Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Aneta BUGAJSKA"

Wpływ zjawiska naskórkowości i zbliżenia na zespolony współczynnik propagacji fali elektromagnetycznej w kablu współosiowym

Czytaj za darmo! »

W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości i zbliżenia na zmianę zespolonego współczynnika propagacji fali elektromagnetycznej kabla współosiowego, tzn. współczynnika tłumienia oraz opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Współczynniki te określają odpowiednio tłumienie i prędkość propagacji fali w współosiowym kablu elektroenergetycznym przy lokalizacji miejsca jego uszkodzenia metodami falowymi. W pracy pokazano także, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości i zbliżenia. W konsekwencji tych zjawisk współczynnik propagacji kabla jest złożoną funkcją częstotliwości, określony jest bowiem przez częstotliwość prądu i napięcia w kablu oraz zależne od częstotliwości parametry jednostkowe kabla - rezystancję i indukcyjność. Abstract. The article presents quantitative influence of the skin and proximity effects on the complex wave propagation coefficient of the electromagnetic wave in a coaxial cable, thus also attenuation coefficient and phase lag coefficient in relation to frequency after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Those coefficients determine appropriate attenuation and the speed of wave propagation in a coaxial power cable in locating the damaged place using the wave method. The article also demonstrates that the total resistance and inductance of the power cable are dependent on the conductor skin and proximity effects. As a consequence of those effects the wave propagation coefficient of a coaxial cable is a complex function of frequency, since it is characterized by the frequency of the current and voltage of the cable and distributed parameters of the cable (dependent on frequency) - resistance and inductance (The influence of sk[...]

Wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję charakterystyczną w elektroenergetycznym kablu współosiowym

Czytaj za darmo! »

W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję charakterystyczną kabla współosiowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Impedancja charakterystyczna odgrywa ważną rolę przy lokalizacji miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych i dlatego w niniejszym artykule przestawiono zależność jej modułu i argumentu od częstotliwości z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości. Uwzględniając fakt, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości, w artykule wykazano, że impedancja charakterystyczna kabla jest złożoną funkcją częstotliwości. Wykazano, że w metodach falowych lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych impedancja charakterystyczna kabli powinna być wyznaczana z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości. Abstract. In the article the author determines the quantitative influence of the skin effect on characteristic impedance of a coaxial cable in relation to frequency and after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Characteristic impedance plays an important role in locating the damaged place in the power transmission line and therefore in this article we present the dependence of its module and argument from the frequency taking into consideration the conductor skin effect. After taking into consideration the fact that the total resistance and inductance of the coaxial power cable are dependent on the skin effect the article demonstrates that characteristic impedance of a cable is a complex function of frequency. It has been demonstrated in the paper that in the wave method of localization of damages in power cables the characteristic impedance of a cable should be determine after taking into account the skin effect. (The influence of the con[...]

Lokalizacja uszkodzeń poprzecznych w rozwartym kablu współosiowym

Czytaj za darmo! »

W metodach wstępnej lokalizacji uszkodzeń spotyka się metody, które bazują na pomiarze napięcia i prądu na jednym lub obu końcach linii dla podstawowej harmonicznej - są to tzw. metody impedancyjne [1-5]. Metody impedancyjne maja zastosowanie przede wszystkim w liniach napowietrznych, gdzie dopuszczalne jest założenie, że impedancja linii o długości d jest wprost proporcjonalna do tej długości i impedancji na jednostkę długości linii. Miejsce uszkodzenia wyznacza się z zależności obwodowych, ze schematów zastępczych linii pojedynczych, podwójnych czy też z rozgałęzieniami, albo zasilanych jednostronnie lub dwustronnie. W liniach kablowych, ze względu na konduktancje poprzeczną i pojemność należy stosować metody falowe pomiaru impedancji, tzn. dla sytuacji dla której impedancja odcinka d nie jest wprost proporcjonalna do parametrów jednostkowych [6]. W artykule [7] zaproponowany został adaptacyjny system lokalizacji uszkodzenia dla starszych kabli elektroenergetycznych, który korzysta z rozproszonego modelu linii, przekształcenia modalnego i Dyskretnej Transformaty Fouriera. Metoda ta może być zastosowana po użyciu przekaźnika cyfrowego lub z wykorzystaniem danych zgromadzonych w przenośnej cyfrowej aparaturze rejestrującej. Zaproponowana metoda nie ma wcześniej określonych stałych danych, za wyjątkiem długości kabla. W artykule [8] została przedstawiona metoda wstępnej lokalizacji uszkodzeń dla jednofazowych kabli, polegająca na pomiarach napięcia i prądu na jednym końcu kabla. Specyfiką tej metody jest wzięcie pod uwagę dwóch rezystancji uszkodzenia: między żyłą a ekranem oraz ekranem a ziemią. Pozwala to na zbadanie różnych rodzajów uszkodzeń [...]

Niejednoznaczności w określaniu miejsca uszkodzenia linii długiej na podstawie pomiaru impedancji wejściowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono niejednoznaczności w określaniu miejsca osłabienia izolacji w linii długiej - kablu energetycznym lub linii teletransmisyjnej na podstawie pomiaru impedancji wejściowej. Niejednoznaczności te mogą powstać w wyniku niewłaściwego doboru częstotliwości w której wykonywany jest pomiar impedancji wejściowej linii. W pracy podano optymalne zakresy częstotliwości przy których niejednoznaczności te nie występują. Abstract. The paper presents ambiguities in determining the location of the insulation weakening in the long line (cable line or transmission line) by measurement of the input impedance. These ambiguities can arise from improper selection of frequency at which the input impedance is measured. This paper presents the optimal frequency ranges, at which these a[...]

Pewne uwagi dotyczące modeli fizycznych linii długiej

Czytaj za darmo! »

Przystępując do budowy fizycznego modelu linii długiej trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakiego typu ma być czwórnik przedstawiający sekcję elementarną linii, czy ten czwórnik ma zawierać parametry jednostkowe na 1 km, czy przeliczone na inną jednostkę długości (np. 1 m , 10 km) - co przy ustalonej długości modelowanej linii przekłada się na ilość tych czwórników oraz w jakim paśmie częstotliwości wykonany model będzie z zadowalającą dokładnością odzwierciedlał przebiegi napięć i prądów w linii długiej. Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania. Przedstawiono w nim zestawienie różnych typów czwórników i parametrów jednostkowych na podstawie dokładności odwzorowania przebiegów sygnałów w porównaniu do przebiegów w linii długiej. Zestawienia te wykonano dla różnych częstotliwości i obciążenia. Abstract.. Attempting to build long line physical model one must answer following questions: What type of four terminal network representing elementary section should be used? Should this four terminal network include single unit parameters in 1 kilometer section or be recalculated in different units of length (for example 1 meter, 10 kilometers) - which, when there is a fixed length of long line model, will establish number of those four terminal networks and in which frequency band constructed model will, with adequate accuracy, represent oscillation of current and voltage in long line. Present article tries to answer above questions. In the article different types of four terminal networks and single units parameters were used based on accuracy of mapping of signal oscillation in comparison with oscillation in long line. This compilation was performed for different frequencies and loads. (Abbreviated comments regarding long line physical models) Słowa kluczowe: linia długa, model f[...]

Analiza impedancji wejściowej linii długiej z różnym obciążeniem

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie impedancji wej.ciowej linii d.ugiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodow o parametrach roz.o.onych. Impedancja wej.ciowa linii jest impedancj. skupion. zespolon. tak., .e od strony zaciskow wej.ciowych mo.na ni. zast.pi. lini. d.ug. wraz z dowolnym obci..eniem. Analiza cz.stotliwo.ciowa tej impedancji jest utrudniona poniewa. jest to funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej a ju. parametry falowe, wyst.puj.ce w u.amku wyra.aj.cym impedancj. wej.ciow. linii d.ugiej, s. z.o.onymi funkcjami cz.stotliwo.ci (pulsacji). Zatem analityczna posta. pochodnej impedancji wej.ciowej wzgl.dem cz.stotliwo.ci jest funkcj. bardzo z.o.on. a wydzielenie cz..ci rzeczywistej i urojonej prowadzi do skomplikowanych przekszta.ce.. W pracy przedstawiono przebiegi impedancji wej.ciowej i jej pochodnej w funkcji cz.stotliwo.ci dla dowolnego liniowego odbiornika. Abstract. The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals itfs possible to replace with it the long line along with any load. Frequency analysis of such impedance is impeded due to the fact, that it is a combined function of a real variable, and just the wave parameters, existing in the fraction expressing input impedance of the long line are complex functions of frequency (pulse). Consequently analytical form of derivative of input impedance in relation to frequency is a very complex function, and determination of real and imaginary part leads to complicated conversions. The article presents waveforms of input impedance and its derivative in frequency function for any linear receiver (The analysis of input impedance of a long line with various loads) S.owa kluczowe: linia d.uga, impedancja wej.ciowa Keywords: long line, input impedance Wst.p Elementy R, L, C, mo.emy uwa.a. za skupione lub roz.o.one w prz[...]

 Strona 1