Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna BILSKA"

Zastosowanie metody termograficznej w monitorowaniu leczenia wybranych chorób naczyniowych

Czytaj za darmo! »

Trudności w ocenie postępu oraz niedogodności w monitorowaniu leczenia niektórych chorób naczyniowych skłaniają do poszukiwania nowych, obiektywnych, nieinwazyjnych i nieobciążających pacjenta metod. Termografia wizyjna wydaje się być idealnym narzędziem badawczym w tej grupie chorych. Praca ta przedstawia zastosowanie metody termograficznej wśród chorych dotkniętych erytromelalgią oraz wśród dzieci z wrodzonymi naczyniakami w ocenie toczącego się procesu chorobowego i efektów jego leczenia. Abstract. Difficulties in progress assessment and problems in treatment monitoring of some of the vascular diseases motivate to searching for new, objective and non-invasive methods. The thermography seems to be an ideal research tool in this group of patients. The article reports the application of the thermal imaging among patients with erythromelalgia and among children with hemangiomas in disease process and treatment results observations. (Application of thermal imaging in monitoring of the treatment of selected vascular diseases). Słowa kluczowe: termografia, choroby naczyniowe, naczyniaki, erytomelalgia. Keywords: thermography, vascular diseases, hemangiomas, erythromelalgia. Wstęp Badanie termograficzne ma istotny udział w diagnostyce medycznej. Metoda ta wykorzystuje zjawisko detekcji promieniowania podczerwonego. Daje ona możliwość rejestracji emisji promieniowania z określonego obszaru powierzchni ciała uwidocznionej na termogramie w skali barwnej. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia dokładną analizę wartości oraz rozkładu temperatur w obrębie badanych obszarów. Pomiar jest bezdotykowy co warunkuje jego nieinwazyjność. Badanie powinno odbywać się w standaryzowanych warunkach [1,2]. Metoda ta znalazła zastosowanie między innymi w monitorowaniu procesu chorobowego oraz efektów leczenia niektórych chorób naczyniowych. Wynika to z faktu, iż temperatura skóry zależy w dużej mierze od przepływu krwi w naczyniach krwionośnych [3,4]. Prezen[...]

 Strona 1