Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA PAWŁOWSKA"

Korozja nanokrystalicznych materiałów magnetycznych typu RE-M-B

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania zachowania korozyjnego nanokrystalicznych materiałów zawierających ferromagnetyczną fazę RE2Fe14B. W zakwaszonych środowiskach siarczanowych materiały RE-M-B wykazują tendencję do pasywacji, która maleje ze wzrostem zawartości RE. Badane materiały łatwo pasywują się w środowisku fosforanowym (pH=3,0) przy czym efektywność pasywacji tym razem wzrasta ze wzrostem zawartośc[...]

Odporność na korozję lokalną magnetycznych materiałów nanokrystalicznych typu RE-M-B w środowisku fosforanowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wpływ podstawienia żelaza w nanokrystalicznych materiałach Nd10Fe84-xMxB6 takimi pierwiastkami, jak M = Co, Cr, Pb, W lub Zr na ich odporność korozyjną w roztworach fosforanowych zawierających i nie zawierających jony Cl-. Nanokrystaliczne materiały RE-M-B otrzymano metodą mechanicznej syntezy z czystych proszków metali. Próbki do badań korozyjnych przygotowano poprzez z[...]

Korozyjna charakterystyka nanokrystalicznego materiału RE9(Fe,M)77B14 w środowisku fosforanowym

Czytaj za darmo! »

Materiał magnetyczny RE9(Fe,M)77B14 otrzymany w jednostopniowym procesie metodą suction casting efektywnie pasywuje się w zakwaszonym środowisku fosforanowym (o pH = 3), a ekspozycja w tym roztworze prowadzi do wytworzenia warstwy ochronnej i zahamowania głównie procesu anodowego roztwarzania materiału. Warstwa ochronna wytworzona na materiale w wyniku jego ekspo zycji w roz tworze fosforano wym składa się głownie z fosforanów i tlenku prazeodymu. Słowa kluczowe: magnesy nanokrystaliczne, metoda odlewania przez zasysanie, krzywe polaryzacji, warstwa pasywna Corrosion characteristics of nanocrystalline RE9(Fe,M)77B14 material in phosphate environment The RE9(Fe,M)77B14 nanocrystalline magnetic material obtained in single step processing route passivate effectively in acidifi ed (pH =3) phosphate solution. In such a solution the anodic process is predominantly inhibited. Protective surfacial layers produced on the tested material as an effect of exposure in phosphate solution consists of phosphates and oxide of praseodymium. Keywords: nanocrystalline magnets, suction casting metod, polarization curves, passive layer 1. Wstęp Nanokrystaliczne materiały magnetycznie twarde typu RE-Fe-B (RE - metal ziem rzadkich) otrzymuje się najczęściej w postaci wysokokoercyjnego proszku metodami: mechanicznej syntezy [1, 2], szybkiego chłodzenia [3, 4], bądź w procesie HDDR [5, 6]. Uzyskany proszek musi być następnie poddany procesom konsolidacji w celu uzyskania magnesu (wypraski) o zadanym, funkcjonalnym kształcie. Stosowanie różnego typu metod konsolidacji proszków magnetycznych prowadzi do uzyskania materiału fi nalnego o gęstości niższej od teoretycznej. Metoda nanokrystalizacji szkieł metalicznych po[...]

Ocena odporności korozyjnej w roztworze sztucznej śliny materiału Nd10Fe84B6 wytwarzanego metodą mechanicznej syntezy


  W pracy zbadano wpływ czasu mielenia stopu Nd10Fe84B6 na odporność korozyjną magnesów neodymowych w środowisku imitującym środowisko jamy ustnej. Dokonano analizy struktury magnesu na bazie proszku Nd10Fe84B6 po 10, 48 i 90-godzinnym procesie mechanicznej syntezy. Na podstawie badań rentgenografi cznych zidentyfi kowano fazy występujące w strukturze magnesu. Stwierdzono, że prócz podstawowej fazy ferromagnetycznej Nd2Fe14B występują również dwie fazy magnetycznie miękkie, faza Feα oraz faza Nd2Fe17. Oceny odporności korozyjnej magnesów dokonano na podstawie potencjokinetycznych krzywych polaryzacji w roztworze sztucznej śliny. Badania korozyjne wykazały, że wydłużony proces mechanicznej syntezy (90 h) i związane z nim rozdrobnienie struktury spowalnia szybkość korozji magnesów. Słowa kluczowe: materiały magnetyczne, mechaniczna synteza, krzywe polaryzacji, odporność korozyjna, sztuczna ślina The corrosion resistance evaluation in solution artifi cial saliva of Nd10Fe84B6 material produced by mechanical synthesis In paper the effect of milling time of Nd10Fe84B6 alloy on corrosion resistance of neodymium magnets in an environment simulating the oral cavity was carried out. The analysis of structure magnets based on Nd10Fe84B6 powder after 10, 48 and 90-hours of mechanical alloying process was performed. On the basis of X-ray analysis three phases occurring in the magnet structure were identifi ed. It was found that besides the basic ferromagnetic phase Nd2Fe14B also two phases: soft ferromagnetic α-Fe phase and Nd2Fe17 phase in the material structure are present. To evaluate the corrosion resistance of the magnets potentiokinetic polarization curves in a solution of artifi cial saliva were measured. Corrosion tests have shown that prolonged mechanical alloying (90 h), and thus the fragmentation of the structure effectively slows the rate of corrosion of the magnets. Keywords: magnetic materials, mechanical synthesis, pola[...]

Bienkapsulacja proszków RE-M-B powłokami NiP/żywica epoksydowa jako metoda poprawy odporności korozyjnej


  Przedstawiono przeglądową oceny ocenę wpływu enkapsulacji cząstek proszku Nd12Fe77Co5B6 powłokami NiP na ograniczenie powierzchniowego utleniania składników stopu. Omówiano również korozyjne zachowanie magnesów kompozytowych, wykonanych z proszków po bienkapsulacji powłokami NiP/żywica epoksydowa, w roztworach o różnym zakwaszeniu. Ocenę odporności korozyjnej magnesów wiązanych przedstawiono na podstawie pomiarów krzywych polaryzacji w zakwaszonych roztworach siarczanowych (pH = 1 i 3). Stwierdzono, że pokrycie cząstek proszku warstwą NiP przed procesem spajania skutecznie spowalnia procesy utleniania powierzchni cząstek oraz ogranicza szybkość korozji magnesów wiązanych. Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, enkapsulacja cząstek proszku, korozja magnesów wiązanych, bienkapsulacja, powłoki NiP The RE-M-B powder biencapsulation with NiP/epoxyresin layers as method of improving the corrosion resistance The effect of the encapsulation of Nd12Fe77Co5B6 powder particles with NiP coating on the surface oxidation rate has been evaluated. The behavior of the composite magnet made of powder after biencapsulation with NiP/epoxyresin layers in solutions with different acidifi cation was also discussed. Evaluation of corrosion resistance of bonded magnets from polarization curves measurements in acidic sulphate solutions (pH = 1 and 3) was carried out. The study showed that the coating of powder particles of NiP layer effectively inhibits the oxidation process of basic alloying elements and reduces the corrosion rate of the fi nal bonded magnets. Keywords: neodymium magnets, encapsulation of the powder particles, corrosion of bonded magnets, biencapsulation, NiP layers.1. Magnesy RE-M-B Wysokokoercyjne materiały magnetyczne na bazie metali ziem rzadkich (RE) i metali przejściowych (M) wykorzystujące silne właściwości ferromagnetyczne fazy międzymetalicznej RE2M14B stosowane są od blisko 30 lat. Z biegiem czasu ulegały one licznym ewolucjom d[...]

Wpływ izolacji cząstek proszku RE-M-B na szybkość korozji materiałów wiązanych w zakwaszonym roztworze siarczanowym


  Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd(Fe,Co)B, powłokami typu Ni-P/żywica epoksydowa i powłokami fosforan/żywica epoksydowa, na korozyjne zachowanie uzyskiwanych na ich bazie materiałów wiązanych w zakwaszonym środowisku siarczanowym. Powłoki Ni-P wytwarzano bezprądowo z wodnego roztworu soli Ni(II) i pofosforynu sodu w czasie 5, 15 i 30 min. Powłoki fosforanowe otrzymano przez kondycjonowanie proszku w roztworach fosforanowych o pH = 3 i 7. Stwierdzono, że bienkapsulacja poprawia odporność korozyjną materiałów wiązanych, przy czym najkorzystniejsze efekty uzyskano w przypadku powłoki fosforanowej wytworzonej w zakwaszonym środowisku fosforanowym. Słowa kluczowe: bienkapsulacja cząstek proszków RE-M-B, kinetyczne krzywe trawienia, powłoki Ni-P, powłoki fosforanowe The effect of RE-M-B powder particles isolation on the corrosion rate of bonded materials in acidifi ed sulphate solution The investigation under encapsulation of the Nd(Fe,Co)B powder particles with Ni-P/epoxy resin coatings and phosphate/epoxy resin on the corrosion behavior of bonded materials obtained on their base in the acidifi ed sulphate environment have been carried out. The Ni-P coatings were prepared in electroless bath containing salt of Ni (II) and sodium diphosphite, by 5, 15 and 30 minutes of exposure. the phosphate/epoxy resin coatings were obtained by powder conditioning in phosphate solutions acidifi ed to pH = 3 or 7. It was found that the powder biencapsulation increased the corrosion resistance of the bonded materials, with the best results in the case of the phosphate coatings formed in the acidifi ed phosphate environment. Keywords: RE-M-B powder particles biencapsulation, kinetic etching curves, Ni-P coating, phosphate coating.1. Wstęp Wysokokoercyjne materiały na bazie metali ziem rzadkich (RE) i metali przejściowych (M), wykorzystujące właściwości międzymetalicznej fazy RE2Fe14B są stosowane od blisko 30 lat. Z biegiem [...]

Rola wstępnego trawienia powierzchni cząstek proszku MQP-B w kształtowaniu odporności korozyjnej magnesów wiązanych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia powierzchni cząstek nanokrystalicznego proszku typu Nd-(Fe,Co)-B na charakterystyki korozyjne materiału fi nalnego. W celu określenia odporności korozyjnej materiału porównano krzywe potencjokinetyczne, uzyskane dla materiału wykonanego z proszku nie poddanego modyfi kacji i z proszku wstępnie trawionego w wodnych roztworach kwasu octowego i EDTA. Badania potencjokinetyczne wykonano w dwu roztworach siarczanowych (pH = 3 i 4). Przeprowadzono również przyspieszone testy na korozję atmosferyczną w środowisku imitującym atmosferę przemysłową. Badania wykazały, że wstępne trawienie powierzchni proszku ma korzystny wpływ na odporność korozyjną materiału fi nalnego, poprawiając zwłaszcza jego charakterystyki polaryzacyjne w zakresie p[...]

Wpływ mikroenkapsulacji cząstek proszku MQP-B na odporność korozyjną i właściwości użytkowe wiązanych dielektromagnesów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia i mikroenkapsulacji powierzchni ziaren nanokrystalicznego proszku typu MQP-B na korozyjne zachowanie wykonanych z niego magnesów w atmosferze mgły solnej. Mikroenkapsulacja cząstek z użyciem acetonowych roztworów termo- lub chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej prowadzi do hamowania procesów korozyjnych magnesów w atmosferze mgły solnej. Wstępna modyfi kacja chemiczna powierzchni cząstek proszku w wodnych roztworach kwasu octowego i EDTA również korzystnie wpływa na szybkość korozji atmosferycznej magnesów, zwłaszcza gdy w następnej kolejności cząstki poddawane są mikroenkapsulacji żywicą. Oprócz poprawy odporności korozyjnej, kompleksowe zabiegi wstępnej modyfikacji powierzchni i pokrywania cząstek materiałem spoiwa poprawia[...]

Enkapsulacja jako skuteczny sposób zapobiegania utlenianu proszków w technologii magnesów wiązanych

Czytaj za darmo! »

W pracy oceniono wpływ enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Nd(Fe,Co)B powłoką Ni na szybkość utleniania powierzchni. Wyznaczone zostały kinetyczne krzywe przyrostu masy proszku Nd(Fe,Co)B wskutek jego ogrzewania w powietrzu, w temperaturze 250ºC. Pokazano, że proszek pokryty warstwą niklu wolniej ulega utlenianiu, niż proszek w stanie dostawy, czy też proszek, którego powierzchnia została poddana wstępnemu trawieniu w roztworze kwasu szczawiowego. Proszki poddano 5-20 minutowej, bezprądowej obróbce niklującej. Na podstawie pomiarów przyrostów masy proszków oraz wyników dyfrakcji rentgenowskiej wykazano, że 15-20 minutowa kąpiel niklująca jest wystarczająca, by powierzchnia proszku została szczelnie pokryta warstwą niklu, a tak uzyskana warstwa skutecznie hamuje proces utleniania podstawowych składników fazy ferromagnetycznej. Słowa kluczowe: proszki nanokrystaliczne, utlenianie stopów Nd-Fe-B, enkapsulacja cząstek proszku Encapsulation as an effective prevention method of powder oxidation in bonded magnet technology The effect of the encapsulation of Nd(Fe,Co)B powder particles with Ni coating on the surface oxidation rate has been evaluated. The mass gain kinetic curves of Nd(Fe,Co)B powder oxidation have been determined during its heating in air at temperature of 250ºC. It has been shown that the powder covered with nickel layer undergoes slower oxidation as compared with the same powder as received and, especially, after its initial etching in oxalic acid solution. The magnetic powder has been treated by electroless plating during 5 to 20 minutes. Mass gain measurements and X-ray diffraction analysis indicate that 15-20 minutes deposition time is suffi cient to ensure tight coverage of powder surface by nickel layer. The coating effectively inhibits the oxidation process of basic alloying elements forming the ferromagnetic phase. Keywords: nanocrystalline powder, Nd-Fe-B alloy oxidation, powder particles encapsulation ochro[...]

Wpływ enkapsulacji cząstek proszków Nd-M-B powłokami Ni-P na szybkość korozji atmosferycznej magnesów wiązanych


  Przeprowadzono badania nad wpływem enkapsulacji cząstek proszku MQP-B (Nd12Fe77Co5B6) powłokami Ni-P na korozyjne zachowanie w atmosferze mgły solnej magnesów wiązanych żywicą epoksydową. Powłoki Ni-P na cząstkach proszku wytwarzano bezprądowo w wodnym roztworze soli Ni(II) i podfosforynu sodu. Dowiedziono, że wytworzenie warstwy Ni-P na powierzchni cząstek proszku przed procesem spajania korzystnie wpływa na szybkość korozji atmosferycznej magnesów wiązanych. Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, enkapsulacja cząstek proszku, korozja magnesów wiązanych, powłoki Ni-P The effect of Nd-M-B powder particles encapsulation with Ni-P coating on stmospheric corrosion rate of bonded magnets Investigations under effect of MQP-B (Nd12Fe77Co5B6) powder particles encapsulation with Ni-P layer on corrosion behaviour of epoxy-bonded magnets in salt spray atmosphere have been carried out. The layers of Ni-P were prepared by electroless plating in aqueous solution of Ni(II) and sodium hypophosphite. It was established that powder particles encapsulation with Ni-P layer before consolidation has its benefi cial effect on atmospheric corrosion rate of bonded magnets. Keywords: neodymium magnets, powder particles encapsulation, corrosion of bonded magnets, Ni-P coatings.Magnesy wiązane na bazie proszków magnetycznych zawierających w swoim składzie pierwiastki ziem rzadkich (RE) oraz metale przejściowe (M) są nową generacją magnesów trwałych. Są niezbędnym elementem wielu urządzeń powszechnego użytku, czy też sprzętu komputerowego. Ze względu na ich unikalne właściwości magnetyczne stosowane są również w medycynie, lotnictwie i motoryzacji [1, 2]. Magnetycznie twarde, wiązane magnesy Nd-M-B wytwarzane są z proszków otrzymywanych m.in. metodą szybkiego chłodzenia stopu ze stanu ciekłego, przy czym jednym z głównych czynników wpływających na właściwości użytkowe tego typu materiałów jest rodzaj spoiwa stosowanego podczas konsolidacji proszku [2, 3][...]

 Strona 1  Następna strona »