Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Marek Łagoda"

Diagnostyka i monitoring mostów w Europie


  Weuropejskim mostownictwie, zwłaszcza drogowym, wiele prac ukierunkowanych jest na rozwój technologii i procedur odpowiedniego utrzymania obiektów mostowych. Cel można zdefiniować trzema pojęciami: ● uniknąć - np. remontów i wymian obiektów dzięki lepszym metodom oszacowania bezpieczeństwa konstrukcji; ● zapobiec - np. korozji zbrojenia w konstrukcjach betonowych za pomocą ochrony katodowej i stosowania zbrojenia z nowego, taniego, niskowęglowego stopu stali lub prętów kompozytowych; ● utrzymać - w wyniku stosowania np. zaawansowanychmateriałów o bardzo niskiej wodoprzepuszczalności. W związku z tym, że samochody ciężarowe w krajach tzw. starej Unii (UE -15 i EEA- Europejski Ekonomiczny Obszar) są o ok. 20% cięższe niż w nowych krajach członkowskich (NMS - New Member State), mostowe konstrukcje autostradowewNMS charakteryzują się dodatkowymi rezerwami bezpieczeństwa. Informacje o rzeczywistym obciążeniu ruchomymi rzeczywistymstanietechnicznymkonstrukcjimostowych są podstawą ulepszania zarządzania mostami drogowymi. Używając zaawansowanych technik monitorowania, dostępnych w Europie, można uzyskać niezbędne informacje i uniknąć niepotrzebnych interwencji.Współczesnadiagnostyka mostów wiąże się z równoczesnym monitorowaniemrzeczywistegoobciążenia ruchomegomostów i faktycznej nośności konstrukcji. Poprawnie oceniona nośność konstrukcji prowadzi do zwiększania okresu użytkowania mostu. Monitorowanie umożliwia aktualizowanie istniejących modeli procesów degradacji, cowkonsekwencji pozwala na dokładną ocenę bezpieczeństwamostu. Opracowanie sposobów łączenia technik diagnozowania imonitorowania zmetodami oceny stanu technicznego mostów w wielu krajach jest podstawą zaleceń, których główny cel to utrzymanie konstrukcji z należytym współczynnikiem bezpieczeństwa. Ocena obciążeń W diagnostyce eksploatowanych mostów ocenia się obciążenia i nośność konstrukcji. Skutek obciążeń stałych widoczny [...]

Wzmacnianie mostów wstępnie sprężonymi taśmami kompozytowymi

Czytaj za darmo! »

Pierwsze zastosowania cięgien z polimerów zbrojonych włóknami (w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia) ograniczały się do sprężania konstrukcji kablami zewnętrznymi lub do podwieszania przęseł. Problematyczne okazało się kotwienie materiałów kompozytowych, ich niska wytrzymałość w kierunku prostopadłym do włókien oraz znikoma zdolność przenoszenia momentów zginających. W związ[...]

Nowoczesne materiały do wzmacniania mostów

Czytaj za darmo! »

Konieczność szybkiej budowy autostrad, przebudowy i wzmocnienia wielu istniejących obiektów mostowych, jak również obecne warunki rynkowe wymuszają zmniejszenie kosztów inwestycji mostowych. Można to osiągnąć przede wszystkim przez skrócenie czasu wykonawstwa oraz uproszczenie procesów technologicznych. Poszukiwanie technologii robót mostowych wykonywanych w krótszym czasie, a także ro[...]

Technologie przyspieszające budowę mostów

Czytaj za darmo! »

Obecnie w budownictwie, obok zapewnienia konstrukcji wysokiej jakości i trwałości, niezwykle istotny jest czas wznoszenia budowli. Przy budowie obiektów mostowych warunek ten jest szczególnie ważny, co znajduje potwierdzenie nawet przy organizowaniu przetargów. Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ) zawierają maksymalny czas wykonania zadania i często premiują jego skróc[...]

Środniki faliste w konstrukcjach blachownicowych

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie stateczności stalowych środników w dźwigarach mostowych należy do ważnych zagadnień wytrzymałościowych wpływających jednocześnie na estetykę. Usztywnienia bardzo zwiększają koszty wykonania dźwigarów. Idealnym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie żeber usztywniających. Aby uniknąć problemów związanych ze statecznością środników i jednocześnie zrezygnować z wykonywania kosztow[...]

Zastosowanie elementów rurowych w konstrukcjach mostowych

Czytaj za darmo! »

Stalowy kształtownik rurowy jest bardzo atrakcyjnym elementem konstrukcyjnym do formowania mostów, ze względu na aspekty wytrzymałościowe, utrzymaniowe i estetyczne. Nic więc dziwnego, że od kiedy w produkcji przemysłowej pojawiły się kształtowniki rurowe, natychmiast znalazły zastosowanie w budownictwie mostowym. Początkowo wykorzystywano je do budowy podpór i elementów wyposażenia. Po opanowaniu trudnej technologii produkcji wytrzymałych rur, zwłaszcza grubościennych oraz bezszwowych, zaczęto je stosować w konstrukcjach nośnych, szczególnie wiaduktów i kładek dla pieszych (fotografia 1), nowoczesnych konstrukcjach mostowych, głównie obiektów typu Spaces i PCS, a także mostów łukowych, kratownicowych, wiszących i podwieszonych. Przekroje rurowe są także chętnie stos[...]

Projektowanie mostów zespolonych w świetle PN-EN 1994-2

Czytaj za darmo! »

Wszystkie normy europejskie (EN), opracowane przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) uzyskały, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, status norm krajowych (PN-EN). W związku z tym członkowie CEN, a wśród nich Polski Komitet Normalizacyjny, zostali zobowiązani do wycofania norm krajowych, sprzecznych z normami EN do końca marca 2010 r. W projektowaniu wykorzystywana jest metoda stanów granicznych, z zastosowaniem częściowych współczynników bezpieczeństwa.Wobliczeniach należy brać pod uwagę fazy montażowe oraz eksploatacyjne z uwzględnieniemoceny zmęczenia. Siły wewnętrzne określa się na podstawie ogólnej analizy sprężystej lub analizy nieliniowej, a wpływ deformacji uwzględnia wtedy, gdy jej efekty są znaczne (powyżej 5%). Płyty współpracujące należy projektować z betonu zwykłego lub lekkiego klasy niższej niż C 50/60 i LC 50/60 oraz wyższej niż C 30/37 i LC30/37, zaś użycie innych powinnobyć uzasadnione.Wprzypadku betonówlekkich zaleca się klasę gęstości co najmniej 1,6.Nośne, stalowe elementy konstrukcji należy projektować ze stali normalizowanej, gorąco walcowanej, termomechanicznej lub ulepszanej cieplnie o granicy plastyczności 235 ÷ 700 N/mm2. Nośność elementów zginanych można określać na podstawie teorii plastyczności tylko wówczas, gdy efektywne części zespolonemają klasę 1 lub 2, natomiast analiza sprężysta i analiza nieliniowamogą być stosowane w przypadku przekroju poprzecznego dowolnej klasy. Teoria plastyczności nie może być stosowana w przypadku przekrojów sprężanych cięgnami. Siły w cięgnach bez przyczepności należy traktować jako działania zewnętrzne. W celu określania sił w cięgnach stale pozbawionych przyczepności konieczne jest uwzględnianie odkształceń całego elementu. Przy sprawdzaniu wytrzymałości na zginanie przekrojów poprzecznych klasy 1 lub 2 mogą być pomijane efekty izostatyczne od temperatury. Nośność plastyczna przekroju W przypadku elementów zespolonych moment plastyc[...]

Nowoczesne obiekty mostowe o konstrukcji drewnianej

Czytaj za darmo! »

Drewno, zwłaszcza klejone, jest od dawna stosowane w nowoczesnymbudownictwiemostowym, a szczególnie przy budowie kładek dla pieszych. W związku z tym, że wadami konstrukcji drewnianych jest niewielka odporność ogniowa i dość duża wrażliwość drewna na uszkodzeniamechaniczne, konstruktorzy i technolodzy od dawna starają się te właściwości poprawić. Już pod koniec XX w. pojawiły się udane próby łączenia dźwigarów z drewna klejonego z płytą pomostu, wylewaną z betonu. Badania przeprowadzone w Szwajcarskim Federalnym Laboratorium Badań Materiałów (EMPA) dostarczyły ciekawych i obiecujących wyników. Włączenie do współpracy płyty betonowej z dźwigarem drewnianym zapewnione jest przez łączniki stalowe, wbijane lub wkręcane w dźwigar. Poszukiwanie nowych możliwości i technik, w tym technologii sprężania drewna, jest coraz powszechniejsze. Przykładów zrealizowanych konstrukcji wiaduktów i mostów jako zespolonych typu drewno - beton jest już w świecie wiele, np. most Uusisalmi w Finlandii (rysunek 1). Zasadę włączenia płyty betonowej pomostu do współpracy z dźwigarami drewnianymi oraz ich widok przedstawia rysunek 2. Uusisalmi Bridge jest mostem drogowym, który po pomyślnych badaniach pod próbnym obciążeniem jest eksploatowany bez ograniczeń od wiosny 1997 r. Stosowane są również rozwiązania, w których na dźwigarach drewnianych oparta jest płyta zespolona typu beton - drewno. W większości jednak przypadków ustroje nośne, wykonane z drewna klejonego, łączone są ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi. W Szwajcarii na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku uruchomiono tzw. Impulse Wood Pro[...]

Wzmacnianie konstrukcji stalowych materiałami kompozytowymi


  Eksploatowane, kilkudziesięcioletnie obiektymostowe ze stali, w tym nawet ze stali zgrzewnej, dosyć często mają niewystarczającą nośność. W wielu przypadkach ich stan nie jest jednak aż tak zły, abymożna było je zakwalifikować do rozbiórki i wymiany, natomiast wymagają wzmocnienia. Konwencjonalne metody wzmacniania konstrukcji stalowych, takie jak np. zwiększanie przekroju poprzecznego, regulowana zmiana sił wewnętrznych czy zmiana schematu statycznego mogą okazać się trudne technicznie i ekonomicznie nieopłacalne. Najprostsze i bardzo efektywne jest wzmacnianie przez zwiększanie pola przekroju poprzecznego metodą dodania nakładek stalowych za pomocą spawania. Metoda ta jest jednak całkowicie nieprzydatna w przypadku konstrukcji ze stali trudno spawalnej np. zgrzewnej ima ograniczone zastosowanie w konstrukcjach nitowanych z powodu wystających łbów nitów. Zachowanie się konstrukcji stalowej wzmocnionej kompozytami W porównaniu z wzmocnieniem konstrukcji betonowych doklejonymi materiałami kompozytowymi, w których zniszczenie zachodzi głównie w warstwie betonu z powodu jego niskiej wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie, formy zniszczenia w przypadku konstrukcji stalowych wzmocnionych kompozytami CFRP są inne i bardziej złożone. Wytrzymałość stali jest wyższa niż wytrzymałości konwencjonalnych klejów używanych w aplikacjach wzmacniających konstrukcje, co powoduje różnorodność możliwych postaci zniszczenia. Najczęstsze są uszkodzenia kohezyjne w warstwie kleju albo uszkodzenia adhezyjne (delaminacja) wzdłuż powierzchni styków klej-kompozyt lub stal-klej. Z powodu niewielu doświadczeń i niepełnej wiedzy w dziedzinie zachowania się materiałów kompozytowych przyklejonych do stali wskazane jest zwiększenie studiów teoretycznych i badań doświadczalnych. Na podstawie analizy dotychczas wykonanych badań, polegających na ocenie zachowania się różnorodnych połączeń materiałów kompozytowych ze stalą, możliwe było określenie rzeczy[...]

Próbne obciążenie mostu sposobem na uniknięcie awarii


  Próbne obciążenia są jedną z najskuteczniejszych metod oceny poziomu bezpieczeństwa pracy konstrukcji pod obciążeniami zmiennymi. Stosowane są do oceny nośności istniejącychmostów i do odbioru nowych konstrukcji przed ich przekazaniemdo eksploatacji.Wartykule przedstawimy przykład próbnego obciążenia, wykonywanego jako badanie odbiorcze. Pokazuje on, jak ważne jest właściwe przeprowadzenie badania ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiarowych umożliwiających analizę zachowania się konstrukcji. Charakterystyka konstrukcji Badano most drogowy z trzech swobodnie podpartych przęseł rozpiętości 29,00 + 21,20 + 29,00 m. Ze względu na zniszczony drewniany pomost oraz ograniczoną nośność do 3,5 t,most został poddany remontowi (fotografia 1). Przęsła skrajne mostu złożone są z trzech stalowych dźwigarów dwuteowych wysokości 750 mm, do których dodano pasy dolne i krzyżulce tworzące kratownice. Rozstaw osiowy dźwigarów wynosi 2,80 m. Dźwigary główne połączone są stężeniami wykonanymi z dwuteowników wysokości 400mm. Podczas remontu, na stalowych dźwigarach przęseł skrajnych wykonano zespoloną płytę żelbetową grubości 21 cm ze skosami nad dźwigarami. Na fotografii 2 pokazano jedno z przęseł skrajnych. Przęsło środkowe mostu złożone jest z pięciu stalowych dźwigarów dwuteowych wysokości 750 mm wzmocnionych przez dodanie od dołu dwóch nakładek stalowych o wymiarach 30 x 360mmi długości 16680mm górna i 11640 mm dolna. Dźwigary przęsła połączone są stężeniami z dwuteowników wysokości 400 mm. Wszystkie połączenia[...]

 Strona 1  Następna strona »