inductance is given by analytical formula. The mutual inductance between two long thin tapes is also presented. Streszczenie. Stosując definicję indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami dowolnych kształtów i skończonej długości w pracy zaproponowano nowy dokładny wzór na obliczanie indukcyjności wzajemnej miedzy dwoma długimi przewodami o przekroju prostokątnym. W przypadku prądu stałego lub niskiej częstotliwości indukcyjność tę wyrażono wzorem analitycznym. Podano również wzór na indukcyjność wzajemną między dwoma długimi przewodami taśmowymi. (Indukcyjność wzajemna długich przewodów o przekroju prostokątnym) Key words: rectangular busbar, mutual inductance, electromagnetic field Słowa kluczowe: prostokątny przewód szynowy, indukcyjność wzajemna, pole elektromagnetyczne Introduction Real system lumped conductors can be modeled by a connection of resistances, self and mutual inductances. The self and mutual inductances play an important role not only in power circuits, but also in printed circuit board (PCB) lands [1-3]. Formulae for the mutual inductances of set of conductors of rectangular cross-section are the subjects of many electrical papers and books. They are mathematically complex and their demonstrations are usually omitted and only the approximate formulae are given as thought they were exact. The most significant of them are: Grover’s given in [2-5], Kalantarov and Tseitlin’s presented in [6], Strunsky’s shown in [7], Ruehli’s presented in [5] and [8] as well as Hoer and Love’s shown in [3], [5] and [9]. The mutual inductance can be calculate by many numerical methods. Zhong and Koh express in [10] the mutual inductance a[...]

Computation of induced current density in a cylindrical workpiece heated by induction with an internal inductor using FLUX3D software package

Czytaj za darmo! »

The paper presents a model of induction heating implemented in FLUX 3D program. Multi-variant calculations of current density distributions were performed. The paper deals with the distribution of current density only for the power source frequency of 9835 Hz. Knowledge of current density distribution is the key to designate the input impedance of the heater, which is strongly influenced by the parameters of the power source. Streszczenie. W pracy przedstawiono model nagrzewnicy indukcyjnej zaimplementowany w programie FLUX 3D. Wykonano obliczenia rozkładu gęstości prądu w programie FLUX 3D metodą elementów skończonych. Zaprezentowano układ nagrzewnicy indukcyjnej wsadu cylindrycznego ze wzbudnikiem wewnętrznym. Źródło zasilania o częstotliwości 9.835 Hz i o prądzie o wartości skutecznej 2kA. (Zastosowanie programu FLUX 3D do obliczenia rozkładu gęstości prądu indukowanego we wsadzie cylindrycznym nagrzewanym indukcyjnie z wzbudnikiem wewnętrznym) Keywords: Induction heating, induction hardening, electromagnetic fields. Słowa kluczowe: Nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, pole elektromagnetyczne. Introduction Induction heating is the process of heating an electrically conducting object (usually metal) by electromagnetic induction. Eddy currents (also called Foucault currents) are generated within the metal and resistance leads to Joule heating of the metal. High frequency alternating current (AC) passes through a coil. This coil is known as the work coil or the inductor. The frequency of AC used depends on the object size, material type, coupling (between the work coil and the object to be heated) and the penetration depth. It varies from a few Hz to tens of MHz. The passage of current through this coil generates a very intense and rapidly changing magnetic field in the [...]

 Strona 1  Następna strona »