Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Martyna Tomaszewicz"

Utilization of coal combustion products as raw materials for proppants for the shale gas recovery Wykorzystanie ubocznych produktów spalania paliw stałych jako surowca do proppantów na potrzeby wydobycia gazu z łupków DOI:10.15199/62.2015.4.7


  A fly ash from a Polish coal-fired power station was studied for chem. compn., fusion temps., true d. and pore structure (N2 adsorption) and sepd. into 2 fractions (grain size below 100 μm and 100-212 μm). The fractions were then studied for true d., pore structure (Hg intrusion), permeability, grain vol. distribution, spherical grain geometry, morphol. (scanning electron microscopy) and compression strength. The fly ash can be used (after thermal treatment) as a raw material for manufg. proppants. Badano możliwość utylizacji oraz potencjał popiołu lotnego ze spalania paliw stałych jako proppantu w procesie szczelinowania hydraulicznego. Przeprowadzono szczegółowe badania składu chemicznego i fazowego, mikrostruktury, rozkładu uziarnienia, wytrzymałości mechanicznej, gęstości oraz parametrów struktury porowatej. Otrzymane wyniki wprawdzie wykluczyły możliwość bezpośredniego zastosowania popiołu lotnego jako proppantu z powodu nieodpowiedniego rozkładu uziarnienia, jednakże ujawniły niektóre korzystne właściwości popiołu (skład fazowy, gęstość), które wskazują na ogromny potencjał wykorzystania go do tego celu po odpowiednim przetworzeniu. Ze względu na dominującą rolę węgla (blisko 90%) w strukturze wytwarzania energii, Polska jest jednym z czołowych producentów tzw. ubocznych produktów spalania (UPS) w Europie. Zalicza się do nich przede wszystkim popioły lotne, żużle, mieszaniny popiołowożużlowe oraz produkty spalania fluidalnego. Ich charakterystyka, właściwości i parametry jakościowe są uzależnione od technologii spalania, ale także od metamorfizmu i tym samym od właściwości węgla macierzystego. Wbrew dosyć powszechnemu przekonaniu UPS to nie tylko odpady. Część z nich stanowi wartościowy surowiec dla innych procesów. Wykorzystanie tych materiałów jest istotne nie tylko ze względu na oszczędności finansowe płynące z ich zagospodarowania (składowanie ich jest kosztowne dla sektora energetyki zawodowej i ciep[...]

Oxy-fuel combustion of coal. Studies on kinetics and mechanism of pressurized combustion Tlenowe spalanie węgla. Badania kinetyki i mechanizmu spalania ciśnieniowego DOI:10.15199/62.2015.4.2


  Bituminous coal and lignite samples were carbonized under N2 at 1000°C for 30 min. The chars were studied for chem. compn., sp. surface, pore structure (N2 adsorption) and kinetics of combustion under O2/CO2 (0.1-1.0 MPa) at 500-1000°C (mass loss rate). C conversion degree increased with increasing combustion temp., O2 concn. and total pressure of the gas phase. The activation energy of the combustion decreased strongly with increasing combustion temp. range and the gas phase pressure. The combustion was diffusion-controlled, esp. at elevated temp. and pressure. Przedstawiono wyniki kinetycznej analizy ciśnieniowego oksyspalania karbonizatów pochodzących z dwóch węgli o zróżnicowanym stopniu metamorfizmu: brunatnego Turów i kamiennego Janina. Przedstawiono uzasadnienie i problematykę podjętych badań nad ciśnieniowym oksyspalaniem węgla jako jednym z perspektywicznych rozwiązań technologicznych umożliwiających wdrażanie czystych technologii węglowych. Badania kinetyki oksyspalania prowadzono z wykorzystaniem ciśnieniowego analizatora termograwimetrycznego. Omówiono wpływ na szybkość procesu takich czynników, jak temperatura, ciśnienie całkowite i ciśnienie parcjalne tlenu. Uzyskane wyniki wykazały zróżnicowany wpływ wzrostu ciśnienia całkowitego i temperatury oraz pozytywny wpływ ciśnienia parcjalnego na reakcyjność paliw względem tlenu. Do opisu kinetyki procesów z powodzeniem zastosowano model kurczącego się rdzenia. Wyznaczono parametry kinetyczne, takie jak rząd reakcji względem ciśnienia parcjalnego O2 i energia aktywacji dla różnych zakresów temperatury i trzech wartości ciśnienia całkowitego. Dane te są istotne przy projektowaniu nowych rozwiązań technologicznych do czystego spalania węgla, głównie w aspekcie właściwego projektowania komór spalania nowych kotłów realizujących proces oksyspalania ciśnieniowego lub przebudowy w tym kierunku istniejących kotłów węglowych. Węgiel jest jednym z trzech głównych, o[...]

Identyfikacja parametrów określających podatność węgli brunatnych na zgazowanie DOI:10.15199/62.2017.7.27


  Węgiel brunatny jest jednym z podstawowych surowców energetycznych. W Polsce jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej, w elektrowniach Polskiej Grupy Energetycznej SA (Turów, Bełchatów) oraz w Zespole Elektrowni PAK (Pątnów, Adamów, Konin). W elektrowniach opalanych węglem brunatnym zainstalowanych jest 9000 MW mocy elektrycznej i produkuje się rocznie ok. 50 TWh energii elektrycznej, co odpowiada ok. 35% całości generowanej energii elektrycznej w Polsce. Inne niż do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wielkoskalowe wykorzystanie węgla brunatnego w Polsce nie jest stosowane. Jednocześnie węgiel brunatny wykorzystywany jest w sposób ograniczony przez sektor ogrzewnictwa indywidualnego, lokalnie w rejonie kopalni odkrywkowych. Węgiel brunatny w Polsce jest wydobywany w trzech rejonach: bełchatowskim, turoszowskim oraz konińskim. Sumaryczne wydobycie węgla brunatnego w Polsce wynosiło 60,175 mln t w 2016 r.1) i było o 4,26% mniejsze niż w 2015 r. Wszystkie kopalnie są połączone z energetyką zawodową, praktycznie całe wydobycie jest kierowane do elektrowni. Wyjątkiem jest niewielka kopalnia Sieniawa, która jest nastawiona na lokalnych konsumentów. W wyniku eksploatacji złóż węgla brunatnego następuje ich wyczerpywanie i poszczególne pola wydobywcze są zamykane. Dlatego niezwykle ważne jest udostępnianie nowych złóż węgla brunatnego. W obszarze zainteresowania PGE GiEK SA, do perspektywicznych złóż węgla brunatnego można zaliczyć złoże Gubin oraz złoże Złoczew2). W 2014 r. zostało utworzone konsorcjum składające się z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) oraz Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA do realizacji projektu badawczego pt. "Wykorzystanie węgli brunatnych w procesie zgazowania fluidalnego dla wysokoefektywnej produkcji gazu syntezowego". Finansowanie projektu zapewniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu polsko-japońskiej współ[...]

 Strona 1