Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Jaworski"

Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2015.04.05


  W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego.Wobu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej. Słowa kluczowe: zbrojenie muru, przyczepność zbrojenia, badania przyczepności.wy- 1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,Wydział Budownictwa i Architektury 2) Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa *) Autor do korespondencji; e-mail: rnowak@zut.edu.pl Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego Adhesion of composite nets reinforcement in AAC masonry walls prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz1) mgr inż. Rafał Jaworski1) dr inż. Rafał Nowak1)*) dr hab. inż. Łukasz Drobiec2) DOI: 10.15199/33.2015.04.05 Rys. 1.Wzmocnienie powierzchniowe: a) za pomocą tynku lub betonu zbrojonego; b) laminatami FRP; c) materiałami FRCM; 1 - siatka stalowa; 2 - beton lub tynk; 3 - laminat FRP; 4 - siatka z włókien; 5 - matryca cementowa Fig. 1. Surface reinforcement: a) with plaster or the reinforced concrete; b) FRP laminates; c) with FRCM materials; 1 - steel net; 2 - concrete or plaster; 3 - FRP laminate; 4 - fibre net; 5 - cement matrix Streszczenie. W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego.Wobu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej. Słowa kluczowe: zbrojenie muru, przyczepność zbrojenia, badania przyczepności. Abstract. In the article r[...]

Badania zbrojonych murów z betonu komórkowego obciążonych siłami skupionymi DOI:10.15199/33.2015.08.13


  W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnychmurów z betonu komórkowego zbrojonych i bez zbrojenia, poddanych obciążeniomskupionym. Przeanalizowano dwa przypadki położenia siły: w środku i na krawędzi modelu. Jako zbrojenie zastosowano siatki zwłókien szklanych układanewspoinachwspornych i mocowane do powierzchni bocznych muru.Wykorzystując analizy numeryczne,wykazano, że zastosowanie zbrojenia niewpływa na nośność modeli, lecz ma istotny wpływ na propagację zarysowań. Słowa kluczowe: mury z betonu komórkowego, obciążenie skupione, zbrojenie spoin wspornych, zbrojenie powierzchniowe. Abstract. The article presents the results of experimental studies of AAC masonry with and without reinforcement subjected to concentrated load. Two cases of loading force positions was tested: in the middle and on the edge of the model. As reinforcement the grid of glass fibers laid in the bad joints and fixed to the side surfaces of the masonry was used. It has been shown that the use of reinforcement does not affect the load capacity of the models, but has a significant impact on the propa[...]

 Strona 1