Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz KUSIAK"

Pole magnetyczne ekranowanego trójfazowego symetrycznego toru wielkoprądowego

Czytaj za darmo! »

Wykorzystując całkowitą gęstość prądów wirowych indukowanych w osłonie symetrycznego toru wielkoprądowego, wyznaczono składowe natężenia pola magnetycznego w ekranie oraz na jego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, w postaci funkcji dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Pole to uwzględnia oddziaływanie zwrotne prądów wirowych i jest wirującym polem eliptycznym. jednym z rozwiązań konstrukcyjnych torów wielkoprądowych jest tzw. symetryczny tor trójbiegunowy [1-3]. w takim torze aluminiowe rurowe przewody fazowe umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego i są osłonięte aluminiowym rurowym ekranem (rys. 1). Są to między innymi trójfazowe szynoprzewody typu EHON [4], stosowane jako niezawodne i bezpieczne połączenie silnoprądowe (do 9 kA) w z[...]

Pole magnetyczne przewodu ekranowanego

Czytaj za darmo! »

Poprzez rozwinięcie logarytmicznego potencjału wektorowego w szereg Fouriera wyznaczono pole magnetyczne generowane przez prąd w wewnętrznym niewspółosiowym ekranowanym przewodzie fazowym jako funkcję dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Wykorzystując rozwiązanie na gęstość prądu indukowanego przez to pole w ekranie określono składowe całkowitego pola magnetycznego. Wykazano przy tym, że pole to jest polem eliptycznym, którego moduł jest równy długości dłuższej półosi elipsy. Zbadano wpływ ekranu na rozkład tego pola w ekranie oraz na jego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej poprzez porównanie jego modułu z modułem pola wytworzonego przez przewód fazowy. Stwierdzono, że przewodząca osłona nie jest tzw. ekranem otwartym dla niewspółosiowego przewodu fazowego[...]

Influence of Eddy Currents on the Magnetic Field of the Flat Three Phase High Current Busduct

Czytaj za darmo! »

Abstract. For two parallel conductors the magnetic field in their external areas with taking into account the reverse reaction magnetic field generated by eddy currents induced on conductors was calculated. It let determinate of the total magnetic field outside of tubular conductors of the flat three phase high current busduct. Into account was taken the external proximity effect. Influence of eddy currents on the total magnetic field was appraised through relation of the total magnetic field on the external surface of conductor to the modulus of the field determinate without taking into account the reverse reaction magnetic field, thus without taking into account eddy currents induced on conductors. Relation this was shown by charts for every of phases, in function of parameter, cons[...]

Straty mocy w płaskim rurowym trójfazowym torze wielkoprądowym

Czytaj za darmo! »

Korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz z prawa Joule’a-Lenza, wyznaczono straty mocy czynnej i biernej w trójfazowym płaskim torze wielkoprądowym. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości oraz zewnętrzne zjawisko zbliżenia. Płaskie nieosłonięte trójfazowe tory wielkoprądowe o przewodach rurowych są instalowane w rozdzielniach NN i WN [1-6]. Widok takiego toru przedstawiono na rysunku 1, a jego przekrój poprzeczny na rysunku 2. Do przesyłu dużych mocy stosuje się także osłonięte tory wielkoprądowe [6-9]. Projektowanie torów wielkoprądowych na coraz większe prądy i napięcia stwarza konieczność precyzyjnego opisu zjawisk elektromagnetycznych, dynamicznych i termicznych [1, 9, 10]. Wyznaczenie strat mocy w torach wielkoprądowych pozwala na określenie ich temperatury p[...]

Influence of the Screen on the Magnetic Field of the Flat Three Phase High Current Busduct

Czytaj za darmo! »

In the paper all components of total magnetic field in the screen and onto its internal and external surface as a function variables r and Θ of cylindrical coordinates were calculated. Total current density induced in the screen of flat high current busduct was taken into account. Total magnetic field of screen is defined according to the reverse reaction between eddy currents and this field is an elliptical, rotating field. In the article it was compared with the magnetic field of the unscreened flat three-phase high current busduct. Streszczenie. Wykorzystując całkowitą gęstość prądów wirowych indukowanych w osłonie płaskiego toru wielkoprądowego, wyznaczono składowe natężenia pola magnetycznego w ekranie oraz na jego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, w postaci funkcji dwó[...]

Eliptyczne pole magnetyczne w torach wielkoprądowych

Czytaj za darmo! »

W artykule wykazano, że dwuwymiarowe harmoniczne pole magnetyczne ze składowymi o różnych fazach początkowych jest polem eliptycznym. Do charakteryzowania wartości zespolonego wektora takiego pola zaproponowano długość dłuższej półosi elipsy jaką zakreśla koniec tego wektora w ciągu jednego okresu. Podano sposób wyznaczania tej długości poprzez wprowadzenie płaszczyzny zespolonej. Przedstawiono przykłady eliptycznego pola magnetycznego występującego w torach wielkoprądowych w przypadku zewnętrznego i wewnętrznego zjawiska zbliżenia. Abstract. In the article it has been demonstrated that the two-dimensional harmonic magnetic field consisting of components with differing initial phases is an elliptical field. In order to define the value of the complex vector of that field, the length of the longer semi-axis, traced by the end of this vector during one period, has been suggested. The method for calculating that length through the introduction of the complex plane has been given. Examples have been provided of the elliptical magnetic field present in high current busducts in the case of the external and internal proximity effects. (Elliptical magnetic field in the high current busducts). Słowa kluczowe: tor wielkoprądowy, pole magnetyczne, prądy wirowe, funkcje Bessela Key words: high current busduct, magnetic field, eddy currents, Bessel functions Wstęp Przy badaniu pól magnetycznych rurowych nieekranowanych i ekranowanych torów wielkoprądowych posługujemy się walcowym układem współrzędnych (r,Θ, z) . W ogólnym przypadku pola harmonicznego wartości chwilowe poszczególnych składowych pola są funkcjami czasu t, a ponadto one same, jak również ich fazy początkowe, są funkcjami dwóch zmiennych przestrzennych r i Θ, czyli [1, 2] (1) h(r,Θ,t)  1r hr (r,Θ,t) 1Θ hΘ (r,Θ,t) gdzie hr (r,Θ,t)  2 Hr (r,Θ) cost r (r,Θ) oraz hΘ (r,Θ,t)  2 HΘ (r,Θ) cost Θ (r, [...]

The impact of the displacement of the both the tubular conductor and screen axes on the magnetic field in high current busducts

Czytaj za darmo! »

In the paper it has been shown that as the distance d between the axis of the tubular conductor increases the magnetic field becomes more and more non-uniform. The phenomenon of the inducing of eddy currents in the screen makes the magnetic field distribution changed in the screen itself and its surroundings The magnitude of these changes depends on λ and α coefficients, thus the screen electrical conductivity and its transverse dimensions, the current frequency in the phase conductor, and the mutual geometrical configuration beetwen the tubular conductor and screen. Streszczenie. W artykule pokazano, że w miarę wzrostu odległości d między osiami przewodów, pole magnetyczne staje się coraz bardziej nierównomierne. Zjawisko indukowania prądów wirowych w ekranie zmienia rozkład pola magnetycznego w nim samym i jego otoczeniu. Wielkość tych zmian zależy od współczynników λ oraz α, a więc od konduktywności ekranu i jego wymiarów poprzecznych, częstotliwości prądu w przewodzie fazowym oraz wzajemnej konfiguracji geometrycznej między tym przewodem a ekranem. (Wpływ przesunięcia osi przewodu i ekranu na pole magnetyczne w torach wielkoprądowych). Key words: magnetic field, tubular screen, high current busduct Słowa kluczowe: pole magnetyczne, ekran rurowy, tor wielkoprądowy Introduction In high current busducts one or more phase tubular conductors are isolated with a tube screen. The magnetic field of the conductor (conductors) induces eddy currents in the shield which generate a reverse reaction magnetic field. The resultant magnetic field within the internal and external area of the shield is the vector sum of these fields. In the general case of two concentric tubular conductors the axes of the conductors do not coincide, and create the so-called non-coaxial system (fig.1) [1,2]. R1 d x x’ y y’ Θ R3 R4 rXY r X I1 He1Θ 1 e γe γ1 μ0 R2 Φ ρ Y He1r Fig. [...]

Power losses in the screen of bifilar high current busduct

Czytaj za darmo! »

Using the Poynting theorem and Joule-Lenz law the active and reactive power losses in the screen of bifilar high current busduct were determined. These power values were determined as analytical formulas expressed as Bessel’s functions. Internal proximity effect was taken into account. Streszczenie. W pracy wyznaczono straty mocy czynnej i biernej w ekranie bifilarnego toru wielkoprądowego. Obliczenia wykonano korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz z prawa Joule-Lenza. Uwzględniono przy tym wewnętrzne zjawisko zbliżenia. Wyznaczone straty przedstawiono za pomocą zmodyfikowanych funkcji Bessela. (Straty mocy czynnej i biernej w ekranie bifilarnego toru wielkoprądowego) Keywords: high current busduct, power losses, electromagnetic field. Słowa kluczowe: tor wielkoprądowy, straty mocy, pole elektromagnetyczne. Introduction A system of two conductors placed in common electrically conductive shell (fig. 1) is applied as a screened transmission line or as a screened high current busduct [1 - 5]. Fig. 1. Double-pole high current busduct with current I1 and I 2 The design of the busducts used for high currents and voltages causes a necessity of precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high current busducts. Analysis of electromagnetic effects in the high current busducts is rather complicated. In devices these type, the power losses is emitted in the phase conductors and screens [1]. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high current busducts. Correct determination of the electrodynamics parameters has important practical meaning in the analysis of operation of every types of electrical devices. Determination of the power losses into high current busducts enable[...]

Wpływ odległości między przewodami a ekranem na pole magnetyczne ekranowanego dwuprzewodowego bifilarnego toru wielkoprądowego

Czytaj za darmo! »

W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne osłoniętego dwubiegunowego bifilarnego toru wielkoprądowego w ekranie i jego otoczeniu ma wpływ przesunięcie osi przewodów i ekranu. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości i zbliżenia. Abstract. This paper shows how the shift of the axes of both conductors and screen influences on the total magnetic field of the double-pole bifilar high current busduct in the screen and its surroundings. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parameters allowing the frequency, conductivity, and the cross-section dimensions of conductors. Into account was taken skin and proximity effects. (Influence of the distance between conductors and screen on the magnetic field a shielded bifilar double-conductor high current busducts). Słowa kluczowe: tor wielkoprądowy, pole magnetyczne, przewód rurowy, funkcje Bessela Key words: high current busduct, magnetic field, tubular conductor, Bessel functions Wstęp Rozpatrzmy pole magnetyczne w dwubiegunowym torze wielkoprądowym z izolowaną osłoną dla przypadku przeciwnych prądów w przewodach fazowych (rys. 1). R1 d x x’ y y’ Θ R4 R3 r rXY X I1 HeΘ 1 e γ2 γ1 μ0 R2 Y Her I2 R2 d R1 rXZ Z y’R[...]

Magnetic field in the monophase single-pole bifilar high-current busduct

Czytaj za darmo! »

This paper is on the determination of the magnetic field in the screen of the monophase single-pole of the bifilar high-current busduct. The components of this field have been presented by the modified Bessel functions as the functions of two variables r and Θ in the cylindrical coordinate system. These solutions take into account the magnetic field of the reverse reaction of the eddy currents induced in the screen as the result of the proximity effect and the skin effect. For each screen the distribution of the field has been shown in the function of the parameter that considers the current frequency, conductivity, and both the conductor and screen cross-dimensions. Also, it has been taken into consideration the fact that the magnetic field is the rotating elliptic and its absolute value is equal to the length of the ellipse longer axis. Streszczenie. W artykule wyznaczono pole magnetyczne w ekranie jednofazowego jednobiegunowego bifilarnego toru wielkoprądowego. Składowe tego pola przedstawiano przez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Rozwiązania te uwzględniają pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w ekranie w wyniku zjawiska zbliżenia oraz zjawiska naskórkowości. Rozkłady pokazano dla każdego ekranu w funkcji parametru uwzględniającego częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodu i ekranu rurowego. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym i jego moduł jest równy wartości dłuższej półosi elipsy. (Pole magnetyczne w jednofazowym jednobiegunowym bifilarnym torze wielkoprądowym). Key words: magnetic field, tubular screen, tubular conductor, high current busduct Słowa kluczowe: pole magnetyczne, ekran rurowy, przewód rurowy, tor wielkoprądowy Introduction Let us consider a magnetic field in the conducting tubeshields with the internal and external R3 and R4 radii, respectively, and[...]

 Strona 1  Następna strona »