Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MILCZAREK"

Warsztaty nt. "Bezpieczeństwo przemysłowe"

Czytaj za darmo! »

29 i 30 stycznia 1996 r. w Pałacu Narodów Zjednoczonych w Genewie odbyły się Warsztaty nt. "Bezpieczeństwo przemysłowe", zorganizowane przez rząd Szwajcarii pod auspicjami Wspólnoty Europejskiej. Wzięły w nich udział delegacje 32 krajów europejskich, zarówno wysoko rozwiniętych, jak i o tzw. "gospodarce w stanie przejściowym", a także przedstawiciele państw powstałych po rozpadzie byłego Z[...]

Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej


  Poniżej autor prezentuje metodykę oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej oraz sposób raportowania jej wyników, jakie opracowano w Centrum Zarządzania Ekologicznego w Przemyśle Chemicznym w Instytucie Chemii Przemysłowej na podstawie ogólnie dostępnych informacji, źródeł literaturowych oraz doświadczenia zdobytego w czasie prowadzonych ocen ryzyka.31 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (DzU nr 138, poz. 931). Rozporządzenie to wdraża w krajowym systemie prawnym postanowienia dwóch aktów europejskich: - dyrektywy Rady z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków mających na celu ulepszenie warunków bhp pracowników podczas pracy, - dyrektywy Pa[...]

Wyznaczenie kategorii ryzyka pracownika produkcji na stanowisku pracy, na którym możliwe jest wystąpienie atmosfery wybuchowej


  W poprzednim numerze ATESTU w cyklu "Ocena ryzyka zawodowego" autor przedstawił metodykę oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. W celu zademonstrowania praktycznego zastosowania tej metodyki przygotowany został raport z oceny ryzyka dla stanowiska pracy w zakładzie przemysłowym, prowadzącym operacje komponowania produktu z poszczególnych składników za pomocą mieszania (bez reakcji chemicznych), który prezentujemy poniżej.Stanowisko: pracownik produkcji - aparatowy. Miejsce pracy: otoczenie mieszalnika z substancją łatwopalną (mieszanina zawierająca organiczny rozpuszczalnik łatwopalny). Wykonywane operacje: przygotowanie składu mieszaniny zgodnie z procedurą, podawanie składników do mieszalnika, nadzorowanie procesu mieszania, opróżnianie aparatu, mycie mechaniczne aparatu. Do wyznaczenia wartości liczbowej ryzyka R przyjęto: 1. Ocena rozmiaru możliwych i niepożądanych skutków wybuchu - S Wartość S Możli[...]

Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa polskiego przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Omówiono Projekt Badawczy Zamawiany dotyczący oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem instalacji chemicznych w aspekcie nowoczesnych metod analizy bezpieczeństwa. Przedstawiono program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska) jako dążenie przemysłu chemicznego do poprawienia własnego wizerunku w opinii publicznej. Zaprezentowano działania dotyczące edukacji studentów w zakresie bezpiec[...]

Problem bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Projektowanie bezpiecznych, niezawodnych technologii odgrywa w przemyśle chemicznym coraz większą rolę. Podczas projektowania, konstruowania i użytkowania instalacji chemicznych stosuje się szereg metod służących temu celowi. Na ich podstawie można określić prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji odbiegających od założeń technologicznych. Metody te stanowią pomoc przy szukaniu rozwiązań zapob[...]

Problemy bezpieczeństwa chemicznego i zarządzania ryzykiem w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo chemiczne to istotny problem związany także z prowadzeniem procesów chemicznych. Zajmuje się nim Zespół Analiz Bezpieczeństwa Chemicznego (ZABCh), który powstał w 1991 r. w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Celem działania Zespołu jest wdrożenie w Polsce nowoczesnych metod analizy ryzyka procesowego do oceny stanu bezpieczeństwa instalacji procesowych. Analiza ryzyk[...]

Działania Instytutu Chemii Przemysłowej na rzecz instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych

Czytaj za darmo! »

IChP oprócz realizowania prac wynikających ze statutowej działalności naukowo- -badawczej wykonuje szereg zadań, zlecanych przez agendy rządowe, dotyczących wdrażania w krajowym przemyśle chemicznym programów dostosowawczych do ustawodawstwa europejskiego. W tym zakresie Instytut współpracuje też z wieloma organizacjami międzynarodowymi.nstytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w W[...]

 Strona 1