Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Janczar-Smuga"

Zastosowanie rotatabilnego planu kompozycyjnego w optymalizacji składu podłoża hodowlanego do biosyntezy kwasu cytrynowego z glicerolu DOI:10.15199/62.2018.8.8


  Kwas cytrynowy otrzymywany poprzez biotransformację sacharydów jest często stosowany w różnych gałęziach przemysłu1). Ze względu na ciągły wzrost zapotrzebowania na ten kwas, jak również ze względu na problem zagospodarowania odpadów generowanych przez przemysł, priorytetem jest udoskonalanie technologii jego wytwarzania. Prowadzone na szeroką skalę badania skupiają się na poprawie wydajności szczepów Aspergillus niger, poszukiwaniu innych mikroorganizmów, minimalizacji zużycia substancji chemicznych oraz ilości powstających odpadów, rozwoju nowych metod otrzymywania kwasu cytrynowego oraz na zastosowaniu nowych substratów do produkcji kwasu cytrynowego2, 3). Wśród badanych substratów znajdują się głównie odpady z przetwórstwa owocowo-warzywnego, porafinacyjne kwasy tłuszczowe i otręby, ale również glicerol odpadowy lub farmaceutyczny. Glicerol jest produktem ubocznym powstającym podczas produkcji biopaliw do silników wysokoprężnych (tzw. biodiesel). Szacuje się, że roczna produkcja biodiesla w Europie sięga 25 mln L, a w Polsce 900 tys. L4-6). Wzrost produkcji biodiesla w ostatnich latach spowodował problemy z zagospodarowaniem fazy glicerynowej. W zależności od warunków procesu estryfikacji faza glicerynowa może zawierać 30-80% glicerolu, a z każdych 100 kg biodiesla uzyskuje się ok. 11 kg fazy glicerynowej6, 7). Niestety, wykorzystanie glicerolu z tej frakcji pociąga za sobą problemy wynikające z obecności w nim różnych zanieczyszczeń (m.in. metanolu). Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie glicerolu odpadowego jako składnika podłoży hodowlanych w biosyntezie metabolitów przez drobnoustroje. Zaletą glicerolu jest m.in. jego niska cena oraz wyższy stopień redukcji niż cukrów prostych8, 9). Pomimo dużej podaży glicerolu odpadowego na rynku, zainteresowanie jego wykorzystaniem jako głównym substratem do biosyntezy kwasu cytrynowego z udziałem grzybów strzępkowych Aspergillus niger jest niewielkie. W literaturze prezen[...]

 Strona 1