Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW SZKLARZ"

Korozja w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlCu4Mg1 w roztworze chlorku sodu


  W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego w mikroobszarach stopu AlCu4Mg1. Pomiary dotyczyły wpływu mikrostruktury na odporność korozyjną stopu. Środowiskiem w jakim badano zachowanie korozyjne materiału był 0,1M wodny roztwór chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Mikroobszary zawierające wydzielenia typu P1 (Al2Cu) wykazują katodowy charakter oraz wyższą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do mikroobszarów gdzie znajdowały się wydzielenia typu P2 (Al-Si-Mn-Fe-Cu) oraz sama osnowa. Technika lokalnego mikroogniwa pozwoliła także z dużą rozdzielczością określić różnice w zachowaniu samej osnowy, która ma heterogeniczną budowę. Za pomocą mikroelektrod udało się także potwierdzić, że w obszarach anodowych wartość pH jest niższa niż w obszarach katodowych. Słowa kluczowe: stopy aluminium, mikroelektrody, korozja lokalna Local corrosion of as-cast AlCu4Mg1 alloy in sodium chloride solution The local electrochemical behavior of AlCu4Mg1 aluminium alloys is presented in this paper. The microstructure infl uence on corrosion behavior was investigated. The electrochemical measurements were performed in 0.1 M chloride water solution. In order to investigate corrosion resistance of the alloy in microregions the Electrochemical Microcell Technique (EMT) was used. The places contains particles P1 (Al2Cu) type exhibit cathodic character and higher electrochemical activity compared do sites where P2 (Al-Si-Mn-Fe-Cu) type particles and pure matrix were present. EMT allows also to determine differences in the matrix corrosion behavior, where heterogeneities in structure were observed. By means of the microelectrodes it was possible to confi rm, that in anodic sites pH value is lower than in cathodic sites. Keywords: aluminium alloys, microelectrodes, local corrosion ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Bardzo dobre własno[...]

Wpływ deformacji mechanicznej na zachowanie elektrochemiczne w mikroobszarach stopu AlMg2

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego stopu AlMg2 (5052) przed i po deformacji plastycznej. Badania odporności korozyjnej stopu aluminium wykonano w 0,1M roztworze chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Znajdujące się w stopie AlMg2 wydzielenia wykazują katodowy charakter oraz mniejszą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do osnowy. Dużo wyższą aktywność elektrochemiczną stopu poddanego odkształceniu ujawniono zarówno w osnowie jak i w mikroobszarach zawierających wydzielenia. Ponadto aktywność ta jest zmienna w zależności od charakteru zniekształceń lub uszkodzeń. Przyczyną większej podatności stopu AlMg2 poddanego deformacji plastycznej na korozję w 0,1M [...]

Korozja wżerowa w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlMg2 w roztworze chlorku sodu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego w mikroobszarach stopu AlMg2. Pomiary dotyczyły także wpływu starzenia warstwy pasywnej na odporność korozyjną stopu. Środowiskiem w jakim badano zachowanie korozyjne materiału był 0,1M wodny roztwór chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Mikroobszary zawierające wydzielenia wykazują katodowy charakter, co potwierdziły pomiary potencjału korozyjnego, oraz wyższą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do mikroobszarów gdzie znajdowała się sama osnowa. Gęstość prądu dla reakcji anodowych w osnowie nie zmieniała się wraz z wydłużaniem okresu starzenia warstwy tlenkowej, natomiast potencjał przebicia przesuwał się w kieru[...]

Influence of chitosan coatings on the corrosion resistance of magnesium alloys in sodium sulphate solutions DOI:10.15199/40.2017.11.3


  1. Introduction Magnesium alloys are widely used in many industrial sectors due to their low density, high strength to weight ratio, good thermal and electrical conductivity, and electromagnetic shield performance [2, 5]. The most important obstacle for application of magnesium alloys is their low corrosion and wear resistance. The key parameter which determines the corrosion resistance and mechanical properties of magnesium alloys is their chemical composition [3, 12, 14, 17]. The addition of rare earth elements improves the mechanical properties of magnesium alloys, but decreases their corrosion resistance [3, 14]. Some alloying elements like silicon and calcium enhance the corrosion resistance of magnesium alloys [12, 14]. Calcium improves the corrosion resistance through the formation of the reticular Mg2Ca phase [14]. Moreover, the microstructure of magnesium alloys (containing different phases, precipitates and eutectic) significantly influences their corrosion resistance. It has been revealed that the corrosion of AZ91 magnesium alloy, in sodium perchlorate solution starts at the eutectic and at the interface matrix /precipitate. Moreover, it has been shown that the eutectic is more prone to corrosion than α-Mg matrix [9]. In recent years, magnesium alloys are tested as a potential biodegradable alloys. Magnesium alloys have similar mechanical properties as human bones. Therefore they can be used as potential biodegradable implant materials in orthopedic surgery [10, 13, 16]. The chemical composition of alloys used as biodegradable implants must be so selected that any toxic elements are absorbed into the human body during their degradation (corrosion). Biodegradable magnesium alloys generally contain Ca, Zn, Si, Sn, Mn as alloying elements. These elements are considered as safe metals [11]. Too fast corrosion of magnesium alloys is a big limitation in the use of their implants. Therefore, a wide range of coating sy[...]

 Strona 1