Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Liszewski"

Wpływ agrotechniki jęczmienia jarego na jakość słodów typu pilzneńskiego


  Potwierdzono tezę, że stosowanie dużych dawek azotu w uprawie jęczmienia browarnego wpływa niekorzystnie na jakość słodów i brzeczek. Nawożenie w dawce 50 kg N.ha-1 jest właściwsze do wyprodukowania ziarna jęczmienia o wysokiej wartości browarnej. Badane odmiany jęczmienia cechowały się wskaźnikiem jakości Q, przekraczającym wartość progową kwalifikującą ziarno do przerobu na słód. Słody 3- i 4-dniowe wykazywały tendencję do osiągania większych wartości wskaźnika Q po zastosowaniu przeciętnej dawki nawożenia azotem (a1). Intensywny system nawożenia mineralnego (a2) najczęściej pogarszał jakość browarną. Wydłużony z 3 do 5 dni czas słodowania nie przyniósł zasadniczej poprawy jakości słodów, najlepsze właściwości przerobowe posiadały słody 4-dniowe. Wstęp Wiele firm hodowlanych prowadzi własne badania, aby stworzyć zaplecze surowcowe dla słodowni. Badania te, traktowane jako poufne, nie są udostępniane w formie publikacji. Tłumaczy to rozbieżności w ocenie przydatności słodowniczej ziarna nowych odmian jęczmienia browarnego dokonywanej przez Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze a skupem odmianowym ziarna realizowanym przez słodownie [4, 10]. Nowoczesne odmiany jęczmienia browarnego powinny charakteryzować się bardzo dobrymi cechami przerobowymi przekładającymi się w warunkach słodowni na krótki czas słodowania ziarna przy minimalnych stratach produkcyjnych [1-4, 7]. Problemem polskiej hodowli roślin jest brak środków na kompleksowe badania rolniczo-technologiczne nowych odmian oraz takiej reformy oceny przydatności słodowniczej ziarna nowych odmian jęczmienia browarnego, która pozwoliłaby na zwiększenie masy towarowej trafiającej do słodowni [4]. Cel pracy Celem pracy było określenie wpływu nawożenia mineralnego stosowanego w Porejestrowym Doświadcz[...]

Przydatność słodownicza ozimych form jęczmienia browarnego DOI:10.15199/64.2016.2.1

Czytaj za darmo! »

It was proven that the use of winter form of brewer's barley of Talisman cultivar in the production of pilsner type malts allows to obtain malts and worts of technological parameters similar to those obtained from spring brewer's barley (Quench cultivar). Winter forms of brewer's barley could increase the raw material resources of malt houses because of longer vegetation period of winter plants. Higher stability of malting suitability of the grain is possible because of lower negative reaction of winter barley plants on spring water scarcity in soil. Wykazano, że użycie polecanej przez firmy hodowlane ozimej formy jęczmienia browarnego odmiany Talisman w produkcji słodów typu pilzneńskiego pozwala na pozyskanie słodów i brzeczek o parametrach technologicznych nieodbiegających od właściwości słodów i brzeczek wyprodukowanych z ziarna jarej formy jęczmienia browarnego (odmiana Quench). Ozime formy jęczmienia browarnego mogą zwiększać zasoby surowcowe słodowni z powodu wyższego plonowania, wynikającego z dłuższego okresu wegetacji roślin ozimych. Większa stabilność przydatności słodowniczej ziarna jest możliwa z powodu mniejszej negatywnej reakcji roślin form ozimych jęczmienia na wiosenne niedobory wody w glebie. Wstęp Podręczniki piwowarskie oraz publikacje sprzed kilkunastu lat informują, że ozime formy jęczmienia browarnego są gorsze w przerobie na słód od form jarych [3, 5]. Postęp hodowlany zmienia te obiegowe opinie. Dobry jakościowo słód typu pilzneńskiego można pozyskiwać także z ozimych form jęczmienia, coraz częściej wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Wartościowe pod względem cech rolniczych odmiany ozime gwarantują dużą masę towarową ziarna oraz - coraz częściej - jakość ziarna, słodów i brzeczek, porównywalną z najlepszymi odmianami jarymi. Formy ozime jęczmienia są mniej wrażliwe na wiosenne niedobory wody i posuchy glebowe, które przy uprawie form jarych można eliminować deszczowaniem upraw[...]

Wpływ nawożenia dolistnego roślin jęczmienia na jakość słodów typu pilzneńskiego DOI:10.15199/64.2015.5.5

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że zastosowanie intensywnej technologii uprawy jęczmienia jarego z nawożeniem dolistnym mikroelementami zawierającymi chelaty miedzi lub mangan w 100% rozpuszczalny w wodzie, ale w postaci innej niż chelat, pozwala na uzyskanie ziarna o lepszych cechach słodowniczych. Nie stwierdzono negatywnych efektów jakościowych spowodowanych zastosowaniem nawożenia mikroelementowego roślin jęczmienia. Na podstawie jednorocznego, jednoczynnikowego doświadczenia uprawowego wykazano, że nawożenie dolistne Cu i Mn może wpływać na intensyfikację plonowania ziarna w zakresie od 0,25 do 0,5 t/ha oraz poprawiać wartości ekstraktywności słodów typu pilzneńskiego, liczby Kolbacha i stopnia ostatecznego odfermentowania brzeczek. Poprawa jakości słodów w ocenie wg Molina-Cano wynosiła średnio 0,4 w 9-punktowej skali.Wstęp Jony Cu, Mn i Fe biorą udział w wielu układach enzymatycznych roślin wpływając m.in. na: transport elektronów w czasie fotosyntezy (jony Cu), fazę świetlną fotosyntezy i przemiany związków azotowych (jony Mn) oraz procesy fotosyntezy i oddychania roślin (jony Fe). Jony Cu, Mn i Fe występują zwykle w kompleksie sorpcyjnym gleb uprawnych, a ich pobieranie przez rośliny jęczmienia może być niewystarczające [4]. Najskuteczniejszym sposobem dostarczenia deficytowych mikroelementów jest nawożenie dolistne roślin uprawnych. Zaletą suplementacji dolistnej jest szybkość działania i wysoki stopień wykorzystania wnoszonych składników, najczęściej w formie chelatów. Dostarczone mikroelementy zwiększają również efektywność nawożenia makroelementami, wpływając tym samym na wielkość plonu oraz wartość biologiczną ziarna. Jęczmień browarny jest najbardziej wrażliwy na niedobory miedzi i manganu [3]. Cel pracy Celem pracy było określenie wpływu wybranych nawozów mikroelementowych: Cu (ADOB 2,0 Cu IDHA), Mn (ADOB Mn 2,0) oraz Fe (ADOB 2,0 Fe IDHA), stosowanych w formie nawożenia dolistnego roślin jęczmienia na plonowanie i przydatność słodowni[...]

 Strona 1