Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Piotr ROMAŃSKI"

Zależność pomiędzy twardością w skali Webstera a wytrzymałością na rozciąganie


  Celem badań jest analiza korelacji między twardością w skali Webstera określoną za pomocą testera twardości Webster i wytrzymałości na rozciąganie wyciskanych na gorąco profili aluminiowych. Do przeprowadzenia analizy ekonometrycznej urzyto następujących metod: anali- zy regresji, współczynnik zmienności, rozkładu t-Studenta, współczynnika istotność korelacji wielokrotnej, testu Jarque-Bera, współczynnik korelacji Pearsona. W badaniu stwierdzono, że pomiędzy twardością określoną przy pomocy testera Webster i wytrzymałością na rozciąganie profili aluminiowych istnieje bardzo silna korelacja. The aim of this research is to analyze the correlation between hardness in Webster scale determined by Webster tester and ultimate tensile strength of hot extruded aluminum profiles. To conduct econometric analysis the following methods: regression analysis, coefficient of variation, Student’s t-distribution, significance multiple correlation coefficient, Jarque-Ber test, Pearson product-moment correlation coefficient were used. In the study it was found that between hardness determined with Webster tester and ultimate tensile strength of extruded aluminum profiles exist very strong correlation. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, twardość, własności mechaniczne Key words: extrusion, aluminium profiles, hardness, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Do oceny właściwości mecha- nicznych wyciskanych na gorąco profili aluminiowych stosuje się powszechnie statyczną próbę rozciągania. Niezbędne w tym celu jest wycięcie podczas produkcji odcinków profili stanowiących reprezentatywną pró- bę produkowanego materiału. Na tak przygotowanym materiale wycina się próbkę o kształcie przedstawio- nym na rys. 1, która służy do badania własności me- chanicznych w statycznej próbie rozciągania. Kształt i wymiary próbki oraz sposób przeprowadzenia bada- nia determinuje norma PN-EN 755-2:2010 [1]. Ponie- waż wykonanie badań własności mechanicznych [...]

Wyznaczanie podzbioru atrybutów w procesie eksploracji danych

Czytaj za darmo! »

Selekcja atrybutów pełni istotną rolę w procesie odkrywania wiedzy. Jakość danych wykorzystywanych w algorytmach maszynowego uczenia się [1] (klasyfikacji oraz aproksymacji) ma duży wpływ na wynik ich działania. Wybieranie podzbioru atrybutów polega na usuwaniu tych, które nie mają znaczącego wpływu na budowany model oraz usuwaniu atrybutów redundantnych. Selekcja atrybutów jest w stanie znacząco poprawić jakość oraz szybkość działania algorytmów eksplorujących dane. Należy zauważyć, że chodzi tu o przyspieszenie nie tylko na etapie eksploracji danych, ale również po tym, jak wiedza ta zostanie zaimplementowana w systemie ekspertowym [2]. Wynika to stąd, że model o mniejszych rozmiarach może być szybciej przetwarzany. Eksploracja danych bez uprzedniej selekcji atrybutów może o[...]

WPŁYW PRĘDKOŚCI PROCESU WYCISKANIA ORAZ METOD USZLACHETNIANIA POWIERZCHNI WYCISKANYCH PROFILI ZE STOPU ALUMINIUM AlMgSi0,5 NA WYBRANE PARAMETRY CHROPOWATOŚCI


  Celem pracy jest dokonanie analizy wpływu prędkości wyciskania oraz metod uszlachetniania powierzchni na chropowatość wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości procesu wyciskania na gorąco oraz metod uszlachetniania powierzchni takich jak lakierowanie proszkowe oraz anodowanie na wybrane parametry struktury geometrycznej 3D profili aluminiowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zwiększenie prędkości wyciskania z 20 do 30 m/min powoduje obniżenie się wybranych parametrów trójwymiarowej chropowatości powierzchni. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, struktura geometryczna, chropowatość powierzchni. INFLUENCE OF THE EXTRUSION SPEED AND METHODS OF SURFACE TREATMENT OF EXTRUDED PROFILES FROM THE AlMgSi0,5 ALUMINIUM ALLOY ON THE SELECTED PARAMETERS OF SURFACE ROUGHNESS Aim of this study is to analyze the influence of extrusion speed and methods of surface treatment on the roughness of extruded profiles from AlMgSi0.5 aluminium alloy. This paper presents the results of research on the influence of hot extrusion speed process and surface treatment methods such as powder coating and anodizing on the selected 3D surface texture parameters of aluminium profiles. The investigations results has pointed out that the increasing the extrusion speed from 20 to 30 m/min has resulted in decreasing the selected three-dimensional surface roughness parameters. Keywords: extrusion, aluminium profiles, surface texture, roughness. Wprowadzenie Wyciskanie jest jedną z podstawowych metod przeróbki plastycznej. Wykorzystywane jest do produkcji m.in: profili standardowych (tj. rury, płaskowniki, tuby), kształtowniki o bardziej złożonej budowie; ze stali oraz metali nieżelaznych m.in. aluminium. Aluminium jest metalem cechującym się wysoką odpornością na korozję w środowisku naturalnym i lekko kwaśnym, dzięki samorzutnemu pokrywaniu się bardzo cienką warstwą tlenku Al, k[...]

The influence of heat treatment on toughness of extruded profiles from EN AW-6063 aluminium alloy DOI:10.15199/24.2016.5.6


  The aim of this work was to analyze the influence of heat treatment on toughness of hot extruded aluminium profiles from EN AW-6063 aluminium alloy. The result of the conducted research has shown that the heat treatment had a significant effect on the toughness of aluminium profiles. In the study it was found that the highest values of toughness were achieved after supersaturation process of hot extruded aluminium profiles. Celem pracy była analiza wpływu obróbki cieplnej na udarność wyciskanych na gorąco profili ze stopu aluminium EN AW-6063. Wyniki przeprowadzanych badań ukazały, że obróbka cieplna ma istotny wpływ na udarność profili aluminiowych. W badaniach wykazano, że najwyższą wartość udarności uzyskano po przeprowadzonym procesie przesycania wyciskanych na gorąco profili aluminiowych. Key words: extrusion, aluminium profiles, toughness, heat treatment Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, udarność, obróbka cieplna.Introduction. The extrusion is one of the basic processes of plastic deformation of non-ferrous metals like aluminium. Extruded aluminium profiles before they will be delivered to final customer are subjected to heat treatment processes. The first heat treatment operation is aluminium billet homogenizing annealing after casting. The second operation is supersaturation of hot extruded aluminium profiles at press exit. The third and last operation of heat treatment of extruded profiles is aging. The aging process is divided into natural aging and artificial aging. Natural aging occurs in room temperature. Artificial aging is conducted in special furnaces in high temperature below the recrystallization point for definite time period [1, 2, 6-8, 12]. The aim of this work was to analyze the influence of different types of heat treatment operations: homogenization, supersaturation and artificial aging on toughness of hot extruded profiles from EN AW-6063 aluminium alloy. Material and methodology used in the[...]

The estimation of geometrical surface structure during extrusion process of aluminum profiles DOI:10.15199/24.2015.1.21


  The aim of this work was to analyze the behavior of the surface geometrical structure during the hot extrusion process of aluminum profiles from alloy EN AW - 6060. The selected 3D roughness parameters: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr, Str were submitted for evaluation. The result of the conducted research has pointed out that the surface quality of hot extruded aluminum profiles deteriorate with the amount of produced profiles, which is confirmed by the increased value of following roughness parameters: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr whereas the value of Str parameter decreases. Celem pracy jest dokonanie analizy zmiany struktury geometrycznej powierzchni w trakcie procesu wyciskania na gorąco profili ze stopu aluminum EN AW - 6060. Ocenie poddano następujące wybrane parametry chropowatości powierzchni 3D: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr, Str. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jakość powierzchni wyciskanych na gorąco profil aluminiowych pogarsza się wraz z ilością produkowanego profilu czego potwierdzeniem są zwiększające się wartości parametrów chropowatości: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr. natomiast wartość parametru Str zmniejsza się. Key words: extrusion, aluminum profiles, surface texture, surface roughness Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, struktura geometryczna, chropowatość powierzchni.Introduction. Extrusion is one of the methods of plastic deformation and widely used for manufacturing profiles from steel and nonferrous metals as aluminum. The aluminum profiles produced in extrusion process are described as: high mechanical properties, high dimension precision and high quality surface. Profile surface should be without: scratches, abrasions, thermal lines and other profile pollutions which have negative influence over the surface treatment as an anodizing or powder coating. Equally modern extrusion plants endeavor to constant increasing efficiency and keeping a high quality of products. The authors of this work [...]

The influence of heat treatment on toughness of extruded profiles from EN AW - 6060 aluminium alloy DOI:10.15199/24.2015.1.22


  The aim of this work was to analyze the influence of heat treatment on toughness of hot extruded aluminum profiles from EN AW - 6060 aluminum alloy over. The result of the conducted research has pointed out that the heat treatment had a significant effect on the toughness of aluminum profiles. In the study it was found that the highest values of toughness were achieved after supersaturation of hot extruded alumi- num profiles. Celem pracy była analiza wpływu obróbki cieplnej na udarność wyciskanych na gorąco profili ze stopu aluminium EN AW - 6060. Wyniki przeprowadzanych badań ukazały, że obróbka cieplna ma istotny wpływ na udarność profili aluminiowych. W badaniach udowodniono, że najwyższą wartość udarności uzyskano po przeprowadzonym procesie przesycania wyciskanych na gorąco profili aluminiowych. Key words: extrusion, aluminum profiles, toughness, heat treatment Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, udarność, obróbka cieplna.Introduction. The extrusion is one of the basic processes of plastic deformation of non-ferrous metals like aluminum. Extruded aluminum profiles before they will be delivered to final customer are exposed to pro- cesses of heat treatment. First operation of heat treat- ment is charge homogenizing annealing after casting. Second operation is supersaturation of hot extruded aluminum profiles at press exit. Third and last operation of heat treatment of extruded profiles is aging. The aim of this work is to analyze influence of heat treatment operations: supersaturation and aging on toughness of hot extruded profiles from EN AW-6060 aluminum al- loy [1÷3]. Material and methodology used in [...]

The influence of aging process parameters on selected mechanical properties of profiles from EN AW-6106 aluminium alloy DOI:10.15199/24.2017.1.17


  The aim of this article was to analyze the influence of temperature and time period of artificially aging process on selected mechanical properties: Brinell hardness, yield strength, tensile strength, and elongation of hot extruded profiles from EN AW-6106 aluminum alloy. The result of the conducted research has pointed out that the temperature and the time of aging process had a significant effect on the selected mechanical properties. In the study it was found that the highest mechanical properties such as the yield strength and tensile strength for analyzed aluminum alloy were achieved for samples aged in temperature of 165°C for time period of 6 hours. The value of mechanical properties required be the standards for T6 temper were achieved after 2 hours of artificial aging in temperature of 165°C.1. Introduction. One of most important step in the production of aluminum profiles is their precipitation hardening made by heat treatment processes, which are supersaturation and aging. The first heat treatment operation in aluminium profiles production is supersaturation of extrudate which is conducted at the press exit. Supersaturation is carried out in temperatures above the solvus temperature for the particular alloy, wherein the alloying elements can be completely dissolved, held in elevated temperature and then rapidly cooled up to ambient temperature to retain the alloying elements in the supersaturated solid solution. This heat treatment process decreases mechanical properties and increases plastic properties [1-3, 16]. The second heat treatment operation of hot extruded aluminium profiles is aging process. In aging process precipitate from supersaturated solid solution the phase (or phases) of appropriate dispersion containing an alloying component, present in solution in excess. If the precipitation occurs under the influence of diffusion in room temperature, then such a process is called naturally aging. However, the [...]

The influence of heat treatment on toughness of extruded profiles from EN AW-6082 aluminium alloy DOI:10.15199/24.2017.1.18


  The aim of this work was to analyze the influence of heat treatment on toughness of hot extruded aluminium profiles from EN AW-6082 aluminium alloy. The result of the conducted research has shown that the heat treatment had a significant effect on the toughness of aluminium profiles. In the study was found that the highest values of toughness were achieved after annealing process of hot extruded aluminium profiles.1. Introduction. The extrusion process is one of the basic methods of plastic deformation of non-ferrous metals like aluminium and its alloys. The extruded aluminium profiles before delivery to the final customer are commonly subjected to three heat treatment processes [2-3, 5, 16]. The first heat treatment operation is homogenization, second process is supersaturation and the third is aging. The homogenization annealing have place during aluminium alloy billets production after casting This process is conducted in high temperatures 500-580°C close to the solidus temperature. In this heat treatment process by diffusion, occurs alignment of chemical composition and transition of foreign phases precipitates into a homogeneous solid solution. In high temperatures the alloying elements - silicon in particular - precipitate to solid solution, wherein the metal chemical resistance increase. The solution annealing (homogenization) is applied to material for further plastic working such as: extrusion, rolling or forging, for aluminum alloys improves the material flow properties [1, 2, 4]. The second heat treatment operation in aluminium profiles production is supersaturation of extrudate which is conducted at the press exit. Supersaturation is carried out in temperatures above the solvus temperature for the particular alloy, wherein the alloying elements can be completely dissolved, held in elevated temperature and then rapidly cooled up to ambient temperature to retain the alloying elements in the supersaturated solid solu[...]

Wpływ prędkości wyciskania na wybrane parametry chropowatości powierzchni wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5


  Celem pracy była analiza wpływu prędkości wyciskania na chropowatość powierzchni profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. Stwierdzono, że prędkość wyciskania wpływa istotnie na parametry chropowatości powierzchni. Wzrost prędkości wyciskania z 10 do 30 m/min spowo- dował znaczące obniżenie chropowatości powierzchni profili. The aim of this work was the analysis of the influence of aluminium profiles extrusion speed on surface roughness. It was found that extrusion speed have an influence on parameters of surface roughness. An increase of extrusion speed from 10 to 30 m/min caused the essential decrease of profile surface roughness. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, chropowatość powierzchni Key words: extrusion, aluminium profiles, surface roughness.Wprowadzenie. Wyciskanie jest jedną z podstawowych metod wytwarzania rur, prętów i kształtowników oraz części maszyn ze stali i metali nieżelaznych. Na proces wyciskania profili wpływa szereg wzajemnie uzależnionych czynników, takich jak: własności wyciskanego materiału, stopień przerobu, długość wsadu, prędkość procesu wyciskania, temperatura oraz konstrukcja i kształt matrycy. Wyroby wyciskane charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi oraz dużą dokładnością wymiarów [1, 2]. Od profili aluminiowych wymaga się również gładkiej powierzchni bez rys, otarć i zanieczyszczeń, które wpływają niekorzystnie na obróbkę wykańczającą, tj. na: anodowanie, lakierowanie. Profile o gładki[...]

 Strona 1