Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SPIETZ"

Badania eksperymentalne absorbentów do pozyskiwania CO2 z gazów odlotowych w procesie Solvaya DOI:10.15199/62.2018.6.30


  W przemyśle wyróżnia się wiele technologii usuwania ditlenku węgla z gazów syntezowych i spalin. Najczęściej stosowane są one w procesach przeróbki gazów rafineryjnych, gazu ziemnego lub gazów procesowych, gdzie zawartość ditlenku węgla w gazach jest zbliżona do zawartości CO2 w spalinach powstałych podczas spalania węgla w powietrzu wzbogaconym w tlen oraz w gazach odlotowych z instalacji kriogenicznej, przygotowującej ditlenek węgla do transportu i składowania. Wybór technologii separacji w znaczący sposób zależy od temperatury, ciśnienia, stężenia CO2 oraz wielkości strumienia1-3) oczyszczanego gazu. Jedną z najszerzej stosowanych technik separacji, a tym samym najlepiej poznaną i potencjalnie najłatwiejszą do zaimplementowania (w przypadku dużego strumienia gazu) jest metoda wychwytu CO2 przez absorpcję. W zależności od rodzaju stosowanych absorbentów wyróżnia się absorpcję fizyczną (np. sulfolan, N-metylopirolidon, węglan propylenu) i absorpcję chemiczną (np. alkanoloaminy, amoniak)4, 5). Przemysł sodowy należy do istotnych emitentów CO2. Rocznie w Polsce do atmosfery emitowanych jest ponad 350 tys. t tego gazu. Podstawowe źródła emisji ditlenku węgla do atmosfery w technologii Solvaya to (i) strumień gazów pokarbonizacyjnych z instalacji 980 97/6(2018) Mgr inż. Aleksander KRÓTKI w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Specjalność - technologie usuwania CO2 ze spalin, aparatura przemysłu chemicznego i ochrony środowiska, modelowanie procesów usuwania CO2. Mgr inż. Adam TATARCZUK w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Chemicznym, a w 2004 r. studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest starszym specjalistą w Centrum Badań Technologicznych oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla [...]

Effect of the solvent composition on the heat of absorption in the CO2 capture from flue gases Wpływ zmiany składu rozpuszczalnika na ciepło absorpcji w procesie usuwania CO2 z gazów spalinowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2237


  CO2 was absorbed in aq. solns. of aliph. or heterocyclic amines at 30-70°C to det. the absorption heat. The heat increased with absorption temp. and carbonization degree. The addn. of propylene carbonate resulted in decreasing the absorption heat. Przedstawiono wyniki pomiarów ciepła absorpcji ditlenku węgla w szerokiej gamie sorbentów aminowych. Począwszy od klasycznych prostych dwuskładnikowych roztworów, takich jak 30-proc. monoetanoloamina, aż po wieloskładnikowe układy zawierające różnego typu aminy i ciecze organiczne. Uzyskane dane pokazały, że poprzez zastosowanie odpowiednich składników w roztworach absorpcyjnych można uzyskać roztwory cechujące się wyraźnie niższym ciepłem absorpcji od najczęściej stosowanych sorbentów aminowych.Metody absorpcji aminowej s[...]

The development of flue gases CO2 capture process Rozwój technologii usuwania CO2 ze spalin bloków węglowych DOI:10.15199/62.2017.1.27


  CO2 was removed from gaseous mixts. (including flue gases from an industrial power plant) by absorption in aq. solns. of amines under lab. and pilot plant conditions. As amines, HO(CH2)NH2, (HOCH2CH2)2MeN and Me2(NH2) CCH2OH were used. The CO2 removal efficiency was up to 98%. The use of amines after pilot plant modernization resulted in a decrease in the absorbent regeneration energy demand from 4.26 to 3.16 MJ/kg of CO2. Przedstawiono wyniki prac realizowanych w latach 2010-2015 w ramach Strategicznego Programu Badawczego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" nad rozwojem technologii usuwania CO2 ze spalin bloków węglowych, poprzez proces jego chemicznej absorpcji w roztworach amin. Opracowane rozwiązania obniżające energochłonność procesu wychwytu ditlenku węgla zweryfikowano w instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin rzeczywistych bloków węglowych Grupy Tauron (ponad 2000 h pracy). W efekcie obniżono zapotrzebowanie cieplne procesu regeneracji absorbentu z 4,26 MJ/kg do 3,16 MJ/kg usuniętego CO2. W 2015 r. moc zainstalowana w polskich elektrowniach przekroczyła 40 GW (ok. 94% mocy to elektrownie i elektrociepłownie zawodowe). Elektrownie zawodowe opalane węglem kamiennym i brunatnym (29,8 GW) stanowią łącznie ponad 70% całkowitej mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Stopień dekapitalizacji majątku wytwórczego krajowej elektroenergetyki jest bardzo duży, a średni wiek bloku energetycznego to ok. 40 lat. Po dłuższym zastoju inwestycyjnym w KSE, w latach 2008-2011, oddano do eksploatacji 3 nowoczesne bloki na parametry nadkrytyczne w Elektrowniach Pątnów (460 MW), Łagisza (460 MW) i Bełchatów (858 MW). W ostatnich latach podjęto również decyzje o realizacji inwestycji w Elektrowniach Kozienice, Opole, Jaworzno III (bloki na węgiel kamienny klasy 900-1000 MW), Turów (blok 460 MW na węgiel brunatny) oraz w Elektrociepłowniach Stalowa Wola, Włocławek (bloki gazowo-parow[...]

Energy storage in methane as a form of CO2 utilization in the energy sector Magazynowanie energii w postaci metanu jako forma utylizacji CO2 w energetyce DOI:10.15199/62.2017.5.34


  A review, with 14 refs., of catalytic proceses for CO2 conversion by hydrogenation to MeH esp. under development in Poland. W związku z polityką energetyczno-klimatyczną istotnym problemem energetyki węglowej staje się opracowanie efektywnych metod ograniczania emisji ditlenku węgla (wychwytu i zagospodarowywania) oraz magazynowania nadmiarowej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jedną z metod umożliwiających równoczesną utylizację CO2 i magazynowanie energii jest synteza paliw z CO2 i wodoru. Przedstawiono przegląd głównych zagadnień dotyczących utylizacji CO2 do paliw, a w szczególności do metanu. Zaprezentowano metody otrzymywania substytutu naturalnego gazu ziemnego SNG (substitute natural gas), przegląd stosowanych rozwiązań reaktorów oraz głównych europejskich i krajowych projektów PtG (power-to-gas). Przedstawiono również techniczne i ekonomiczne kwestie związane z utylizacją ditlenku węgla połączoną z magazynowaniem nadmiarowej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).Pionierami w dziedzinie syntezy metanu byli Paul Sabatier i Jean- -Baptiste Senderens, którzy w 1902 r. zaobserwowali możliwość syntezy metanu z wodoru i tlenku węgla(II) lub ditlenku węgla w obecności zredukowanego niklu (200-300°C) lub zredukowanego kobaltu (270-300°C). Innym kierunkiem wykorzystania tlenków węgla jako surowców w syntezie paliw jest reakcja Fischera i Tropscha (F-T), w której tlenek węgla(II) jest wykorzystywany do produkcji paliw płynnych. Technologia ta miała szerokie zastosowanie w przemyśle do momentu pojawienia się taniej ropy naftowej w latach 50. XX w. Obecnie ze względu na rosnące ceny ropy naftowej, obniżenie kosztów produkcji paliw przy zastosowaniu syntezy F-T oraz współczesne uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska nastąpił ponowny wzrost zainteresowania tą technologią. Głównym paliwem produkowanym w wyniku bezpośredniej reakcji ditlenku węgla z wodorem jest metan lub metanol. Rodzaj u[...]

 Strona 1