Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Jan Pielichowski"

VI Seminarium Fundacji Swingtherm

Czytaj za darmo! »

W dniu 13 października 2008 r. w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie odbyło się VI Seminarium Fundacji Swingtherm. Zbiegło się z ono z 13. rocznicą śmierci doc. dr. Jerzego Wojciechowskiego, założyciela Firmy i głównego twórcy procesu Swingtherm, który już od 28 lat służy skutecznej ochronie środowiska. Seminarium odbywało się pod hasłem: "Młoda kadra naukowa dla ochrony środowiska". Otwarcia seminarium dokonała Pani Urszula Wojciechowska, prezes Fundacji Swingtherm, która podkreśliła zasługi doc. J. Wojciechowskiego, prekursora zielonej chemii, dla nauki i ochrony środowiska. Czuł się on odpowiedzialny za swoje technologie, potrafił nawiązywać dialog z przemysłem i pod jego potrzeby ukierunkowywał swoje prace naukowo-badawcze. Był on nie tylko twórc[...]

Efektywne zastosowanie katalizatorów na nośnikach polimerowych w procesach epoksydacji

Czytaj za darmo! »

Opracowano syntezę katalizatorów na nośnikach polimerowych. Jako matrycę zastosowano polifosfazeny. Epoksydację olefin prowadzono w łagodnych warunkach w temp. 60°C stosując tlen atmosferyczny jako utleniacz. W warunkach prowadzenia reakcji otrzymywano konwersję olefin 50-90%. The Cl atoms in polydi(chloro) and cyclo phosphazenes prepd. by polymn.of a cyclic trimer (NPCl2)3 at 240oC/18-22 [...]

Nadtlenek wodoru w nowoczesnych procesach technologii organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono rolę nadtlenku wodoru we współczesnej chemii i technologii organicznej. Przedstawiono właściwości, otrzymywanie i główne kierunki zastosowań nadtlenku wodoru. Szczególny nacisk położono na zastosowania i potencjalne możliwości zastosowania nadtlenku wodoru jako utleniacza związków organicznych zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej. A review with 71 refs. covering H2O2 [...]

Recykling chemiczny poliuretanów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aplikacji produktów glikolizy poprodukcyjnych odpadów poliuretanowych do komponowania nowych systemów piankowych. W procesie glikolizy zastosowano warunki ograniczonej degradacji poliuretanów, korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Produkty recyklingu zostały użyte do sporządzenia różnych poliuretanowych systemów piankowych. Stwierdzono, że dodatek otrzymanyc[...]

Efektywne zastosowanie katalizatorów na matrycy poli(kwasu asparaginowego) w reakcji epoksydacji trans-stilbenu

Czytaj za darmo! »

Zsyntezowano nową grupę heterogenicznych katalizatorów zawierających kobalt(II) i miedź(II). Możliwość szerokiego zastosowania związków zawierających ugrupowanie oksiranowe skłania do badania i poszukiwania efektywnych metod ich otrzymywania. Opracowano syntezę katalizatorów na nośnikach polimerowych, jako matrycę zastosowano poli(kwas asparaginowy). Epoksydację wybranych związków organicznych prowadzono w łagodnych warunkach w temp. 60°C stosując tlen atmosferyczny jako utleniacz. Aspartic acid was polymerized without any catalyst under microwave irradn. The poly(aspartic acid) was converted to its Na salt and used as support for prepn. of Co and Cu catalysts by ion exchange in an aq. soln. The catalysts were then used for epoxidation of trans-stilbene in acrylonitrile wi[...]

Nowe katalizatory na nośnikach polimerowych do procesów utleniania związków organicznych


  Przedstawiono właściwości katalizatorów utleniania osadzonych na nośniku polimerowym. Omówiono właściwości powierzchni stosowanych katalizatorów na nośniku polistyrenowym i na kopolimerach styrenu oraz możliwości wykorzystania tych katalizatorów w reakcjach epoksydacji. Przedstawiono też przykładowe katalizatory polimerowe na bazie polianiliny i polifosfazenu z możliwością wykorzystania ich w reakcjach utleniania wybranych związków organicznych. A comprehensive review, with 106 refs., of structures and properties of polymer-supported metal-complex catalysts. In particular, the polystyrene, polyaniline and polyphosphazene- based catalysts for epoxidation of olefins and oxidn. Of some other org. compds. were taken into consideration. Olbrzymie znaczenie praktyczne katalizy wynika z faktu, że ok. 90% produktów przemysłu chemicznego wytwarza się w procesach katalitycznych. Większość z nich to procesy katalizy heterogenicznej, ale wciąż poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych. Nowe możliwości stwarza preparatyka katalizatorów na nośnikach polimerowych. Ważną zaletą polimerów jest łatwość z jaką ulegają one modyfikacji chemicznej, dzięki czemu możliwe stało się otrzymanie nowej generacji katalizatorów. Synteza katalizatorów immobilizowanych na nośnikach polimerowych miała na celu uzyskanie stabilnych i odtwarzalnych kata- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Edyta Hebda*, Jan Pielichowski Nowe katalizatory na nośnikach polimerowych do procesów utleniania związków organicznych New polymer-supported catalysts for oxidation of organic compounds Prof. dr hab. inż. Jan PIELICHOWSKI w roku 1961 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - synteza organiczna, chemia i technologia polimerów. Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosci[...]

Urea-hydrogen peroxide complex as an efficient and ecological oxidant. Kompleks mocznikowo-wodoronadtlenkowy jako efektywny i ekologiczny czynnik utleniający w syntezie organicznej


  A review, with 54 refs. Współczesny przemysł kładzie coraz większy nacisk na stosowanie tzw. zielonych technologii, które ograniczają stosowanie substancji toksycznych, przyczyniających się do zanieczyszczania środowiska naturalnego. Odpady, to nie tylko zużyte wyroby, ale także produkty uboczne procesów produkcji nowych wyrobów. Stąd też uzasadniona presja ekologów na wdrażanie nowych "czystych" technologii, które nie pozostawią produktów ubocznych trudnych do utylizacji. Szczególnie podatne na powstawanie produktów ubocznych są przemysłowe procesy wprowadzania atomów tlenu do cząsteczek organicznych. Podatność ta wynika z dużej liczby konkurencyjnych reakcji, składu nośników tlenu oraz z dużej ilości ciepła uwalnianego w wyniku reakcji z tlenem. Dostępne nośniki tlenu (czynniki utleniają-ce) mają najczęściej postać roztworów (jest nim także powietrze), a co za tym idzie produktem ubocznym są także substancje balastowe wprowadzane z tlenem. Każde zaburzenie temperatury utleniania (a często są to procesy wielkotonażowe) prowadzi do zwiększenia zużycia surowców i pogorszenia selektywności reakcji a więc do zwiększenia ilości wprowadzanego balastu oraz niepożądanych produktów reakcji konkurencyjnych lub następczych. Poszukiwania czystych ekologicznych technologii utleniania zmierzają w kierunku zastąpienia słabo reaktywnego tlenu powietrza bardziej aktywnymi utleniaczami o wysokiej ocenie ekologicznej (zależy ona nie tylko od ilości powstających produktów ubocznych ale przede wszystkim od ich wpływu na środowisko), zmniejszenia ilości pomocniczych rozpuszczalników wprowadzanych do procesów, zagospodarowania lub utylizacji produktów ubocznych oraz opracowania stabilnych warunków procesu utleniania poprzez zagwarantowanie efektywnego odbioru ciepła reakcji i dobór katalizatorów, odpornych na krótkotrwałe lokalne przegrzania. Z rozważań tych wynika, że poszukiwany jest taki utleniacz, który nie [...]

 Strona 1  Następna strona »