Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław DYMEK"

WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO WYŻARZANIA NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE STOPU HAYNEST 242TM

Czytaj za darmo! »

Stop Ni-25%Mo-8%Cr, w stanie przesyconym oraz po przesycaniu i konwencjonalnym starzeniu w 650 °C przez 24 godz., przewalcowano w temperaturze pokojowej do odkształcenia 50 %, a następnie starzono przez 4000 godz. w temperaturze 650 °C. Podczas starzenia następuje przemiana dyspersyjnej fazy umacniającej typu Ni2(Mo, Cr) w mieszaninę płytkowych faz o stechiometrii typu Ni3Mo i Ni4Mo. Skutkuje to istotnym zwiększeniem twardości materiału w temperaturze pokojowej oraz obniża granicę plastyczności i wydłużenie procentowe zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w temperaturze 650 °C. Próbki rozciągane w próżni w temperaturze 650 °C wykazują większe wartości wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności i wydłużenia procentowego od próbek rozciąganych w tej temperaturze w atmosferze[...]

Własności połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału


  Celem badań była ocena mikrostruktury i własności mechanicznych połączeń stopu 7042 wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mie- szaniem materiału zgrzeiny (Friction Stir Welding - FSW). Badania mikrostruktury i własności mechanicznych zostały przeprowadzone na materiale rodzimym oraz na materiale zawierającym zgrzeiny wykonane z różnymi prędkościami obrotowymi narzędzia: 175, 225, 250, 300, 350 i 400 obr/min (pozostałe parametry były stałe). Wszystkie badane zgrzeiny były wolne od niezgodności spawalniczych, lecz wizualnie bez typowego jądra charakterystycznego dla większości zgrzein stopów aluminium wykonanych metodą FSW. Strefa zmieszania zgrzeiny była zbudowana z bardzo małych i równoosiowych ziaren o średniej średnicy kilku mikrometrów. Zaobserwowano różnicę pomiędzy pro- filami twardości dla małych i dużych prędkości obrotowych narzędzia: profile dla mniejszych prędkości charakteryzowały się tylko jednym minimum, a dla większych - dwoma minimami. This research program evaluates the mechanical properties of the friction stir welded (FSW) 7042 aluminum alloy extrusions. Friction stir welding, as a non-conventional joining technique, was invented in 1991 in The Welding Institute in Great Britain. The objective of this study was to evaluate the microstructural changes and resulting mechanical properties occurred during friction stir welding of the age-hardenable 7042 aluminum alloy bars. Mechanical testing was performed on the baseline material and on friction stir welded panels produced at different rotational speeds: 175, 225, 250, 300 and 400 RPM (all other weld parameters were held constant). The FSW joints of all tested samples were free from welding defects and exhibited macroscopically uniform structure, i.e. without a characteristic nugget encountered in other friction stir welded aluminum alloys. The center of the weld was composed of very small and equiaxed grains with an average diameter of several micrometers. There was a stri[...]

Mikrostruktura złącza spawanego DOI:10.15199/24.2019.4.4


  Wstęp. Mikrostruktura złącza spawanego cechuje się bardzo dużą niejednorodnością na jego przekroju, a ponadto jest zależna od materiału spawanego, użytego spoiwa oraz od zastosowanej metody i parametrów spawania. Ze względu na wiele czynników oraz bardzo dużą różnorodność materiałów spawanych i stosowanych spoiw w artykule dyskutowane są tylko podstawowe zasady tworzenia się mikrostruktury spoiny. Wyróżnia się trzy rodzaje złączy spawanych: złącza tworzone bez spoiwa, złącza homogeniczne oraz złącza heterogeniczne, czyli złącza materiałów różnego rodzaju. W złączach bez spoiwa spoina tworzy się w wyniku stopienia brzegów elementów łączonych, utworzenia przez materiał stopiony wspólnego jeziorka i następnej krystalizacji materiału stopionego. Skład chemiczny spoiny jest taki sam jak elementów łączonych, lecz jej struktura jest inna. Skład chemiczny spoiwa użytego do wykonania złącza homogenicznego jest zwykle taki sam jak elementów łączonych, jednak z uwagi na to, że spoina jest “odlewem" po szybkim chłodzeniu, to taki sam skład nie zapewnia jej takiej samej struktury i własności. W złączach heterogenicznych skład spoiwa jest inny niż elementów łączonych, co sprawia, że tworząca się mikrostruktura jest bardziej złożona niż w złączach homogenicznych [1-3]. Podstawy krystalizacji metali. Znajomość podstaw krystalizacji ułatwia zrozumienie tworzącej się mikrostruktury spoiny oraz powstających podczas spawania niejednorodności składu chemicznego. Dotyczy to w szczególności rozmieszczenia pierwiastków rozpuszczonych, przebiegu krystalizacji, przechłodzenia stężeniowego, makro- i mikrosegregacji, pasmowości oraz odległości między komórkami lub dendrytami. Krystalizacji metali towarzyszy wydzielanie ciepła, które jest odprowadzane podczas dalszego przebiegu przemiany. Ponieważ metale dobrze przewodzą ciepło, to jego odprowadzenie z obszaru spoiny następuje głównie przez materiał spawany. Mikrostruktura spoiny (niezależnie [...]

Badanie procesu tarciowej modyfikacji warstwy wierzchniej odlewniczego stopu aluminium AlSi9Mg

Czytaj za darmo! »

Proces tarciowej modyfikacji warstw wierzchnich z mieszaniem materiału (ang. Friction Modified Proccesing - FMP) jest nową technologią pozwalającą w kontrolowany sposób kształtować powierzchnię modyfikowaną tak pod względem budowy mikrostrukturalnej, jak i własności użytkowych. Metoda modyfikacji FMP (rys. 1) wywodzi się z technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (ang. Friction Stir Welding - FSW), która została opatentowana w roku 1991 przez angielski Instytut Spawalnictwa [1]. Mechanizm powstawania zgrzeiny i obszaru zmodyfikowanego w obu przypadkach jest podobny. Proces polega na nagrzaniu i uplastycznieniu materiału w wyniku tarcia narzędzia z trzpieniem lub bez, wprowadzonego w ruch obrotowy i przesuwającego się wzdłuż modyfikowanej powierzchni elementu. Do nagrzania i uplastycznienia tarciowego materiału wykorzystuje się obracające narzędzie mieszające, penetrujące materiał wzdłuż linii modyfikacji. Po wprawieniu w ruch obrotowy narzędzia oraz nagrzaniu ciepłem tarcia i uplastycznieniu materiału w bezpośrednim sąsiedztwie narzędzia, następuje przesuwanie się całego układu wzdłuż linii. Nagrzany i uplastyczniony materiał przeciska się pod powierzchnią wieńca opory ku tyłowi, gdzie przed ostygnięciem zostaje wzajemnie wymieszany i zagęszczony zgniotowo. Ruch narzędzia ustawionego pod odpowiednim kątem powoduje nagrzanie, silne mieszanie i zagęszczenie deformowanego materiału. Technologia tarciowej modyfikacji jest procesem mogącym znaleźć szerokie zastosowanie w modyfikowaniu mikrostruktury i własności obrabianego materiału. Metodę można stosować m.in. do: osiągnięcia stanu nadplastyczności, zwiększenia podatności do odkształceń plastycznych, modyfikacji stopów odlewniczych, produkcji stopów o specjalnych własnościach, modyfikacji składu chemicznego warstw wierzchnich, zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych. Dokładny opis samej metody wraz z stosowanymi urządzeniami i narzędziami[...]

Microstructure and mechanical properties of friction stir welded aluminum 6101-T6 extrusions

Czytaj za darmo! »

This investigation correlates the mechanical performance of friction stir welded 6101-T6 panels with the microstructural characteristics of the weld nugget. Tin plated 6101-T6 aluminum extrusions were friction stir welded in a 90° butt-weld configuration. A banded microstructure of interleaved layers of particle-rich and particle-poor material comprised the weld nugget. Scanning and transmiss[...]

Microstructure of mechanically alloyed Nb15Al10Ti

Czytaj za darmo! »

The goal of this work was to produce Nb15Al10Ti (at. %) alloy by milling powders of Nb, Al and intermetallic TiAl phase, via high energy mechanical alloying and microstructure characterization of the investigated alloy. Powders after particular time of milling were taken out to analysis and were investigated by Scaning Electron Microscopy (secondary electrons, backscattered electrons) as well[...]

Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny na przykładzie stopów aluminium

Czytaj za darmo! »

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny (ang. Friction Stir Welding - FSW) jest jedną z nowych technologii spajania, która została opracowana w The Welding Institute w 1991 roku. Jest to bardzo obiecująca technika łączenia stopów aluminium, która umożliwia ich stosowanie na szerszą skalę. W ostatnich latach znalazła ona szerokie praktyczne zastosowanie, szczególnie w przemyśle lotniczym. Proces zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny zachodzi bez udziału fazy ciekłej, w odróżnieniu od metod konwencjonalnych. W procesie FSW materiał poddawany jest intensywnemu odkształceniu plastycznemu w podwyższonej temperaturze, czego wynikiem jest zmiana mikrostruktury. Obejmuje ona zmianę rozmiaru ziaren, charakteru granic ziaren, koagulację i rozpuszczanie cząstek oraz [...]

A coupled thermal/material flow model of friction stir surfacing applied to AlMg9Si

Czytaj za darmo! »

Friction stir surfacing (FSS) (also known as friction stir processing - FSP) utilizes the same process principles as friction stir welding (FSW). However, instead of joining samples together, FSS modifies the microstructure of surface layers in monolithic specimens to achieve specific and desired properties. As in FSW, the tool induces plastic flow during FSS, but depending on the process parameters, i.e. applied force, tool velocity and rotation speed, the material flow can yield a modified microstructure that is beneficial to the performance of the material. FSS, therefore, is an exciting technique for microstructural development and property enhancement [1, 2]. The mechanical properties of cast aluminum alloys are significantly limited by porosity, coarse acicular silicon phases and coarse aluminum dendrites. These three factors can significantly degrade the fracture toughness and fatigue resistance of the alloy. Various foundry and heat treatment schedules are traditionally employed to modify the aluminum microstructure in order to minimize the impact of these factors. Friction stir surfacing, however, offers the ability to locally modify the microstructure and reduce, in particular, the porosity, thus potentially improving ductility, fracture toughness and fatigue [3, 4]. In the present study, friction stir surfacing was applied to samples of cast aluminum alloy AlSi9Mg. A coupled thermal/material flow model of the process is presented, and the effect of tool velocity and tool rotation speed on the material flow and temperature characteristics of the process is discussed. Experimental procedures Friction stir surfacing was performed utilizing a typical milling machine specifically adapted for the processing trials. The FSS tool was made of HS6-5-2 high speed steel, having a 20 mm diameter shoulder without a pin. The tool tilt angle during processing was held constant at 1.5°. The rotational speed r and tool velocity v vari[...]

Odporność na korozję warstwową połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą FSW


  W pracy dokonano analizy odporności na korozję warstwową złącz stopu 7042 wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny. Stop ten należy do grupy stopów o zastosowaniu lotniczym. Test korozyjny został przeprowadzony w oparciu o normę ASTM G34. Test ten wykazał nierównomierność w odporności korozyjnej na powierzchni górnej badanego złącza, co potwierdzają również badania przy użyciu profi lometru optycznego. Uzupełnieniem badań odporności na korozję warstwową było przeprowadzenie badań potencjometrycznych dla poszczególnych stref otrzymanego złącza. Dodatkowo zostały przeprowadzone badania mikroskopowe przy użyciu TEM. Słowa kluczowe: FSW, stop 7042, test EXCO, korozja warstwowa Exfoliation corrosion resistance of friction stir welded 7042 aluminium alloy The paper presents an analysis of the exfoliation corrosion resistance of the 7042 aluminium alloy joints made by FSW. This alloy belongs to a group of aluminium alloys used in aerospace industry. The corrosion test was conducted based on ASTM G34. This test showed differences in corrosion resistance between particular regions on the weld top surface. These differences were also confi rmed by tests conducted on an optical profi lometer. The corrosion resistance test were supplemented by potentiostatic tests for each zone in the weld. In addition, microscopic studies were performed using a TEM. Keywords: FSW, 7042 aluminium alloy, EXCO test, exfoliation corrosion 1. Wprowadzenie Przedmiotem badań były złącza wykonane z płyt stopu aluminium 7042-T6 przy użyciu metody zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (z[...]

 Strona 1  Następna strona »