Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Wawro"

The efficiency of physical-chemical pretreatment of sorghum and miscanthus biomass in the production of 2nd generation bioethanol Wydajność fizyczno-chemicznej obróbki biomasy sorgo i miskanta w produkcji bioetanolu II generacji DOI:10.15199/62.2016.9.4


  Sorghum and miscanthus biomass was disintegrated and then subjected to chem. pretreatment (satn. with dil. H2SO4 and lactic acids, pressure steam explosion). The optimum value of grain size was below 1.8 mm, H2SO4 concn. 2%, acidic treatment time 10 min, steam treatment temp. 134°C and time 60 min. Przeprowadzono badania nad wpływem fizyczno- chemicznej obróbki surowców lignocelulozowych (sorgo, miskant) na proces produkcji bioetanolu. Surowce poddano rozdrobnieniu, a następnie obróbce polegającej na nasyceniu rozcieńczonymi kwasami i działaniu pary pod ciśnieniem w autoklawie. Określono wpływ kwasu siarkowego i mlekowego (stężenie, czas inkubacji) oraz procesu autoklawowania (temperatura, czas) na zawartość uwolnionych cukrów redukujących. Zarówno rozdrabnianie, jak i chemiczna obróbka wpływały na wydajność produkcji etanolu z surowców lignocelulozowych. Etanol wytwarzany z surowców organicznych jest odnawialnym i czystym źródłem energii. Jest on używany jako paliwo, a także jako surowiec chemiczny, kosmetyczny i farmaceutyczny. Wytwarza się go z ziaren zbóż i kukurydzy, ziemniaków oraz buraków cukrowych. Użycie tych surowców na cele bioenergetyczne jest jednak sprawą kontrowersyjną, gdyż powoduje zmniejszenie areału ziemi uprawnej pod produkcję żywności i paszy. Roślinami alternatywnymi dla produkcji bioetanolu mogą być inne rośliny, takie jak sorgo i miskant. Ich duża wartość kaloryczna i wysokie plony suchej biomasy sprawiają, że stanowią one odpowiedni surowiec do produkcji biopaliw (rys. 1). Sorgo jest jednoroczną rośliną osiągającą wysokość 4 m. Jej wartość odżywcza jest mniejsza niż kukurydzy, ale jest ona lepiej przystosowana do uprawy na glebach słabej jakości, a także w rejonach suchych o niskim poziomie opadów atmosferycznych (poniżej 550 mm). Biomasa sorgo zawiera znaczną ilość monosacharydów (głównie fruktozy 9,75%) i charakteryzuje się wysokimi plonami suchej masy (28 t/ha) w tzw. mleczno-woskowej fazie nas[...]

Obróbka wstępna biomasy konopi w procesie otrzymywania bioetanolu DOI:10.15199/62.2019.12.16


  Ciągły rozwój cywilizacji ożywia zużycie pierwotnych źródeł energii. Obecnie do produkcji paliw i energii elektrycznej wykorzystywane są paliwa kopalne, będące źródłem wyczerpywalnym, a także wykazującym negatywny wpływ na środowisko naturalne1). Coraz więcej uwagi poświęca się rozwojowi oraz intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym paliw alternatywnych. Wzrost zanieczyszczenia środowiska i groźba efektu cieplarnianego wymusiły w ostatnich latach rozwój rynku biopaliw. Obecnie coraz bardziej promowane są biopaliwa wytwarzane z surowców nieżywnościowych. Z danych literaturowych wynika, że udział rolniczych surowców celulozowych jako odnawialnych źródeł energii w Polsce wykazuje tendencję rosnącą2-7). Brakuje jednak efektywnej technologii przetwarzania surowców ligninocelulozowych na biopaliwa. Nowe metody otrzymywania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej powinny przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zagospodarowania gruntów odłogowych, dostarczenia udoskonalonych rozwiązań technologicznych, a w przyszłości do obniżenia cen etanolu celulozowego. Jednym z surowców lignocelulozowych do produkcji biopaliw drugiej generacji jest biomasa konopi, której plon suchej masy wynosi 10-15 t/ha. Roślina ta charakteryzuje się krótkim okresem wegetacji i szybkim wzrostem do 4 m wysokości. Polepsza ona jakość gleby i jest przydatna do rekultywacji terenów zdegradowanych, a 1 ha konopi wiąże ok. 2,5 t CO2, co w istotny sposób ogranicza efekt cieplarniany8, 9). 98/12(2019) 1959 Dr inż. Aleksandra WAWRO w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia. Jest adiunktem w Zakładzie Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Specjalność - biotechnologia środowiskowa, mikrobiologia przemysłowa. Celem badań był[...]

 Strona 1