Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA DZIUBIŃSKA"

WŁASNOŚCI STOPU MAGNEZU MA2 (WG GOST) W WARUNKACH KSZTAŁTOWANIA NA GORĄCO

Czytaj za darmo! »

W atykule przedstawiono wyniki badań własnych i dane literaturowe dotyczące własności stopu magnezu MA2 (wg GOST). W pierwszej części scharakteryzowano własności wytrzymałościowe i plastyczne w zakresie temperatur 20÷450 °C. Poruszono również aspekty technologiczne procesu kucia na gorąco tego stopu. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań krzywych płynięcia przeprowadzonych w temperaturach 250, 350, 450 °C przy prędkościach odkształcenia 0,1 s-1, 1 s-1, 10 s-1. Krzywe doświadczalne uzyskane w próbie ściskania opisano funkcjami stosowanymi w programach przeznaczonych do symulacji procesów kształtowania plastycznego metali. Do wyznaczania współczynników funkcji zastosowano metodę optymalizacji Generalized Reduced Gradient (GRG2) zaimplementowaną w programie Microsoft Excel. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono funkcję, która wykorzystana zostanie do analiz teoretycznych w badaniach procesów kształtowania stopu MA2. Słowa kluczowe: stop magnezu MA2, własności wytrzymałościowe, własności plastyczne, krzywe płynięcia Dr hab. inż. Andrzej Gontarz, prof. nzw., mgr inż. Anna Dziubińska —Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 519.8:669-13:539.374: :539.4.016:539.377:669.721.5-026.56 341 PROPERTIES OF MA2 MAGNESIUM ALLOY IN HOT FORMING CONDITIONS The results of worked out research and literature data concerning MA2 (GOST) magnesium alloy are presented. In the first part, strength and plastic parameters in temperature range 20÷450 °C are characterized. The technological aspects of this alloy hot forging process are described. In the second part, the results of flow curves research worked out at temperatures of 250, 350, 450 °C and strain rates of 0.1 s-1, 1 s-1, 10 s-1 are shown. Experimental flow curves obtained in compression test are described by functions applied in specialized software used in metal forming processes calc[...]

ANALIZA TEORETYCZNA ZJAWISK OGRANICZAJĄCYCH PROCES KSZTAŁTOWANIA ODKUWKI PŁASKIEJ Z JEDNYM ŻEBREM


  W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej procesu kształtowania na gorąco odkuwki płaskiej z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn. W pierwszej części opisano nową technologię kucia takich wyrobów przy wykorzystaniu trójsuwakowej prasy kuźniczej. Założono, że proces może być realizowany według dwóch wariantów: kształtowanie półswobodne i kształtowanie w wykroju zamkniętym. W drugiej części opracowania podano wyniki analizy wpływu parametrów procesu na występujące zjawiska ograniczające w badanym sposobie kształtowania plastycznego. Analizę teoretyczną wykonano opierając się na symulacjach numerycznych metodą elementów skończonych. Jako zmienne parametry technologiczne procesu przyjęto: grubość i długość swobodną kształtowanego wsadu w postaci płyty oraz warunki tarcia. Na podstawie kinematyki płynięcia materiału dokonano charakterystyki głównych zjawisk ograniczających proces, do których zaliczono: wyboczenie wsadu, poszerzenie podstawy odkuwki, różne formy zniekształcenia odkuwki, zakucia, pęknięcia. Słowa kluczowe: kucie matrycowe, odkuwki użebrowane, stop magnezu Mg4AlZn THEORETICAL ANALYSIS OF PHENOMENA LIMITING FORMING PROCESS OF A FLAT FORGING WITH ONE RIB The results of theoretical analysis of forming process in hot conditions of a plate with one rib from Mg4AlZn magnesium alloy are presented in this paper. The first part deals with a new technology of forging of flat products with one rib at the application of a three‐slide forging press. It was assumed that the process is realized according to two variants: semi‐free forming and forming in a closed impression. The second part of this paper presents results of analysis of process parameters influence on limiting phenomena in the analyzed metal forming process. The theoretical analysis was made basing on numerical simulations by means of finite element method. As changeable technological parameters of the process the following were assumed: thickness and fre[...]

A New Method for Producing Finned Heat Sinks for Electronic Applications DOI:10.12915/pe.2014.04.016

Czytaj za darmo! »

The paper presents new methods for forming heat sinks by forging. In the first part of the paper, an overview of methods for producing heat sinks is given, and the most common industrial applications of heat sinks are presented. The paper then examines the problem of producing such products by forging with the use of a three-slide forging press. The paper also presents the assumptions underlying the method for producing heat sinks which was developed at Lublin University of Technology and claimed under Patent Application No. P. 404274 of June 10, 2013. Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono nowe możliwości kształtowania radiatorów metodą kucia. W pierwszej części opracowania przeprowadzono przegląd metod wytwarzania radiatorów oraz podano ich najczęstsze zastosowanie w przemyśle. W dalszej części przedstawiono analizę stanu zagadnienia w zakresie możliwości kucia tego typu wyrobów przy wykorzystaniu trójsuwakowej prasy kuźniczej. W niniejszym artykule przedstawiono założenia metody wytwarzania radiatorów opracowanej w Politechniki Lubelskiej zawartej w zgłoszeniu patentowym nr P. 404274 z dnia 10.06.2013 r. (Nowa metoda wytwarzania radiatorów z żebrami do zastosowań w elektronice). Keywords: heat sink, electronics, forging, three-slide forging press. Słowa kluczowe: radiator, elektronika, kucie, trójsuwakowa prasa kuźnicza. doi:10.12915/pe.2014.04.16 Introduction Heat sinks are one of the most popular cooling systems. Also, they are one of the simplest devices for dissipating heat from components and electronic systems. The development of electronics is nowadays inextricably linked to the development of materials for heat sinks, heat sink design and production methods. Heat sinks can be produced by a number of methods depending on their use. Thermal resistance is the key parameter when deciding on the use of a radiator. A value of this parameter is affected by many factors, including surface area of a radiator, radiator shape, col[...]

Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco DOI:10.15199/24.2015.8.12


  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań warunków tarcia w zakresie parametrów kształtowania plastycznego na gorąco stopu magnezu AZ31. Celem badań było wyznaczenie wartości czynników i współczynników tarcia charakteryzujących odpowiednio model tarcia stałego oraz model Coulomba przy różnych warunkach smarowania. W badaniach zastosowano metodę spęczania pierścieni. Próbki ze stopu AZ31 nagrzewano do temperatur: 250°C, 350°C oraz 450°C. Testy wykonano w warunkach tarcia suchego oraz z zastosowaniem smarów: łoju z grafitem oraz na bazie dwusiarczku molibdenu. Wartości czynników i współczynników tarcia wyznaczono na podstawie porównania wyników doświadczalnych z rezultatami symulacji przeprowadzonych testów. Za optymalną przyjmowano taką wartość współczynnika lub czynnika tarcia, która zapewniła najlepszą zbieżność pomiędzy teoretycznymi i doświadczalnymi wymiarami spęczonych próbek. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono wpływ temperatury na warunki tarcia oraz skuteczność użytych smarów w odniesieniu do badanego stopu. The paper reports the results of investigations of friction in metal forming of AZ31 magnesium alloy. The aim of the investigation was to determine both friction factors and coefficients of friction for the constant friction model and the Coulomb model of friction with respect to temperature in hot metal forming processes for this alloy using different lubricants. The tests were performed by the upsetting method for rings. Ring-shaped specimens made of AZ31 magnesium alloy were heated to 250°C, 350°C and 450°C. The tests were performed under dry friction conditions using two types of lubricants: tallow with graphite and molybdenum disulfide. Friction factors and coefficients of friction were determined based on the experimental and numerical results. The values of friction factors and coefficients of friction showing the best agreement between the numerical and experimental results of specimen dimensions were considered op[...]

 Strona 1