Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK KSIĄŻEK"

Platforma sprzętowo-programowa transmisji danych z użyciem stosu TCP/IP dla sterowników EAZ

Czytaj za darmo! »

Obecnie w dziedzinie przemysłowych systemów transmisji danych widoczna jest tendencja do stosowania rozwiązań komunikacyjnych wykorzystujących sieć Ethernet oraz stos protokołów TCP/IP. Główne powody stosowania tych rozwiązań to: - dobra standaryzacja protokołów opisujących funkcjonowanie sieci, - ogólnie dostępna dokumentacja protokołów, głównie w formie dokumentów RFC (Request For Commen[...]

Platforma sprzętowa dla systemów operacyjnych i aplikacji wbudowanych do zastosowań przemysłowych


  Obecnie większość zagadnień technicznych, których realizacja obejmuje problematykę z zakresu sterowania, podejmowania decyzji, interakcji z użytkownikiem poprzez różnego rodzaju interfejsy, realizowana jest z użyciem systemów komputerowych specjalnego przeznaczenia, tak zwanych systemów wbudowanych. Przykładami systemów wbudowanych są sterowniki przemysłowe PLC, komputery sterujące pracą silników samochodowych oraz układami ABS, układy alarmowe, telefony komórkowe, drukarki, kserokopiarki, urządzenia diagnostyki medycznej, kioski informacyjne, nawigacje satelitarne i wiele innych. Ogólnie systemem wbudowanym jest dowolny system mikroprocesorowy przeznaczony do realizacji określonego zadania lub ich ograniczonej ilości. W najprostszej postaci system taki tworzy mikroprocesorowa platforma sprzętowa oraz oprogramowanie realizujące określoną funkcjonalność wraz z niskopoziomową obsługą układów peryferyjnych niezbędnych do realizacji tej funkcjonalności (tzw. firmware). W przypadku realizacji bardziej zaawansowanych zadań stosuje się rozwiązania pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych. W tego typu systemach wyróżnia się dwie podstawowe warstwy programowe: systemową i aplikacyjną. Warstwa systemowa stanowi środowisko, w którym wykonywane jest oprogramowanie aplikacyjne użytkownika. Główną zaletą rozwiązania tego typu jest możliwość wykorzystania w aplikacji użytkowej gotowych, przetestowanych mechanizmów i funkcji programowych będących składnikami systemu operacyjnego. Programista tworzący aplikację ma do dyspozycji takie komponenty programowe jak obsługa łączności Ethernet z użyciem stosu TCP/IP, obsługa łączności UART, obsługa systemu plików oraz wiele innych. Takie podejście do tworzenia aplikacji użytkowej pozwala na znaczne skrócenie czasu opracowania danego projektu poprzez skupienie się na realizacji jego głównej funkcjonalności. Wiodący producenci układów mikroprocesorowych oferują rozwiązania pozwalające na urucham[...]

Wybrane aspekty implementacji serwera standardu IEC 61850 w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej


  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące implementacji serwera komunikacyjnego dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ zgodnego z normą IEC 61850. Obecnie standard ten jest szeroko stosowany przy realizacji nowych projektów elektroenergetycznych stacji rozdzielczych oraz tych modernizowanych. Standard ten jest głównym mechanizmem wymiany danych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych smart grid w obszarze generacji oraz przesyłu energii elektrycznej. Zapewnia on współpracę urządzeń automatyki stacji pochodzących od różnych producentów w sposób zdefiniowany i opisany przez normę. Główną ideą tego standardu jest szybka, odporna na zakłócenia elektromagnetyczne komunikacja urządzeń stacyjnych za pomocą światłowodowej sieci lokalnej typu Ethernet.W warstwie sieciowej i transportowej stosuje się wiele protokołów TCP /IP . W warstwie aplikacji wykorzystuje się protokół MMS (manufacturing message specification). Standard IEC 61850 zawiera zalecenia dotyczące wymiany informacji na poziomie stacji (magistrala stacji), na poziomie urządzeń pierwotnych (magistrala procesu), jak również bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami na zasadzie każdy z każdym. W standardzie stosowana jest hierarchiczna struktura danych. Każdemu urządzeniu fizycznemu odpowiada jedno lub kilka urządzeń logicznych (LD - logical device). Urządzenie logiczne odpowiada zbiorowi funkcjonalności, które z logicznego punktu widzenia należą do tej samej kategorii. Urządzenia logiczne grupują tzw. węzły logiczne (LN - logical node) reprezentujące określoną funkcjonalność urządzenia, np. pomiary, wejścia/wyjścia, zabezpieczenia nadprądowe, wyłącznik [1]. Rys. 1 przedstawia dekompozycję urządzenia fizycznego IED (intelligent electronic device) na węzły, dane oraz ich atrybuty. Funkcja serwera standardu IEC 61850 dla urządzeń zabezpieczeniowych produkowanych w ITR została zrealizowana w formie dedykowanego modułu komunik[...]

Stanowisko diagnostyczne wykorzystujące aplikację ASIX do celów testowania urządzeń EAZ typu MUPASZ

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie stanowiska diagnostycznego do testowania urządzeń MUPASZ2001G, wykorzystującego system informatyczny oparty na narzędziach do projektowania systemów nadrzędnych ASIX. Opracowany system diagnostyczny wykorzystywany jest w laboratorium ITR. Umożliwia wykonywanie kompleksowych testów urządzeń produkcyjnych przeznaczonych dla odbiorców docelowych - w ost[...]

Wybrane zastosowania techniki ultradźwiękowej w mechatronice

Czytaj za darmo! »

Podstawowy podział zastosowań ultradźwięków dokonywany jest ze względu na bierne lub czynne oddziaływanie tych fal akustycznych na środowisko, w którym się rozchodzą. W grupie zastosowań biernych wymienić można: spektroskopię, defektoskopię, diagnostykę medyczną oraz hydrolokację. Do zastosowań czynnych ultradźwięków należą między innymi: mycie ultradźwiękowe, medyczna terapia ultradźwiękowa, kawitacja i wywoływanie reakcji chemicznych a także zgrzewanie i wycinanie materiałów z tworzyw sztucznych [1]. W ostatnich latach widoczne jest zainteresowanie wykorzystaniem fal ultradźwiękowych w automatyce oraz robotyce w systemach lokalizacji i rozpoznawania obiektów w powietrzu. Wynika to z faktu, iż metody ultradźwiękowe pozwalają osiągnąć dobre wyniki identyfikacji obiektów przy stosunkowo niskich kosztach realizacji systemu przetwarzania danych pomiarowych. Głównym problemem praktycznego wykorzystania fal ultradźwiękowych w środowisku powietrznym jest ich znaczne tłumienie, zwiększające się proporcjonalnie do kwadratu częstotliwości propagującej się fali. Innym problemem jest zapewnienie właściwego dopasowania impedancji akustycznej źródła fal ultradźwiękowych do otaczającego go powietrza. Technika zgrzewania ultradźwiękowego w chwili obecnej znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich, jak: budownictwo, przemysł motoryzacyjny, produkcja odzieży ochronnej, masek przeciwpyłowych dla górnictwa, produkcja sprzętu oraz artykułów gospodarstwa domowego. Główną zaletą tej techniki w stosunku do tradycyjnych metod łączenia materiałów, czyli zgrzewania rezystancyjnego lub klejenia, jest oszczędność energii elektrycznej oraz eliminacja szkodliwych dla środowiska i bezpieczeństwa osób substancji chemicznych. Technika ta wykorzystywana jest głównie do spajania tworzyw sztucznych, choć stosuje się ją także i do spajania metali. Dodatkową funkcją urządzeń zgrzewających jest możliwość wycinania materiału po zgrzaniu de[...]

Rejestrator zdarzeń w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sposoby jego zabezpieczania przed nieuprawnionym skasowaniem DOI:10.15199/ELE-2014-078


  W artykule przedstawiono problematykę rejestracji zdarzeń w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz metody zabezpieczania zawartości rejestratora zdarzeń przed nieuprawnionym skasowaniem. Rejestratory zdarzeń stanowią integralną część różnorodnych urządzeń elektronicznych, w szczególności urządzeń do zastosowań przemysłowych jak np. urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Rejestratory zdarzeń wbudowane w urządzenia EAZ dokonują zapisu w pamięci nieulotnej tych urządzeń danych dotyczących przebiegu realizowanej przez nie funkcjonalności, czynności ruchowych wykonywanych przez personel obsługujący a także stanów w jakich urządzenie znajdowało się w trakcie pracy (np. zanik/powrót zasilania). Ochrona zawartości rejestratora zdarzeń w urządzenia EAZ jest szczególnie istotna, gdyż w przypadku sytuacji awaryjnych pozwala odtworzyć sekwencję zdarzeń poprzedzających wystąpienie danej awarii. Pozwala również stwierdzić co było przyczyną zaistnienia takiej sytuacji: awaria sprzętu, nieprawidłowa konfiguracja pracy urządzenia czy też błąd ludzki.Zawartość rejestratora zdarzeń urządzeń EAZ może być przechowywana w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie a także w pamięciach nieulotnych typu FRAM lub FLASH. Dane rejestratora zdarzeń przechowywane są w pamięci nieulotnej do chwili wykonania twardego startu urządzenia. Procedura twardego startu wykonywana jest warunkowo podczas włączenia zasilania urządzenia i polega na ustawieniu wartości fabrycznych nastaw urządzenia. Kasowane są przy tym wszelkiego typu informacje przechowywane w pamięci nieulotnej, w tym dane dotyczące rejestratora zdarzeń. Po wykonaniu procedury twardego startu następuje inicjacja pamięci danych operacyjnych urządzenia nowo ustawionymi wartościami, po czym urządzenie rozpoczyna realizację zaprogramowanej funkcjonalności. W trybie normalnego włączenia urządzenia wykonywana jest [...]

Realizacja systemu blokad międzypolowych z użyciem standardu IEC 61850 DOI:10.15199/ELE-2014-082


  Blokady międzypolowe to sygnały przesyłane pomiędzy polami rozdzielczymi stacji w ramach realizacji algorytmów obejmujących więcej niż jedno pole rozdzielcze. Przykładem automatyk realizujących skomplikowane funkcje przełączeniowe, wykorzystujących sygnały blokad międzypolowych są m.in.: SZR, AUPZ, AWSC. W klasycznych rozwiązaniach stacji rozdzielczych połączenia pomiędzy polami rozdzielczymi wykonywane są w postaci przewodów elektrycznych. Jest to rozwiązanie dość kosztowne i narażone na działanie zakłóceń elektromagnetycznych. Rozwój techniki, w szczególności systemów teleinformatycznych, umożliwił przesyłanie sygnałów pomiędzy polami rozdzielczymi za pomocą interfejsów komunikacyjnych. W energetyce od niedawna stosowany jest specjalizowany standard IEC 61850 uwzględniający specyfikę tej dziedziny przemysłu, wykorzystujący sieć światłowodową. Wprowadzenie ujednoliconego standardu komunikacyjnego, jakim jest IEC 61850, pozwala na bezpośrednie współdziałanie urządzeń różnych producentów. Specjalna usługa wchodząca w skład tego standardu o nazwie GOOSE, pozwala na bardzo szybkie przekazywanie w obrębie sieci teletransmisyjnej informacji o zdarzeniach zaistniałych w urządzeniach podstacji. Standard IEC 61850 opiera się na komunikacji urządzeń stacyjnych za pomocą sieci lokalnej typu Ethernet z prędkością 100 Mbit/s. W warstwie sieciowej i transportowej stosowany jest stos protokołów TCP/IP, zaś w warstwie aplikacji wykorzystuje się protokół MMS. Standard IEC 61850 zawiera zalecenia dotyczące wymiany informacji na poziomie stacji (magistrala stacji), na poziomie urządzeń pierwotnych (magistrala procesu), jak również bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami na zasadzie "każdy z każdym". Standard określa też struktury danych przedstawiające elementy funkcjonalne urządzeń oraz mówi w jaki sposób należy je użyć, by uzyskać strukturę reprezentującą daną funkcjonalność urządzenia stacji. Standard IEC 61850 stosuje obiek[...]

Modelowanie systemu automatyki stacji w standardzie IEC 61850 DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące modelowania systemu automatyki stacji elektroenergetycznej w świetle standardu IEC 61850. Standard ten obecnie jest najnowocześniejszym rozwiązaniem technicznym w automatyce stacji elektroenergetycznych. Podstawowym celem wprowadzenia tego standardu jest zapewnienie swobodnej współpracy pomiędzy urządzeniami stacyjnymi pochodzącymi od różnych producentów. W chwili obecnej istnieją dziesiątki różnych protokołów komunikacyjnych dla urządzeń automatyki stacji. Integracja tych wszystkich urządzeń w jeden spójny system nadzoru i sterowania stacji w wielu przypadkach wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń dokonujących konwersji transmitowanych danych zarówno w warstwie fizycznej przesyłu tych danych, jak również w warstwie aplikacyjnej. Rozwiązania tego typu są mało efektywne zarówno z technicznego punktu widzenia, gdyż wnoszą dodatkowe opóźnienia dla przesyłanych danych, jak również z ekonomicznego, gdyż podrażają koszty instalacji całego systemu. Z tego względu zaistniała potrzeba wprowadzenia ujednoliconego standardu komunikacyjnego, pozwalającego na bezpośrednie współdziałanie urządzeń od różnych producentów, bez konieczności stosowania dodatkowych środków technicznych takich jak w przypadku różnych protokołów transmisyjnych. Ogólna koncepcja standardu IEC 61850 Standard IEC 61850 opiera się na komunikacji urządzeń stacyjnych za pomocą sieci lokalnej typu Ethernet z prędkością 100Mbit/s. W warstwie sieciowej i transportowej stosowany jest stos protokołów TCP/IP, zaś w warstwie aplikacji wykorzystuje się protokół MMS. Standard IEC 61850 zawiera zalecenia dotyczące wymiany informacji na poziomie stacji (magistrala stacji), na poziomie urządzeń pierwotnych (magistrala procesu), jak również bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami na zasadzie każdy z każdym. Określa również tzw. abstrakcyjny interfejs usług komunikacyjnych ACSI (Abstract Communication Servic[...]

System do terapii polem magnetycznym i światłem DOI:10.15199/48.2019.01.22

Czytaj za darmo! »

Pola magnetyczne wytwarzane za pomocą prądów o różnych kształtach i polaryzacji znalazły zastosowanie w medycynie w procesie rehabilitacji pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami i są uznaną formą terapii. Wytworzenie sygnałów do terapii polem magnetycznym w formie napięciowej nie jest zbyt skomplikowane, lecz utrzymanie zadanego kształtu prądu, a przez to i indukcji pola magnetycznego nastręcza wielu trudności. Przedstawiony system przeznaczony jest do terapii i rehabilitacji fizykalnej do stosowania w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych i składa się z:  sterownika z panelem dotykowym wyposażonego w moduły do zasilania, monitorowania i sterowania pracą aplikatorów do terapii polem magnetycznym i światłem,  aplikatorów pola magnetycznego i światła,  systemu e-zarządzania. Sterownik Do zadań sterownika należy obsługa funkcji takich jak:  generowanie sygnałów terapeutycznych o odpowiednim kształcie, amplitudzie, polaryzacji pola magnetycznego,  generowanie sygnałów sterujących aplikatorami do terapii światłem LED,  samokontrola działania poszczególnych obwodów urządzenia,  diagnostyka poszczególnych typów aplikatorów i ich wizualizacja na ekranie,  sygnalizacja stanu działania aparatury, sygnalizacja akustyczna i optyczna,  kontrola czasu trwania aplikacji oraz bieżący podgląd czasu do końca zabiegu,  automatyczne wyłączenie aparatury po zabiegu lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania któregoś z obwodów. Schemat blokowy sterownika został przedstawiony na rysunku 1. Do generacji sygnałów zastosowano procesor STM32F103RE z 512kB flash i 64kB RAM. Spróbkowane sygnały terapeutyczne znajdują się w pamięci nieulotnej procesora, który poprzez kanał bezpośredniego dostępu do pamięci DMA przesyła dane do 12 bitowego przetwornika C/A. Ilości próbek dobrano w ten sposób, aby możliwe było wytwarzanie sygnału z minimalnym [...]

Zastosowanie standardu IEC 61334 do odczytu liczników smart meter za pomocą komunikacji PLC


  Elektroniczne liczniki energii z możliwością zdalnego odczytu informacji pomiarowych za pośrednictwem transmisji cyfrowej są instalowane na coraz większą skalę. Są one głównym elementem pomiarowym nowoczesnych, inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grid. Główną korzyścią zdalnego odczytu liczników jest eliminacja pracy ludzkiej związanej z koniecznością dotarcia do liczników zlokalizowanych w miejscach o różnorodnej dostępności oraz z ich bezpośrednim odczytem. Z punktu widzenia odbiorcy energii korzystne jest również to, iż opłaty za energię dokonywane są na podstawie zużycia rzeczywistego a nie prognozowanego. Pierwotnie, w ramach systemu AMR (automatic meter reading), zdalny odczyt liczników był procesem jednokierunkowym, zapewniającym przesył informacji pomiarowych do systemów zbiorczych. Wraz z rozwojem techniki sieci inteligentnych smart grid zmianie uległa również koncepcja zdalnego odczytu liczników energii. Obecnie dominującą w tej dziedzinie jest technologia AMI (automated meter infrastructure), pozwalająca na dwukierunkową komunikację systemów centralnych z licznikami. Komunikacja dwukierunkowa oprócz przesyłu danych pomiarowych pozwala na zdalny przesył danych konfiguracyjnych do liczników, zdalną zmianę ich oprogramowania a także zdalne sterowanie licznikami, polegające przykładowo na zdalnym wyłączeniu lub włączeniu punktu odbioru energii. Urządzenia wykonane w technologii AMI przystosowane są do współpracy z siecią inteligentnego domu HAN . Komunikacja z licznikami może odbywać się z użyciem łączy telekomunikacyjnych przewodowych (skrętka, światłowód) lub bezprzewodowych (GSM /GPRS ), łączności radiowej (ZigBee, Wi-Fi), a także z wykorzystaniem techniki przesyłu danych za pośrednictwem linii zasilających PLC (power line communication). Na rys. 1 przedstawiono schemat poglądowy systemu zdalnego odczytu liczników energii, w którym komunikacja dwustronna pomiędzy koncentratorami danych a licznikami pomi[...]

 Strona 1  Następna strona »