Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Kucharski"

Demonstracja modelu jednoatomowego sensora pola elektrycznego typu AM

Czytaj za darmo! »

Techniki pułapkowania jonów, już u początków swego rozwoju, sięgającego prac W. Paula i H. Dehmelta [1, 2], ściśle wiązały się z zagadnieniami metrologicznymi: pomiarem masy, wyznaczaniem stałych fizycznych (czynnik Landègo elektronu), precyzyjnymi pomiarami spektroskopowymi w zakresie częstotliwości optycznych i radiowych, konstrukcją wzorców czasu i częstości. Nowym impulsem w bada[...]

Koncepcja jednoatomowego czujnika pola elektrycznego typu FM

Czytaj za darmo! »

Obecny dynamiczny rozwój nanotechnologii wymusza powstawanie zupełnie nowych narzędzi, pierwszorzędną role odgrywają tu mikroskopy sił atomowych [1]. Stosowane w tych urządzeniach czujniki-igły są rozwiązaniami mechanicznymi, z natury rzeczy niezwykle czułymi na zakłócenia w postaci drgań. Charakterystyczne rozmiary badawczego narzędzia przekraczają znacznie wymiary badanych nanoobiektów, a[...]

Synthesis of free fatty acids from plant oils rich in trienoic acids. Synteza wolnych kwasów tłuszczowych z olejów roślinnych bogatych w kwasy trienowe


  Linseed and tung oils were hydrolyzed with KOH in tert- BuOH/H2O soln. to free polyunsatd. fatty acids. No formation of fatty acid esters was obsd. The acid compn. of linseed oil hydrolyzate was unchanged in comparison to the original oil. During the hydrolysis of tung oil, the isomerization of alfa-eleostearic acid to beta-eleostearic acid and to two 10,12,14-trienoic acid isomers took place. Przedstawiono wyniki badań syntezy wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z olejów roślinnych lnianego i tungowego bogatych w kwasy trienowe. Triacyloglicerole oleju lnianego zawierają kwas alfa-linolenowy (9c,12c,15c), w którym wiązania podwójne przedzielone są grupami metylenowymi. Natomiast główny składnik oleju tungowego kwas alfa-eleostearynowy (alfa-eleostearic acid, alfa-ESA) zawiera sprzężone wiązania nienasycone 9c,11t,13t. WKT otrzymywano metodą alkalicznej hydrolizy (KOH) triacylogliceroli w środowisku mieszaniny alkoholu tert-butylowego (tert-BuOH) i wody. Wyniki porównywano z wynikami uzyskanymi znanymi metodami, w których stosowano środowisko wodno-metanolowe lub etanolowe. Proces kontrolowano przez oznaczanie w produkcie pożądanych WKT i produktów estryfikacji. Analizowano także skład kwasów tłuszczowych z uwzględnieniem powstawania niepożądanych izomerów, zwłaszcza kwasu α-ESA. W WKT oleju lnianego i tungowego, otrzymanych w procesie hydrolizy z udziałem tert-BuOH, nie stwierdzono obecności estrów. W WKT oleju lnianego nie zidentyfikowano ani izomerów kwasu α-linolenowego, γ-linolenowego, ani linolowego. W WKT oleju tungowego, poza głównym składnikiem kwasem α-ESA (9c,11t,13t), stwierdzono podwyższone ilości dwóch izomerów kwasu trienowego z podwójnymi wiązaniami przy atomach węgla 10,12,14, o różnej konfiguracji geometrycznej, oraz zaobserwowano wzrost zawartości kwasu β-eleostearynowego β-ESA (9t,11t,13t). W licznych badaniach izomery kwasu linolowego (CLA) wykazały działa[...]

 Strona 1