Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Józef MRÓZ"

Postęp w technologii wytwarzania ogumienia w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" w latach 1950 -4-1988 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w skrócie postępy w technologii produkcji ogumienia w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" w latach 1950 - 1988. Wiosną 1950 roku po raz drugi podjęto w Dębicy produkcję ogumienia (opony i dętki do motocykli oraz samochodów osobowych i ciężarowych) według technologii przekazanej z poznańskiego "Stomilu". Przedwojenny park maszynowy pochodzący z rewindykacji oraz bardzo skromna baza surowcowa (jeden rodzaj kauczuku naturalnego, sadza aktywna kanałowa CKIV, środek przeciwstarzeniowy AR, kilka podstawowych przyśpieszaczy, napełniaczy mineralnych i surowców pomocniczych) ograniczały asortyment wytwarzanych produktów do diagonalnych opon o wielowarstwowej osnowie. Materiałem konstrukcyjnym opony był kord bawełniany gumowany techniką jednostronnego nakładania folii mieszanki gumowej na dwóch kalandrach trójwalcowych. Uplastycznianie kauczuku i sporządzanie mieszanek gumowych prowadzono wyłącznie na walcarkach, uzyskując z nich niejednorodne pod względem jakościowym i stosunkowo małe porcje półproduktów do dalszego przerobu. Wiele operacji technologicznych, m. in. zasilanie wytłaczarek półfabrykatów, wywijanie warstw kordu i rolowanie na bębnach konfekcyjnych, wykonywano ręcznie. Wyroby wulkanizowano w prasach płytowych Mc Neil, stosując długie cykle i niskie parametry mediów grzewczych. Rosnące potrzeby tworzącej się motoryzacji wywołały konieczność rozbudowy zakładu i dokonania zmian w technologii wytwarzania opon. W połowie lat pięćdziesiątych zwiększyła się nieco baza surowcowa. Mimo iż w dalszym ciągu podstawowym surowcem do produkcji mieszanek gumowych był kauczuk naturalny, to w niewielkich ilościach zaczęto stosować importowane kauczuki syntetyczne Buna S3 i SKD, a także nowe rodzaje sadz technicznych: Sapex 20 produkcji krajowej i importowane sadze P-1250 i Furnal. W 1953 roku zastąpiono kord bawełniany kordem ze sztucznego jedwabiu wiskozowego. Był to kord klasy standard o sile zrywającej nie prze[...]

Nowe podejście do projektowania urządzeń używanych w terapii polem elektromagnetycznym DOI:10.15199/48.2015.12.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały metody terapii pole elektromagnetycznym. Zaprezentowano trzy główne obszary terapii elektromagnetycznej, zarówno w aspekcie medycznym jak i technicznym. Przedstawione metody terapeutyczne poddane zostały krytyce, zarówno w aspekcie ich efektywności klinicznej, jak i parametrów technicznych. Autorzy zaproponowali nowe urządzenia magnetoterapeutyczne, które mogą stanowić alternatywne rozwiązanie dla urządzeń stosowanych do tej pory. Abstract. Methods of electromagnetic therapy have been presented in the paper. Three main areas of electromagnetic therapy have been briefly described and critically discussed both in clinical and technical aspects. The authors proposed new magneto therapeutic devices which can be an alternative solution for the devices hitherto used (New approach to designing of the devices used in the electromagnetic field therapy). Keywords: electromagnetic therapy, simulation of electromagnetic field Słowa kluczowe: terapia polem elektromagnetycznym, symulacja pola elektromagnetycznego. Wprowadzenie Terapia z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego jest procedurą medyczną, wykorzystywaną szczególnie w rehabilitacji ale też w leczeniu klinicznym. Pierwsze próby stosowania pola elektromagnetycznego w medycynie realizowane były na przełomie XIX i XX wieku, i można tutaj wymienić dwóch badaczy z obszarów fizyki, medycyny i inżynierii, Jaguesa Arsena d'Arsonvala i Silvanusa P. Thompsona. Obaj uczeni badali techniki magnetostymulacji i jako pierwsi prowadzili prace eksperymentalne w tej dziedzinie. Przy okazji tych prac odkryli efekt magnetofosfenów (rys.1) [1]. a),, b) Rys. 1 a) Jean Jacques d'Arsonval, b) Silvanus P. Thompson Współcze[...]

Electrostimulation in medicine - history and contemporary usage DOI:10.15199/48.2018.12.52

Czytaj za darmo! »

The therapeutic applications of electricity, i.e. electric field, have their roots in the ancient ages. At the very beginning of this approach the stimulation has been done externally with unknown parameters. Nowadays, electric stimulations are being made both externally or internally by implanted electrodes In spite of the fact that the usage of electricity in medicine is known from antiquity the mechanism of the infraction between human organs and electricity (or electric field) is still far from understanding. To make the understanding more probably the special studies are to be initiated and they should involve the researchers from physics and engineering as well as the researchers from the medicine. Both groups of researchers have quite different experiences in the area of electromedicine. Hence, the problem in question can be observed from a few points of view and therefore better understood. History of Electric Stimulation The better understanding of the physical phenomena is strongly rooted in the history of their using and investigation. The same approach is necessary when one starts with the analysis of , widely understood, electromedicine. Indeed, the first evidences of it one can find in the ancient Rome where Plinius Maior (Pliny the Elder, 23-79) in his opus vitae "Historia naturalis", published in the 1st century, mentioned amber as very useful in some mental diseases, like the attack of fury [1,2]. Finally, the importance of amber, as the medical remedy, diminished to a great extent as its electric power was too weak. Much powerful appeared to be electric fish. The first evidences with a fish come from the ancient Egyptians who used the electrical catfish from the Nile river. According to some historians the precedence of using electric fish in therapy was Scribonius Largo, personal doctor of Emperor Claudius. At the end of 40th of the 1st century he used as the therapeutic tool the fish called Torpedo (Fi[...]

Efekty termiczne stosowania magnetostymulacji i magnetoterapii w obrazowaniu termograficznym DOI:10.12915/pe.2014.12.54

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fizykoterapii. Do oceny temperatury zastosowano kamerę termowizyjną firmy. Badania termowizyjne wykonane po ekspozycji pola elektromagnetycznego nie wykazują istotnej zmiany wartości temperatury badanego obszaru. Abstract. The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using the devices which are commonly used in electromagnetic physiotherapy. To evaluate the temperature thermal camera was used. Thermal imaging study which were performed after the exposure to the electromagnetic field do not show a significant change in the temperature of the examined area. (The thermal effect of magnetic stimulation and magnetotherapy in thermographic imaging) Słowa kluczowe: magnetoterapia, magnetostymulacja, termografia Keywords: magnetotherapy, magnetic stimulation, thermography doi:10.12915/pe.2014.12.54 Wprowadzenie Działanie pola elektromagnetycznego (PEM) na środowisko biologiczne stanowi przedmiot badań naukowych od czasów, kiedy to Volta, Oersted, Faraday, Maxwell dokonali swoich przełomowych odkryć na temat natury pola elektromagnetycznego. Ich kontynuatorzy: Hertz, Tesla, Marconi zbudowali aparaturę, za pomocą której pole elektromagnetyczne zostało wytworzone w sposób sztuczny. Pole elektromagnetyczne, jako czynnik fizyczny, wtargnęło w obszar pracy i życia osobistego człowieka. Istnieje w przekonaniu wielu osób negatywny wpływ tego czynnika na życie i zdrowie - stąd skutki psychiczne i społeczne niejedn[...]

Odległe efekty leczenia wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I z zastosowaniem magnetoterapii uzyskane w badaniu termowizyjnym DOI:10.15199/48.2015.01.34

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystykę wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I. Na przykładzie jednego chorego wskazano na trudności diagnostyczne i możliwość wykorzystania badania termowizyjnego do diagnostyki i monitorowania leczenia rehabilitacyjnego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Do oceny rozkładu wartości temperatury zastosowano kamerę termowizyjną. Abstract. The paper presents the characteristics of the Complex Regional Pain Syndrome type I. In the article observations on one patient are presented. This study shows diagnostic difficulties and possibility of using an infrared studies for diagnosis and monitoring of treatment with electromagnetic field. For temperature evaluation the thermal camera was used. (Long-term effects of treatment of the Complex Regional Pain Syndrome type I (CRPS I) using magnetotherapy obtained in the thermography examination) Słowa kluczowe: Wielomiejscowy zespól odruchowy typu I, magnetoterapia, termografia Keywords: Complex Regional Pain Syndrome type I, Magnetotherapy, Thermography Wprowadzenie Wielomiejscowy zespół odruchowy typu I (WZO) jest jednostką chorobową o nie w pełni poznanym patomechanizmie i przebiegu. Charakteryzuje się silnym bólem dystalnej części kończyny, obrzękiem, dysfunkcją naczynioruchową i upośledzoną sprawnością. Objawy te występują po urazach, operacjach na klatce piersiowej, po zawale serca, po udarze, uszkodzeniu nerwów obwodowych, rzadziej w przebiegu zakrzepicy żylnej lub tętniczej. Mechanizm powstania choroby jest niejasny. Na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego. Bólowi i obrzękowi kończyny w przypadkach o typowym przebiegu towarzyszą: zaburzenia naczynioruchowe, ograniczona bólem ruchomość, wzmożona wrażliwość na ucisk oraz zmiany temperatury otoczenia. W przebiegu zespołu wyróżnia się trzy okresy: I [...]

 Strona 1