Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA MODRZEJEWSKA-SIKORSKA"

Porównanie fizykochemicznych i użytkowych właściwości talku oraz syntetycznych kompozytów tlenkowych MgO·SiO2

Czytaj za darmo! »

Badano otrzymywanie wysoko zdyspergowanego, syntetycznego kompozytu MgO·SiO2, mogącego w przyszłości posłużyć jako substytut naturalnych odpowiedników, powszechnie stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. Porównano wyniki uzyskane w badaniach z wykorzystaniem syntetycznego kompozytu i talku jako przedstawiciela naturalnych krzemianów magnezu. Przeprowadzono serie prób doświadczalnych, w których otrzymano syntetyczny układ MgO·SiO2, dokonano jego analizy fizykochemicznej oraz przetestowano zastosowanie jako selektywnego adsorbentu fenolu. MgO·SiO2 composite was pptd. from 5% soln. of MgSO4 and Na2SiO3 at room temp. under stirring in a large lab. reactor (10 L). The oxide composite was studied for bulk d., H2O, paraffinic oil and Bu2 phthalate adsorption,[...]

Wpływ modułu krzemianu sodu na właściwości fizykochemiczne syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO·SiO2


  Przedstawione badania dotyczą otrzymywania syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO·SiO2 przy użyciu 5-proc. roztworów krzemianu sodu (o wartościach modułu krzemianowego 1,67-3,3) oraz azotanu(V) miedzi(II). Moduł krzemianowy jest cechą charakterystyczną szkła wodnego i stanowi stosunek SiO2:Na2O, a jego wartość decyduje o fizycznych parametrach roztworu krzemianu sodu, m.in. takich jak gęstość, lepkość i temperatura wrzenia. Otrzymane kompozyty CuO·SiO2 poddano wszechstronnej analizie fizykochemicznej. Określono ich właściwości dyspersyjne oraz morfologiczne. W celu sprawdzenia jasności, udziału poszczególnych barw, nasycenia i odcienia barwy wykonano analizę kolorymetryczną. Wyznaczono również profile zwilżalności wodą oraz zbadano skład chemiczny wytrąconych pigmentów. Właściwości adsorpcyjne określono przez wyznaczenie izoterm adsorpcji-desorpcji azotu, które posłużyły z kolei do określenia powierzchni właściwej, objętości porów oraz ich średniej wielkości. Ustalono, że zwiększenie modułu krzemianu sodu (z 1,67 do 3,3) wpływa w istotny sposób na skład chemiczny, jak również aktywność powierzchniową otrzymanego kompozytu. Politechnika Poznańska Anna Modrzejewska-Sikorska, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Teofil Jesionowski* Wpływ modułu krzemianu sodu na właściwości fizykochemiczne syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO·SiO2 Effect of sodium silicate modulus on the physicochemical properties of CuO·SiO2 oxide composites Mgr inż. Anna MODRZEJEWSKA-SIKORSKA w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest doktorantem na Wydziale Technologii Chemicznej. Specjalność - ekotechnologia. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-37-20, fax: (61) 665-36-49, e-mail: Teofil.Jesionowski@put.poznan.pl * Autor do korespondencji: Dr inż. Katarzyna SIWIŃSKA-STEFAŃSKA - notkę bio[...]

 Strona 1