Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej ZUBRZAK"

Optymalizacja algorytmów ustalania wartości zadanych w systemach ze sprzężeniem zwrotnym na przykładzie stanowiska wzorcowego pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia autorskie algorytmy ustalania zadanej wartości (w tym przypadku wzorcowego pola elektromagnetycznego, opisanego sygnałem o określonej amplitudzie i częstotliwości) w układzie ze sprzężeniem zwrotnym. Poruszono w niej problemy związane z wzorcowaniem mierników pola elektromagnetycznego oraz pokazano w jaki sposób automatyzacja tego procesu je rozwiązuje. Przeprowadzono testy wydajnościowe zaproponowanych algorytmów oraz dokonano ich wzajemnego porównania wyłaniając najlepszy z nich. Abstract. The paper presents algorithms for determining the specified value (in this case - electromagnetic field, so the signal of a certain amplitude and frequency) in the system with feedback. It touches the problems related with calibration of electromagnetic field meters and shows how automation of this process solves it. Performance tests were conducted on the proposed algorithms and the comparison was made between them selecting the best solution. (Optimization of algorithms for determining the requested values in the systems with feedback - case of the electromagnetic field standard setup). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, wzorcowanie, algorytmy, PEM Keywords: electromagnetic field, calibration, algorithms, EMF Wstęp Wzorcowanie mierników pola elektromagnetycznego (PEM) jest długotrwałym, wymagającym wielu czynności procesem. Istotną rolę odgrywa w nim czynnik ludzki, który sam w sobie stanowi dodatkowo źródło niepewności, które powinno być uwzględniane w budżecie niepewności wzorcowania, niezależnie od tożsamego czynnika ludzkiego występującego przy pomiarach [1]. Automatyzacja tej czasochłonnej procedury ma na celu uproszczenie i skrócenie czasu jej realizacji, a także ograniczenie wpływu człowieka, jako źródła potencjalnych błędów pomiarowych. Osiąga się to przez opracowanie odpowiedniego algorytmu i oprogramowania realizującego ten algorytm. Aplikacja komunikuje się z urządzeniami laboratoryjnymi wchodzącymi w skład [...]

Monitoring pola elektromagnetycznego w środowisku – analiza potrzeb i możliwości technicznych

Czytaj za darmo! »

Jednym ze skutków dynamicznego rozwoju technik radiokomunikacyjnych jest ciągły wzrost liczby źródeł pola elektromagnetycznego (PEM), a tym samym jego natężenia w środowisku. Mimo że typowo poziom PEM w miejscach dostępnych dla ludności jest wielokrotnie niższy od wartości dopuszczalnych (zwykle jest to kilka rzędów wielkości poniżej normatywów), to informacje o rzeczywistym poziomie są coraz bardziej pożądane. Informacji takich dostarczają pomiary natężenia PEM. W zależności od celu pomiarów stosuje się różne metody oraz odpowiednio dobrany sprzęt pomiarowy. Pierwszym celem monitoringu PEM jest nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem widma elektromagnetycznego i w Polsce leży to w gestii Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Druga grupa pomiarów wiąże się z ochroną środowiska i [...]

Wytwarzanie i pomiar impulsowego i modulowanego pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i pomiarami modulowanego wzorcowego pola elektromagnetycznego. Dokonano analizy układów do generacji takiego PEM i przedstawiono wstępne wyniki pomiarów reakcji typowych mierników PEM na pole modulowane w różny sposób, w tym pole impulsowe. Abstract. The paper presents specific problems related with generation and measurement of modulated standard electromagnetic fields. It contains the generation system analysis of this kind of EMF and also preliminary measurement results of typical meters response for EMF modulated in different ways, including pulse fields. (Generation and measurement of pulse and modulated electromagnetic fields). Słowa kluczowe: metrologia pola elektromagnetycznego, wzorcowe pole elektromagnetyczne, niepewność pomiaru Keywords: electromagnetic fields metrology, EMF standard, measurement uncertainty Wstęp Rozwój technik radiokomunikacyjnych oraz przemysłowych wykorzystujących energię elektromagnetyczną spowodował, że w praktyce coraz rzadziej wykorzystuje się niemodulowane monochromatyczne źródła pola elektromagnetycznego (PEM). Zwykle w otoczeniu rzeczywistych źródeł występuje PEM modulowane oraz wieloczęstotliwościowe i dla takiego pola dokonuje się oceny ekspozycji np. dla celów ochrony środowiska czy bezpieczeństwa pracy. Analiza norm i przepisów ochronnych [1,2,3] pozwala zauważyć, że podstawowym parametrem PEM branym pod uwagę przy ocenie ekspozycji, jest wartość skuteczna natężenia pola (odpowiednio Erms dla składowej elektrycznej i Hrms dla składowej magnetycznej PEM). Wartość skuteczną (rms) sygnału okresowego o okresie T definiuje wzór (1): (1) . . T rms x t dt T x 0 1 2 ( ) Dla harmonicznej fali nośnej (CW) o amplitudzie ACW, wartość skuteczna wynosi: (2) A A/ 2 CWrms . Technicznie wartość skuteczną sygnału wyznacza się bezpośrednio na podstawie pomiaru efektów cieplnych wywołanych przez sygnał (przetworniki termiczne: termistory, term[...]

Technical aspects of EMF monitoring in the environment Techniczne aspekty monitoringu pola elektromagnetycznego w środowisku


  Dynamic progress of civilization is marked by intensive growth of various emissions to environment. This phenomenon is noticed and proper measures are being taken to reduce the emission of factors potentially hazardous and also the research is carried out to evaluate the influence of those factors on the biosphere. One of the factors with very significant expansion during recent decades is electromagnetic field (EMF). It’s closely connected with the growth of electrical supply request (electric supply systems and devices powered by electric energy) and also with the popularization of radio communication systems - especially data transmission. In the case of broadcasting systems the dominant EMF sources were radio and TV transmitters, usually located on allocated objects. In modern duplex systems sources occur both in dense networks of base stations and within mobile terminals. Usually those are low power sources, but its quantity is tremendous. It all causes the growth of EMF level in the environment and in spite of the fact that in most cases EMF intensity is much lower, than limit values, there is a need of monitoring and estimating of this exposure in the way, which collected data could be used in studies about EMF impact on biosphere. Theoretical analysis of EMF distribution Simulation of EMF distribution is made at the point of designing the radio communication system to define operational system parameters or its influence on the environment. There are used various methods - from analytical solutions using simple propagation models in free space to analysis based on detailed radiator numerical models and its environment. Model adapted to simulation depends directly on area, which simulation concerns (near or far field), expected precision and possible amount of labor. For the purpose of estimation environment exposure on EMF the usually applied model is the far field model, most often the so-called spherical mode[...]

Algorytmy ustalania zadanych wartości w układzie ze sprzężeniem zwrotnym na przykładzie automatycznego stanowiska wzorcowego pola elektromagnetycznego z antenami tubowymi

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia autorskie algorytmy ustalania zadanej wartości (w tym przypadku wzorcowego pola elektromagnetycznego, zatem sygnału o określonej amplitudzie i częstotliwości) w układzie ze sprzężeniem zwrotnym. Poruszono w niej problemy związane wzorcowaniem mierników pola elektromagnetycznego oraz pokazano w jaki sposób automatyzacja tego procesu je rozwiązuje. Przeprowadzono testy wydajnościowe na zaproponowanych algorytmach oraz dokonano ich wzajemnego porównania wyłaniając najlepszy z nich. Abstract. The paper presents algorithms for determining the specified value (in this case - electromagnetic field, so the signal of a certain amplitude and frequency) in the system with feedback. It touches the problems related with calibration of electromagnetic field meters and shows how automation of this process solves it. Performance tests were conducted on the proposed algorithms and the comparison was made between them selecting the best solution. (Algorithms for determining the required values in the system with feedback on the example of the automatic electromagnetic field standard setup with horn antennas). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, wzorcowanie, algorytmy, PEM Keywords: electromagnetic field, calibration, algorithms, EMF Wstęp Wzorcowanie jest długotrwałym, wymagającym wielu czynności procesem. Istotną rolę odgrywa w nim czynnik ludzki, który sam w sobie stanowi dodatkowo źródło niepewności uwzględniane w budżecie niepewności wzorcowania. Automatyzacja tej czasochłonnej procedury ma na celu uproszczenie i skrócenie czasu jej realizacji, a także ograniczenie wpływ człowieka jako źródła potencjalnych błędów pomiarowych. Realizuje się to przez opracowanie odpowiedniego algorytmu i oprogramowania realizującego ten algorytm. Aplikacja komunikuje się urządzeniami laboratoryjnymi wchodzącymi w skład stanowiska wzorcowego, tj. generatorem, miernikiem mocy oraz sterownikiem mechanizmu obracania sondy wzorcowanego urządzenia[...]

Analiza wpływu wybranych charakterystyk i parametrów mierników PEM używanych do pomiarów ochronnych na niepewność pomiarów

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje podstawowe charakterystyki mierników pola elektromagnetycznego (PEM) oraz ich wpływ na przydatność mierników pomiarach ochronnych. Dokonano w nim analizy parametrów istotnych z punktu widzenia pomiarów z uwzględnieniem pól modulowanych oraz impulsowych oraz przedstawiono wpływ najważniejszych parametrów związanych z charakterystykami: dynamiczną, częstotliwościową oraz czasową. Abstract. The article presents the basic characteristics of the electromagnetic field (EMF) meters and their impact and usefulness in safety measurements. Was made an analysis of the parameters relevant to the field measurements including modulated and pulse fields and the influence of the most important parameters related to the dynamic, frequency and time characteristics. (Analysis of the influence of selected characteristics and parameters of EMF meters used for safety measurements on measurement uncertainty). Słowa kluczowe: metrologia pola elektromagnetycznego, mierniki pola elektromagnetycznego, niepewność pomiaru Keywords: electromagnetic fields metrology, EMF meters, measurement uncertainty Wstęp Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) wykorzystywane są w różnych dziedzinach, między innymi w badaniach związanych z ochroną przed PEM [1], w kompatybilności elektromagnetycznej, w elektroenergetyce oraz w procesach produkcyjnych (piece indukcyjne, piece oporowe, zgrzewarki, etc). Mierniki PEM są wyposażone w czujniki reagujące na zadaną składową PEM w wymaganym zakresie częstotliwości [2]. Jak każda aparatura pomiarowa, charakteryzują się ograniczoną dokładnością pomiaru, co jest spowodowane nieidealnymi charakterystykami metrologicznymi oraz niepewnością wzorcowania. Duże znaczenie ma również zakres wzorcowania i różnica między warunkami wzorcowania a rzeczywistymi pomiarami, a także rodzaj mierzonego pola. Większość urządzeń na rynku to mierniki przystosowane do pomiaru pól CW (i w takich polach wzorcowane), a obecnie co[...]

Optymalizacja układu ekspozycyjnego pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawowe informacje o układach ekspozycyjnych wzorców pól elektromagnetycznych (PEM) ze szczególnym uwzględnieniem wzorców na pasmo mikrofalowe. Scharakteryzowano najczęściej spotykane rozwiązania analizując ich wady i zalety. W głównej mierze skupiono się na układach otwartych z antenami tubowymi i problemach, jakie są powodowane przez odbicia w nich występujące. Przedstawiono jak zminimalizować wpływ odbić poprzez dobór odpowiedniego układu przestrzennego obszaru ekspozycyjnego oraz prawidłowe rozmieszczenie absorberów PEM i uzyskać kompromis między gabarytami układu wzorca a optymalnymi parametrami wzorcowego PEM. Abstract. The paper presents basic information about the exposure systems of electromagnetic field (EMF) setups focusing on setups for the microwave band. The most common solutions are characterized, analyzing their advantages and disadvantages. It is mainly focused on open exposure systems with the horn antennas and problems caused by reflections occurring within, as well as external fields influence. Shows how to minimize the impact of reflections by arranging the setup exposure area and proper pyramidal absorbers location to get a compromise between the standard dimensions and optimal parameters of generated EMF. (Optimization of electromagnetic field setup exposure system for microwave band). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, wzorce, mikrofale Keywords: electromagnetic field, EMF, standard setup, microwaves Wzorcowe pole elektromagnetyczne Wzorcowe pole elektromagnetyczne (WPEM) to pole o znanej strukturze i parametrach wyznaczone w określonym obszarze przestrzeni. W zależności od zakresu częstotliwości, wykorzystuje się różne układy ekspozycyjne do generacji WPEM [1]. W zakresie częstotliwości radiowych (do ok. 300 MHz)[...]

Wynik wzorcowania miernika pola elektromagnetycznego z sondą izotropową DOI:10.15199/48.2017.01.59

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia problematykę wyznaczania wyniku wzorcowania miernika pola elektromagnetycznego z sondą izotropową. Przedstawiono w niej specyfikę wzorcowania tego typu przyrządów w oparciu o rekomendacje zawarte w międzynarodowych normach oraz wykazano różnice, w zależności od zastosowanego podejścia. Odniesiono się także, do różnych sposobów uśredniania wyniku pomiaru z uwzględnieniem izotropowości dokonując analizy statystycznej w celu zoptymalizowania metody wyznaczania wyniku wzorcowania. Abstract. In work analyzed problems related to calibration result of electromagnetic field (EMF) meter with omnidirectional probe. Presented recommended probe positioning method during calibration process and performed comparison of measurement results obtained in each method. Few popular averaging methods were compared using proper statistical analysis and touch upon a minor importance questions including references to available standards and recommendations. (The determination of calibration result of electromagnetic field meter with isotropic probe). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, wzorcowanie, EMC Keywords: electromagnetic field, EMF, calibration, EMC Wstęp Mierniki pól elektromagnetycznych (PEM) to urządzenia wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach, szczególnie w tych, związanych z sektorem energetycznym, telekomunikacyjnym, medycznym oraz procesami przemysłowymi. Wykorzystuje się je także w badaniach związanych z szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną. Zazwyczaj składają się z sondy pola elektromagnetycznego wyposażonej w układ detektorów oraz odbiornika pomiarowego z układem przetwarzania i ekranem prezentującym wskazanie przyrządu. Pomiar pola elektromagnetycznego wykonywany jest w sposób pośredni najczęściej przez pomiar napięcia z anteny detektorem diodowym lub termoparowym. Tematyka wzorcowania i interpretacji jego wyników poruszana była między innymi w [1,2,3,4]. Sam pomiar pola elektromagnetycznego o[...]

50 Hz pulse magnetic field measurements - metrological possibilities of magnetic field meters DOI:10.15199/48.2018.01.31

Czytaj za darmo! »

50 Hz magnetic field (MF) is present in our daily life, because it’s related to mains power supply in our homes. It’s more intense in the proximity of power lines and it’s also used in the industry, where electric resistance welding is applied (ERW). Pulse field has it’s practical application also in the medical sector, used for magneto-therapy purposes. Most commonly we are dealing with constant monochromatic magnetic field and also the available measurement equipment is dedicated (and calibrated) to measure CW magnetic field. Issues related to magnetic fields has been very widely described in various publications [1,2,3,4,5], but focusing on measurement methods or specialized sensors solutions. Authors also presented some aspect related to pulse electromagnetic fields [6,7,8] and concerning electromagnetic field (EMF) from machines used in the industry [9,10,11,12] or biomedical research [13], concerning measurements and measuring devices used for the purpose of environmental protection and labour safety, and showed, that pulse EMF measurements can be encumbered with significant errors. The scope of this paper is a continuation of research related to pulse fields. Fig.1. Standard setup diagram Pulse magnetic field standard setup Magnetic field standard setup is based on the concept presented in Fig. 1. In large simplification, it consist, of a signal source, control circuit, exposure system and measurement system. In the standard setup for 50 Hz field most of the elements can be simplified because of a reliable signal source, which is mains power supply. It has very stable frequency and amplitude and large power rated output. It’s amplitude can be easily changed using a simple and cheap equipment - a transformer. The only factor, that needs to be take care of is the interferences present in the grid mostly due to other electrically powered devices, which generate high frequency disruptions [...]

Układ kształtowania obwiedni wzorcowego pola elektromagnetycznego DOI:10.15199/48.2016.01.33

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono koncepcję układu do kształtowania obwiedni modulowanego wzorcowego pola elektromagnetycznego (PEM). Dokonano analizy źródeł PEM, które emitują pole o charakterze znacznie odbiegającym od pola CW, zaprezentowano układ prototypowy oraz przeprowadzono jego weryfikację. Przedstawiono wstępne badania możliwości metrologicznych szerokopasmowych mierników PEM pod kątem pomiaru pola impulsowego o parametrach obwiedni odpowiadającej PEM emitowanym przez urządzenia radiolokacyjne (radary). Abstract. Paper presents a concept of pulse modulated electromagnetic field (PEMF) envelope shaping system. Analysis of EMF sources with particular pulse envelopes is performed. Presented and verified a prototype circuit and also showed preliminary research on metrological possibilities of broadband electromagnetic field meters to measure PEMF with envelope parameters same as in radiolocation systems. (Envelope shaping system for electromagnetic field standard setup). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, obwiednia, metrologia PEM Keywords: electromagnetic field, EMF, envelope, metrology Wprowadzenie Pole elektromagnetyczne (PEM) wykorzystywane jest w różnych dziedzinach naszego życia. Zdominowało sektor telekomunikacyjny stając się podstawowym medium w sieciach komórkowych czy bezprzewodowych sieciach Wi- Fi, ale wykorzystywane jest także w branży medycznej (fizykoterapia, chirurgia, diagnostyka MRI), militarnej (systemy ADS, techniki radarowe) itp. W wielu zastosowaniach PEM poddawane jest modulacji, a jego obwiednia może mieć różny kształt. Pomiary PEM o takim charakterze mogą sprawiać wiele trudności, a błędy pomiarowe podczas wykonywaniu pomiarów miernikiem szerokopasmowym wzorcowanym w polu ciągłym niemodulowanym (CW), mogą przekraczać nawet 10 dB [1], a CW jest podstawowym trybem wzorcowania większości przyrządów pomiarowych, które służą m.in. do pomiarów do celów BHP oraz ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi r[...]

 Strona 1  Następna strona »