Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Salski"

MODELOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE ZJAWISK NIELINIOWYCH WE WŁÓKNACH ŚWIATŁOWODOWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.104


  W referacie opisano zastosowanie metody różnic skończonych w dziedzinie czasu do analizy zjawiska generacji supercontinuum w mikrostrukturalnych włóknach światłowodowych. W celu ograniczenia nakładów obliczeniowych metody, zaproponowano podejście hybrydowe. W pierwszym kroku, wyznaczane są własności dyspersyjne rodzaju podstawowego prowadzonego we włóknie przy pomocy analizy dwuwymiarowej wektorowej zredukowanej do przekroju poprzecznego włókna. Następnie, wykonywana jest analiza jednowymiarowa skalarna propagacji wzdłuż włókna. Wyznaczone parametry badanego rodzaju, czyli efektywny współczynnik załamania, uzupełnione o parametry nieliniowe zastosowanego szkła są reprezentowane w takiej symulacji jednowymiarowej poprzez odpowiednio dobrany wielobiegunowy model dyspersyjny. 1. WSTĘP Generacja supercontinuum (SC) zachodząca w mikrostrukturalnych włóknach światłowodowych może być efektywnym źródłem promieniowania szerokopasmowego w zakresie podczerwieni, stosowanym w szeroko rozumianej spektroskopii [1,2]. Proces generacji SC zależy od spełnienie odpowiednich relacji pomiędzy własnościami dyspersyjnymi, a efektami nieliniowymi, takimi jak samomodulacja fazy, generacja i rozpad solitonów czy mieszanie czterofalowe [3]. Mikrostrukturalne włókna światłowodowe są strukturami dużymi elektrycznie w porównaniu do długości fal. W rezultacie do modelowania zjawisk elektromagnetycznych (EM) zachodzących w tego typu strukturach stosuje się metody przybliżone, takie jak split-step-Fourier method (SSFM), służące do rozwiązania jednowymiarowego nieliniowego równania Schrödingera opisującego propagację fali wzdłuż włókna o wcześniej zdefiniowanych własnościach dyspersyjnych oraz nieliniowych [4]. Jednakże SSFM jest metodą niejawną pozwalającą na śledzenie jedynie obwiedni impulsu w jednowymiarowej linii transmisyjnej. W związku z tym w metodzie tej trudno rozróżnić rozwiązania fizyczne od niefizycznych [5]. W szczególności idea śledzeni[...]

Electromagnetic FDTD modeling of optical problems

Czytaj za darmo! »

Rapid growth of processing capabilities of computer platforms has brought new opportunities for engineering in electromagnetics. Today it is hard to imagine practical design of filters, antennas, microwave ovens and suchlike without computer-aided design (CAD) tools that outstandingly support numerical calculations leading to practical solutions orders of magnitude faster than any engineer can achieve manually. Additionally, raising complexity of electronic/optical devices causes that a final solution is simply out of reach for analytical methods. This is an excellent room for electromagnetic CAD solvers. Let us recall here Finite Difference Time Domain method [1] as an example of electromagnetic modeling method that has found its wide recognition and established confidence in [...]

Wykorzystanie metody indukcyjnej w badaniach nieniszczących kompozytów węglowych wzmacnianych włóknami węglowymi DOI:10.15199/59.2015.6.11


  Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami węglowymi (carbon-fibre-reinforced polimer - CFRP) stają się coraz bardziej popularne i coraz powszechniej stosowane, ze względu na takie właściwości, jak duży stosunek wytrzymałości do wagi, odporność na korozję, dobre własności zmęczeniowe itp. Powyższe cechy doprowadziły do znacznego wzrostu zastosowań przemysłowych kompozytów CFRP do budowy turbin wiatrowych, kadłubów samolotów, sprzętu sportowego i wielu innych. Jednak w wyniku różnych uszkodzeń i / lub błędów strukturalnych materiały CFRP mogą utracić swoje cenne właściwości podczas wytwarzania, montażu oraz w trakcie eksploatacji. Szerokie zastosowanie materiałów CFRP stworzyło potrzebę opracowania szybkich i niezawodnych systemów do badań nieniszczących (non-destructive testing - NDT), zarówno do kontroli jakości w trakcie procesu produkcyjnego, jak również do monitorowania stanu konstrukcji w ramach inspekcji okresowych [1]. Jedną z technik NDT powszechnie stosowanych do inspekcji konstrukcji CFRP jest badanie ultradźwiękowe (ultrasonic testing - UT) oparte na propagacji fali ultradźwiękowej przez materiał badany (material under test - MUT) oraz detekcję fali odbitej od defektu. W trybie pulse-echo fala może być wzbudzana oraz detekowana jednym przetwornikiem, natomiast w trybie transmisyjnym fala transmitowana odbierana jest przez inny przetwornik umieszczony po przeciwległej stronie MUT [2], [3]. W [4] zastosowano skanowanie ultradźwiękowe obrazów oraz skany typu C do rekonstrukcji uszkodzeń laminatów CFRP powstałych w wyniku uderzeń mechanicznych. Wadą UT jest jednak konieczność sprzężenia (zazwyczaj wodnego), umożliwiającego dopasowanie impedancyjne przetwornika ultradźwiękowego z MUT, co ogranicza praktyczne zastosowanie metody do badań laboratoryjnych oraz w procesie wytwarzania elementów CFRP. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaproponowano różne warianty ultradźwiękowych badań nieniszczących za pomocą laserów [5], [6][...]

Projekt aplikatora do mikrofalowego spajania nawierzchni bitumicznych DOI:10.15199/13.2015.7.7


  Szczeliny wzdłużne często występują w nawierzchniach bitumicznych, takich jak drogi asfaltowe, które są bardzo narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ten typ defektów jest także typowy dla procesu powstawania nawierzchni drogowej, kiedy powstaje przerwa technologiczna pomiędzy dwoma, odlewanymi oddzielnie, pasami ruchu. Przerwa ta likwidowana jest przez podgrzewanie za pomocą palników gazowych wykonywane po procesie walcowania. Proces walcowania wykonywany jest kiedy powierzchnia świeżo położonej warstwy bitumicznej wynosi około 150ºC. Tymczasem temperatura sąsiedniego, wcześniej odlanego pasa ruchu, jest równa temperaturze otoczenia. Taka rozbieżność temperaturowa znacząco pogarsza efektywność procesu zgrzewania termicznego obu pasów. Inną wadą stosowania palników gazowych sterowanych przez operatora jest niska powtarzalność i słaba możliwość kontroli procesu, który znacząco wpływa na jakość i niezawodność powstałej drogi. Wspomniane wyżej problemy mogą zostać częściowo rozwiązane, jeśli szczelina technologiczna zostanie poddana procesowi grzania mikrofalowego. Z tego względu, głównym celem tego artykułu jest zaprezentowanie mo[...]

Antena UHF na bazie grafenu dla znacznika RFID DOI:10.15199/13.2015.10.10


  Technologie bezprzewodowe są często przedstawiane jako atrakcyjna alternatywa dla połączeń przewodowych stosowanych obecnie w zastosowaniach czujnikowych. Jednym z najszerzej znanych zastosowań takiej technologii są znaczniki RFID pracujące w paśmie UHF wykorzystywane w branży magazynowej i spedycyjnej. Technika ta zyskała popularność ze względu na stosunkowo niskie koszty zakupu i użytkowania. Jednocześnie jednak, często podkreśla się zwłaszcza jedną kwestię wskazywaną jako główny czynnik uniemożliwiający wykorzystanie pełnego potencjału technik RFID w zdalnej identyfikacji dużej liczby tanich obiektów, gdzie rozwiązania optyczne (kody paskowe lub kody 2-wymiarowe) nie mogą być łatwo zastosowane (np. obiekty pojedyncze przechowywane w zbiorczych kartonach). Przeszkodą tą jest nadal znaczny koszt znaczników RFID, a w szczególności koszt wytworzenia anteny UHF i jej integracji z chipem RFID. Mimo, że na rynku istnieje wiele tanich czipów pracujących zgodnie ze standardowymi protokołami UHF RFID (np. EPC Class 1 Gen. 2 [1]), trzeba je zintegrować z anteną, która ze względu na znaczne wymiary porównywalne do długości fali, nie może być monolitycznie integrowana z czipem już na etapie produkcji. Zazwyczaj stosuje się zatem różne metody wytwarzania anteny oddzielnie. Jedną z nich jest umieszczenie anteny na naklejce wykonanej z folii metalowej oraz warstwy samo-przylepnej. Najbardziej korzystne wydaje się rozwiązanie, w którym antena UHF byłaby wytwarzana w jednym procesie drukowania razem ze znakami graficznymi (np. znaki firmowe, oznaczenia) na tekturowych opakowaniach produktów, co ułatwiłoby szersze zastosowanie technik RFID w procesie produkcji, pakowania i spedycji. Ograniczeniem tutaj jest koszt farb przewodzących, za pomocą których należy wykonać antenę znacznika. Najpowszechniej stosowane atramenty są oparte na cząsteczkach srebra, ale ich cena (na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych za litr) znacznie podnosi jedn[...]

 Strona 1