Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Kusa"

Badania ugięć belek żelbetowych wzmacnianych taśmami węglowymi CFRP


  Obecnie coraz częściej stosuje się materiały kompozytowe FRP, ale wiele z nich nie jest do końca przebadanych. Wielokrotnie określa się cechy fizyczne i mechaniczne danego materiału, sprawdza jego wytrzymałość od obciążeń doraźnych, pomijając badanie właściwościmateriału w funkcji obciążeń długotrwałych. Bardzo ważne jest poznanie w pełnym zakresie właściwości stosowanego materiału. Brak kompleksowej wiedzy na ich temat może skutkować błędami w obliczeniach, a tym samym błędami projektowymi. Rozwój badań właściwości reologicznych kompozytów CFRP Dotychczasowe badania właściwości reologicznych materiałów CFRP dotyczyły: kompozytów węglowych; żywic wykorzystywanych do łączenia materiałów CFRP z podłożem; połączenia kompozytu z innym materiałem; całych elementów konstrukcyjnych wzmocnionych kompozytami CFPR. Podczas badań F. Ascione [1] i jego zespołu prowadzonych na próbkach CFRP przez ponad rok w stałej temperaturze 20 °C zauważono pomijalniemałe odkształcenia w pierwszej fazie pełzania. Próbkami były różnej szerokości taśmy CFRP, charakteryzujące się wysokim modułem sprężystości oraz dużą zawartością włókien węglowych w matrycy. Wszystkie próbki poddano niezmiennej w czasie sile rozciągającej, przyłożonej w postaci przeciwwagi na systemie bloczków. Badania doprowadziły do wniosku, żemateriały te będą ograniczać odkształcenia spowodowane pełzaniem elementów przez nie wzmocnionych. Przełomowym badaniem zajął się E. Ferrier [2] wraz z zespołem. Poddanomu różne żywice polimerowe dostępne na rynku, stosowane do połączeń materiałów kompozytowych z betonem. Żywice miały tem[...]

Taśmy CFRP we wzmacnianych belkach żelbetowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP przyklejanymi do betonu w strefie rozciąganej lub wklejanymi w bruzdy prostopadłe do powierzchni rozciąganej belki. Redukcja ugięcia i szerokości rozwarcia rys w tak wzmacnianych belkach zależy przede wszystkim od stopnia tego wzmocnienia. Słowa kluczowe: beton, CFRP, wzmacnianie, belki, ugięcia.Do wzmacniania konstrukcji żelbetowych coraz częściej stosuje się taśmy i maty FRP (Fiber Reinforced Polymer) z włókien aramidowych, bazaltowych, szklanych lub węglowych. Charakteryzują się one anizotropowością i dlatego należy określić pożądany kierunek ułożenia włókiem we wzmocnieniu i wybrać rodzaj kompozytu. Taśmymają włóka ułożone tylko w jednymkierunku, natomiast maty mogą mieć włókna układane w jednym, w dwóch lub kilku kierunkach. Włókna są zatopione w matrycy epoksydowej, która stanowi 50 - 70% objętości taśm i 25 - 30% objętości mat [1]. Zalety i wady kompozytów Wadą wszystkich kompozytów FRP jest brak rezerwy plastycznej przy rozciąganiu, przez co nie jest sygnalizowane zniszczenie wzmocnionego elementu. Mała odporność ogniowa żywic epoksydowych (które stosuje się w matrycach kompozytów i niektórych klejach) powoduje konieczność projektowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwogniowych. Odpowiedzią na tę wadę mogą być wprowadzane na rynek zaprawy mineralne, ale przeznaczone są one tylko do stosowania w przypadku wzmacniania [...]

Ugięcia belek żelbetowych wzmacnianych taśmami CFRP DOI:10.15199/33.2015.06.27


  W artykule przedstawiono wyniki badań ugięć doraźnych i długotrwałych belek żelbetowych wzmocnionych w strefie rozciąganej taśmami kompozytowymi z włókien węglowych i porównano je z ugięciem belek niewzmocnionych. Belki były wzmacniane przy rozwartości rysy 0,1 mm, aby odwzorować najczęściej spotykane sytuacje eksploatacyjne. Słowa kluczowe: beton, CFRP, wzmacnianie, belki, ugięcia.Belki żelbetowe o wymiarach 150 x 250 x 3300 mm i zbrojone dołem i górą dwoma prętami ze stali RB500W #12 mm wykonano z betonu o wytrzymałości fcm, cube = 54,07 MPa. Do badań doraźnych wzmocniono odciążone belki zarysowane, a do badań ugięć długotrwałych belki pod obciążeniem przy rozwartości rysy 0,1 mm.Wzmocnienia wykonano z taśmy z włókien węglowych CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) NEOXEPLATE HS 514 [1] o szerokości 50 mm i grubości 1,4 mm (fotografia 1). Ze względu na duży moduł sprężystości taśm 215 ÷ 780 GPa[...]

 Strona 1