Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz SZYMAŃSKI"

Zastosowanie miedzi jako pierwiastka charakterystycznego przy pomiarach temperatury metodą Ornsteina

Czytaj za darmo! »

Ornstein method is based on two spectral lines intensities measurements. Copper was chosen as the element with characteristic and strong spectral lines in visible light area. The purpose of this paper is to determine usefulness of copper as a detector during mineral plasma temperature measurements Abstract. Metoda Ornsteina pomiaru temperatury opiera się na pomiarze intensywności dwóch linii spektralnych. Wybrano miedź jako pierwiastek posiadający charakterystyczne, wyraźne linie w zakresie widma światła widzialnego. Celem poniższego opracowania jest określenie przydatności zastosowania miedzi przy pomiarach temperatury plazmy mineralnej. (Copper as a detecting element In temperature measurement by Ornstein method). Słowa kluczowe: diagnostyka plazmy, skład plazmy, metoda Ornsteina,[...]

Plasma arc for utilization of soils

Czytaj za darmo! »

The paper presents the plasma arc method of solid state waste treatment. In this method high temperature of electric arc is used to melt, vaporize and decompose of wastes following to their vitrification. Due to this high temperature harmful elements are converted into a safe and a nonleachable product. The plasma arc utilization process has been described and examples of the end products have been presented. Conditions characteristic for the utilization of soils were determined. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę utylizacji odpadów stałych przy zastosowaniu plazmy łuku elektrycznego. W metodzie tej temperatura łuku początkowo wykorzystywana jest do stopienia odpadów prowadząc do ich witryfikacji. Dzięki wysokiej temperaturze szkodliwe substancje zamieniane są w bezpieczny produkt. Opisano proces utylizacji plazmowej. Określono warunki niezbędne do utylizacji. (Zastosowanie plazmy łuku elektrycznego do utylizacji gruntów) Słowa kluczowe: utylizacja gruntów, utylizacja plazmowa, plazma łuku elektrycznego, postępowanie z odpadami, Keywords: soil treatment, plasma utilization, electric arc plasma, waste treatment Introduction Nowadays soil pollution is more common for environment than in the XX century. Contaminants get through the organic matter and surface soil into the subsoil ground waters from intentional or unintentional human activity. The most problematic are contaminants from damaged containers, oil leakage from electrical apparatus or chemical weapons residues. Surrounding environment itself may increase the pollution on a relatively wide area. An electric arc plasma due to its high temperature is an effective tool for utilization of contaminated soil. A method using immersed arc can be an effective tool for smelting of mineral compounds followed by their vitrification. The average soil composition depends upon various factors, such as geology, cultivation, or atmospheric deposition. Usually soil consists of about[...]

Plazmowa synteza nanorurkowych podłoży węglowych dla układów elektronicznych


  Jakkolwiek najnowsze odkrycia sygnalizują zastosowanie nanorurek węglowych jako nanostruktur półprzewodnikowych w zminiaturyzowanych układach elektronicznych, które mogą zastąpić dotychczas używany krzem i zrewolucjonizować elektronikę [1], to ich właściwości takie, jak zdolność do przewodzenia prądów o bardzo dużych gęstościach, znacznie przekraczających możliwości innych przewodników oraz bardzo dobra przewodność cieplna, umożliwiają już obecnie ich zastosowania w obwodach elektronicznych i radiatorach ciepła [2]. Ważną cechą nanorurek jest też zdolność do emisji elektronów przy stosunkowo niskim napięciu, co można wykorzystać w produkcji kolorowych wyświetlaczy. Ponadto nanorurki są już intensywnie używane, chociaż jeszcze na skalę laboratoryjną, w elementach układów elektronicznych takich, jak ogniwa fotowoltaiczne, czujniki, baterie i superkondensatory [3]. Układ badawczy Jednym z głównych wyzwań, aby uzyskać optymalne właściwości produktu jest opracowanie ciągłego procesu syntezy możliwie jednorodnej warstwy nanorurek węglowych osadzonych na podłożu. Obecnie metodą powszechnie stosowaną do tego celu jest metoda CVD (Chemical Vapor Deposition). Polega ona na doprowadzeniu drogą ogrzewania do pirolizy substancji, które zawierają węgiel, a następnie do katalitycznej syntezy rurek o nanometrycznej śre[...]

Thermal plasma for materials engineering

Czytaj za darmo! »

The paper presents thermal plasma applications directed towards receiving near zero emission of any hazardous residuals of wastes. The final material obtained after the plasma treatment is environmentally safe. It can return to the environment as a useful material or product. The paper also describes a CNT's synthesis microwave plasma method. It allows producing CNT's in the powder form or making deposits on substrates such as silica, metals and on refractory insulators. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowania plazmy termicznej ukierunkowane na zapewnienie zerowej emisji jakichkolwiek szkodliwych pozostałości. Końcowy materiał może powrócić do środowiska jako użyteczny produkt. Przedstawiono również plazmową metodę syntezy CNTs przy użyciu generatora mikrofal. Umożliwia ona wytwarzanie CNTs w postaci proszku lub nanoszenie warstw CNTs na podłożach. (Plazma termiczna dla inżynierii materiałowej). Keywords: thermal plasma, waste treatment, nanomaterials. Słowa kluczowe: plazma termiczna, utylizacja odpadów, nanomateriały.Introduction Thermal plasma in the state of LTE (Local Thermodynamic Equilibrium) or near LTE (in a reduced pressure) can be an efficient medium for breaking bonds of unwanted molecular chains. It can be used for gas and fluid waste destruction and solid waste conversion into valuable materials or products. Another application of near LTE plasma is carbon nanotubes (CNTs) synthesis. CNTs deposited on various substrates are urgently required for many technological applications such as electron emitters, supercapacitors, rechargeable batteries, photovoltaic cells, etc. Plasma environmental applications One of the most important thermal plasma technological applications is a destruction of hazardous waste keeping zero emiss[...]

 Strona 1