Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SZYMON MENTELSKI"

Siarczanowa korozja betonu stosowanego do budowy osadników oczyszczalni ścieków po mokrym odsiarczaniu spalin. Część II - Studium przypadku DOI:10.15199/40.2017.2.2


  Na etapie budowy oczyszczalni ścieków po IMOS pobrano (z placu budowy) beton do badań. Badania te miały na celu sprawdzenie zmian właściwości stwardniałego betonu pod wpływem wodnego roztworu soli siarczanowej oraz rzeczywistych ścieków, z uwzględnieniem zastosowanego zabezpieczenia strukturalnego (mikrokrzemionka) i powierzchniowego (polimocznik) zapewniającego szczelność i zwiększającego odporność chemiczną betonu. Słowa kluczowe: korozja betonu, ścieki po IMOS, siarczany Concrete for this research was collected from the construction site during the construction phase of sewage treatment plant after wet flue-gas desulfurization process. The aim of the studies was to check the changes in the properties of hardened concrete under the influence of sulfate salt aqueous solution and a real wastewater, taking into account structural (microsilica) and surface (polyurea) protection providing tightness and increasing the chemical resistance of concrete. Keywords: concrete corrosion, WFGD sewage, sulphates 1. Wstęp Korozja siarczanowa betonu może objawiać się w różny sposób w zależności od wielu warunków i czynników środowiskowych [4-6]. Nawiązując do pierwszej, teoretycznej części tej pracy [9], postanowiono wykonać badania, które ukazują sposób niszczenia betonu przez stężony wodny roztwór soli siarczanu sodu w temperaturze pokojowej, w temperaturze podwyższonej oraz przez ścieki z pewną zawartością siarczanów w rzeczywistym reaktorze biologicznym przyzakładowej oczyszczalni. 2. Badania 2.1. Materiały i metody W badaniach wykorzystano beton, o składzie przedstawionym w tabeli 1, pobrany z placu budowy zbiornika ściekowego zaprojektowanego o parametrach: -- klasa wytrzymałości betonu C35/45, wg [2] -- klasa wodoszczelności betonu W12, wg [7] -- klasa stali zbrojeniowej - RB500W -- wartość otuliny betonowej na zewnątrz zbiornika: 30 mm -- wartość otuliny betonowej wewnątrz zbiornika: 50 mm Tabela 1. Skład laboratoryjny mieszanki b[...]

 Strona 1