Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław POSYŁEK"

Transmisyjna symetryczna linia paskowa jako układ wymuszający jednorodne pole elektryczne w zakresie częstotliwości radiowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiony został model transmisyjnej symetrycznej linii paskowej w postaci Komory Crawforda TEM, służąca do wymuszonej propagacji poprzecznej fali elektromagnetycznej (TEM) generującej jednorodne pole elektryczne o ściśle określonej wartości, w celu prowadzenia wybranych badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej układów elektrycznych i elektronicznych. Zastosowanie dwuwymiarowego modelu obliczeniowego linii transmisyjnej umożliwiło analizę pola elektromagnetycznego w sposób uproszczony. Wyprowadzone zależności analityczne posłużyły do budowy rzeczywistej Komory Crawforda TEM, której dokładne parametry wyznaczono za pomocą pomiarów. Abstract. The subject of the paper is a model of symmetrical transmission stripline provided transverse electromagnetic wave (TEM ) with strictly defined value of homogenous electric field generated inside for testing electric, electronic devices from electromagnetic compatibility point of view. Applied two-dimensional stripline calculating model is much more simple than normally used three-dimensional model. Theoretical expressions were used to design the Crawford Cell TEM for verification calculated and measured values electric field density inside the chamber. (The symmetrical transmission strip-line as a source of homogenous electric field of RF range frequency) Słowa kluczowe: Odporność na zakłócenia, Komora Crawforda TEM, Badania EMC, Kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: Interference immunity, Crawford Cell TEM, EMC test, Electromagnetic Compatibility Wstęp Trójprzewodowa linia paskowa należy do klasy symetrycznych transmisyjnych torów otwartych i jej widok przedstawia rysunek 1. Dla częstotliwości radiowych podstawowym rodzajem pola elektromagnetycznego w tej linii jest fala typu TEM (ang. Transverse Electro-Magnetic Mode), w której wektor natężenia pola elektrycznego i wektor natężenia pola magnetycznego są do siebie prostopadłe oraz prostopadłe do kierunku rozchodzenia s[...]

Identyfikacja pola elektromagnetycznego w przestrzeni pomiarowej komory GTEM

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono identyfikację składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przestrzeni pomiarowej komory GTEM stosując metody: obliczeniową i pomiarową. Dla obliczenia wartości natężenia pola elektrycznego w przestrzeni pomiarowej została zastosowana metoda stałego natężenia pola zalecana przez nomy europejskie. Znormalizowana wielkość składowej pionowej pola elektrycznego fali TEM w przestrzeni pomiarowej komory GTEM została wyznaczona z równania, gdzie zależy ona od wymiarów geometrycznych komory i jej impedancji falowej. Identyfikację tej znormalizowanej składowej pola elektrycznego w przestrzeni pomiarowej komory przeprowadzono pomiarowo. Porównanie dla badanej komory wyników obliczeń teoretycznych z identyfikacja pomiarową wykazało dużą ich zbieżność dla częstotliwości do 100 [MHz]. Abstract. In this paper the identification of the electric component of electromagnetic field in the measurement space of GTEM cell was carried out by using computing method and measurement identification. The method of uniform electric field density recommended in European norms was used to value electric field density in measurement space. The normalized value of the perpendicular component of TEM wave electric field in the GTEM cell test space was calculated from an equation and it relates to cell dimensions and its characteristic impedance. The identification of this normalized perpendicular component of the field in the cell measurement space was carried out by doing measurements. After comparing obtained computing and measuring results it came out that there is a satisfied convergence between these results for frequencies up to 100[MHz]. (Electromagnetic Field Identification in Measurement’s Space of GTEM Cell) Słowa kluczowe: odporność na zakłócenia, komora GTEM, badania EMC, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: Interference immunity, GTEM cell, EMC test, Electromagnetic compatibility. Wstęp Komora GTEM jest końcowym efekte[...]

Praktyczna ocena wpływu kształtu szczeliny powietrznej w ferrytowym rdzeniu dzielonym cewki indukcyjnej dla częstotliwości granicznej rdzenia

Czytaj za darmo! »

W pracy, dla cewki indukcyjnej z rdzeniem ferrytowym dzielonym, złożonym z dwóch typowych rdzeni typu U, zbadano wpływ szczeliny powietrznej i jej kształtu na wybrane parametry częstotliwościowe. Na rzeczywistym obiekcie określono pomiarowo moduł i fazę impedancji całego układu w funkcji częstotliwości. Pomiary przeprowadzono dla rdzeni ferrytowych bez szczeliny powietrznej, z obustronną szczeliną powietrzną, z jednostronnymi szczelinami powietrznymi o ściętej ukośnie powierzchni oraz w postaci schodka jednostopniowego. Uzyskane wyniki pomiarowe pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących stosowania odpowiedniego rodzaju szczelin powietrznych dla rdzeni ferrytowych w układach wysokoczęstotliwościowych. Abstract. In this thesis the influence of the air gap and its shape on selected frequency parameters for induction coil with divisible ferrite core composed of two typical U-type cores was researched. On a real object the impedance module and phase of the whole circuit in function of frequency were determined by measuring. The measurements were carried out for ferrite cores without air gaps, with double-sided air gaps, onesided air gaps with bevel cut surface and in shape of one-sided step. The obtained results of measurements led to conclusions referring to usage of proper air gaps for ferrite cores in RF circuits. (Practical estimation of the influence of air gap shape in divisible ferrite core of induction coil on core’s cut-off frequency). Słowa kluczowe: Cewka z rdzeniem ferrytowym, zmiana kształtu szczeliny powietrznej, zmienna częstotliwość zasilania. Keywords: Ferrite core coil, changing air gap shape, changing supply frequency. Wstęp Historia zastosowań ferrytu, choć wtedy nie znano tego określenia, sięga czasów starożytnych, kiedy to na ferrycie żelaza Fe304, występującym w przyrodzie w postaci mineralnego magnetytu wydobywanego koło greckiego miasta Magnesia (obecnie Manisa na terenie dzisiejszej Turcji - stąd nazwa k[...]

Wpływ zmian częstotliwości na bezstykowy przekaz energii elektrycznej na drodze indukcyjnej z zastosowaniem rdzenia ferrytowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono badania modeli laboratoryjnych układu bezstykowego przekazywania energii elektrycznej. Zbadano trzy układu: cewka obok cewki, cewka na cewce (w powietrzu i na wspólnym rdzeniu ferrytowym) oraz układ transformatora z dwudzielnym rdzeniem ferrytowym i zmienną grubością szczelni powietrznych. Cewka pierwotna zasilana jest napięciem sinusoidalnym o częstotliwościach niższych od radiowych. Wyznaczono parametry własne cewek (z rdzeniem ferrytowym i bez rdzenia) a następnie znaleziono zmiany współczynnika sprzężenia w funkcji częstotliwości dla różnego położenia cewek. Dla transformatora wyznaczono indukcyjność własną i wzajemną oraz współczynnik sprzężenia uzwojeń. . Abstract. In this thesis a research of laboratory models of wireless electric energy transmission circuit was carried out. Three structures where examined: coil by coil, coil on coil (in the air and on the same ferrite core) and transformer structure with bipartite ferrite core and changeable thickness of air gaps. Primary coil is supplied with sinusoidal voltage of frequency lower than RF. Characteristic parameters of the coil (with and without ferrite core) were calculated and then changes of coupling coefficient in function of frequency for different coil positions were derived. Transformator's self-induction, mutual induction and winding coupling coefficient were calculated. Obtained computing and measuring results it came out that there is a huge convergence between these results for the analyzed cell. (The influence of frequency changes on induction wireless electrical energy transmission with usage of ferrite core) Słowa kluczowe: wysoka częstotliwość, zmiana parametrów obwodów, rezonans szeregowy, bezstykowy przekaz energii. Keywords: RF frequency, changing circuits parameters, series resonance, contactless transmission of electrical energy. Wstęp Bezstykowy przekaz energii zwany czasem bezprzewodowym zasilaniem, pozwala na przesyłanie energii elektry[...]

Nietypowe rozwiązanie indukcyjnego wysokoczęstotliwościowego pieca tyglowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie układu rezonansowego falownika złożonego z transformatora dopasowującego z rdzeniem ferrytowym oraz kondensatorów bezindukcyjnych w zwartej obudowie chłodzonej wodą dla pieca tyglowego. Testowano urządzenia o mocy 7 [kW] i zasilaniu trójfazowym. Dla ograniczenia przepięć w układzie rezonansowym zastosowany został układ zwrotu energii do zasilacza. Rozwiązanie to, ogranicza wpływ wahań dobroci obwodu rezonansowego (przepięć) spowodowanych zmianami parametrów wsadu pod wpływem temperatury. W obwodzie rezonansowym zastosowano kondensatory bezindukcyjnej nowej generacji. Abstract. In this thesis a model of a resonant inverter circuit consisting of a matching transformer with ferrite core and non-inductive capacitors in compact casing cooled with water was presented using a crucible furnace as an example. Devices with power of 7 [kW] and three-phase power supply were being tested. A power pack energy return system was applied to limit overvoltage in resonant circuit. This model stabilizes resonant circuit voltage magnification fluctuations caused by magnetic permeability changes of a ferromagnetic under the influence of temperature. The next generation non- inductive capacitors were used in the resonant circuit. (A new model of high frequency induction crucible). Słowa kluczowe: wysokoczęstotliwościowe grzanie indukcyjne, piec tyglowy, transformator z rdzeniem ferrytowym, chłodzenie wodą. Keywords: high frequency induction heating, crucible furnace, transformer with ferrite rod, water cooling. Wstęp Elektrotermia zajmuje się przemianami energii elektrycznej w ciepło w celu spożytkowania jej dla dobra ludzi. Stosowanych jest kilka metod nagrzewania, przy czym do najpowszechniejszych i najstarszych należy ogrzewanie rezystancyjne w wyniku którego ciepło powstaje w objętości ośrodka przewodzącego podczas przepływu prądu elektrycznego. Już w 1801 roku chemik francuski Louis Jacques Thénard (1777-1857) stwie[...]

Praktyczna realizacja rezonansowego falownika szeregowego pracującego z potrojoną częstotliwością względem częstotliwości przełączania elementów

Czytaj za darmo! »

W pracy zastosowano koncepcję podwyższenia częstotliwości pracy układu falownika przez dobranie częstotliwości rezonansowej obwodu roboczego będącej potrojoną częstotliwością przełączania elementów mocy. Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie tradycyjnych metod sterowania przy jednoczesnym podniesieniu częstotliwości roboczej pracy falownika. Na zbudowanym modelu zostały wykonane badania dla falownika pracującego z częstotliwością rezonansową do 455 [kHz], które dały zadowalające efekty. Wyniki uzyskane na rzeczywistym obiekcie potwierdziły wcześniejsze obliczenia teoretyczne i symulacje. Abstract. This thesis is based on a concept of increasing the inverter circuit frequency by setting the working circuit resonance frequency by tripled frequency of power elements switching. Such a solution enables applying of standard controlling methods and increasing the working frequency of the inverter at the same time. A research for inverter working with resonance frequency of maximum 455 [kHz] was carried out on a practical model. The results of the research were satisfactory and have confirmed prior theoretical calculations and simulations. (Practical realization of a series resonance inverter working with tripled frequency in comparison with the frequency of power elements switching). Słowa kluczowe: falownik, mostek typu H, wysokie częstotliwości, rezonans, trzecia harmoniczna. Keywords: power inverter, H - bridge, hiqh frequences, resonance, third harmonic. Wstęp Falowniki są urządzeniami służącymi do przekształcania prądu stałego na prąd przemienny. Zastosowane w przekształtnikach obwody rezonansowe kształtują napięcie i prąd wspomagając procesy przełączania elementów mocy, zmniejszając tym samym komutacyjne straty energii. Wykorzystując zjawisko rezonansu oraz podwyższenie częstotliwości przełączeń uzyskuje się polepszenie jakości przekształcania energii i poprawę własności dynamicznych przekształtnika. Jak wykazały badania, lepsze możliw[...]

Wpływ wilgotności biomasy na straty mocy w torze falowodowym na pasmo X z wyciętym przelotowo otworem DOI:10.12915/pe.2014.12.50

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano metodę mikrofalowej identyfikacji zawartości wody w biomasie. Zbudowano laboratoryjny, pomiarowy tor falowodowy, z przelotowo wyciętym (poprzecznym) otworem w elemencie falowodu na którym przeprowadzono badania. Otrzymane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania tej metody identyfikacji do określania zawartości wilgoci nie tylko w biomasie ale również w innych materiałach sypkich nasiąkających wodą a nie przewodzących prądu elektrycznego. Dla określania wilgotności biomasy zaproponowany sposób jest alternatywny do obecnie stosowanych metod elektrycznych i wagowych. Abstract. A method of microwave identification of the biomass water content has been proposed in the research article. A laboratory measurement waveguide with a crosswise cut hole in the examined part of the waveguide was built. The gained research results indicate the possibility of using this identification method to determining the humidity not only in biomass but also in other water absorbing but not current conducting loose materials. The proposed method of determining the humidity of biomass is alternative to nowadays used electrical and weight methods. (The biomass humidity influence on power loss in wave guide for X band with hole). Słowa kluczowe: biomasa, wilgotność, poprzecznie wycięty tor falowodowy, straty mocy. Keywords: biomass, water content, wave guide with hole, power losses. doi:10.12915/pe.2014.12.50 Wstęp Współczesny świat nie może egzystować bez ciągłego użytkowania energii. Aby zapewnić jej stały dopływ należy wykorzystywać lokalne źródła kopalne energii, energię atomową, ale najlepiej jednak byłoby wykorzystać źródła energii, które są odnawialne, tanie i ekologiczne, czyli nie niszczące środowiska. W traktacie akcesyjnym o przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska zadeklarowała wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w roku 2010 do 7,5 % a w roku 2020 do 14 %. Położenie geograficzne [...]

Rezonansowy falownik prądowy pracujący z trzecią harmoniczną obwodu wzbudzania DOI:10.15199/48.2015.12.23

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono prototyp falownika pracującego z potrojoną częstotliwością układu wzbudzania. Zastosowane rozwiązanie prototypu umożliwiło zastosowanie tradycyjnych metod sterowania falownika przy jednoczesnym podniesieniu jego częstotliwości roboczej. Na wykonanym prototypie przeprowadzone zostały pomiary: wyznaczono wartości prądu po stronie wtórnej oraz pokazano przebiegi czasowe wyzwalające elementy mocy, a uzyskane wyniki w pełni potwierdziły funkcjonalność działania oraz dobrą i niezawodną pracę falownika. Abstract. The paper presents a prototype inverter working with threefold frequency excitation system. The solution prototype possible to use traditional methods of controlling the inverter while increasing its operating frequency. The prototype made measurements were carried out: the values of secondary current, and showing a timing trigger the power components and the results obtained fully confirm the functionality of action and a good and reliable operation of the inverter. ( The resonant inverter current working with third harmonic excitation circuit) Słowa kluczowe: prototyp falownika, mostek typu H, rezonans, trzecia harmoniczna. Keywords: power inverter prototype, H - bridge, resonance, third harmonic. Wstęp Falowniki są to urządzenia służące do przekształcania prądu stałego na prąd przemienny o częstotliwości dostosowanej do właściwości odbiornika energii a nie związanej z częstotliwością sieci, przy czym energię prądu stałego falownik pobiera z prostownika sieciowego. Stosowane są one powszechnie między innymi w technice ultradźwiękowej, grzejnictwie indukcyjnym, napędach elektrycznych, układach przetwarzania napięć [1,4]. Z jednej strony poszukuje się takich rozwiązań technicznych tych urządzeń, które są proste w konstrukcji, sprawne w działaniu i funkcjonalne, a z drugiej strony odbiorcy chcą otrzymać produkt niezawodny, tani w eksploatacji i dobrze aplikujący się do ich potrzeb. Wykorzystując zjawisko rezon[...]

Zastosowanie toru falowodowego o przekroju prostokątnym z przelotowym otworem poprzecznym do badania przenikalności elektrycznej ciał stałych DOI:10.15199/48.2015.12.25

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano koncepcję wykorzystania falowodu o przekroju prostokątnym z poprzecznie umieszczonym przelotowym otworem do kontroli wybranych wielkości fizycznych takich jak: przenikalność elektryczna i wilgotność, dla różnego rodzajów stałych materiałów dielektrycznych. W zaproponowanym rozwiązaniu wielkości te kontroluje się za pomocą pomiaru zmian mocy na końcu toru falowodowego. Sposób i miejsce wycięcia prostokątnego otworu przelotowego w ściankach oraz miejsce umieszczenia wpływają na jego możliwości badawcze. Abstract. The paper proposes the concept of using a waveguide with rectangular cross section with transversely arranged through bore for the control of selected physical quantities, such as dielectric and humidity for various types of solid dielectric materials. In the proposed embodiment, these values are controlled by measuring changes in power at the end of the waveguide path. The method and cutting the rectangular hole through the wall and its positioning affects its research capabilities. (Application a microwave waveguide of the rectangular cross section with transverse through hole for testing permittivity of solid materials). Słowa kluczowe: przenikalność elektryczna, wilgotność, poprzecznie wycięty tor falowodowy, straty mocy. Keywords: permittivity, water content, wave guide with hole, power losses. Wstęp Falowód jest jednoprzewodnikową linią transmisyjną stosowaną w technice mikrofalowej. W technice falowodowej można wytwarzać wszystkie podstawowe elementy toru mikrofalowego takie jak: polaryzatory, izolatory, przełączniki, cyrkulatorami ferrytowym, złącza i przejścia, tłumiki, dzielniki mocy, sprzęgacze kierunkowe rezonatory, filtry, obciążenia itp. Obecnie łącza falowodowe zostały praktycznie wyparte przez technologie planarne, o dużej łatwości integracji z mikrofalowymi elementami aktywnymi. Dziś układy falowodowe używane są w technice antenowej, zwykle przy zastosowaniu dużych mocy (stacje radiolokac[...]

Prototypowe stanowisko laboratoryjne do badania topliwości popiołu metodą rurową DOI:10.15199/48.2015.01.30

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono prototypowe wysokoczęstotliwościowe stanowisko laboratoryjne do badania topliwości popiołu metoda rurową. Opisano celowość prowadzenia badań temperatury topliwości popiołów oraz zalety i wady dotychczas stosowanych urządzeń. Podano założenia dotyczące zbudowanego urządzenia oraz rozwiązania techniczne zastosowanego układu przekształtnikowego. Pokazano, ze zbudowane stanowisko laboratoryjne pozwala na oznaczanie tego parametru popiołu metodą rurową zgodnie z PN-ISO-540:2001 jak również na szybkie oznaczenie wartości temperatury płynięcia popiołu w pobliżu stanowiska pracy pieca. Jako wskaźnik temperatury płynięcia popiołu zastosowano kamerę cyfrową i komputerową obróbkę zapisanej informacji wizualnej i temperatury. Parametry zbudowanego prototypowego stanowiska laboratoryjnego pozwalają na zastosowanie go, nie tylko do badania temperatury płynięcia popiołów dennych otrzymanych w procesie spalania biomasy lignocelulozowej ale również mieszanin biomasy z węglami kamiennym i brunatnym, torfem oraz innych paliw stałych. Abstract. A high frequency electric heating set enabling determination of the characteristic ash fusibility temperatures using tube method was presented. The advisability of researching the fusibility temperature of ashes as well as advantages and disadvantages of so far used sets were described. The principles on the built set and technical solutions of the applied converting system were described. It was shown, that the built lab station makes it possible to determine this parameter of ash using tube method in compliance with norm PN-ISO-540:2001 as well as to determine ash flow temperature near the furnace work station in a fast way. A digital camera and computer processing of saved visual information and temperature were used to determine the temperature of ash flow. The parameters of the built prototype set enable to use it not only for researching the fusibility temperatures of bottom ashes gained in the[...]

 Strona 1  Następna strona »