Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR OLCZAK"

Diagnostyka pracy instalacji solarnej budynku wielorodzinnego DOI:10.15199/9.2015.1.3

Czytaj za darmo! »

W badanej instalacji solarnej o charakterze czysto komercyjnym, opierając się o dane wejściowe wynikające z rejestracji sterownika solarnego oraz ciepłomierza oraz serwisu pogodowego wykonano analizę pracy automatyki solarnej charakterystycznych okresów: rozruchów, ładowania zasobników, zatrzymań pracy instalacji oraz przełączanie ładowanych zasobników. Zwrócono uwagę na zachowanie pracy układy w dni o wyjątkowo dużym nasłonecznieniu, niskim nasłonecznieniu w okresie letnim oraz zimowym.1. Wstęp Instalacja solarna w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Krośnie została uruchomiona w październiku 2011 roku. Jej zadaniem jest wspomaganie istniejącego systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej, wyposażonego w dwa kotły gazowe. Instalacja składa się z 32. kolektorów po 15 rur każdy typu Heat Pipe firmy ENERGOSOL, rurociągu podziemnego łączącego budynek garażowy z kotłownią, zabezpieczeń i układu pompowego oraz dwóch zasobników ciepła o pojemności 1500 dm3 k[...]

Efektywność pracy instalacji solarnej z kolektorami Heat Pipe w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/9.2015.11.3

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano pracę instalacji solarnej w budynku wielorodzinnym (32 kolektory typu Heat Pipe oraz dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej po 1500 dm3 każdy) pod względem efektywności pozyskiwania energii słonecznej. W tym celu posłużono się danymi wejściowymi pochodzącymi z pomiarów słonecznych oraz parametrami rejestrowanymi przez sterownik solarny i ciepłomierz. Uzyski solarne z ponad dwóch lat porównano z nasłonecznieniem z typowych lat meteorologicznych, a dla 12 dni z bezpośrednim pomiarem promieniowania słonecznego na płaszczyznę kolektorów. Oszacowano również wpływ pojemności cieplnej całej instalacji na osiągane rezultaty oraz straty przy przesyłaniu ciepła.1. Wprowadzenie Kolektory solarne coraz częściej stosuje się w instalacjach pozyskujących ciepło do zasilania centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jest to spowodowane m.in. możliwościami starania się przez wspólnoty mieszkaniowe o dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także późniejszym obniżeniem kosztów eksploatacyjnych. Ponadto zainstalowanie dodatkowego źródła ciepła poprawia niezawodność wytwarzania c.w.u. W wypadku instalacji wyposażonej tylko w kotły gazowe przerwy w dostawie gazu i prądu (układ solarny z kolektorami próżniowymi musi być wyposażony w odrębne zasilanie awaryjne), spowodowane, np. awarią lub zmianą struktury sieci dystrybucyjnej, mogą być uciążliwe. Dywersyfikacja źródeł energii może zabezpieczyć użytkowników przed wystąpieniem takiej sytuacji. 2. Budowa instalacji Analizowany obiekt - budynek wielorodzinny w Krośnie - powstał w latach 90. XX w. W jego skład wchodzą 52 mieszkania. Centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową zapewnia miejscowa kotłownia gazowa (dwa kotły po 130 kW). W 2011 r. nastąpiła modernizacja źródeł ciepła, polegająca na dostawieniu dwóch zasobników solarnych, po 1500 dm3 każdy (ZS1, ZS2), do dwóch istniejących zasobników c.w.u. [...]

Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego DOI:10.15599/9.2016.3.2

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano prace związane z przygotowaniem obiektu do badań, przebieg badań porównawczych i wyniki analizy opłacalności ekonomicznej modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym. Zmiany w układzie polegały na jego rozbudowie o dodatkowe źródło ciepła w postaci kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem dwuwężownicowym łączącym dotychczasowe elementy instalacji. W badaniach wykorzystano wyniki rocznych pomiarów dotyczących efektów pracy instalacji oraz natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskaną dostępność nasłonecznienia porównano z rokiem referencyjnym uzyskując w ten sposób współczynnik nierównomierności okresu pomiarowego względem średniej wieloletniej wyznaczonej na podstawie danych zebranych w najbliższej stacji pogodowej. W efekcie otrzymano oszacowane wartości wskaźników charakteryzujących ekonomikę zastosowania rozwiązania technicznego.1. Wprowadzenie Odnawialne źródła energii uchodzą za obszar rozwoju energetyki o najlepszych perspektywach. Ich rosnącą popularność wymuszają częściowo dyrektywy unijne i idące w ślad za nimi zmiany przepisów krajowych [3, 7]. Aby przyspieszyć zmiany pożądane przez władze, a w niektórych przypadkach uzasadnić ich realizację [5, 8, 14, 15], oferuje się dotacje na zakup i montaż OZE, w tym m.in. kolektorów słonecznych, które wspomagają proces przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Opłacalność takich rozwiązań bardzo często zależy od wielkości dotacji.W celu obliczenia opłacalności ekonomicznej powstało wiele narzędzi wspomagających ten proces. Przedstawiony problem jest znany i był niejednokrotnie analizowany w odniesieniu do warunków polskich [4, 6, 17, 21, 22], badania te jednak zwykle bazują na obliczeniach symulacyjnych, a nie na danych rzeczywistych pochodzących z pomiarów. Przy czym prowadzenie badań wyłącznie w warunkach rzeczywistej pracy instalacji rodzi obawy o reprezentatywność warunków w jakich prowadzone były pomiary, a tym samym r[...]

Analiza możliwości wykorzystania lustrzanych kolektorów nadążnych w warunkach polskich oraz wybór sposobu ich rozmieszczenia DOI:10.15199/9.2016.7.1

Czytaj za darmo! »

Sposób rozmieszczenia kolektorów słonecznych na powierzchni płaskiej uwarunkowany jest zastosowanym rozwiązaniem technicznym. W przypadku kolektorów płaskich i próżniowych nie istnieją ograniczenia techniczne w zakresie minimalnej odległości pomiędzy panelami; ma to jednak wpływ na możliwy uzysk ciepła. Natomiast w przypadku kolektorów nadążnych z lustrami koncentrującymi promieniowanie słoneczne umożliwienie ruchu panelu wymusza zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy nimi. Kolektory te, dzięki zastosowaniu prowadzenia za słońcem w dwóch osiach, wyróżnia największy dostęp do promieniowania w skali roku obniżony do iloczynu szerokości i wysokości lustra. Zastosowanie luster sprawia, że ilość dostępnej energii pomniejsza się częściowo o sprawność odbijania luster, ale z drugiej strony mamy do czynienia z mniejszymi stratami ciepła w wyniku zagęszczenia strumienia energii. W przypadku, gdy trzeba rozmieścić więcej niż jeden kolektor na ograniczonej płaskiej powierzchni pojawia się problem wyboru sposobu usytuowania i doboru właściwej odległości międzysłupowej. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono przewagę rozmieszczenia kolektorów w linii południe-północ nad rozmieszczeniem w linii wschód-zachód. Następnie określono warunki temperaturowe pracy, w których występuje przewaga tego typu kolektorów nad kolektorami płaskimi.1. Wprowadzenie W instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) wzrasta udział energetyki słonecznej. Jest to spowodowane zastosowaniem nowoczesnych materiałów wykorzystywanych do konstruowania absorberów i ich izolacji cieplnej oraz nowymi rozwiązaniami konstrukcyjno- technicznymi, wśród których są między innymi koncentratory energii. W warunkach polskich koncentrowanie energii wydaje się - z jednej strony atrakcyjnym rozwiązaniem technicznym ze względu na temperaturę powietrza zewnętrznego oraz stosunkowo krótki czas trwania maksymalnych natężeń promieniowania słonecznego, z drugiej [...]

Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej - studium przypadku DOI:10.15199/9.2017.8.5

Czytaj za darmo! »

W Polsce od lat obserwowany jest rozwój termicznej energetyki solarnej, m.in. w sektorze budownictwa jednorodzinnego [3]. Dalszy rozwój tego rodzaju energetyki jest determinowany warunkami słonecznymi. W skali roku, nasłonecznienie na powierzchni Polski, wynosi około 1000 kWh/(m2·rok) i jest dwa razy mniejsze niż w krajach Europy Południowej. W celu zwiększenia uzysku energii solarnej stosuje się, rozwiązania polegające na zwiększeniu powierzchni kolektorów lub zwiększeniu pozyskania energii słonecznej z ograniczonej powierzchni. Druga grupa metod polega na stosowaniu kolektorów o większej sprawności, efektywniejszych systemów odbioru ciepła w formie odpowiednio dobranych zasobników lub układu zasobników, ograniczeniu strat przesyłania ciepła od kolektorów do odbiornika, optymalizacji lokalizacji i orientacji kolektora, wyeliminowaniu zacienienia przez inne budynki lub drzewa. W warunkach polskich kryterium ekonomiczne i stosowane rozwiązania techniczne zależą od zakładanego przez odbiorcę stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez kolektory słoneczne. Najczęściej wybierane są rozwiązania zapewniające pokrycie 30%-60% rocznego zapotrzebowania na ciepło. Im większy stopień pokrycia zapotrzebowania, tym wyższy koszt instalacji wynikający z konieczności zapewnienia większej powierzchni kolektora [12]. Przy zwiększonym stopniu pokrycia zapotrzebowania optymalny kąt nachylenia kolektora wynikający ze względów ekonomicznych może odbiegać od kąta optymalnego pod względem dostępnego nasłonecznienia. Najczęściej zwiększenie wykorzystania energii słonecznej uzyskiwane jest przez zmianę kąta nachylenia kolektora (rys. 1). Jest to rozwiązanie najprostsze, a inne opcje polegają na zmianie kąta nachylenia i azymutu (rys. 2.). 332 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) W pracy skupiono się na opcji zastosowania optymalnej w danej lokalizacji orientacji i kąta pochylenia kolektora. Jest to możliwe dzięki zastosow[...]

Wpływ kąta nachylenia i czasu jego regulacji na nasłonecznienie kolektora lub panelu fotowoltaicznego DOI:10.15199/9.2018.12.5

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Konieczność dywersyfikacji źródeł energii, wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz problem smogu zmuszają do optymalizacji konstrukcji urządzeń zaliczanych do odnawialnych źródeł energii. W przypadku gospodarstw domowych najłatwiejszym rozwiązaniem do wykorzystania są kolektory słoneczne. Ilość energii słonecznej dostępnej na terytorium Polski jest znacznie niższa niż w Europie południowej. Maksymalna wielkość napromieniowania rocznego przypadająca na 1 m2 powierzchni CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/12 (2018) 507 w Polsce wynosi do około 1100 kWh/m2 [5], podczas gdy w rejonach południowej Hiszpanii może osiągnąć wartość około 1800 kWh/m2 [3]. A zatem celowe jest poszukiwanie metod umożliwiających zwiększenie wykorzystania lub dostępności energii słonecznej docierającej do odbiornika. Jest to tym bardziej istotne, że modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem układu solarnego, bez systemów wsparcia finansowego, funkcjonuje na granicy opłacalności [6], [7]. Energię ze Słońca możemy pozyskać w sposób bezpośredni w dwóch formach: jako ciepło oraz energię elektryczną. Najbardziej powszechnym i ogólnodostępnym sposobem pozyskania ciepła z energii słonecznej jest zastosowanie odbiorników słonecznych [1], [9], [10]. Są to kolektory słoneczne, a ich działanie polega na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego w ciepło. Natomiast, aby uzyskać energię elektryczną stosowane są panele fotowoltaiczne, które wykorzystują efekt fotowoltaiczny, polegający na powstaniu siły elektromotorycznej w materiale stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. W przypadku pozyskiwania energii ze Słońca zasadniczym problemem jest nierównomierność rozkładu promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi w poszczególnych dniach roku. Istnieje wiele metod, dzięki którym możemy zwiększyć uzysk energii za pomocą kolektora słoneczne[...]

 Strona 1